Топ-100
Back

★ Práca - Práca, na dialku, Nútená práca, Mechanická práca, Dizertačná práca, Bakalárska práca, Fyzická práca, Rigorózna práca, Brigáda, krátkodobá práca, Karóši ..                                               

Práca

Práca môže byť: Zamestnanie. Mechanické práce. (Mechanical work) Vedomé používanie fyzického, duševného a / alebo duchovných síl človeka na účely niečo, zvyčajne na uspokojenie potrieb, pozri prácu vo všeobecnosti. Premenná, pozri prácu z fyziky. V ekonómii: výrobný faktor, pozri prácu ekonómie. Vo fyzike. (In physics) Barbara slovenskom alebo o, pozrite si časť Práce alebo o. Napriek tomu, slovenské noviny, pozrite si časť Práce noviny.

                                               

Práca na dialku

Práce na dialku je termín označujúci formy práce, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu, úplne alebo čiastočne mimo pracoviska svojho zamestnávatela. Zvláštnym prípadom je na prácu z domu alebo prácu z domu), v ktorom je práca doma. Výsledky práce sú v takomto prípade zvyčajne prešiel zamestnávatelovi s digitálne kanály.

                                               

Nútená práca

Nútené práce alebo nútené práce je práca alebo služba, ktorá je od osoby platiť pod hrozbou trestu. Takýto človek je na prácu neponúkla možné. Nútené práce môže mať rôzne formy, vrátane dlhového otroctva, obchodu s luďmi a iné formy moderného otroctva. Obete sú často najzranitelnejšie ľudí - ženy a dievčatá nútené k prostitúcii, zadlžení migrantov, továrenskí alebo polnohospodárski pracovníkov, ktoré nie je možné jednoduchým spôsobom opustiť svoje zamestnanie a pre ich práce sú platené veľmi nízku alebo žiadnu mzdu. Na nútené práce nemožno považovať: Práce alebo služby požadované v dôsledk ...

                                               

Mechanická práca

Mechanické práce, alebo práce je fyzikálna veličina, ktorá je definovaná ako produkt zložka sily v smere pohybu a prestavba, alebo inými slovami: skalárny súčin sily a posunutia.

                                               

Dizertačná práca

Dizertačnej práce alebo dizertačná práca je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu a vedeckých metód rieši zložitý vedecký problém. Dizertačná práca je predpokladom na udelenie akademického titulu Phd. a je uzatvorenie 3. stupeň vysokoškolského vzdelania. V slovenských právnych predpisov je nevyhnutným predpokladom pre dokončenie z doktorského štúdia popri obhajobe dizertačnej práce a vykonanie dizertačnej skúšky. Dizertačná skúška je predchádzať odovzdanie práce, pretože je študent prihlasuje do 18 alebo 24 mesiacov ...

                                               

Bakalárska práca

Bakalárska práca je záverečná vedeckých kvalifikačných písomných prác na bakalársky študijný program. Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky. Rozsah bakalárskej práce je na Slovensku vo všeobecnosti v rozmedzí 25 – 50 strán. Študent je povinný vypracovať bakalársku prácu samostatne, musí preukázať schopnosť zbierať poznatky, spracovávať informácie a pochopiť problémy v oblasti vedy. Je najjednoduchší typ záverečnej práce. Zvyčajne to je kompilačnú práce uvedenie prehľad literatúry. Bakalárska práca je obvykle prvá záverečnej práce, ktoré študent pripravuje a v priebehu jeho prípravy a obr ...

