Топ-100
Back

ⓘ Ľudské práva - Ľudské práva, Európsky súd pre ludské práva, Slovenské národné stredisko pre ludské práva, Všeobecná deklarácia ludských práv, Občianske práva ..
                                               

Ľudské práva

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šlachte, zatial čo obyčajným luďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ludské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné. Sú to univerzálne práva všetkých ludských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod. Myšlienka ludských práv pochádza z filozofických myšlienok a konc ...

                                               

Európsky súd pre ludské práva

Európsky súd pre ludské práva je medzinárodný súd so sídlom v Štrasburgu, ktorý prejednáva porušenia Európskeho dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd z roku 1950. Bol zriadený v roku 1958 a od 1. novembra 1998 funguje ako stály súd zložený z rovnakého počtu sudcov, ako je zmluvných strán Dohovoru. Súd skúma prijatelnosť a podstatu sťažností, ktoré sú mu zaslané. Zasadá vo formácii samosudcu, v trojčlenných výboroch a sedemčlenných komorách a vo výnimočných prípadoch vo velkej komore pozostávajúcej zo 17 sudcov. Výbor ministrov Rady Európy dohliada nad výkonom rozsudkov Súdu. ...

                                               

Slovenské národné stredisko pre ludské práva

Slovenské národné stredisko pre ludské práva je národná inštitúcia na ochranu a podporu ludských práv a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným orgánom. Od roku 2016 je výkonnou riaditelkou Strediska Mgr. Katarína Szabová. Súčasťou Strediska sú regionálne kancelárie v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline.

                                               

Všeobecná deklarácia ludských práv

Všeobecná deklarácia ludských práv je deklarácia prijatá Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov, ktorá vymenúva a opisuje základné ludské práva. Autorom návrhu je John Peters Humphrey z Kanady, s výpomocou Eleanor Rooseveltovej z USA, René Cassina z Francúzska, Zhang Pengchuna z Číny a ďalších. Deklarácia vymenúva základné ludské práva, akými sú rovnosť ludí, náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok, právo na bezplatné základné vzdelanie. Potvrdzuje nezrušitelnosť a nescudzitelnosť práv všetkých členov ludskej spoločnosti. Sú v nej zahrnuté všetky tri gen ...

                                               

Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd

Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd je najdôležitejšou medzinárodnou ludskoprávnou zmluvou na európskom kontinente, ktorá zabezpečuje dodržiavanie najdôležitejších práv človeka a zároveň obsahuje inštitucionálny rámec, ktorý umožňuje jednotlivcom efektívne sa brániť proti štátu, ak im tieto práva upiera. Európsky dohovor vznikol na pôde Rady Európy. 4. 11. 1950 ho podpísali všetky členské štáty Rady Európy a do platnosti vstúpil 3. 9. 1953. K Dohovoru bolo neskôr prijatých 14 dodatkových protokolov. Dohovor v znení protokolov sa skladá z troch hláv a 59 článkov.

                                               

Občianske práva

Občianske práva alebo občianske slobody alebo občianske práva a slobody sú zákonmi stanovené základné práva občana štátu, predovšetkým také, ktoré definujú jeho postavenie v spoločnosti alebo v štáte. Zvyčajne sa rozlišujú tieto občianske práva: základné ludské práva tzv. prirodzené práva politické práva - napr. volebné právo, právo zhromažďovania, práva národnostných menšín hospodárske, sociálne, kultúrne práva - napr. právo podnikať, právo na ochranu zdravia, právo na vzdelanie

Users also searched:

...
...
...