Топ-100
Back

ⓘ Interpersonálna komunikácia je vzájomná komunikácia medzi dvoma alebo viacerými luďmi, ktorá prebieha ústnou formou. Má iné charakteristiky a riadi sa inými pra ..
Interpersonálna komunikácia
                                     

ⓘ Interpersonálna komunikácia

Interpersonálna komunikácia je vzájomná komunikácia medzi dvoma alebo viacerými luďmi, ktorá prebieha ústnou formou. Má iné charakteristiky a riadi sa inými pravidlami ako komunikácia písomná alebo komunikácia činom. "Niekedy sa neuvedomené špecifiká interpersonálnej komunikácie viažu predovšetkým na skutočnosť, že ide o komunikáciu, ktorej obsahom nie sú iba informácie, ale aj predstavy, názory, nálady, postoje a vzťahy." K hlavným úlohám tejto komunikácie patrí odovzdávanie informácií. Efektívna interpersonálna komunikácia si vyžaduje zvyčajne tréning a ovládanie základných pravidiel. Podla Jitky Oravcovej je interpersonálna komunikácia zložitý proces, ktorý sa riadi tromi základnými pravidlami:

 • v interpersonálnej komunikácií nekomunikujeme len slovami,
 • v interpersonálnej komunikácií nie je možné nekomunikovať,
 • v interpersonálnej komunikácií sú vždy aktívne obidve strany, odosielatel i prijímatel informácie.

Interpersonálny konflikt je stretnutie dvoch protichodných názorov, cielov, želaní, hodnôt, postojov, motívov dvoch alebo viacerých rozličných ludí, jednotlivca a skupiny alebo dvoch skupín.

Komunikácia medzi jednotlivcami môže byť realizovaná na rôznej úrovni a rôznym spôsobom. Interpersonálna komunikácia je využívanou v prostredí dvoch alebo viacerých ludí, kolektívov. Vo všeobecnosti interpersonálna komunikácia môže prebiehať na formálnej alebo neformálnej úrovni pri ktorej využívame verbálnu a neverbálnu komunikáciu.

                                     

1. Verbálna komunikácia

Základným prvkom verbálnej komunikácie je slovo slovná zásoba. K verbálnej komunikácií patrí predovšetkým rozhovor, prostredníctvom ktorého si jednotlivci vymieňajú alebo získavajú nové informácie.

Schopnosť komunikovať ovplyvňujú mnohé faktory aj rysy osobnosti extrovert, introvert a dokonca sa pri komunikácií prejavuje aj temperament človeka.

Druhy verbálnej komunikácie:

 • písaný text – komunikácia pomocou písma
 • konferencia, pojednávanie – vznesenie rôznych dôvodov pre a proti určitému poňatiu a vypracovanie určitého uznesenia
 • konzultácia, porada – pýtanie sa ludí na ich názory
 • monológ – rozprávanie jednej osoby, neočakáva spätnú väzbu
 • diskusia – ostrá výmena názorov
 • dialóg, rozhovor – hovoriaci očakáva reakciu počúvajúceho
 • konverzácia, rozprávanie – volnejšia forma dialógu, rozprávanie si na určitú tému
 • debata, pohovor – miernejšia forma diskusie
                                     

2. Neverbálna komunikácia

Neverbálna komunikácia je proces ktorý prebieha vždy, niekedy si to ani neuvedomujeme. Človek komunikuje neustále či už pri pohlade na okoloidúceho alebo pri pracovnej porade. Neverbálna komunikácia nám môže prezradiť o jednotlivcovi ovela viac ako verbálna komunikácia.

Využitie neverbálnej komunikácie:

 • vyjadruje emócie
 • vyjadruje interpersonálny postoj
 • nahrádza reč
 • podporuje reč

- jednotlivec sa pomocou nej prezentuje

Druhy neverbálnej komunikácie:

 • gestikulácia pohyby rúk,
 • mimika výraz tváre,
 • kinezika pohyby tela,
 • posturika držanie tela a postoj,
 • paralingvistika,
 • haptika dotyky rúk,

- proxemika priestorová vzdialenosť medzi komunikujúcimi.