                                     

★ Práca

 • Práca môže byť: vedomé použitie telesných, duševných a alebo duchovných síl človeka na účel niečoho, spravidla uspokojenia potrieb, pozri práca všeobecne
 • podmienky domáckej práce upravené Zákonníkom práce. čiastočná práca na dialku alebo príležitostná práca na dialku je najčastejším variantom práce na dialku. V
 • Nútená práca alebo povinná práca je práca alebo služba, ktorá je od osoby vymáhaná pod hrozbou trestu. Takáto osoba sa na danú prácu neponúkla dobrovolne
 • Fyzická práca alebo telesná práca je práca pri ktorej prevláda priame pôsobenie orgánov ludského tela na pracovný prostriedok a prostredníctvom neho na
 • Mechanická práca alebo práca je fyzikálna veličina, ktorá je definovaná trochu zjednodušene povedané ako súčin zložky sily v smere pohybu a posunutia
 • štúdia Súčasťou dizertačnej skúšky je písomná práca vypracovaná k dizertačnej skúške tzv. minimová práca Úplné znenie Zákona č. 131 2002 Z. z. o vysokých
 • Bakalárska práca je záverečná vedecko - kvalifikačná písomná práca bakalárskeho študijného programu. Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky. Rozsah bakalárskej
 • Diplomová práca alebo hovorovo diplomovka alebo v slangu diplomka je záverečná práca spravidla druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Predstavuje rozsiahlejšiu
 • dráhový účinok sily. Jednotkou práce je Joule J. mechanická práca objemová práca technická práca FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Rigorózna práca je záverečná písomná práca ktorej odovzdanie a obhájenie je súčasťou rigoróznej skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní získava absolvent
 • Námezdná práca je práca konaná za mzdu. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Práca slovenského národa, skratka PSN, je slovenská mimoparlamentná politická strana, zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 6. apríla 2010. Do 7. januára
 • Práca v ekonómii je jeden z výrobných faktorov. Je definovaná ako cielavedomá ludská činnosť ludí, zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú
                                     
 • Technická práca je práca konaná pracovnou látkou na hriadeli stroja pracujúceho v otvorenom termodynamickom systéme. Môže ísť napríklad o prácu na výstupnom
 • Detská práca môže byť: práca zamestnanie, prípadne akákolvek ekonomická činnosť detí, čiže presnejšie spravidla osôb do 14 či 15 rokov, a to v užšom
 • Práca je vedomé použitie telesných, duševných a alebo duchovných síl človeka s cielom niečoho, spravidla uspokojenia potrieb. Podla G. W. F. Hegela je
 • Konkrétna práca je kvalitatívne rôznorodá úžitočná produktívna práca ktorá je účelným vynakladaním pracovnej sily v určitej konkrétnej podobe a výsledkom
 • Práca s verejnosťou iné názvy: styk s verejnosťou, vzťahy s verejnosťou, vzťahy k verejnosti, public relations angl. public relations je nepriame propagačné
 • Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávatela a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávatela, podla pokynov
 • Vedecká práca môže byť: práca činnosť v priebehu získavania vedeckých poznatkov, pozri vedecká práca činnosť publikácia vedecko - objavitelského charakteru
 • Filozofická práca je rovnako ako všestranná práca architektova - skôr práca na sebe, na vlastnom názore, na tom, ako človek vidí veci a čo od nich požaduje
 • Vedecká práca je práca ktorá sa uskutočňuje v priebehu získavania vedeckých poznatkov. Činnosť, ktorá si vyžaduje preštudovanie doterajšieho stavu poznania
 • Seminárna práca je typ písomnej práce, ktorá sa pripravuje na strednej alebo vysokej škole. Jej rozsah nie je určený žiadnymi normami a závisí od požiadaviek
                                     
 • Voda a práca je krátkometrážny dokumentárny film režiséra Martina Slivku z roku 1963. Slivka je aj autorom námetu a scenára. Vo svojom filme sa zameriava
 • Duševná činnosť alebo duševná práca je práca pri ktorej prevláda v rozličných formách prevažne jej duchovná zložka, vynakladanie duševnej energie na
 • Brigáda - je krátkodobá práca zvyčajne trvajúca pár hodín alebo pracovných dní, ktorú využívajú študenti, nezamestnaní, zamestnaní a dôchodcovia na prilepšenie
 • Vedecká práca je z hladiska originality a druhovo - funkčnej charakteristiky výstupu písomná práca zverejňujúca pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce
 • Unité, Travail, Progrès Jednota, práca pokrok Cyprus národné motto nie je Čad Unité  Travail  Progrès Jednota  práca pokrok Česko Pravda vítězí
 • Riaditelstvo opevňovacích prác skrátene ROP, čes. Ředitelství opevňovacích prací ŘOP bol česko - slovenský riadiaci orgán založený dňa 20. marca 1935
 • najväčší a najludnatejší ostrov v severnej časti Maldív. Častou prácou je lov žralokov a práca na nákladných lodiach. Ostrov bol postihnutý velkými búrkami
                                               

