Топ-100
Back

ⓘ Ľudské spoločenstvá - Komunita, sociológia, Etika, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Univerzálny ludský zmysel frazém, Kultúrotvorná funkcia filozofie ..
                                               

Komunita (sociológia)

Komunita alebo spoločenstvo je prostredie alebo skupina ludí, ktorí sú bez ohladu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cielov. Slovo komunita býva často používaný ako synonymum pre pospolitosť, teda protiklad pojmu spoločnosť" 1. Výraz komunita pochádza z latinského slovného základu spoločného s communicare, komunikácia - komunikovať.

                                               

Etika

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ludským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z gréckeho ethos, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je disciplínou praktickej filozofie. Etika je teoretické štúdium hodnôt a princípov, ktoré usmerňujú ludské konanie v situáciách, keď je možný výber. Etika sa člení podla toho, čím sa zaoberá, napríklad medicínska etika, etika v obchode, ekonomická etika. Etika vyčleňuje etický kódex. Je to súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to vlastne zá ...

                                               

Kresťanské spoločenstvo Milosť

Kresťanské spoločenstvo Milosť je spoločenstvo zaraďované do kresťanského letnično-charizmatického hnutia. Hlavný centrálny zbor KS Milosť je v Banskej Bystrici, ďalších 34 zborov alebo misijných skupín je v rôznych mestách Slovenska. Podobné prúdy v kresťanstve ako napríklad letnično-charizmatické hnutie, vznikali už aj v minulosti – vzišli z nich cirkvi ako Jednota bratská či Moravskí bratia, no dnes existujú aj v užších, najmä mládežníckych skupinách katolíckej cirkvi. Tieto hnutia v minulosti vznikli pri tzv. vyliatí Ducha Svätého. Názov "letničné hnutie" pochádza z udalosti, ktorá sa ...

                                               

Univerzálny ludský zmysel frazém

Univerzálny ludský zmysel frazém je túto extrapoláciu povahy frazém dovoluje podla všetkého fakt univerzálií samého ludského rodu, ako ju skúma a dosvedčuje historická antropológia. Vo frazeológii to – proti nepopieratelnej idiomatickosti a autochtónnosti frazém – dotvrdzuje sám ich semiotický zmysel, spočívajúci v dôraze na autentickom chápaní životných situácií. V ich interpretácií sa síce tak alebo onak odráža pocit vernosti pomyselnému celkovému zmyslu seba, vlastnej komunity, no pritom sa neustále myslí na "človeka vôbec", človeka v zmysle hodnôt, ktoré sa mu pripisovali počnúc od ren ...

                                               

Kultúrotvorná funkcia filozofie

Kultúrotvorná funkcia filozofie je prispievanie filozofie k pretváraniu ludskej spoločnosti na kultúrne spoločenstvo spoluodhalovaním predpokladov takejto premeny. Pokial ide o ludské indivíduum, kultúrotvornou funkciou filozofie je prispievať ku kultivácii človeka, čiže prispievať k tomu, aby bol človek múdry, krásny a dobrý.

                                               

Apollinarizmus

Apollinarizmus alebo apollinarianizmus je jednou z christologických teórií 4. storočia. Jej predstavitelom bol Apollinaris z Laodikeie, ktorý tvrdil, že Ježiš Kristus mal ludské telo a zároveň božskú mysel. Túto teóriu zastávali prívrženci nikajskej strany ako aj ariáni. Apollinaris vychádzal z platonskej trichotomie, ktorá delí človeka na telo, dušu a ducha, a učil, že v Ježišovi bol ludský duch nahradený božským Logom, 2. osobou Trojice. Tento názor odporoval východnému poňatiu, že "to, čo Kristus neprijal, neposvätil". Ak teda neprijal ludského ducha, nemohla Kristova smrť na kríži posv ...

Users also searched:

...
...
...