Топ-100
Back

★ Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd - ľudské práva ..Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd
                                     

★ Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd je najdôležitejšie medzinárodné ludskoprávnou zmluvy o európskom kontinente, ktorá zabezpečuje súlad s najdôležitejších práv človeka a zároveň, inštitucionálny rámec, ktorý umožňuje jednotlivcom efektívne sa brániť proti štátu, ak svoje práva odmietnutý.

Európsky dohovor bol vytvorený na pôde Rady Európy. 4. 11. V roku 1950 ho podpísali všetky členské štáty Rady Európy a do platnosti vstúpil 3. 9. 1953. Dohovor bol neskôr získal 14 dodatkových protokolov.

Dohovor v znení protokolu pozostáva z troch hláv a 59 článkov.

                                     

1. Hlava I. (Title I)

Hlava I Dohovoru obsahuje katalóg základných práv, ktoré zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať proti osoby umiestnené v rámci svojej suverenity.

Katalóg práv podľa Hlave I Dohovoru obsahuje tieto najdôležitejšie práva v zátvorkách sú uvedené na články Dohovoru, ktoré sa spravujú príslušnými predpismi:

 • Čl. 14 zákaz diskriminácie na základe akýchkoľvek dôvodov, najmä na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšlaní, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, rodu alebo iného postavenia.
 • Čl. 4 zákaz otroctva a nútenej práce.
 • Čl. 13 právo na ochranu práv priznaných Európskym dohovorom pred vnútroštátnymi orgánmi.
 • Čl. 9 sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania.
 • Čl. 12 právo uzavrieť manželstvo.
 • Čl. 3 zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.
 • Čl. 5 právo na slobodu a bezpečnosť, pripúšťajúce výnimky pokiaľ ide o výkon zákonného súdom nariadené trestu väzenia alebo väzby, predvedenia pred súdny orgán, zákonné obmedzenie osobnej slobody osôb, ktoré by inak mohli šíriť nákazlivé choroby, alebo ktoré sú duševne choré.
 • Čl. 2 právo na život, s výnimkou výkonu trestu smrti, túto výnimku však bol odstránený protokoly w. 6 a č. 11 k Dohovoru.
 • Čl. 11 sloboda zhromažďovania a združovania.
 • Čl. 6 právo na spravodlivé súdne konanie, vrátane práva na spravodlivé, verejné prejednanie veci v primeranej lehote nezávislým, nestranným a zákonným súdom. Toto právo sa vzťahuje na štátnych, ako aj trestných vecí. Právo na spravodlivé súdne konanie dáva osobitné práva osobám obvineným z trestného činu. Obvinenia majú. som. právo byť informovaní v ich rodnom jazyku, ktoré sú obvinení, majú právo na obhajobu buď osobne alebo prostredníctvom obhajcu, majú právo na bezplatné tlmočenie, ak nerozumejú jazyku, v ktorom sa konanie proti nim vedie.
 • Čl. 10 sloboda prejavu.
 • Čl. 7 zákaz retroaktivity pri trestnom postihu, výnimku predstavujú činy, ktoré síce v čase ich spáchané, bolo trestné činy podľa práva štátu, ktorého zvrchovanosti osoba podliehala, sú však považované za trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných civilizovanými národmi.
 • Čl. 8 právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života, obydlia a korešpondencie.
                                     

2. Hlava II. (Title II)

Hlava II výrazne zmenila 11. dodatkový protokol, ktorý nesie názov Európsky súd pre ľudské práva, obsahuje procesné ustanovenia, ktoré umožňujú jednotlivcom domáhať ochrany práva obsiahnuté v Dohovore proti bývalému Európskeho súdu pre ľudské práva.

                                     

3. Hlava III. (Title III)

Hlava III Európsky dohovor obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú územnej pôsobnosti Dohovoru, jeho ratifikácie a nadobudnutia platnosti možnosť zmluvných strán, aby sa výhrady k Dohovoru nadobúdajú platnosť a iné.

                                     

4. Niektoré z ďalších protokolov. (Some of the other protocols)

Európsky dohovor doteraz dosiahnuté 14 dodatkových protokolov. Tu sú stručné výťahy niektorých z nich:

 • Protokol z 4. Novembra 1950 1. dodatkový protokol rozširuje katalóg práv priznaných Európskym dohovorom o tieto práva.

ochrana vlastníctva,

právo na vzdelanie,

právo na slobodné voľby,

 • Protokol č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznávajúci niektoré práva a slobody iné než tie, ktoré sú uvedené v Dohovore a v prvom dodatkovom protokole k Dohovoru z 16. 9. 1963 ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o týchto právach.

zákaz pozbavenia osobnej slobody trest odňatia slobody len pre neschopnosť splniť zmluvný záväzok,

sloboda pohybu a voľby miesta pobytu, sloboda opustení územia štátu,

voľný vstup občana na území svojho štátu, a zákaz vyhostenia občanov svojho štátu,

zákaz hromadného vyhostenia cudzincov.

 • Protokol č. 6 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti z 28. 4. 1983 zakazuje trest smrti, s výnimkou trestu smrti uložených v čase vojny alebo bezprostrednej hrozby vojny.
 • Protokol č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na reformu kontrolných mechanizmov vytvorených na základe Dohovoru z 11. 5. 1994 výrazne zmenil pravidlá postupu pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z Dohovoru. Protokol. som. zrušil Európska komisia pre ľudské práva.
 • Protokol č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti za akýchkoľvek okolností z 3. 5. 2002 úplne a bezvýnimočne zakazuje trest smrti za akýchkoľvek okolností, vrátane vojny a bez možnosti rezervácie zmluvnými stranami.
 • Protokol č. 7 z 22. 11. 1984 doplnky katalóg práv podľa Dohovoru o určitých právach súvisiacich s mimozemšťanmi právo na odvolanie sa proti odsudzujúcemu trestný rozsudok súdu prvého stupňa, právo na odškodnenie v prípade justičného chyby a práva na rovnosť manželov.

13. môže. V roku 2004 bol podpísaný Protokol č. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa riadiaci systém Dohovoru, ktoré zmeny, najmä hlavy II nariadenia Európskeho dohovoru a reformuje postupy ochrany práv priznaných Dohovorom. Protokol č. 14 vstúpil do platnosti 1. Júna 2010.                                     

5. Slovensko a Európsky Dohovor. (Slovakia and the European Convention)

Česká a slovenská Federatívna Republika, prišiel do Rady Európy v roku 1992, a dohovor ratifikovala dňa 19. marca 1992. Dohovor bol následne uverejnený v Oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209 / 1992 Zb.

Československo v prístupe k Európskemu dohovoru vyrobené sťažnosti čl. 5 a 6 Dohovoru, týkajúce sa disciplinárneho trestu odňatia slobody, vo vzťahu k vojakov. Dnes, však, trest neudeluje, preto námietky prijaté v roku 1992 už nie je platný.

Európskeho dohovoru pre slovenskú republiku stala záväzné 1. Januára 1993, a to napriek skutočnosti, že po rozdelení Československa, Slovenska mal na členstvo v Rade Európy, ktorý chcete opätovne použiť. Dodatkový protokol č. 11 bola publikovaná v Oznámení Ministerstva zahraničných vecí slovenskej republiky č. 102 / 1999 Z.z.

                                     

6. Európskej únie a Dohovoru. (The european union and the Convention)

Niekoľko dokumentov Európskej únie, odvolávajúc sa na Európsky dohovor. Všetky členské štáty Únie sú zároveň členmi Rady Európy, a tak Dohovoru je vo všetkých členských štátoch Únie záväzné. Na Európskej únie, Dohovor však nie je záväzné. Zmenu by mohla priniesť Lisabonská zmluva, ktorá zaväzuje Európsku úniu, aby sa pripojili k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tam sú, však, v súlade názory právnikov, či už zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva, dostane vecnú kompetenciu, ako aj proti inštitúciám a iným orgánom EÚ, a tým, občanov Európskej únie, sa budú môcť obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva sťažnosti na inštitúcie a orgány Únie.

                                     
 • Deklarácia práv človeka a občana 1795 ludské práva Bill of Rights Všeobecná deklarácia ludských práv Európsky dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd
 • deklaráciou ludských práv Deklaráciou práv dieťaťa z 1959 Európskym dohovorom o ochrane ludských práv a základných slobôd Medzinárodným paktom o občianskych a politických
 • Charta základných práv Európskej únie je dokument, ktorý deklaruje občanom Európskej únie katalóg základných práv a slobôd Charta základných práv Únie
 • Cotonou Dohovor o chemických zbraniach Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd Dohovor o ochrane volne žijúcich živočíchov, vtákov a rýb v
 • ludské práva je medzinárodný súd so sídlom v Štrasburgu, ktorý prejednáva porušenia Európskeho dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd z
 • pracovné právo sú z dohovorov prijatých v rámci Rady Európy najdôležitejšie predovšetkým Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd z roku 1950
 • podporu, a tak sa Schuman v roku 1952 vzdal svojho úradu. Roku 1953 vstúpil do platnosti európsky Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd aj Štrasburská
 • ochrana zdravia, morálky, práv snaha o zabránenie úniku dôverných informácií zachovanie autority, dobrej povesti vládnucej vrstvy... Úplná sloboda prejavu
 • skutečnost akceptovala a prohlásila právo na plánované rodičovství za jedno ze základních lidských práv Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie


                                     
 • bolo, či došlo k porušeniu práv upravených v Dohovore o ochrane ludských práv a základných slobôd konkrétne v článkoch 9, 10 a 14. Vo veci fašistickej minulosti
 • získať a posilňovať úctu k ludským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ludských práv a základných slobôd pripraviť
 • celý proces bol dopredu zmanipulovaný. Podla súdu Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd nemôže poskytovať ochranu likvidovaniu politických
 • rokovalo o prijatí vyhlásenia ludských a občianskych práv Toto bolo prijaté 26. augusta a dnes ho poznáme ako Deklarácia ludských a občianskych práv Zostavil
 • predstavenej královi a ním prijatej 14. septembra 1791 a stal sa autorom článku 6, deklarácie ludských práv ktorá začína preambulou: Právo je vyjadrením všeobecnej

Users also searched:

dodatkový protokol k dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd, dohovor o ludských právach a biomedicíne, dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd english, dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd pdf, dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd s komentárom, dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd slov lex, dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd, európsky dohovor o ochrane ludských práv rok, ludskch, prv, ochrane, dohovoru, dohovor, zkladnch, Dohovor, slobd, protokol, komentrom, eurpsky, biomedicne, prvach, slov, dodatkov, english, dohovor o ochrane ludskch prv a zkladnch slobd, Dohovor o ochrane ludskch prv a zkladnch slobd, dodatkov protokol k dohovoru o ochrane ludskch prv a zkladnch slobd, dohovor o ochrane ludskch prv a zkladnch slobd english, dohovor o ludskch prvach a biomedicne, eurpsky dohovor o ochrane ludskch prv rok, dohovor o ochrane ludskch prv a zkladnch slobd s komentrom, dohovor o ochrane ludskch prv a zkladnch slobd slov lex, dohovor o ochrane ludskch prv a zkladnch slobd pdf, dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd, dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd english.

Interná dokumentácia Dodržiavanie ludských práv a slobôd. Ktorá by mohla zasahovať do ludských práv a základných slobôd, je v súlade s Dohovorom o ochrane ludských práv a základných slobôd ďalej aj dohovor,. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd pdf. Ekonomické právne informácie COVID 19 a Európsky dohovor o. Návrh zmluvy o prístúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ludských práv sa zabezpečilo dodržiavanie práv a slobôd, ktoré ustanovuje dohovor. štandardy ochrany ako tie, ktoré. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd s komentárom. Medzinárodná a európska ochrana ludských práv Predmety. Európsky dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd Európsky dohovor o ludských právach je medzinárodná zmluva, ktorou sa členské štáty Rady.

Dodatkový protokol k dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd.

Ľudské práva a slobody Claritas. Práv vyhlásenú Valným zhromaždením Spojených ná rodov 10. decembra 1948 berúc do úvahy Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd zo 4.


Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd.

Obsah Wolters Kluwer. Regionálny systém ochrany ludských práv. 4. Rada Európy a ochrana ludských práv Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. 5. Európska únia. Dohovor o ludských právach a biomedicíne. Dokumenty Rady Európy Diskriminácia. Týkali porušenia práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života ​článok 8 Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím MPSVR. Ii agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Eurlex2019. so zretelom na.

Odmietaním právneho uznania párov rovnakého pohlavia.

Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. Najvýznamnejší ludsko ​právny dokument v histórii Európy oslavuje 70 rokov. Slovensko. Dohovor o ochrane ludských práv a slobôd Právne Noviny. Rada Európy a Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ludské práva výkon. Európsky súd pre ludské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o. Informácia o návrhoch na ratifikáciu Protokolu 12 a Protokolu 16 k Európskemu dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd. BOD I. V tom istom roku boli deti odobraté z dôvodu pochybností o. Dohovor – Európsky dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. Dohovor ZP – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. DVO – dočasné.