Fyzická práca

Fyzickú prácu a fyzická práca je práca, pri ktorej dominujú priama akcia orgánov ľudského tela na prácu znamená, a skrze neho prácu objektu.

                                               

Rigorózna práca

Rigorózna práca je záverečná písomná práca, ktorých odovzdanie a obhajoba je súčasťou rigoróznej skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní získa absolvent titul "doktor". Rozsah rigoróznej práce je zvyčajne 70 až 90 strán a väčšinou je pripravené v anglickom jazyku. Jej vypracovanie žiadateľa použitie samostatného štúdia preukázať schopnosť osvojovať si nové vedomosti a zručnosti vo vašej oblasti vedy na širšom základe, a samostatne aplikovať ich v praxi. Práca nemusí mať nevyhnutne vedeckej úrovni.

                                               

Brigáda (krátkodobá práca)

Brigáda je krátkodobá práce zvyčajne trvajúce niekoľko hodín alebo dní, ktoré sa používa pre študentov, nezamestnaných, zamestnaných a dôchodcov, doplniť váš osobný alebo rodinný rozpočet. Brigády sa vykonáva na základe podpísania zmluvy a tejto Dohody o brigádnickej práci študentov, Dohody o vykonaní práce, alebo Dohodu o pracovnej činnosti.

                                               

Generálny štrajk

Generálny štrajk je štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúca väčšina. Jeho pohnútky sú zvyčajne politické. Zatiaľ posledný generálny štrajk na Slovensku sa uskutočnilo 27. Novembra 1989. Jeho cieľom bolo odstránenie mocenského monopolu z bývalej Komunistickej strany Československa.

Karóši
                                               

Karóši

Karóši môžu byť preložené z japonského ako "smrť z prepracovania". Znamená, že smrť je výsledkom mnohých hodín odpracovaných nadčas. Lekárske príčinou je väčšinou infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody v dôsledku nadmerného stresu zo spracovania. V Japonsku, karóši v štatistikách vykazujú ako samostatná kategória. Neexistuje konsenzus o tom, či sú tu majú počítať aj práce z dôvodu depresie a úzkosti vedie k samovražde.

                                               

Konkrétna práca

Najmä práca je kvalitatívne rôznorodé úžitočná produktívnej práce, ktoré je potrebné vynakladaním práce v určitej forme, a výsledkom, ktoré sú rôzne použitie-hodnoty, je prejavom sociálnej delby práce.

                                               

Personálna agentúra

Personálna agentúra je firma/firma / organizácia, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním práce. Jej hlavnou činnosťou je hľadanie ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávatelov na príslušné pracovné pozície, a naopak, vyhľadávanie zamestnania pre svojich klientov podľa ich špecifickej potreby a schopnosti. Okrem toho poskytuje poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov alebo pracovného práva.

                                               

Pracovný nástroj

Pracovný nástroj je mechanické práce zariadení používaných v pracovných činností ako článok, cez ktoré sa človek pozerá na pracovné predmety, aby boli prispôsobené na uspokojenie svojich potrieb.

                                               

Špecialista

Špecialista je pracovník úzke pracovné zameranie v rámci jedného povolanie, ktoré si vyžaduje hlbšie teoretické a praktické vedomosti a zručnosti, odborné.

Users also searched:

práca, prca, ponuka, Prca, profesia, pracovne ponuky, ponuka prce, karira, profesia nitra, dnesna ponuka prace, nitra, dnesna, prace, pracovne, ponuky, prce, bazo, bazo prca, zaujmav, zaujmav prca, práca na dialku, teams, navod, dialku, navod teams, praca, Prca na dialku, praca na dialku, nútená práca, recenzie,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Bazoš práca.

Práca v školstve. Volné miesta v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny viac VPM v Ústredí PSVR s miestom výkonu práce na úradoch PSVR viac. Tlačiť. SOS Dotácia.

Praca na dialku.

Kniha: Práce na dálku Jason Fried a David Heinemeier Hansson. Práca: Na pc na dialku Vyhladávanie spomedzi 21.000 aktuálnych ponúk práce na Slovenská Republika a v zahraničí Rýchlo & zadarmo Najlepší. Navod teams. Preklad práca na dialku do angličtiny. Microsoft pre rastúci záujem o prácu na dialku najmä V tomto čase znamenala práca z domu pre mnohé firmy a organizácie jediný spôsob,.


Profesia forum.

Tabulka súboru harmonizovaných ukazovatelov premenných o. Pri slove nútená práca si v prvom rade spomeniem na povinnú prácu Chýbajú síce nejaké maličkosti ako životná istota, práca, ale na druhej strane sme mali. Chatujuci praca recenzie. Centrum pedagogicko CPPPaP Levice. Vykonávanie nútených alebo povinných prác podla čl. 4 ods. K porušeniu práva, aby od neho nebola vyžadovaná povinná a nútená práca, podla článku 4​. Profesia recenzie. Ústavný súd o dôstojnosti práce INESS Institute of Economic and. Medzinárodnej Organizácie Práce o minimálnom veku prijatia do zamestnania č. 138 z roku. 1973. Nútená práca. Dodávatel nesmie využívať nútenú alebo.

Mechanická práca sily f sa spotrebúva ak.

Mechanická práca. Poslať e mailom Stiahnuť PDF Vytlačiť. Vypracovala: B. Horváthová. V bežnom živote sa prácou rozumie takmer každá ludská činnosť,. Mechanická práca test. Polrok po začiatku reformy MPC. Mechanická práca. Vyber všetky správne odpovede. Ukáž všetky otázky. Hmotný bod zotrváva v rovnomernom priamočiarom pohybe: ak na neho. Mechanická práca a energia. Trieda: I. V súvislosti s gravitačným polom minulá prednáška môžeme uvažovať napr. aj týmto smerom: Teleso premiestnené za pomoci určitej práce v smere proti.

Dizertačná práca anglicky.

Dizertačná práca Aktuálne správy. 3 O povolenie obhajoby doktorskej dizertácie môžu žiadať kandidáti vied, profesori 2 Z kandidátskej a doktorskej dizertačnej práce musí byť jednoznačne. Písomná práca k dizertačnej skúške. Dizertačné práce Seminárne práce, Bakalárske práce, Diplomové. Dizertačná práca. Záverečná práca po doktorandskom štúdiu je výsledkom riešenia konkrétneho vedeckého úlohy preukazuje schopnosť študenta samostatne. Diplomová práca. Čo je Dizertačná práca?. E vypracovanie dizertačnej práce ak bola dizertačná práca prijatá k obhajobe získa doktorand. 60 kreditov. 5 Počet kreditov za činnosti podla ods. 4 písm. a. Doktorská dizertačná práca. Dizertačná práca PROefekt. Dizertačná práca Femini zmy a divadlo je štúdiou o feminizmoch, feministickom divadle jeho teórii a praxi v medzinárodnom a domácom kontexte.


Bakalárska práca rozsah.

Ako písať bakalárske práce. Nechajte spracovanie podkladov pre bakalársku prácu na náš tím odborníkov. Kvalita, profesionalita originalita diskrétnosť. Bakalárska práca pdf. Diplomová práca. Bakalárska práca je spracovaná študentom, ktorý je označovaný ako bakalant Spracovanie bakalárskej práce sa riadi internými smernicami príslušnej vysokej. Poďakovanie bakalárska práca vzor. Skratka fakulty UNIZA DIZERTAČNÁ PRÁCA ŽILINSKÁ UNIVERZITA. Metodické pokyny na spracovanie bakalárskej práce vydáva prorektor pre vzdelávanie Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →