Топ-100
Back

ⓘ Príroda - Príroda, Vydavatelstvo Príroda, Anorganická príroda, Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov, Príroda, rozlišovacia stránka ..
                                               

Príroda

Príroda v prírodných vedách je všetka hmota, energia a javy, ktorá/-é nevznikla/-li zámernou ludskou činnosťou. Vo filozofii je to často synonymum pre svet či realitu, v bežnej komunikácii zas pre otvorenú krajinu mimo ludských obydlí. Príroda v prírodných vedách zahŕňa všetko od vesmíru až po subatomárne častice, vrátane všetkých živočíchov, rastlín, minerálov, všetkých prírodných zdrojov a prírodných úkazov. Zahŕňa aj správanie živočíchov a procesy súvisiace s neživou hmotou. Prírodou sa z filozofického hladiska zaoberá filozofia prírody.

                                               

Vydavatelstvo Príroda

Vydavatelstvo Príroda, s.r.o. je slovenské vydavatelstvo, ktoré vydáva najmä knihy z oblasti prírody a učebnice. Patrí počtom vydávaných titulov medzi šesť najväčších vydavatelstiev na Slovensku. Ročne vydáva okolo 100 knižných titulov pre volný trh na Slovensku, na export a pre školy. Vydavatelstvo sa na svojich internetových stránkach hlási k dedičstvu bývalého vydavatelstva Príroda z druhej polovice 20. storočia 1988/1992 Príroda, vydavatelstvo kníh a časopisov, n.p. Bratislava, skrátene Príroda), ktoré vydávalo pôdohospodársku a prírodnú literatúru a bolo založené v roku 1949. Z čisto ...

                                               

Anorganická príroda

Anorganická príroda alebo neživá príroda je príroda existujúca vo forme polí a žiarení a látok ako je voda, vzduch, minerály, horniny a pôda. Neživá príroda predstavuje v podstate abiotické zložky životného prostredia. Poskytuje podklad pre rozvoj a existenciu života a podla evolučnej abiogenézy je základným predpokladom pre vznik života. Teda na Zemi ide o celú Zem bez organizmov: hornina, voda, pôda, atmosféra a iné.

                                               

Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov

Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou prírody. Založená bola v roku 1948, sídli v oblasti Ženevského jazera vo Švajčiarsku v meste Gland. Združuje 83 krajín, 108 vládnych kancelárií, 766 nekomerčných organizácií a 81 medzinárodných organizácií a okolo 10-tisíc expertov a vedcov z krajín celého sveta.

                                               

Príroda (rozlišovacia stránka)

Príroda môže byť: súhrn všetkého, čo nevzniklo zámernou ludskou činnosťou, pozri príroda bývalý slovenský časopis, pozri Príroda časopis slovenské vydavatelstvo, pozri Vydavatelstvo Príroda

                                               

Filozofia prírody

Filozofia prírody alebo naturfilozofia je jedna z genitívnych filozofií. Je to súhrn všetkých filozoficko-špekulatívnych pokusov o systematické vysvetlenie prírody, jej podstaty, foriem, javov a pohybu.

                                               

Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR

Predmetom činnosti organizácie je: medzinárodná spolupráca pri ochrane prírody vrátane funkcie výkonu vedeckého orgánu CITES Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi volne žijúcich živočíchov a rastlín uskutočňovanie opatrení na ochranu prírody, krajiny a prírodného dedičstva vedenie Fondu pozemkov vo zvlášť chránených územiach zaisťovanie starostlivosti o sprístupnené jaskyne vydávanie stanovísk a expertných posudkov pre orgány štátnej správy a pre ostatné právnicke a fyzické osoby zhromažďovanie podkladov a koordinácia krajinotvorných programov, najmä programu starostlivosti o ...

                                               

Vyhynutý vo volnej prírode

Vyhynutý vo volnej prírode je stupeň ohrozenia podla červeného zoznamu IUCN. Vyjadruje, že niekolko jedincov daného druhu v zajatí stále prežíva, ale vo volnej prírode už nežijú/nerastú.

                                               

Človek a príroda

Človek a príroda je vzťah medzi človekom a prírodou. V staroveku a v stredoveku bol tento vzťah určovaný prevažne náboženstvom. Novovek pozdvihuje človeka ako tvorcu kultúry na kritérium, mieru všetkých vecí. Pomocou prírodovedného poznania sa človeku podarilo kolonizovať prírodu, využiť jej sily a bohatstvá do takej miery, že dnes sa už kvôli samej prírode javí obrat a prehodnotenie tohto myslenia ako nevyhnutne potrebné.

                                               

Príroda (časopis)

Príroda bol časopis, ktorý vydávala Matica slovenská v Martine v rokoch 1946 až 1950. Vychádzal vo formáte A4. V časopise boli publikované články, ktoré boli antropologického, botanického, entomologického, mykologického, polovníckeho, ale aj iného zamerania. V niektorých číslach boli i biografické údaje o prírodovedcoch. Publikovali tu amatérski, ale i vysoko erudovaní profesionálni prírodovedci zo Slovenska i iných krajín. Časopis bol doplnený mnohými čierno-bielymi obrázkami. V období rokov po druhej svetovej vojne vyplnil v tom čase na Slovensku medzeru v prírodovedne zameraných časopis ...

Users also searched:

...
...
...