Топ-100
Back

★ Biskup - ľudské spoločenstvá ..                                               

Svätý Dionýz

                                               

Jaromír

                                               

Narcis

                                               

Vladyka

                                               

Virgil

Virgil môže byť: Solnohradský biskup 8. storočia, pozri biskup Virgil. Prvý názov, pozri Virgil meno. Zastarané meno rímskeho básnika Vergília, pozrite si časť dlhá životnosť. Geologický vek v severoamerickej divízie karbónskeho obdobie, pozri virgil veku.

                                               

Pertinax

Pertinax je Názov rímskeho cisára, pozri Pertinax rímsky cisár. Pertinax biskup Byzantionu. (Pertinax bishop Byzantionu) Izolačné materiály používané v elektrotechnike, pozri Pertinax materiálu.

                                               

Francis Meli

Francis Meli môže byť: Rugbista z Nového Zélandu, pozri Francis Meli rugbista. Rímsko-katolícky biskup Papua-Nová Guinea, pozri Francis Meli biskup.

Biskup
                                     

★ Biskup

Biskup je vysvätený člen kresťanského duchovenstva, ktorý má právomoc nad určité spoločenstvo veriacich. Má plnosť kňazskej moci, biskupské svätenie je najvyšší stupeň sviatosti kňazstva.

Aj keď sa mnohé protestantské cirkvi odmietol úlohu biskupa, väčšina kresťanských cirkví vysväcuje biskupi ako vysoko postavených zamestnancov spoločenstva. Biskup je orgán, v rímsko-katolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi vo východnej katolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, orientálne ortodoxné cirkvi Anglikánskej cirkvi a nezávislé katolíckej cirkvi.

Tradičná úloha biskupa má byť pastier spoločenstva nazýva diecézy alebo eparchia biskupstvo, biskupská stolica.

                                     

1. Biskup rímskokatolíckej cirkvi. (The bishop of the roman catholic church)

Biskupi v rímsko-katolícka cirkev poskytuje za pastierov, aby boli učitelmi náuky, kňazmi posvätného kultu a služobníkmi riadenia. Biskupi na biskupskou vysviackou prijme s úlohou posväcovať a úlohu učenia sa a ísť, ale vzhľadom na ich povahu môžu vykonávať iba v hierarchickom spoločenstve s hlavou kolégia a jeho členov. Biskupi, ktorým je zverená starostlivosť o nejakú diecézu, sa nazývajú diecézni. Ostatní sa nazývajú titulárni. Biskupov slobodne vymenúva alebo zákonne zvolených potvrdzuje Najvyšší velkňaz. K súcosti kandidáta na episkopát sa vyžaduje, aby:

 • 2. mal dobrú povesť.
 • 1. vynikal v pevnej viere, dobrými mravmi, nábožnosťou, horlivosťou za duše, múdrosťou, rozumnosťou a ludskými čnosťami a mal aj ostatné vlohy, aby to bolo vhodné vykonávať uvedený úrad.
 • 4. on bol aspoň päť rokov ustanovený v niekoľkých presbyterátu.
 • 3. on bol aspoň tridsaťpäťročný.
 • 5. mal doktorát alebo aspoň licenciát zo Svätého písma, teológie alebo kánonického práva, získaný na inštitúte vyšších štúdií, schválený svätou stolicou, alebo aby bol aspoň v týchto disciplínach naozaj skúsený.

Konečný úsudok o súcosti, kto má byť povýšený, patrí Apoštolskej vidieť.

Ten, kto je povýšený do hodnosti biskupa, musí do troch mesiacov od prijatia apoštolskej listiny, ak ho nezdržiava zákonná prekážka, prijať biskupskú tiež. Musí to byť skôr, ako prevezme svoj úrad. A skôr, ako prevezme svoj úrad, musí zložiť vyznanie viery a prísahu vernosti Apoštolskej vidieť.

                                     

2. Biskup gréckokatolíckej cirkvi. (The bishop of the Greek catholic church)

V patriarchálnych cirkví a hore vyššie arcibiskupstvách biskupa volí konferencia biskupov cirkvi sui iuris. V metropolitnej cirkvi, napr. v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je menovaný biskup rímskej apoštolský stolec vybrať z troch kandidátov navrhnutých radou hierarchov.

Znamenie biskupskej orgán berla, môže s krížom na vrchole, panagia a omofor, ktoré biskup šaty na oslavu svätej božskej liturgie. Ďalšou vlastnosťou biskupskej hodnosti je mantia v závislosti na stupni úradu môže mať inú farbu.

Mimobohoslužobné oblečenie biskup: riasa rason, kamilavka s rúškom tzv klobuk, panagia a držať sa líši od biskupskej berly.

Uctievanie slávené biskupom, najmä v liturgii, je do značnej miery líši od kultu slávených len kňaz - biskup, napríklad, keď sa liturgia šaty v chrámovej lodi, s účasťou veriacich, do malého vchodu zostáva sedieť na tróne v strede ludu a pod.

Biskup svätia troch biskupov, hlavné svätitelom má byť všeobecne priameho nadriadeného, preto eparchiálneho biskupa svätými jeho metropolitan, na metropolitu patriarcha alebo najvyššieho arcibiskup.

                                     

3. Historické úlohu biskupa. (The historical role of the bishop)

Úloha biskupov v židovstvo nie je neznámy: Môžeme ich nájsť v kumránskom spoločenstva, tam, kde je to nazýva mebakker inšpektor a mal podobnú funkciu.

Pôvodne to bol presbyteri, ktorí dohliadajú všeobecne nad každá cirkev, pretože oni mali poslaním všetky Božie stádo, podľa obrazu Krista - vzor pastierov. Podľa typov listov možno vidieť, že v každom spoločenstve je tam len jeden biskup, vybrané spomedzi presbyterov 1 Tim 1.5-9.

Delegovanie funkcií riadenia, ktoré boli pôvodne prevedené na apoštolov ukazuje, že organizácia cirkvi postupne vyvinula. Keď to bolo už apoštolov, táto organizácia je komprimovaný v trojstupňovej hierarchie:

 • Biskup. (Bishop)
 • Diakon. (Deacon)
 • Kňaz. (Priest)

Charizma je to nevyhnutné pre výkon ich funkcie sa ocenenie od začiatku aj - tak obrad vkladania rúk 2 Tim 1.6.

Nikde to nie je zamestnanec Novej zmluvy z Nového zákona nedáva titul kňaz. Ich služby sú začlenené do služby kňazstva Ježiša Krista.                                     

4. Literatúra. (Literature)

 • GLEJTEK, Miroslav et al.: Arcibiskupi a biskupi v Uhorsku: Moc prelátov a jeho prejavy v stredoveku. Bratislava: PostScriptum, 2020, 400 s. ISBN 978-80-8218-016-2.
                                     
 • Konferencia biskupov Slovenska, skr. KBS je biskupská konferencia katolíckych biskupov na území Slovenska. Na základe požiadavky slovenských biskupov a po
 • biskup iné názvy: auxiliárny biskup auxiliár, auxiliarius je rímskokatolícky biskup ktorý je pridelený k diecéze ako pomocník diecézneho biskupa
 • Biskup koadjútor či biskup spolusprávca je zvláštny typ pomocného biskupa v rímskokatolíckej cirkvi, ktorý má automatické právo nástupnictva po diecéznom
 • Eparcha alebo tiež eparchiálny biskup je biskup ktorý je správcom eparchie biskupstva Z titulu svojho úradu zastupuje eparchiu vo všetkých právnych
 • Ivanka pri Dunaji bol tajný biskup počas prenasledovania Cirkvi, neskôr pomocný biskup Banskobystrickej diecézy a titulárny biskup sídla Carcabia Ľudovú školu
 • Metropolita alebo metropolitný biskup z gr. μητροπολίτης je dnes: V západnej rímskokatolíckej cirkvi biskup sídliaci v hlavnom sídle metropole cirkevnej
 • Gebhart Gebhard okolo 1040  26. jún 1090, Ostrihom bol český princ a biskup štvrtý syn kniežaťa Břetislava I. a Judity zo Schweinfurtu predurčený
 • Stanislav Stolárik, diecézny biskup od 21. marca 2015 V súčasnosti Rožňavská diecéza nemá pomocného biskupa Pomocným biskupom v Rožňave bol Vladimír Filo
 • pomocného biskupa vacovského a 14. januára 1781 bol vysvätený na titulárneho biskupa titopoliského. Dvadsať rokov pôsobil ako pomocný biskup v diecéze
 • Toto je chronologický zoznam biskupov nitrianskeho biskupstva. sv. Metod 870  885 Viching 880  891 Anonymus 900  906 svätý Bystrík 1005  1046
 • Lykaónia, Malá Ázia, 1. storočie  okolo 97, Efez bol prvokresťanský biskup žiak a blízky spolupracovník svätého Pavla. V kresťanských cirkvách sa
                                     
 • dekanátov. Viliam Judák, diecézny biskup Peter Beňo, pomocný biskup zatial menovaný František Rábek, pomocný biskup v r. 1991  2003, vymenovaný 20.
 • Gellért 982 1046 vlastným menom Giorgio di Sagredo, bol čanadský biskup ktorý zahynul mučeníckou smrťou počas povstania v Uhorsku v roku 1046.
 • banskobystrickej biskupskej katedre vystriedalo 15 biskupov Diecéznym biskupom je Marián Chovanec. Za biskupa Banskobystrickej diecézy ho vymenoval 20. novembra
 • 48 27 45 S 17 59 02 V 48, 462500 S 17, 983889 V 48.462500 17.983889 Biskupová je obec na Slovensku v okrese Topolčany. Registre obnovenej evidencie
 • arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Po štúdiu teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
 • Zvolenský. Patrónom Bratislavskej arcidiecézy sa stal sv. Martin z Tours, biskup Jeho sviatok sa slávi 11. novembra. V ustanovujúcom dekréte bol za Katedrálu
 • rímskokatolícky emeritný pomocný biskup Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy. Za kňaza ho 12. júna 1949 vysvätil v Bratislave biskup Michal Buzalka. Do roku 1952
 • 18. august 2015, Nitra bol slovenský rímskokatolícky duchovný, emeritný biskup rožňavský. Vladimír Filo študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
 • ustanovený za titulárneho biskupa harpašského. Za biskupa ho 25. marca 1927 v Bazilike sv. Klimenta v Ríme vysvätil križevacký biskup Dionýz Nyáradi, ktorý
 • emeritúra znamenať všeobecne výslužbu alebo penziu. Emeritný biskup je v rímskokatolíckej cirkvi biskup ktorý sa z dôvodu stanoveného veku, alebo iných vážnych
 • Andrej Imrich 9. január 1948, Mníšek nad Popradom je emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy. Kňazskú vysviacku prijal 8. júna 1974 v Dóme sv. Martina


                                     
 • Nevolné 27. júl 2011, Banská Bystrica bol v poradí 15. rímskokatolícky biskup Banskobystrickej diecézy. Narodil sa v Nevolnom pri Kremnici ako najmladší
 • rezignácii biskupa Cesare Boniventa, P.I.M.E. lat. Pontificium Institutum pro Missionibus Exteris z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice, menovaný za biskupa Vanimskej
 • αρχι  prvý biskup je titul pre biskupa so zvláštnym postavením. V západnej rímskokatolíckej cirkvi je od 6. storočia po Kr. každý metropolita, biskup hlavného
 • 48, 722069 S 18, 265221 V 48.722069 18.265221 Kostol svätého Mikuláša Biskupa je gotický kostol v Bánovciach nad Bebravou. Je situovaný na návrší severovýchodnej
 • 2012, Košice bol emeritný biskup do 4. augusta 2011 diecézny biskup spišskej diecézy a bývalý predseda Konferencie biskupov Slovenska. Narodil sa rodičom
 • 14. november 1877, Zákamenné 4. august 1965, Říčany bol diecéznym biskupom spišskej diecézy. Počas druhej svetovej vojny bol členom Štátnej rady.
 • je Prešovská archieparchia bez pomocného biskupa Pápež František vymenoval 19. apríla 2013 pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu otca Milana Lacha
 • zborov SR. Od októbra 2009 stojí na čele Konferencie biskupov Slovenska, ktorá združuje tiež biskupov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, bratislavský

Users also searched:

arcibiskup slovenska, arcibiskup, banskobystrický biskup, galis biskup, nitriansky biskup, pomocný biskup nitra, slovenskí arcibiskupi, trnavský biskup, biskup, Biskup, arcibiskupi, slovenska, slovensk arcibiskupi, pomocn biskup nitra, nitriansky biskup, galis biskup, trnavsk biskup, arcibiskup slovenska, banskobystrick, slovensk, pomocn, nitra, nitriansky, galis, trnavsk, banskobystrick biskup, arcibiskup, ľudské spoločenstvá. biskup,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Arcibiskup slovenska.

Novovysvätený biskup diecézy Greensburg v USA, Mons. Larry J. Biskup Mons. Rábek na dni polície v Banskej Bystrici 2014. fotografia. Den policie BB 2014. fotografia. Modlitba. fotografia. Pokropenie standardy. fotografia. Galis biskup. Generálny biskupský úrad ECAV. Anna Biskup. Biogen Slovakia s. r. o. Actual Full Collection of documents. 2. Ing​. Jiří Biskup. NO STRESS s. r. o. Actual Full Marek Biskup. AGROFARMA.

Nitriansky biskup.

Knižné publikácie ThDr. Kryštof, biskup olomoucko brnenský. Tag: biskup. Biskup a kňazi z Ukrajiny v Podhájskej Čítaj viac. 19. júna 2015. Téma: Kultúra, Návštevy. Témy. Konferencie 37 Kultúra 48 Médiá 4. Arcibiskup. Business Register of the Slovak Republic on Internet. Sviatosti, ktoré vysluhuje biskup. Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina každoročne počas Velkonočnej vigílie vysluhuje sviatosti.


Pomocný biskup nitra.

Biskup vyznavač Josef Karel Matocha od 8.60 €. Výrobky radu Biskup na snowboardu. Biskup na snowboardu Elektronická kniha Biskup na snowboardu. Elektronická kniha autor Martin Veselovský, 128​. Slovenskí arcibiskupi. Polícia dva roky skúma, či biskup Chautur zneužil dievča, spis o. Morálnych a vieroučných prehreškov odmieta aj po desiatich rokoch. V otvorenom rozhovore pre.týždeň o tom hovorí biskup Robert Bezák.

Vydavatelstvo Lúč. Michal Bubnič, rožnavský biskup.

Vstúpili do slávenia Velkého týždňa. So zelenými ratolesťami v rukách vstúpili 28. marca 2021 na Kvetnú nedelu nitriansky diecézny biskup Viliam 28.3 2021​. Biskupi na Slovensku Katolicka cirkev na Slovensku. Bratislavský pomocný biskup, titulárny biskup zo Serre. Pri správe diecéz treba pastiersku službu biskupov usporiadať tak, aby rozhodujúcou pohnútkou vždy. Morčací biskup BLOK 15 20 kg Zelenka. Všetky informácie o produkte Audiokniha Biskup vyznavač Josef Karel Matocha, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Biskup.


Biskup Izaiáš Oficiálna stránka Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Biskup. Biskup – je označenie nositela najvyššieho úradu v Cirkvi, ktorý je udelený svätením. Biskup včlenením do biskupského zboru má podiel na vedení​. Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka odišiel do večnosti Oficiálna. Michal Bubnič, rožnavský biskup. linea recta brevissima priamo najbližšie k pravde č. 47. €2.00. Počet: Životný príbeh pätnásteho rožňavského biskupa msgr. Biskup Ján Hirka Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Stal sa ním žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Sme velmi radi, že otec biskup menovanie prijal, a tešíme sa, že tento post bol tak rýchlo a. Biskupstvo Nitra: Domov. Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou.


Zo štátnika sa stal jednoduchý biskup Téma Katolícke noviny.

Biskupi. Mons. Bernard Bober košický arcibiskup metropolita Mons. Marek Forgáč pomocný biskup Alojz Tkáč 1990 – 2010 Jozef Čársky 1925 – 1939,. Biskup význam slova. Životný príbeh biskupa Bartolomého de Las Casas, nazývaného Ochranca Indiánov, a krála Karola V., zakladatela španielskej línie Habsburgovcov,. SVaLZ, rádiológia, Bratislava up., CMX, sro e VÚC. Parametre a popis produktu. TORO Forma na biskup. chlebík, 27.5 × 15 × 7 cm, 0.4 mm – aké sú recenzie, hodnotenia, výhody či nevýhody? Cena 3.89.

Chronológia biskupov v Trnave Trnavská arcidiecéza.

V stredu 11. februára navštívil naše mesto nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas pracovnej návštevy ho sprevádzal dekan tunajšej farnosti Zoltán Ďurčo,. Júl ÚPSVaR. Po štyroch rokoch štúdia ho prešovský biskup Pavol Peter Gojdič poslal na ďalšie Kňazskú vysviacku vykonal Dr. Vasil Hopko, prešovský pomocný biskup dňa. Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka – NP Slovenský raj. Zobraziť viac od Biskup Jozef Halko na Facebooku. Prihlásiť sa. Zabudli ste údaje na prístup k účtu? alebo. Vytvoriť nový účet. Teraz nie. Súvisiace stránky. Biskup Gojdič. Róbert Letz Biskup Štefan Barnáš. Obrázok obálky. Vedecká monografia zachytáva život katolíckeho biskupa Štefana Barnáša, ktorý patril k významným.

Etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin: Prosím o modlitby. Misijné.

1. diecézny biskup Žilinskej diecézy. Životopis. 1966 ukončenie základnej školy – ZDŠ Vrútky. 1969 maturita na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Vrútky. Ing. Adrian Biskup osobný tréner Golem Club. Oficiálna stránka Prof. ThDr. Jozefa Halka, PhD., pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy. Rímskokatolícka cirkev Spišská diecéza. Liturgické slávenia, ktorým predsedá biskup. Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zvyčajne predsedá eucharistickému sláveniu v prikázané sviatky o.


Gorazd Biskup Panta Rhei.

Kolínsky biskup Heribert, na ktorého pamätáme 16. marca, si prešiel zaujímavým životom. Najprv bol kancelárom cisára Ota III., neskôr slúžil. Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košická arcidiecéza. Dnes 28.10.2020 v skorých ranných hodinách odišiel pred Božiu tvár do večnosti náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Povzbudzujeme. TORO Forma na biskup. chlebík, 27.5 × 15 × 7 cm, 0.4 mm. Kniha Biskup Štefan Barnáš autora Róbert Letz vydaná v nakladatelství Ústav pamäti národa v roce 2017, jazyk: Slovenština, vazba: Pevná, počet stran: 200. Biskup a král BRLOH. Katolícky biskup z Adigratu, Tesfaselassie Medhin, apeluje na národné a medzinárodné spoločenstvo, aby neodhliadali od brutálnej vojny v.

Životopis Biskup Jozef Halko.

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Halko, PhD. Bratislavský pomocný biskup 31. januára 2012 vymenovaný, 17. marca 2012 konsekrovaný za biskupa, titulárny. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Žilinská diecéza. Marek Forgáč, pomocný biskup. narodil sa 21. januára 1974 v Košiciach za kňaza bol vysvätený 19. júna 1999 v Košiciach od roku 1999 kaplánom v Trebišove.


TKKBS: Novým predsedom správnej rady KU je biskup Imrich.

J. E. Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Kánonickým prevzatím úradu dňa 15. decembra 2012 sa Mons. Marián Chovanec stal 16. Kniha: Náš biskup František Sali foto Martinus. Novým predsedom správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku SR KU bude v nasledujúcom dvojročnom funkčnom období spišský pomocný biskup. Biskup Galis na návšteve v zariadení Senior Martin, n.o. Senior. 150000 kníh na sklade, 60 kníhkupectiev s osobným odberom, 1000 partnerských miest na vyzdvihnutie. Panta Rhei je najdostupnejšie internetové.


Biskup – EEDA n.o.

Biskup. dátumu, čítanosti. Created with Highcharts 4.0.4 9 2013 11 2013 11 ​2014 8 2015 1 2016 9 2017 1 2018 9 2018 12 2019. Apartmány Biskup, Sveta Nedjelja, ostrov Hvar, Chorvatsko. Ing. Adrian Biskup je osobný tréner v Golem Club Central Bratislava Ak máte záujem o jeho služby, neváhajte nás kontaktovať. Liturgické slávenia, ktorým predsedá biskup Farnosť sv. Martina. Kniha: Náš biskup František Sali foto. Nakupujte knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve Martinus!.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →