Топ-100
Back

ⓘ Motivácia je súbor pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ludské správanie a dáv ..
                                               

Sociálna regulácia

Sociálna regulácia – môže byť zámerná, polo zámerná a bez zámeru. Prirodzeným výsledkom sociálnej regulácie je učenie a učenie sa zo strany jedinca. Učenie nemusí byť zámerné, ale môže byť i spontánne, živelné, sociálne neriadené, lebo každý jedinec je pri uspokojovaní svojich potrieb v spojitosti s okolím, od ktorého prijíma informácie a podnety, teda proces učenia je stály. Živelné výsledky učenia môžu byť spoločensky žiadúce a spoločensky nežiaduce – v rozpore s cielmi. Spontánne učenie získame 2 formami – získavaním vlastných skúseností a osvojovaním skúseností druhých Sociálna regulác ...

                                               

Muzeálny vzťah

Muzeálny vzťah predstavuje určitý postoj človeka, ktorý ho podnecuje k tomu aby poznával, vyberal predmety zo sveta prírody a tvorby človeka, ktoré preňho a pre spoločnosť znamenajú zvláštnu hodnotu. Táto hodnota je kultúrnou hodnotou a musí byť tak dôležitá, že jej nositelov ako zástupcov komplexnej reality možno vybrať, uchovávať, skúmať a určitým spôsobom prezentovať. Zbieranie, predpoklad každej muzeálnej činnosti, pochádza z primárnej prirodzenej túžby človeka. Muzeálny vzťah spočíva v jeho základných motiváciách na sekundárnych potrebách, teda sociálnych alebo kultúrnych nárokoch a ž ...

                                     

ⓘ Motivácia

Motivácia je súbor pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie

Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ludské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Je to hnacia sila, ktorá vedie k dosiahnutiu osobných a organizačných cielov. Je to vôla niečo dosiahnuť.

Ľudské správanie je takmer vždy niečím psychologicky motivované. Pohnútkami ludského správania sú však i biologické, kultúrne a situačné aspekty. I keď človek často vedome rozhoduje o tom, či bude konať na základe svojich motivácií, tie pôsobia na človeka i na podvedomej úrovni napr. vplyv skrytou silou reklamy.

                                     

1. Potreby

Základnou formou motívov sú potreby, ostatné formy sa vyvíjajú z potrieb. Potreba je stav nedostatku či nadbytku niečoho, čo nás vedie k činnostiam, ktorými túto potrebu uspokojujeme.

Potreby delíme na:

 • biologické primárne, vrodené - potreba dýchať, potravy, bezpečia, spánku.
 • sociálne získané - kultúrne vzdelanie, kultúrny život. a psychické
                                     

2. Vplyv motivácie na pracovný proces

Motivácia je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť života jedinca. Je pre neho dôležité, aby sa venoval činnostiam a práci, ktorá ho motivuje - oduševňuje a napĺňa a práve v týchto oblastiach je potom schopný podávať nadpriemerné výkony. Úspešnosť alebo neúspešnosť motivácie silne ovplyvňuje výrobu jej kvantitu i kvalitu. Len sa výnimočne vyskytujú aj prípady, keď prehnaná motivácia pôsobí brzdiaco, no vo všeobecnosti platí, že produktivita práce a podaný výkon vzrastajú priamo úmerne s rastom pozitívnej motivácie.

                                     

2.1. Vplyv motivácie na pracovný proces Motivovanosť práce a jej meranie

Na objektívne meranie motivácie pracovníkov sa používa najčastejšie dotazníková metóda, ktorej cielom je zistiť, s akou energiou pristupuje pracovník k práci, aké sú podnety a situácie, ktoré jeho motiváciu stupňujú či znižujú.

Používaným spôsobom je napr. rozdelenie motivačných prvkov do 4 kategórií s nasledovnými motivačnými faktormi:

 • obchodné hladisko
 • súťaživosť
 • moc
 • Kategória "energia a dynamizmus"
 • výkon
 • obavy z neúspechu
 • stotožnenie sa
 • úroveň aktivity
 • Kategória "zžitie sa"
 • istota
 • uznanie, pochvala
 • rozvoj
 • ludské vzťahy
 • morálka
 • Kategória "vnútorná motivácia"
 • autonómia
 • flexibilta
 • záujem
 • postavenie
 • Kategória "vonkajšia motivácia"
 • hmotné statky
 • kariéra

Pri tomto členení motivačných faktorov k najdôležitejším formám motivácie patrí kategória energia a dynamizmus; táto skúma počiatočnú energiu, ktorou sa pracovník stavia k vykonaniu práce. Zisťovaním miery "stotožnenia sa" určujeme, nakolko je jedinec schopný stať sa súčasťou existujúcej firmnej kultúry. Vnútorná motivácia aj jej jednotlivé prvky indikujú, aké úlohy sú pre pracovníka motivujúce a vonkajšia motivácia hovorí o vplyve vonkajších stimulov napr. finančná odmena. Znalosti získané z tohto alebo z podobných firemných prieskumov sa stávajú hodnotným zdrojom informácií. Umožňujú efektívne meniť firemnú kultúru a tiež optimalizovať využitie už existujúcich prvkov vzhladom na špecifické danosti konkrétnych jedincov.                                     

2.2. Vplyv motivácie na pracovný proces Motivujúce riadenie podla J. P. Kotlera

Motivujúce riadenie vidí J. P. Kolter nasledovne:

 • zamestnancov všemožne podporujú pri realizácii vízie budúcnosti zaučením, spätnou väzbou., tým vplývajú na ich odborný rast a stupňujú ich sebahodnotenie
 • spája sa predovšetkým s vytváraním takej koncepcie budúcnosti firmy, ktorá korešponduje s hodnotami pracovníkov, ktorých chceme vytvorenou koncepciou osloviť a tým sa stane pre nich práca dôležitou a úlohou vedenia organizácie je vtiahnuť pracovníkov do rozhodnutia o tom, akým spôsobom sa takto stanovená vízia dosiahne; zamestnaci sa tým spolupodielajú na riadení, získanie tejto moci pri riadení ich v práci motivuje
 • dobrí vedúci uznávajú a odmeňujú úspech, čím u podriadených dosahujú nielen rast spokojnosti s dosiahnutým výkonom, ale aj zážitok príslušnosti k takej spoločnosti, ktorej oni sami sa stávajú dôležitými
                                     

3. Marketingová analýza spotrebitelských trhov a kúpneho správania

Firmy, ktoré nepoznajú motivácie, potreby a preferencie zákazníkov, môžu očakávať velké straty. Zmyslom marketingu je uspokojovanie potrieb a prianí cielových zákazníkov, prípadne vyvolať v nich nové potreby, zhodné s ponúkaným produktom. Preto poznanie motivácie kupujúceho je dôležitým prvkom marketingovej analýzy.

Philip Kotler uvádza príklad zmeny spotrebitelského správania pri predaji určitej značky pečiva. Kým bolo ponúkané v sieti supermarketov, jeho spotreba bola mizivá, zákazníci ho prehliadali medzi záplavou ostatných podobných tovarov. Jeho umiestnenie do siete špeciálnych obchodov so zdravou výživou však dopyt to tomto druhu pečiva výrazne zvýšilo.

                                     

4. Teórie motivácie

Existuje velké množstvo teórií motivácie a medzi ne patria napr. Maslowova hierarchická teória potrieb, Herzbergova dvojfaktorová teória, Vroomova teória očakávania, Adamsova teória rovnováhy, Skinnerova teória pozitívneho posilnenia, McClellandova teória získaných potrieb.

Users also searched:

motív a motivácia, motivačné faktory, pojem motivácia, pozitívna motivácia,

...
...
...