Топ-100
Back

ⓘ Ľudské správanie - Informačné správanie, Motivácia, Teória sociálneho konania, Psychológia, Normatívny systém, Sociolingvistika a frazeológia ..
                                               

Informačné správanie

Informačné správanie je predstavované ako integrovaná ludská aktivita zameraná na hladanie významu informácií v komunikácii a riešení problémov. Vyplýva z adaptácie človeka na informačné prostredie. Informačné správanie tvorí jadro súčasného výskumu informačnej vedy. Sú opísané viaceré dimenzie informačného správania ludí v elektronickom prostredí. Taktiež sú priblížené kognitívne a afektívne aspekty informačného správania a jeho prejavy v kontexte sociálnych sietí. Zjednodušené znázornenie súvisiacich pojmov informačné správanie človeka, vyhladávanie informácií a informačný prieskum si mô ...

                                               

Motivácia

Motivácia je súbor pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ludské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Je to hnacia sila, ktorá vedie k dosiahnutiu osobných a organizačných cielov. Je to vôla niečo dosiahnuť. Ľudské správanie je takmer vždy niečím psychologicky motivované. Pohnútkami ludského správania sú však i biologické, kultúrne a situačné aspekty. I keď človek často vedome rozhoduje o tom, či bude konať na základe svojich motivácií, tie ...

                                               

Teória sociálneho konania

Teória sociálneho konania je teória Maxa Webera, podla ktorej je sociálne konanie ludské správanie, pri ktorom konajúci jednotlivec vkladá doň subjektívny zmysel a orientuje sa pritom na správanie iných jednotlivcov. Preto napr. inštinktívna reakcia nie je sociálnym konaním.

                                               

Psychológia

Z historického hladiska je psychológia vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je. Podla Alexandra Velkého bola psychológia náuka o duši. V poslednej tretine 19. storočia sa začala psychológia rozvíjať ako samostatná vedná disciplína. Avšak nemala jednotnú koncepciu, vznikali rôzne smery a školy. Rozpory medzi jednotlivými psychologickými prístupmi sa stali zároveň hnacou silou pre psychologické skúmanie. Patologickými chorobnými duševnými stavmi a ich liečením sa zaoberá odbor medicíny - psychiatria. Ako moder ...

                                               

Normatívny systém

Normatívny systém je súbor hodnôt, ktorý reguluje ludské správanie pričom sú tieto hodnoty vyžadované normami. Normy tak plnia funkciu ochrany ale aj nástroja realizácie hodnôt. Medzi najznámejšie súbory hodnôt a teda aj noriem patrí právo, morálka, politika či technické normy. Zásadne sa rozlišujú právne a neprávne normatívne systémy. Na rozdiel od právnych, neprávne systémy používajú iné prostriedky donútenia než štátne donútenie, nemajú vopred ustanovenú či štátom záväzne vyžadovanú formu na rozdiel od monizmu práva sa realizuje formou normatívneho pluralizmu.

                                               

Sociolingvistika a frazeológia

Sociolingvistika a frazeológia je frazeológia stručne a výstižne vyjadruje charakteristické životné situácie, ludské vzťahy, správanie, duševné stavy a pod. Je prejavom spoločenskej zhody v názoroch na hodnotení človeka a životného prostredia. Týmto spôsobom je spojená so sociolingvistikou, ktorá sa zaoberá sociálnymi aspektmi fungovania jazyka, vzťahom medzi jazykom a spoločnosťou a pod. Vo frazeológii by išlo napríklad o skúmanie štandardných a neštandardných prvkov, etického a neetického, o vzťah spoločenských skupín k frazémam, k ich používaniu.

Users also searched:

...
...
...