Топ-100
Back

ⓘ Ontogenéza človeka - Dospievanie, Vývoj, Blastocysta, Život, rozlišovacia stránka, Bunková diferenciácia, Morula ..
                                               

Dospievanie

U človeka je dospievanie obdobie, keď sa dieťa mení na dospelého človeka muža, ženu. Charakterizované je funkčnými, morfologickými, biologickými, psychickými a sociálnymi zmenami. Jedna z možností rozdelenia dospievania na fázy je takáto: prepuberta / predpuberta / predpubertálne obdobie začína vo veku 9./10./11. rokov; nasleduje po detstve puberta / pubertálne obdobie začína vo veku 12./13./14. rokov; ňou dospievanie vrcholí adolescencia / mladistvé obdobie / vlastné dospievanie / obdobie mladíckosti adolescencia končí okolo 18./20./21. roku alebo až 25. roku života; po adolescencii nasle ...

                                               

Vývoj

Vývoj môže byť: určitým smerom orientovaná dlhá zmena alebo súbor postupných určitým smerom orientovaných zmien, najčastejšie najmä v biológii zmena k dokonalejšiemu, zložitejšiemu a podobne, pozri napr. evolúcia v biológii vývoj človeka, pozri antropogenéza vo filozofii: vývin filozofia ontogenéza a fylogenéza dva druhy vývoja v ekonómii a podobne: vymýšlanie čohosi nového, pokrokovejšieho v rámci pracovného procesu; príprava najúčinnejšieho spôsobu výroby na základe výskumu a skúseností a podobne, pozri napr. vývoj ekonómia, vývoj softvéru vyvíjanie, vytváranie vo fotografii: vyvolanie P ...

                                               

Blastocysta

Blastocysta je skoré štádium ontogenézy človeka. Vytvára sa z moruly na začiatku 5. dňa po oplodnení. V morule sa vytvorí dutina - tzv. dutina blastocysty. Na rozdiel od typickej blastuly, ktorú tvorí dutina obklopená jednou vrstvou buniek, u človeka sa v jednom póle nahromadí väčší zhluk buniek. Tento sa označuje ako embryoblast v anglickej literatúre ICM - inner cell mass; budúce embryo, jednovrstvový obal dutiny blastocysty ako trofoblast gr. trophe - výživa; budúce plodové obaly. Blastocysta sa počas 6 7. dňa zanorí do sliznice maternice, pričom tento proces sa odborne nazýva uhniezden ...

                                               

Život (rozlišovacia stránka)

Život môže byť: dejiny vývoj nejakej živej sústavy od jej začiatku až po jej smrť, synonymum: životný cyklus, pozri napr. životný cyklus a ontogenéza súhrn živých bytostí na planéte Zem ako monofyletický taxón, pozri napr. systém živej prírody súhrn všetkých živých sústav v celom vesmíre v biológii aj vo filozofii: vlastnosť resp. stav byť živý, resp. súhrn javov charakterizujúcich živý organizmus, resp. forma bytia živých bytostí, pozri život reálny spoločenský a pracovný proces človeka; skutočnosť, realita, pozri napr. prax, realita komplex činností živej bytosti, človeka, ludskej organi ...

                                               

Bunková diferenciácia

Bunková diferenciácia je vo vývinovej biológii proces, pri ktorom sa z menej špecializovaných buniek stávajú viac špecializované bunky. Diferenciácia prebieha počas vývinu mnohobunkového organizmu, kedy sa jednoduchá zygota mení na komplexný systém tkanív, pletív, a bunkových typov. Diferenciácia prebieha tiež v dospelom organizme: zrelé kmeňové bunky sa delia a vytvárajú úplne diferencované dcérske bunky. Počas diferenciácie sa dramaticky mení velkosť bunky, jej tvar, membránový potenciál, metabolická aktivita a schopnosť reagovať na podnety. Tieto zmeny vznikajú v dôsledku vysoko kontrol ...

                                               

Morula

Morula je gulovitý zhluk buniek, vznikajúci v prvotných fázach ontogenézy delením oplodneného vajíčka. Na jej povrchu sa vytvárajú typické, často pre určitú skupinu živočíchov špecifické, ryhy. Ďalším delením sa morula mení na blastulu. Typická morula u človeka je vyvinutá na konci 4. dňa po oplodnení a nachádza sa už tesne pred vstupom do dutiny maternice.

Users also searched:

...
...
...