Топ-100
Back

ⓘ Medziľudské vzťahy - Medziludské vzťahy, Medziludský vzťah, Edmund Hlatký, Zákon miery, Čajka, dielo, Emocionálna inteligencia, Škola medziludských vzťahov ..
                                               

Medziludské vzťahy

Medziludské vzťahy môže byť: škola medziludských vzťahov human relations komunikatívna interakcia medzi jedincami či skupinami jedincov, prebiehajúca prostredníctvom reči, gest a výrazov, synonymum interpersonálne vzťahy, pozri medziludské vzťahy sociológia

                                               

Medziludský vzťah

Medziludský vzťah je v psychológii vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami. Rozlišuje sa: primárny medziludský vzťah a sekundárny medziludský vzťah.

                                               

Edmund Hlatký

Edmund Hlatký je slovenský spisovatel. Debutoval v roku 1988 knihou História vecí, ktorá vzbudila pozornosť čitatelov i odbornej kritiky. Za knihu získal Cenu Ivana Kraska. Na medziludské vzťahy vo vypätých situáciách sa zameriava aj vo svojich nasledujúcich knihách Jesenný opar 1999, Iní ludia 2000, Sláva a tajomstvo 2001, dabraka 2008 a Nekróza 2011.

                                               

Zákon miery

Zákon miery sa týka skutočnosti, že každý jav sa vo svojom jestvovaní vyznačuje určitými hranicami. Bez hraníc by jav nebol tým, čím má byť. Keby jav prekročil túto hranicu, teda vytýčenú mieru, poprel by sám seba, stal by sa niečím iným, alebo by celkom zanikol. Všetko má svoju mieru, prírodné aj spoločenské javy. Mieru majú aj naše možnosti dosiahnuť isté ciele, mieru majú i medziludské vzťahy. Každý vek má svoje naplnenie. Miera je chvejúca sa os, ktorá dostredivo púta a cibrí všetky možnosti v prospech celku existujúceho do chvíle, kým jeho čas nevyprší.

                                               

Čajka (dielo)

Čajka je divadelná dráma od Antona Čechova. Dielo začal písať na jeseň v roku 1895. V októbri 1895 v liste pre svojho priatela Soovorina popísal túto hru ako komédiu s tromi ženskými rolami, dvomi mužskými a so štyrmi aktami. Premiéru mala hra v roku 1896 v Petrohrade. Čechov opisuje v tomto diele medziludské vzťahy a postavenie spoločnosti na konci 19. až začiatkom 20. storočia. Táto hra sa odohráva počas dvoch rokov, všetko na ruskom vidieku.

                                               

Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. Existujú dva odlišné druhy inteligencie: emocionálna a racionálna IQ. Úspech v živote človeka závisí na obidvoch druhoch. Bez emocionálnej inteligencie nie je intelekt schopný využívať celý svoj potenciál. Myšlienku Emocionálnej inteligencie ako prvý vyslovil Peter Salovey a John D. Mayer vo svojom článku "Emotional Intelligence" v roku 1990. Salovey rozlišuje 5 hlavných oblasti emocionálnej inteligencie: Schopnosť motivovať sám seba. Zapojenie emócií do konania člov ...

                                               

Škola medziludských vzťahov

Škola ludských vzťahov alebo human relations alebo hnutie ludských vzťahov alebo teória ludských vzťahov je teória riadenia alebo koncepcia riadenia, ktorá sa zakladá na téze, že človek je spoločenský tvor, ktorého povaha je nezlučitelná s nútenou reglementáciou jeho práce. Sleduje zefektívnenie riadenia, bola inšpirovaná výsledkami dlhoročných výskumov E. Maya. Druhým zakladatelom bol G. Friemann. Vznikla ako hnutie proti taylorizmu. Obsahom je orientácia na motívy, priania, záujmy a hodnoty pracovníkov, zvyšovanie produktivity práce dobrými vzťahmi, priaznivou sociálnou klímou, zlepšením ...

                                               

Indolencia (nedbalosť)

Indolentný človek sa prejavuje v medziludskej komunikácii i v medziludských vzťahoch viac alebo menej často ako nevšímavý, nedbalý a takmer k všetkému velmi lahostajný. Prejavy nevšímavosti však môžu mať množstvo rôznych odtieňov. Môže sa to prejavovať ako nedbanlivosť v spoločenskom správaní, k povinnostiam na pracovisku alebo aj k sebe samému ako nedostatok sebaúcty. Pri hodnotení prejavov indolencie sa niekedy nesprávne vychádza z jednorazového prejavu nevšímavosti. Aby sme nepodlahli zjednodušeným súdom, je namieste si uvedomiť skutočnosť, že u toho istého človeka sa môže prejavovať vý ...

                                               

Priatel

Priatel môže znamenať aj priaznivec, podporovatel. Kamarát je aj názov časopisu, pozri Kamarát časopis. Priatel alebo neformálnejšie kamarát alebo staršie druh je človek, s ktorým niekoho spája medziludský, medziosobnostný vzťah náklonnosti, vzájomného porozumenia, dôvery a podobne. Priatelstvo je takmer vo všetkých charakteristikách zhodné s láskou. Na rozdiel od lásky priatelia nie sú fyzicky sexuálne priťahovaní svojimi náprotivkami. Pokial pri krátkodobom odlúčení zamilovaný človek trpí pocitmi samoty a prázdnoty, jedná sa skôr o nezdravú formu závislosti, než o lásku. Pokial sa jedná ...

                                               

Anarchia

Anarchia môže byť: všeobecne hovorovo: zmätok, chaos, neporiadok v medzinárodných vzťahoch: teoretický pohlad na medzinárodné vzťahy, ktorý postuluje, že svetový systém je v podstate bez vodcu a bez jedinej, vynucujúcej, hierarchicky nadradenej sily, pozri anarchia v medzinárodných vzťahoch v anarchizme: želaná forma medziludských vzťahov založená na dobrovolnej spolupráci bez toho, aby bola vynucovaná alebo riadená inými, odstránenie obmedzení slobody jednotlivca opierajúce sa o odmietanie akejkolvek moci, pozri anarchizmus v politológii bezvládie spôsobené nejestvovaním verejnej autority ...

Users also searched:

...
...
...