Neverbálne prostriedky sa využívajú najmä:

 • v ceremoniáloch privítanie, lúčenie a pri rituáloch,
 • pri propagande na masových stretnutiach a demonštráciách,
 • v umení tanec, balet.

Každý prejav je nutné študovať v závislosti od daného situačného kontextu.

                                     

3. Druhy medziludskej komunikácie

Komunikácia sa nielen rozlišuje svojím spôsobom delenia a foriem, ale na jej odlišovanie môže vplývať aj samotná situácia ktorá vzniká pri komunikácií. Človek v každej situácií komunikuje inak, či ide o prostredie alebo o rôznych účastníkov pri komunikácií.

Zbyňek Vybíral rozdeluje komunikáciu do nasledujúcich druhov podla typov prostredia a rolí v ktorých sa komunikujúci nachádzajú:

 • Súkromná komunikácia partnerov na verejnosti
 • Jednostranná komunikácia s rozdielnymi rolami
 • Formálna, riadená, zdvorilá komunikácia v malej skupine pracovná porada
 • Intímna párová komunikácia v súkromí keď partnerov nikto nesleduje
 • Neformálna, neriadená komunikácia v malej primárnej skupine rodina, príbuzný
 • Komunikácia pri obchodovaní uzatváranie zmlúv a podobne
 • Komunikácia človeka v dave
 • Komunikácia samotného človeka na verejnosti

- Komunikácia prostredníctvom masmédií

 • Interkulturálna komunikácia


                                     

4. Komunikačné schémy

Kollárik uvádza 5 základných komunikačných schém podla H. J. Leavitta a A. Bavelasa vo svojej publikácií z roku 1993:

 • koleso – jeden člen je v centrálnom postavení, celá sieť komunikácie je viazaná na neho a ostatní štyria sú bez vzájomných komunikačných väzieb,
 • "ypsilon"- Y – centrálna pozícia jedného člena vo vzťahu k trom členom nie je silná,
 • kruh – ide o uzavretú reťaz komunikačnej štruktúry, kde každý člen môže komunikovať s dvoma členmi,
 • reťaz – možnosť komunikácie je iba medzi dvoma členmi, ktorí sú blízko seba,

- "všekanálová" – v tejto štruktúre má každý člen rovnakú pozíciu a možnosti vzájomne komunikovať so všetkými.

                                     

5. Roviny komunikácie

Rovina informačná – správa je vysielaná len ako informácia a očakáva sa, že tak aj bude prijatá. Možné prirovnať ku komunikácií počítač-počítač.

Rovina osobná – spolu s informáciou je vysielaná inými kanálmi nejaké informácie o sebe samom.

Rovina vzťahová – spolu s informáciou vysielame alebo v roli poslucháča prijímame správy o povahe nášho vzájomného vzťahu.

Rovina apelačná – spolu s informáciou vysielame alebo v roli poslucháča prijímame nejakú výzvu. výzva ku konaniu

                                     

5.1. Roviny komunikácie Bariéry pri komunikácii

Bariéry v komunikácií sa nemusia vždy vyskytnúť iba na strane odosielatela informácie. Práve naopak, bariéry v komunikácií sú evidované z oboch strán, čiže aj na strane odosielatela informácie ale aj na strane prijímatela informácie.

Okrem nesprávneho pochopenia či prijatia informácie, môže pre jednotlivcov byť pri vysielaní a prijímaní informácií aj bariérou zlé prostredie pri komunikácií, alebo vnútorný psychický stav jednotlivca.

Komunikačné bariéry v priebehu komunikačného procesu:

 • Odlišnosť, postojov, názorov, znalostí a skúseností
 • Selektívne vnímanie
 • Vierohodnosť zdroja príjemca vyhodnocuje správu, skôr než prebehne celá komunikácia
 • Komunikačné preťaženie nadmerné množstvo informácií
 • Sémantické problémy
 • Zlá schopnosť načúvania
 • Vyhodnocovanie správy
 • Časová tieseň
 • Filtrovanie sformulovať informácie tak aby boli pre príjemcu pozitívne

Users also searched:

medziludská komunikácia, verbálna komunikácia,

...
...
...