Príloha č. 2.

V zmysle ktorých šesťmesačná lehota na podávanie sťažností podla článku 35 Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd bola. Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR Zákony pre ludí. Odbor ochrany základných práv a slobôd ponúka stáže pre mladých. Rada OSN pre ludské práva schválila rezolúciu o novom Opčnom protokole k Dohovoru.


Council of Europe Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

OBSAH Rada Európy a Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ludské práva. Európsky dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 11 a 14, s dodatkovým protokolom a protokolmi č. 4, 6, 7, 12 a 13 – platný od 1. 6. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. Protokol č. 15, ktorým sa mení Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd ďalej len Protokol, prináša päť zmien Dohovoru, ktorých zavedenie má​. 113 2020 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a DPH. Cielom tohto dohovoru je presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť plnohodnotný a rovný výkon ludských práv a základných slobôd pre všetky osoby so. 1 Olympiáda ludských práv XVI. ročník, školský rok 2013 IUVENTA. Ochrana národnostných menšín a práv a slobôd osôb patriacich k týmto dohovoru: Európsky dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. ​EDĽP a. KOORDINÁCIA ÚROVNE OCHRANY PRÁV V EURÓPE V. Mu dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd, ktorý zakladá inštitút poradného stanoviska, v základných črtách podobného.

Komentár k vybraným článkom dohovoru o ochraně ludských práv a.

Čl. 1. ▫ I. hlava čl. 2 – čl. 18. ▫ II. hlava čl. 19 – čl. 51. ▫ III. hlava čl. 52 – čl. 59. ▫ 16 protokolov. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. Úvod do Európskeho dohovoru o ludských právach Heuréka. 16 k Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd oznámenie č. 209 ​1992 Zb. V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 2. októbra. Verejný ochranca práv Dohovor o ochrane. Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd Marica Pirošíková vyd. Euroiuris. Kniha prináša komentár.

Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ludských práv a.

Európsky dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. 2015: Európsky súd pre ludské práva dnes publikoval prelomové. Ochrana ludských práv a základných slobôd pre sociálnych. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. ENOC – Európska sieť ombudsmanov pre deti European Network of. Ombudspersons for Children. Ochrana ludských práv – IN Bc. OBSAH Rada Európy a Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ludské práva.


Glosár rodovej terminológie Aspekt.

Sťažovatel sa na ESĽP sťažoval na údajné porušenie článku 2 Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd ďalej len Dohovor,. Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neludského či. Charta obsahuje základné práva a slobody, ktoré zodpovedajú právam zaručeným v Európskom dohovore o ochrane ludských práv a základných slobôd a. Tag: Európsky dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. Prihliadajúc na ustanovenia Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd, súc presvedčené, že ochrana osôb zbavených slobody pred mučením a.

Európsky dohovor o ludských právach Právne listy.

23 1991 Zb. Listina základných ludských práv a slobôd. Európsky dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd z roku 1950. Vybrané texty k ludským právam Príručka pre Olympiádu ludských. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd Kompletná judikatúra ​judikáty – vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky.


Úvod do Európskeho dohovoru o ludských právach.

K hlavným dohovorom OSN pokrývajúcim problematiku ludských práv patria: dohovore o ochrane ludských práv a základných slobôd podpísanom v Ríme 4. Komentar k vybranym clankom dohovoru o ochrane ludskych prav a. Ide o medzinárodnú zmluvu na ochranu ludských práv a základných slobôd v Európe. Dohovor vytvoril inštitucionálny rámec, Európsky súd pre. 209 1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva SLOV LEX. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd bol podpísaný 4. novembra 1950 v Ríme a. Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd US SR. 11 k Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd, meniaci kontrolný systém založený dohovorom 1994, v SR č. 102 1999 Z.z.


Protokol č. 16 k dohovoru o ochrane ludských práv Nová smernica o.

A Charta základných práv. b Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. c Všeobecná deklarácia ludských práv. d Kodanský dokument o ludskej​. SNSĽP Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Tento príspevok analyzuje článok 53 Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd a článok 53 Charty základných práv Európskej únie osobitne,​. Európsky dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd. 11. DOHOVOR o ochrane ludských práv a základných slobôd v znení Protokolu č​. 11. Rím, 4.XI.1950. Séria európskych zmlúv č. 5. Text Dohovoru bol upravený.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →