Топ-100
Back

ⓘ Kresťanské spoločenstvo Milosť je spoločenstvo zaraďované do kresťanského letnično-charizmatického hnutia. Hlavný centrálny zbor KS Milosť je v Banskej Bystrici ..
                                     

ⓘ Kresťanské spoločenstvo Milosť

Kresťanské spoločenstvo Milosť je spoločenstvo zaraďované do kresťanského letnično-charizmatického hnutia. Hlavný centrálny zbor KS Milosť je v Banskej Bystrici, ďalších 34 zborov alebo misijných skupín je v rôznych mestách Slovenska. Podobné prúdy v kresťanstve ako napríklad letnično-charizmatické hnutie, vznikali už aj v minulosti – vzišli z nich cirkvi ako Jednota bratská či Moravskí bratia, no dnes existujú aj v užších, najmä mládežníckych skupinách katolíckej cirkvi. Tieto hnutia v minulosti vznikli pri tzv. vyliatí Ducha Svätého. Názov "letničné hnutie" pochádza z udalosti, ktorá sa udiala na Azusa street 9. apríla 1906 v USA.

Viac k všeobecnej charakteristike Kresťanských spoločenstiev na Slovensku sa dozviete na stránke Kresťanské spoločenstvá Slovenska.

                                     

1. Teológia

Kresťanské spoločenstvo Milosť sa hlási k hnutiu modernej kresťanskej reformácie tzv. letnično-charizmatickému hnutiu. Uznávajú Apoštolské vyznanie viery a držia sa základných doktrín evanjelikálnych cirkví. Cirkev Kresťanské spoločenstvá Slovenska funguje na Slovensku ako občianske združenie od rozdelenia Československa v roku 1993. Ide o kresťanskú charizmatickú novozmluvnú cirkev. Jej poslaním je podla jej predstavitelov, aby sa ludia zmierili s Bohom, a tak viedli život na základe biblických princípov v súlade so židovsko-kresťanskou morálkou. Hlásia sa k Lausannskému prehláseniu viery z konferencie v Lausanne, Švajčiarsko v roku 1974 a stotožňujú sa s textom, ktorý je medzinárodným manifestom evanjelikálnych, letničných a charizmatických kresťanov zo 150 krajín.

Veria, že mocou Ducha Svätého sa život človeka premieňa tak, aby odrážal Kristov charakter. Ježiš je hlavou Cirkvi, Duch Svätý uskutočňuje Božiu vôlu na zemi až do Kristovho príchodu. Veriaci veria, že Biblia, obsahujúca 66 kníh, neobsahuje ani jednu chybu, ani protirečenie, a je záväznou a najvyššou autoritou kresťana. "Základom ich práce je teda dôkladné a systematické oboznamovanie verejnosti s textami Písma." Toto kresťanské spoločenstvo neuznáva krst detí ani niektoré nebiblické tradície, ktoré sú v rozpore s Písmom. Kresťanské spoločenstvo verí v krst úplným ponorením do vody, prijatý vedome, rovnako ako niektoré iné evanjelikálne cirkvi. Kresťanské spoločenstvo nemá žiadne formálne členstvo. Keďže letnično-charizmatické hnutie vychádza z evanjelikálnej reformácie, neuznávajú duchovnú autoritu pápeža rímskeho biskupa, rozdelenie na laikov a klér, rituály pozri tiež Sola fide. Veriaci, ktorí navštevujú toto spoločenstvo neuctievajú obrázky svätých, sochy, ružence alebo kríže. Keďže sa hlásia k neskoršej reformácii, nesúhlasia s niektorými bodmi učenia, ktoré pochádza z rímskokatolíckej a gréckokatolíckej, evanjelickej cirkvi, alebo z evangelikálnych cirkví. Ježiš má byť pre veriacich jedinou cestou k spaseniu, oslobodeniu a uzdraveniu. Hoci Panne Márii je daná úcta, nemodlia sa k nej - je považovaná iba za pozemskú matku Ježiša Krista, ktorá mala viac detí. Chorobu človeka nepovažuje spoločenstvo výlučne za dôsledok ludského hriechu ako mylne tvrdia niektoré zdroje, ale akceptuje aj prirodzené príčiny chorôb.

                                     

2. Cirkevný život

Bohoslužby bývajú hlavne v nedelu; počas týždňa v závislosti od konkrétneho mesta. Spoločenstvá organizujú aj modlitby a štúdium Biblie. Spoločenstvo organizuje aj letné tábory pre deti a pre mládež. Na Velkonočnú nedelu 24. apríla 2011 sa v Bratislave konala jednodňová Konferencia Kresťanského spoločenstva. Bohoslužobné zhromaždenia, modlitby a vyučovanie Božieho slova boli spojené s akciou Tanec vzkriesenia, oslavou Zmŕtvychvstania Pána tancom. Osobné výpovede tvoria prominentnú časť webovej prezentácie spoločenstva. Kresťanské spoločenstvo Milosť volne spolupracuje s maďarskou cirkvou Hit Gyülekezete, ktorá poskytuje študentom z rôznych denominácií aj nedenominačným kresťanom akreditované teologické vzdelanie v Akadémii Svätého Pavla v Budapešti, ktorá je druhou najväčšou teologickou akadémiou v Maďarsku. Zakladatel cirkvi Hit Gyülekezete je Sándor Németh, ktorý spolupracoval s celosvetovo uznávaným nedenominačným biblickým učitelom 20. storočia – Derekom Princom.

                                     

3. Organizačná štruktúra

Celé Kresťanské spoločenstvo Milosť na Slovensku aj Církev Víry Milost v Česku sú vedené senior pastorom, bývalým úspešným judistom, Jaroslavom Křížom, ktorý je zároveň pastorom zboru v Banskej Bystrici. V zboroch pôsobia tiež volení alebo ustanovení presbyteri a diakoni. Jednotlivé zbory sú vedené ustanovenými pastormi, misijné skupiny zväčša pastormi blízkych zborov. Pastori ostatných zborov KS Milosť a Církve Víry Milost sú podriadení senior pastorovi spoločenstva.

                                     

4. Reakcie

Reakcie na Kresťanské spoločenstvo Milosť sú rôzne a pochádzajú z rôznych zdrojov. Najjednoduchšie ich možno rozdeliť na reakcie príslušných štátnych organizácii a reakcie členov iných registrovaných cirkví, najmä rímskokatolíckej cirkvi. V rozhovore pre Rádio Lumen v roku 2013 uvádza Ján Juran, riaditel Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR, že v registračnom konaní Cirkvi kresťanských spoločenstiev Slovenska dospelo Ministerstvo kultúry ako registračný orgán k názoru, že nie je dôvod na jej registráciu, najmä z dôvodu neznášanlivosti voči ostatným cirkvám, členom iných náboženstiev a osobám bez vyznania. Spis podla Jurana preukazuje najmä neznášanlivosť voči ostatným cirkvám a proselytizmus. Podla Ivany Škodovej zo združenia Integra – Centra prevencie v oblasti siekt, viacerí bývalí členovia tohto spoločenstva trpeli psychickými problémami, najmä silným strachom z démonov, kliatby a strachu z vonkajšieho sveta, ako aj subjektívnym pocitom ohrozenia zo strany členov spoločenstva a pocitom prenasledovania. Iná zo známych reakcií je z časopisu Rozmer, ktorý vydáva Centrum pre štúdiu siekt, ktoré je odborným pracoviskom Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Autorka článku aj tu podobne obviňuje kresťanské spoločenstvá z pôsobenia na psychiku svojich veriacich. Kritické sú aj Katolícke noviny. Okrem početných teologických výhrad spomínajú psychologickú manipuláciu a biblický fundamentalizmus. Kresťanské spoločenstvo s kritikou nesúhlasí.

Mgr. František Fojtík znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí vypracoval znalecký posudok, v ktorom poprel tvrdenia o porušovaní ludských práv, či manipulácie alebo iné závažné tvrdenia, z ktorých boli KS Milosť obvinené. Ani v jednej z 11 odpovedí zo strany cirkví a náboženských spoločností, ktoré reagovali na žiadosť znalca o poskytnutie súčinnosti, nebolo uvedené, že by činnosť KS Milosť voči nim vykazovala nejaké známky porušovania mravnosti, zásad ludskosti či znášanlivosti.

Charakteristickými znakmi KS Milosť podla Fojtíka sú:

 • neformálnosť v oblasti cirkevného života, členstva, vzťahov medzi duchovnými autoritami a veriacimi.
 • velká miera autonómie jednotlivých zborov hlásiacich sa k registračnému procesu,
 • velká dynamika zmien v štruktúrach, učení a náboženskej praxi,
 • spontánnosť a modernosť chválospevov,
 • celospoločenský prínos v oblasti prevencie proti antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a xenofóbie,
 • snaha o posvätený spôsob života veriacich, ktorá vedie k významným pozitívnym zmenám v osobných životoch stúpencov,
 • autoritatívny model vedenia zborov s malou mierou demokratických a kontrolných mechanizmov v oblasti organizácie a správy cirkvi, tým pádom možný potenciál rizika zneužitia autority zo strany duchovnej autority,
 • filosemitizmus, ktorý zdôrazňuje nenahraditelnú rolu Izraela a Židov v dejinách spásy ludstva,
 • dôraz na emocionálnu stránku praktickej zbožnosti,
 • vysoká miera individuálnej slobody veriacich, dôraz na evanjelizáciu a misiu,
 • nedogmatický prístup,
 • velká informačná otvorenosť voči verejnosti,
 • schopnosť pozerať sa na zložité otázky ludského života, ludského konania primerane ludsky,

Samotné spoločenstvá Milosť proklamujú zvýšenú frekvenciu pozitívnych reakcií, ktoré považujú za svedectvá o legitimite a správnosti svojho učenia a výkladu Písma. Milosť poskytuje záujemcom o členstvo množstvo záznamov o uzdraveniach z chorôb, o oslobodení od závislostí, viditelných spôsoboch zmeny životov, životných štýlov ludí, ktorí zažili "Boží dotyk". Kresťanské spoločenstvá Milosť preto založili klub Menora, kde sa starajú a pomáhajú luďom závislým od drog či iných návykových látok. Rovnako KS Milosť v roku 2012, založilo Česko-Slovenský nadačný fond Milosť na pomoc luďom v núdzi.                                     

5. Registrácia

Najvyšší súd SR rozhodol opakovane ako aj v roku 2009 v prospech Kresťanského spoločenstva vo veci jeho odvolania proti rozhodnutiu Ministerstva kultúry o zamietnutí žiadosti tejto skupiny o registráciu. Podla rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktoré Ministerstvo kultúry dostalo, Ministerstvo neuviedlo dôkazy na podporu zamietnutia žiadosti skupiny o registráciu. Ministerstvo preto obnovilo konanie o registrácii, o čom informovalo Kresťanské spoločenstvo. Dodnes však stále čaká na uznanie od Ministerstva kultúry. Registrácia cirkvi KS Milosť, ktorá vystupuje na území Česka pod názvom "Cirkev víry" bola štátom uznaná a zaregistrovaná 30.4. 2012 v Česku.

V roku 2013 bol opätovne vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev. Posudok vypracoval Mgr. František Fojtík znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí, ktorý preukázal právoplatnosť pre uznanie registrácie cirkvi Kresťanské spoločenstvo Milosť a poprel tvrdenia o porušovaní ludských práv, či manipulácie alebo iné závažné tvrdenia, z ktorých boli KS Milosť obvinené. Napriek tomu, že v roku 2014 Kresťanské spoločenstvo Milosť splnilo všetky zákonné podmienky, stále čaká na uznanie pre registráciu od ministerstva kultúry.

Medzičasom Cirkev Kresťanské spoločenstvá Slovenska 3-krát požiadala o registráciu, 3-krát im bola zamietnutá, 3-krát sa odvolali, 2-krát z toho im Najvyšší súd SR dal za pravdu. Po treťom zamietnutí registrácie sa Kresťanské spoločenstvá opäť odvolali, podali rozklad. Čaká sa, ako sa bude táto situácia ďalej rozvíjať.

Users also searched:

kresťanské spoločenstvo milosť brezno, krestanske spolocenstvo milost trencin,

...
...
...