Топ-100
Back

ⓘ Slovenské národné stredisko pre ludské práva je národná inštitúcia na ochranu a podporu ludských práv a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným orgán ..
                                     

ⓘ Slovenské národné stredisko pre ludské práva

Slovenské národné stredisko pre ludské práva je národná inštitúcia na ochranu a podporu ludských práv a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným orgánom. Od roku 2016 je výkonnou riaditelkou Strediska Mgr. Katarína Szabová. Súčasťou Strediska sú regionálne kancelárie v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline.

                                     

1. História

Slovenské národné stredisko pre ludské práva ďalej len "Stredisko" bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ludské práva ďalej len "zákon č. 308/1993 Z. z.", s účinnosťou od 1. januára 1994, na základe medzinárodnej zmluvy Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ludské práva - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 29/1995 Z.z.

Prijatím zákona č. 136/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ludské práva a zákona č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach, o ochrane pred diskrimináciou a zmene a doplnení niektorých zákonov antidiskriminačný zákon, sa rozšírili úlohy Strediska, ktoré je nezávislou právnickou osobou v oblasti ochrany ludských práv a základných slobôd.

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov antidiskriminačný zákon je účinný od júla 2004. Slovenské národné stredisko pre ludské práva sa stalo na základe antidiskriminačného zákona jedinou slovenskou inštitúciou pre rovnoprávnosť t.j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podla antidiskriminačného zákona – National Equality Body.

Od 1. januára 2015 sa Stredisku s účinnosťou zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozšírili kompetencie o pravidelné vyhodnocovanie a zverejňovanie informácií, týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti a poskytovania ochrany podla tohto zákona.

                                     

2. Pôsobnosť Strediska

Podla § 1 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ludské práva v znení neskorších predpisov

2 Stredisko plní úlohy v oblasti ludských práv a základných slobôd vrátane práv dieťaťa ďalej len "ludské práva". Stredisko na tento účel najmä

a) monitoruje a hodnotí dodržiavanie ludských práv a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podla osobitného zákona, b) zhromažďuje na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku, c) uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ludských práv, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti, d) pripravuje vzdelávacie aktivity a podiela sa na informačných kampaniach s cielom zvyšovania tolerancie spoločnosti, e) zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, f) vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podla osobitného predpisu, g) vykonáva nezávislé zisťovania týkajúce sa diskriminácie, h) vypracúva a uverejňuje správy a odporúčania o otázkach súvisiacich s diskrimináciou, i) poskytuje knižničné služby a j) poskytuje služby v oblasti ludských práv.

3 Stredisko je oprávnené zastupovať účastníka v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.

4 Stredisko každoročne do 30. apríla vypracúva a uverejňuje za predchádzajúci kalendárny rok správu o dodržiavaní ludských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania na Slovensku prostredníctvom internetu alebo aj prostredníctvom periodickej tlače s celoslovenskou pôsobnosťou.

5 Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné verejnoprávne inštitúcie sú povinné na požiadanie strediska v určenej lehote poskytnúť stredisku informácie o dodržiavaní ludských práv; ich právo podávať správy o dodržiavaní ludských práv získané vlastnou činnosťou iným subjektom nie je dotknuté. Stredisko môže o poskytnutie informácií o dodržiavaní ludských práv požiadať aj mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti ludských práv, a dohodnúť sa s nimi o spôsobe poskytovania týchto informácií.

                                     

3. Stredisko ako národná inštitúcia na ochranu a podporu ludských práv NHRI

Stredisko v rámci svojej pôsobnosti ako NHRI sústreďuje svoju činnosť na tieto hlavné oblasti:

 • poskytuje služby v oblasti ludských práv
 • má právo požiadať súdy, prokuratúru, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné inštitúcie, aby v určenej lehote poskytli Stredisku informácie o dodržiavaní ludských práv
 • uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ludských práv, a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti,
 • monitoruje a hodnotí dodržiavanie ludských práv,
 • pripravuje vzdelávacie aktivity a podiela sa na informačných kampaniach,
 • zhromažďuje na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku,
 • poskytuje knižničné služby a

V rámci svojho pôsobenia ako národnej inštitúcie pre ludské práva je Stredisko členom Európskej siete národných inštitúcií pre ludské práva ENNHRI- nástupnická inštitúcia neformalizovanej Európskej regionálnej skupiny NHHRIs, ktorá sa skladá z 41 národných inštitúcií pre ludské práva z celej Európy. Národné inštitúcie pre ludské práva sú štátom financované inštitúcie, nezávislé od vlády, so širokým legislatívnym alebo ústavným mandátom na podporu a ochranu ludských práv. ENNHRI vo februári 2013 zriadila stály sekretariát v Bruseli a v polovici roku 2013 sa formalizovala na neziskovú organizáciu na základe belgického práva.                                     

4. Stredisko ako národný nediskriminačný orgán Equality body

Od roku 2004, kedy antidiskriminačný zákon ustanovil Stredisko za jediný slovenský antidiskriminačný orgán, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podla antidiskriminačného zákona, je činnosť Strediska úzko spätá s uplatňovaním antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku.

Pôsobnosť Strediska ako Equality body:

 • vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podla antidiskriminačného zákona,
 • monitoruje a hodnotí dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podla antidiskriminačného zákona,
 • zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie,
 • pripravuje vzdelávacie aktivity a podiela sa na informačných kampaniach s cielom zvyšovania tolerancie spoločnosti,
 • zhromažďuje na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku.
 • zastupuje na základe plnej moci v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania,

Okrem kompetencií vyplývajúcich zo statusu národnej inštitúcie pre ludské práva, Stredisko má právomoc na ochranu zásady rovnakého zaobchádzania na základe tejto skutočnosti je členom siete Equinet. Equinet zoskupuje 42 organizácií z 32 európskych krajín, ktoré majú právomoci v oblasti diskriminácie ako národné orgány na ochranu rovnosti.

Stredisko pôsobí vo všetkých piatich pracovných skupinách Equinet. Svojich zástupcov poveruje pracovnými úlohami menovite v týchto pracovných skupinách: Právo rovnosti v praxi Equality Law in Practice, Strategický vývoj Strategy Development, Komunikačné stratégie a praktiky Communication Strategies and Practices, Tvorba politík Policy Formation, Problematika rodovej rovnosti Gender Related Issues. Každá z pracovných skupín sa spoločne venuje v konkrétnom roku vopred určeným odborným témam. Výsledkom vzájomnej spolupráce, výmeny informácií a výskumu vybraných problematík v rámci stretnutí a celoročnej činnosti pracovných skupín sú rôzne odborné publikácie, spoločné správy a metodické príručky vychádzajúce z praxe členov Equinet v jednotlivých oblastiach a aspektoch ich činnosti.

                                     

5. Správa o dodržiavaní ludských práv vrátane princípu rovnakého zaobchádzania a práv dieťaťa

Stredisko každoročne vydáva Správu o dodržiavaní ludských práv vrátane princípu rovnakého zaobchádzania a práv dieťaťa. Správa sa venuje najpálčivejším otázkam, ktoré rezonovali na Slovensku za jednotlivé roky. Správa sa každoročne zverejňuje na stránke Strediska www.snslp.sk najneskôr do 30. apríla.

V Správe za rok 2014 sa rozoberajú tieto témy:

 • Práva starších osôb
 • Prejavy extrémizmu a rasizmu na Slovensku
 • Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
 • Ochrana práv LGBTI osôb
 • Dočasné vyrovnávacie opatrenia
 • Rómovia
 • Právo na vzdelanie
 • Deti
 • Zosúladenie pracovného a osobného života
 • Uplatňovanie práva na azyl na Slovensku
 • Chránené oznamovanie
 • Pracovné podmienky zamestnancov
 • Poskytovanie tovarov a služieb
 • Násilie na ženách

V Správe za rok 2016 sa Stredisko zaoberalo témami:

 • Rómovia
 • Násilie na ženách
 • Ochrana práv osôb so zdravotným
 • Dočasné vyrovnávacie opatrenia
 • Práva starších
 • Novela zákona o sťažnostiach
 • Sloboda prejavu a extrémizmus
 • Dôsledky šikany
 • Právo na vzdelanie
                                     

6. Právna pomoc

Jednou z hlavných kompetencií Strediska je poskytovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. Stredisko je oprávnené BEZPLATNE zastupovať klienta pred súdom, ak sa jedná o diskriminačné konanie. Stredisko je taktiež oprávnené vydávať odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podla antidiskriminačného zákona. Anonymizované odborné stanoviská Strediska sú dostupné na jeho webovej stránke TU.

                                     

7. Vzdelávanie

Stredisko uskutočňuje bezplatné vzdelávacie aktivity nie len pre študentov základných, vysokých a stredných škôl, ale aj pre členov odborových zväzov, zamestnancov úradov práce, inšpektorátov práce, policajného zboru, seniorov, Rómov, zamestnávatelov, podnikatelov a iné skupiny občanov žijúcich na Slovensku. Témami vzdelávacích aktivít sú najčastejšie ludské práva a nediskriminácie, avšak Stredisko ponúka vzdelávanie aj v rámci témy mobbingu a bossingu na pracovisku, zosúladenia rodinného a pracovného života, chráneného oznamovania, obchodovania s luďmi a iných tém spadajúcich pod kompetencie a mandát Strediska. Pre študentov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl ponúka Stredisko vzdelávania v rámci tém nediskriminácie, ludských práv, holokaustu, práv dieťaťa, extrémizmu a rasizmu a rodovej rovnosti. Novou témou pre vzdelávanie je od roku 2016 kyberšikana.

Ponukový list Strediska pre študentov II. stupňa základných škôl a stredných škôl je dostupný na webovej stránke Strediska TU.

Users also searched:

organizácie na ochranu ludských práv na slovensku, slovenské národné stredisko pre ludské práva ičo, slovenské národné stredisko pre ludské práva, snslp facebook,

...
...
...