Топ-100
Back

★ Kultúrna antropológia - antropológia ..Kultúrna antropológia
                                     

★ Kultúrna antropológia

Kultúrnej antropológie môže byť:

 • 1. to, čo v bode "a" plus - a to predovšetkým - etnografiu a etnológiu a folkloristiku.
 • (b) najmä v USA: disciplína antropológie, vrátane.
 • 3. v najširšom zmysle sa tiež, archeológii, prehistóriu a jazykovej antropológie.
 • (a) disciplína antropológie skúmanie ľudskej kultúry najmä, aké sú morfologické a psychologické podmienky jej vzniku a podobne, a - na rozdiel od etnológie - pred kultúry bez ohľadu na jeho etnický, a podobné varianty.
 • 2. v širšom zmysle a americkej sociálnú antropológie, ktoré môžu zmysluplne byť chápaná ako neoddeliteľná súčasť bodu "a", a preto bod "b-1".
 • (c) trochu dať pod vplyvom význam a synonymum pojmu európska etnológia, či tzv. Volkskunde.
 • (c) najmä v Spojených teda: disciplína antropológie, ktorý sa zaoberá iba naučenými alebo tradovanými ludskými činnosti a nie napr. sociálne štruktúry.
 • D) trochu dať pod vplyvom význam b: synonymom pojmov etnológia, etnografia a folkloristika.

Sociálnej antropológie môže byť:

 • Etnológia.
 • Disciplína antropológie zaoberá primárne sociálne štruktúry, teda hodnôt, inštitúcií a praxe v kontexte sociálnej štruktúry, pričom sa rozumie, som buď ako opak britskej kultúrnej antropológie pozri vyššie a / alebo ii tak, ako je predstava, že britská kultúrnej antropológie zahŕňa, okrem iného subdisciplínach prípad ii je viac-alebo-menej britský ekvivalent americkej kultúrnej antropológie, v zmysle "b-2".
 • Najmä v Spojených teda.
 • Najmä v USA: disciplína antropológie zaoberá primárne sociálne štruktúry, pričom sa chápe ako súčasť alebo subdisciplína americkej kultúrnej antropológie ako štúdium sociálnej štruktúry je zvyčajne v americkej pochopenie vnímaná ako jeden z pohladov na - v Amerike, široké pole - kultúra.
 • Synonymum pre "b-3". (A synonym for the "b-3")
 • V Nemecku: disciplína biologická antropológia sa zaoberá interakcie medzi biologické štruktúry ľudských a sociálnych procesov - podrobnosti pozri nižšie.

Sociokultúrna antropológia alebo sociálnej a kultúrnej antropológie, či kultúrnej a sociálnej antropológie je synonymom z uvedeného vyplýva, že význam "b-2" alebo "b-3".

                                     

1.1. Kultúrnej / sociálnej antropológie v anglo-saskej koncepcia. Základné vlastnosti. (Basic properties)

V skratke môžeme teda povedať, že v spojených štátoch popísať nebiologickej antropológie radšej označenie kultúrnej antropológie a v Spojených preto sociálnej antropológie detaily pozri vyššie. Historicky, americkej kultúrnej antropológie a britskej sociálnej antropológie bolo ich tradičné objektu výskumu - preliterárne spoločnosti staršie meno: prírodné národy, ako Indiáni a ich kultúru.

Na Slovensku tieto podmienky sú vo väčšej miere objavili až v 90. rokoch. 20 rokov. storočia, kým sa skôr hovoril o samostatné vedy etnografia národopis, mimoeurópska etnografia, folkloristika, archeológii, lingvistika, a podobne.

Vzhľadom na podobnosť kultúrnej a sociálnej antropológie je v súčasnosti na celom svete, podporuje koncept sociokultúrna antropológia ako spoločné označenie.

                                     

1.2. Kultúrnej / sociálnej antropológie v anglo-saskej koncepcia. História. (History)

Vznik americkej kultúrnej antropológie a britskej sociálnej antropológie anticipovali v druhej polovici 19. storočia lídri evolucionistickej etnológie a antropológie tým, že sa rozšíril predmet výskumu klasickej fyzickej antropológie z sociokultúrny rozmer, zostali, však, je to stále len teoretické výskumy. Twist bolo zavedenie oblasti výskumu priamo medzi členmi monitorované kultúr - v USA zaviedol F. Boas a jeho študenti strávili čas s Indiánmi a v Spojených teda B. Malinowski a A. R. Radcliffe-Brown. Pojem "kultúrna antropológia", ako také, ale zobrazí sa len v 20. 20 rokov. storočia, značne, ale toto označenie vykonáva až do 30. a 40. rokov.

Americkí antropológovia boli výrazne ovplyvnené širokú definíciu kultúry britského antropológa Edward Burnetta Tylora, z ktorej boli vyrobené strednej kategórie svojho výskumu zo širokého chápania pojmu kultúra vychádza aj názov katedry a kultúrnu antropológiu. Britský antropológov oproti uprednostniť pojem spoločnosť a pod vplyvom americkej evolucionistického antropológa Lewis Henry Morganu zameriava sa na výskum sociálnej organizácie, inštitúcie a rodiny systémy preliterárnych spoločnosti. Tak vznikla začiatku 20. storočia v spojených štátoch kultúrnej antropológie, kým v Kráľovstve bol sociálnej antropológie.

Americkí antropológovia pochopiť pojem kultúry všeobecne, a preto sú toho názoru, že štúdium sociálnej štruktúry je len sub-pohladom na kultúre danej spoločnosti, pretože to považujú sociálnej antropológie tak, štúdium sociálnej štruktúry pre subdisciplínu, ktoré spadajú do americkej kultúrnej antropológie. Britský antropológov skôr zvážiť kultúrnej antropológie ako súčasť britskej sociálnej antropológie.

Po druhej svetovej vojne začali miznúť hranice oddelujúce americkej kultúrnej antropológie, britskej sociálnej antropológie a európskej kontinentálnu etnológie / etnografiu. Zblíženie americkej a britskej kultúrnej antropológie sa prejavilo v 60 rokoch. 20 rokov. storočia v neoevolucionistickej antropológii Leslie A. Biela a kultúrna ekológia Julian H. Steward, ktorý bol typický úsilie o syntézu konštrukčné, funkčné a genetické explanácie.

                                     

1.3. Kultúrnej / sociálnej antropológie v anglo-saskej koncepcia. Predmetom výskumu v kultúrnej antropológie. (The subject of research in cultural anthropology)

Tradičné predmetom výskumu v kultúrnej antropológie bol miestnej kultúry preliterárnych spoločnosti. V priebehu času, rozsah výskumu rozšírila na jednoduché rolnícke pospolitosti a rozšírené modernej spoločnosti, existujú významné náznaky, najmä antropológie mesta a feministická antropológia.

                                     

1.4. Kultúrnej / sociálnej antropológie v anglo-saskej koncepcia. Metódy kultúrnej antropológie. (The methods of cultural anthropology)

Základné metódy kultúrnej antropológie je antropologický oblasti výskumu založeného na pobyt medzi členov skúmaných firiem. Používa sa v technikách ako sú zúčastnené pozorovanie, ankety, psychologické testy, fotografie, filmy a pod

                                     

2. Sociálna antropológia v nemeckom koncepcia. (Social anthropology in the German concept of)

Sociálnej antropológie je disciplína antropológie zaoberá interakcie medzi biologické štruktúry ľudských a sociálnych procesov. Staršie alebo skôr starších, ktorá sa zaoberá výskumom antropologických najmä genetické rozdiely medzi sociálnymi skupinami, postulovala, že konkrétne sociálne inštitúcie môžu byť genetické charakteristiky obyvateľstva a ich diskreditovala sociálnym darwinizmom v období nacizmu. Neskôr riešiť pred sociálnych, výber a screeningovými faktory, ktoré majú biologické účinky. Niekedy zahŕňa aj demografické údaje. Úzko súvisí so sociálnymi biológie.

                                     
 • len biologická antropológia alebo biologická antropológia filozofická antropológia pedagogická antropológia teologická antropológia kybernetická
 • Aplikovaná kultúrna antropológia je praktické využívanie antropologických poznatkov kultúrnej antropológie v rôznych sférach spoločenského života. Aplikovaná
 • Symbolická antropológia je smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. storočia a ktorého charakteristickou
 • Biologická antropológia iné názvy: fyzická antropológia v širšom zmysle antropológia v užšom zmysle antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia
 • Kognitívna antropológia je vedecký odbor v rámci kultúrnej antropológie v ktorom sa vedci snažia vysvetliť vzorce zdielania vedomostí, kultúrnych inovácií
 • metódy mikrohistorického výskumu. Historická antropológia vzišla najmä z kultúrnej a sociálnej antropológie ktoré sú dnes v západnej Európe vnímané ako
 • školy historickej alebo kultúrnej antropológie v USA. Podla Boasa je antropológia veda o človeku a jeho diele. Commons Commons ponúka multimediálne súbory
 • Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania
 • a funkčný štrukturalizmus Radliffe - Brown V USA vznikla kultúrna antropológia pozri samostatný článok V Sovietskom zväze, kde bol základnou
 • Culture and Commitment: A study of the Generation Gap 1970 Kanovský, M.: Kultúrna a sociálna antropológia Osobnosti a teórie. Bratislava: Chronos, 2004


                                     
 • and Politics 1940 The Chrysanthemum and the Sword 1946 Kanovský, M.: Kultúrna a sociálna antropológia Osobnosti a teórie. Bratislava: Chronos, 2004
 • kultúry zvnútra sa stala základnou požiadavkou modernej antropológie Aj vďaka nemu má antropológia poznatky z iných kultúr, ktorých poznaním sa veda zbavovala
 • Bližšie informácie v článkoch: Kultúrna antropológia a Antropológia E. B. Taylor Claude Lévi - Strauss René Girard Kultúrno - historická línia je spriaznená
 • vied Vedy o kultúre a umení Teória a dejiny kultúry Religionistika Kultúrna antropológia a etnológia Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre Estetika a dejiny
 • etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé číslo vytvorili študenti Katedry etnológie a kultúrnej antropológie
 • lingvistika, lingvistika orientálna, etnografia primitívnych národov, kultúrna antropológia Autor publikácie Języki świata i ich klasyfikowanie. Absolvoval
 • americkej antropológie v prvej polovici 20. storočia. Terénne výskumy uskutočňoval u pacifických Indiánov v USA. Pôsobil od roku 1916 ako profesor kultúrnej antropológie
 • vied. Zatial čo etnológia sa snaží rekonštruovať kultúrne dejiny určitého etnika, sociálna antropológia usiluje o stanovenie obecných zákonov, ktorými sa
 • spoluaut. Sociologický slovník, Svoboda, Praha 1970 Kulturní a sociální antropologie Svoboda, Praha 1971, 318 s. Člověk a jeho pradějiny. Obrazová
 • folkloristiky a je pod silným vplyvom etnografie, sociálnej antropológie a kultúrnej antropológie Hlavnou úlohou etnomuzikológie je dokumentovať v podobe


                                     
 • alebo nadprirodzených prostriedkov, pozri mágia okultizmus v kultúrnej antropológii a pod.: čarodejníctvo nesprávne: varietné kúzelníctvo, činnosť iluzionistu
 • konštituovanie symbolickej antropológie Bol priekopník terénneho výskumu. Budil I. Mýtus, jazyk a kultúrní antropologie Praha: Triton, 2003. s. 173 - 174
 • konštituovanie novej etnografie malo tradičné spojenie americkej kultúrnej antropológie s lingvistikou. Dôležitú úlohu tu zohrala najmä teória lingvistického
 • Certain Early Forms of Superstition and Society Totemizmus a Exogamia 1910. Budil I. Mýtus, jazyk a kultúrní antropologie Praha: Triton, 2003. s. 150.
 • predstavitelov filozofického štrukturalizmu, zakladatel sociálnej antropológie profesor antropológie na Collège de France v Paríži, člen Francúzskej akadémie
 • semiotikou, až napokon dospel k všeobecným metodologickým otázkam kultúrnej antropológie Geertz chápe kultúru ako systém symbolov, ktoré vytvárajú modely
 • to Laws of Marriage and Descent 1899 Budil I. Mýtus, jazyk a kultúrní antropologie Praha: Triton, 2003. s. 139. Commons Commons ponúka multimediálne
 • ktorý sa zaoberal najmä štúdiom Indiánov Pueblo a teóriou kultúry kultúrnou antropológiou Od roku 1930 pôsobil na univerzite v Michigane, kde rozvíjal
 • antropológia : Kultúra - Spoločnosť - Každodennosť v ktorom boli publikované zásadné štúdie vytvorené na základe metodiky historickej antropológie
 • oblasti ich záujmu. Spomenieme niektoré vedy: ekonómia, psychológia, kultúrna antropológia a politológia. Na Slovensku zatial pôsobia štyri katedry sociológie

Users also searched:

antropologia, filozofická antropológia, filozofická fakulta odbory, forenzna antropologia, filozofick, Kultrna, odbory, fakulta, forenzna, antropolgia, filozofick fakulta odbory, forenzna antropologia, filozofick antropolgia, antropologia, Kultrna antropolgia, kultúrna antropológia,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Filozofická antropológia.

Sociálna antropológia Ťaháky referáty.sk. E knihy z kategórie Kultúrna a sociálna antropológia na. Milujeme knihy. Rovnako ako vy.

Filozofická fakulta odbory.

Ponúkame stáž na pozícii junior výskumníčky ka v oblasti sociálnej. Poznatky, ktoré prináša etnológia kultúrna antropológia o rôznorodosti rodových statusov a rol dokumentujú práve opak – že nejde o naturálne, ale o kultúrne. Forenzna antropologia. Kultúrna antropológia – Term, millions of terms defined by. Subdiscipline antropológie príslušného nebiologického, behaviorálne Dva dôležité pobočky Kultúrna antropológia sú etnografia štúdia živých kultúr a. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove. Človek v spoločenskom systéme manželstvo a rodina v dejinách, príbuzenské vzťahy kultúrna ekológia a hospodárstvo ekonomická antropológia, poriadok. Sústava povolaní. Kurz približuje základné antropologické koncepty kultúry, dynamiku sociálno ​kultúrnych procesov i mechanizmov fungovania spoločnosti, vzťahy medzi.


Kulturna a socialna antropologia Pedagogická fakulta Univerzita.

Kultúrna antropológia Культурная антропология. Kognitívna antropológia. Kultúrna antropológia. sociálna antropológia. regionálna antropológia. Grécky filozofi nazývajú človeka ako anime rationale aký je preklad tohto výrazu?.

Kultúrna antropológia Mestská knižnica Svit.

Knihy z kategórie Kultúrna a sociálna antropológia na. Milujeme knihy. Rovnako ako vy. Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií: Štúdium. Prehladný, triedený a kontrolovaný katalóg stránok. Všetky informácie z oblasti Etnológia, kultúrna antropológia. ‪Helena Tuzinska‬ ‪Google Scholar‬. Predmet a subdisciplíny antropológie Antropológia v gréčtine anthropos človek, logos slovo, náuka je vedou o človeku. Tento názov použil po prvýkrát​. Aplikovaná antropológia Filozofická fakulta UMB. Table cloths in Slovakia Stiahnuť súbor table cloths in 3.08 MB PhDr. Zora Mintalová Zubercová, príspevok v domácom časopise. In the past. Neperiodické publikácie. Skriptá Štúdium na Filozofickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.


Kulturna a socialna antropologia.

Kultúrna a sociálna antropológia: Knihy, DVD, CD, hry najširší výber za najnižšie ceny na Slovensku. Kniha: Kultúrna a sociálna antropológia osobnosti a teórie Martin. Kultúrna antropológia. Poslať Trvalý odkaz. Variant y hesla: cultural anthropology Katalogizácia: SFU.


ŠTUDIJNÝ ODBOR.

18. a 19. storočie antropológia nadobúda charakter prírodnej antropológia v širokom zmysle ako vedy o človeku, jeho Kultúrna antropológia a etnológia. Prečo je sociálna antropológia najzaujímavejšou sociálnou vedou?. Kultúrna antropológia je spoločenská veda zaoberajúca sa holistickým a porovnávacím výskumom vzniku, vývoja, štruktúry a fungovania sociokultúrnych.

Výsledky vyhladávania antropológia kultúrna$.

Otto Casman pojmom antropológia označil psychológiu človeka a jeho odlišnosť Kultúrna antropológia – pojem používaný predovšetkým v USA, zahrňujúci. Úvod do právnej antropológie. Ak ponecháme stranou biologickú antropológiu a archeológiu v USA patria do antropológie, sociálna kultúrna antropológia sa študuje asi na 175 univerzitách​. Etnológia a kultúrna antropológia Filozofická fakulta UK. Cielom projektu bude interdisciplinárny prienik do fenoménu smrti z aspektu viacerých vedných disciplín: sociálna a kultúrna antropológia, mediálne štúdiá,.

Michal Vaněk poverený vedením SNM – Múzea židovskej kultúry v.

Heslo, kultúrna antropológia. á, kultúrna antropológia. Odkaz pozri, cultural anthropology. Odkazy, 12 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Kultúrna a sociálna antropológia 2Pe3. Počet strán: 249 s. Poradie vydania: 1 vyd. Edícia: Anthropos Číslo edície: zv. 2. Vydavatel. Chronos Bratislava. Viac detailov o titule. ISBN: 8089027105. Register organizácií SK CRIS. ISCO 08: 2632 Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti. SK ISCO 08: 2632004 kultúrne regióny Slovenska, 7 kultúrna antropológia, 7. Kultúrna antropológia Hyperlexikon literarnovednych pojmov SAV. Predmet vedie tiakov k tomu, aby vnímali kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú kultúrna antropológia.


Online Univerzita tretieho veku Etnológia a kultúrna antro.

Online Univerzita tretieho veku Etnológia a kultúrna antropológia. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. Etnológia a kultúrna antropológia V. Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV popri etnológii sa na pracovisku rozvíja tiež folkloristika, religionistika, kultúrna a sociálna antropológia.

Etnológia a kultúrna antropológia Filozofická fakulta UK.

Bitušíková, Alexandra Etnografia, etnológia alebo sociálna a kultúrna antropológia? Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 155 159. S. 159 160 Res. Kulturna antropologia bazár Bazoš.sk. Magisterský program etnológia a kultúrna antropológia nadväzuje na bakalárske štúdium etnológie. Etnológia spoločne s kultúrnou antropológiou vysvetluje,. Kultúrna antropológia a etnológia Akademický repozitár. Vied a zdravotníctva UKF v Nitre,3v1 Teória cvičenia evaluácia ​Vzdelávací a výskumný materiál k predmetu: kultúrna a sociálna antropológia. Prijímacie konanie Fakulta sociálnych štúdií. Sú krajiny kde sa namiesto termínu kultúrna antropológia používa variant sociálna antropológia, prípadne sociokultúrna antropológia. Ako už.


Kultúrna antropológia v čeština Slovenčina Čeština Slovník glosbe.

Sociálna antropológia skúma správanie ludí rôznych kultúr v ich prirodzenom sociálnom prostredí, prostredníctvom dlhodobých. Kultúrna antropológia. Michal Vaněk vyštudoval svetové kultúrne dedičstvo na Brandenburgskej doktorandské štúdium v odbore etnológia a kultúrna antropológia. Sociálna a kultúrna antropológia Publikácie Filozofická fakulta. Štátnicový predmet: Kultúrne a etické otázky SF P3. Prerekvizity: Filozofia kultúry, Filozofická etika 2, Kultúrna antropológia. Sylaby. Vzťah filozofie a kultúry v. Kultúrna a sociálna antropológia Gorila. Kategória: ABD. Autor: Koželová Adriána 100%. Názov: Kultúrna antropológia a preklad. Zdroj: Cudzie jazyky a medzikultúrna komunikácia 1 vzťahy,. Kultúrna antropológia SGG. Jednoodborový magisterský program etnológia a kultúrna antropológia nadväzuje na bakalárske štúdium etnológie jednoodborové alebo medziodborové.


Eriksen, T. H.: Sociální a kulturní antropologie Příbuzenství.

Kultúrna citlivosť. H Tužinská. Cultural Sensitivity. In: Mittelmannová, M, 2009. 6, 2009. Otázky opisu a prekladu. Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo. Kultúrna a sociálna antropológia. Osobnosti a teórie Kanovský. Sociálna a kultúrna antropológia nás po desaťročia zásobí poznatkami, z ktorých možno vyvodiť, že takmer vo všetkých typoch spoločností je proces sociálnej a. Kultúrna antropológia En. B kultúrna antr. c sociálna antr. d aplikovná antr. u nás sa nerobí v USA áno. KULTÚRA definovaná skupina ludí, kt. Vyznáva podobné hodnoty, žije.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →