Топ-100
Back

ⓘ Kultúrna antropológia môže byť: 3. v najširšom zmysle aj archeológiu, prehistóriu a lingvistickú antropológiu b najmä v USA: disciplína antropológie zahŕňajúca ..
Kultúrna antropológia
                                     

ⓘ Kultúrna antropológia

Kultúrna antropológia môže byť:

 • 3. v najširšom zmysle aj archeológiu, prehistóriu a lingvistickú antropológiu
 • b) najmä v USA: disciplína antropológie zahŕňajúca
 • 1. to, čo v bode "a" plus - a to predovšetkým - etnografiu a etnológiu a folkloristiku,
 • a) disciplína antropológie skúmajúca ludskú kultúru najmä aké sú morfologické a psychologické podmienky jej vzniku a pod., a to - na rozdiel od etnológie - skôr kultúru bez ohladu na jej etnické a pod. varianty
 • 2. v širšom zmysle aj americkú sociálnú antropológiu tú možno prakticky chápať aj ako inherentnú súčasť bodu "a" a tým aj bodu "b-1",
 • d) trochu zjednodušene pod vplyvom významu b: synonymum pojmov etnológia, etnografia a folkloristika
 • c) najmä v Spojenom královstve: disciplína antropológie zaoberajúca sa len naučenými alebo tradovanými ludskými činnosťami a nie napr. sociálnou štruktúrou
 • c) trochu zjednodušene pod vplyvom významu a: synonymum pojmu európska etnológia či tzv. Volkskunde

Sociálna antropológia môže byť:

 • disciplína antropológie zaoberajúca sa primárne sociálnou štruktúrou teda hodnotami, inštitúciami a zvykmi v kontexte sociálnej štruktúry, pričom sa chápe i buď ako opak britskej kultúrnej antropológie pozri vyššie a/alebo ii ako pojem ktorý túto britskú kultúrnu antropológiu zahŕňa popri iných subdisciplínach prípad ii je viac-menej britský ekvivalent americkej kultúrnej antropológie vo význame "b-2"
 • najmä v USA: disciplína antropológie zaoberajúca sa primárne sociálnou štruktúrou, pričom sa chápe ako súčasť či subdisciplína americkej kultúrnej antropológie pretože štúdium sociálnej štruktúry je obyčajne v americkom chápaní vnímané len ako jeden z pohladov na - v Amerike široko chápanú - kultúru
 • najmä v Spojenom královstve
 • etnológia
 • v Nemecku: disciplína biologickej antropológie zaoberajúca sa interakciami medzi biologickou štruktúrou človeka a sociálnymi procesmi - podrobnosti pozri nižšie
 • synonymum "b-3"

Sociokultúrna antropológia prípadne sociálna a kultúrna antropológia či kultúrna a sociálna antropológia je synonymum vyššie uvedeného významu "b-2" alebo "b-3".

                                     

1.1. Kultúrna/sociálna antropológia v anglosaskom ponímaní Základná charakteristika

Zjednodušene teda možno povedať, že v USA sa na označenie nebiologickej antropológie uprednostňuje označenie kultúrna antropológia a v Spojenom královstve sociálna antropológia detaily pozri vyššie. Historicky americkú kultúrnu antropológiu a britskú sociálnu antropológiu spájal ich tradičný objekt výskumu - preliterárne spoločnosti starším názvom: prírodné národy, napr. Indiáni a ich kultúra.

Na Slovensku sa tieto termíny vo väčšej miere objavili až v 90. rokoch 20. storočia, dovtedy sa skôr hovorilo o samostatných vedách etnografia národopis, mimoeurópska etnografia, folkloristika, archeológia, lingvistika a podobne.

Vzhladom na príbuznosť kultúrnej a sociálnej antropológie sa v súčasnosti celosvetovo presadzuje pojem sociokultúrna antropológia ako spoločné označenie.

                                     

1.2. Kultúrna/sociálna antropológia v anglosaskom ponímaní Dejiny

Vznik americkej kultúrnej antropológie aj britskej sociálnej antropológie anticipovali v druhej polovici 19. storočia predstavitelia evolucionistickej etnológie a antropológie tým, že rozšírili predmet výskumu klasickej fyzickej antropológie o sociokultúrny rozmer; zostali to však ešte len teoretické výskumy. Zvrat nastal zavedením terénneho výskumu priamo medzi príslušníkmi sledovaných kultúr - v USA ho zaviedli F. Boas a jeho žiaci trávili čas u Indiánov a v Spojenom královstve B. Malinowski a A. R. Radcliffe-Brown. Termín "kultúrna antropológia" ako taký sa ale objavuje až v 20. rokoch 20. storočia, výrazne sa ale toto označenie presadilo až v 30. a 40. rokoch.

Americkí antropológovia boli zásadne ovplyvnení širokou definíciou kultúry britského antropológa Edwarda Burnetta Tylora, z ktorej urobili ústrednú kategóriu svojich výskumov zo širokého chápania termínu kultúra pramení aj názov odboru - kultúrna antropológia. Britskí antropológovia naproti uprednostňovali pojem spoločnosť a pod vplyvom amerického evolucionistického antropológa Lewisa Henryho Morgana sa zamerali na výskum sociálnej organizácie, inštitúcií a príbuzenských systémov preliterárnych spoločností. Tak vznikla začiatkom 20. storočia v USA kultúrna antropológia, kým v Británii vznikla sociálna antropológia.

Americkí antropológovia chápu pojem kultúra široko a preto zastávajú názor, že štúdium sociálnej štruktúry je len čiastkovým pohladom na kultúru danej spoločnosti; z toho dôvodu považujú sociálnu antropológiu teda štúdium sociálnej štruktúry za subdisciplínu patriacu pod americkú kultúrnu antropológiu. Britskí antropológovia naopak skôr považujú kultúrnu antropológiu za súčasť britskej sociálnej antropológie.

Po druhej svetovej vojne začali miznúť hranice oddelujúce americkú kultúrnu antropológiu, britskú sociálnu antropológiu a európsku kontinentálnu etnológiu/etnografiu. Zblíženie americkej a britskej kultúrnej antropológie sa prejavilo v 60. rokoch 20. storočia v neoevolucionistickej antropológii Leslie A. White a kultúrnej ekológii Julian H. Steward, pre ktoré bola typická snaha o syntézu štrukturálnej, funkcionálnej a genetickej explanácie.

                                     

1.3. Kultúrna/sociálna antropológia v anglosaskom ponímaní Predmet výskumu kultúrnej antropológie

Tradičným predmetom výskumu kultúrnej antropológie bola miestna kultúra preliterárnych spoločností. Časom sa predmet výskumu rozšíril na jednoduché rolnícke pospolitosti a vyspelé moderné spoločnosti dnes sú významné smery najmä antropológia mesta a feministická antropológia.

                                     

1.4. Kultúrna/sociálna antropológia v anglosaskom ponímaní Metódy kultúrnej antropológie

Základnou metódou kultúrnej antropológie je antropologický terénny výskum založený na pobyte medzi príslušníkmi študovanej spoločnosti. Používajú sa pritom techniky ako zúčastnené pozorovanie, dotazníky, psychologické testy, fotografie, film a pod.

                                     

2. Sociálna antropológia v nemeckom ponímaní

Sociálna antropológia je disciplína antropológie zaoberajúca sa interakciami medzi biologickou štruktúrou človeka a sociálnymi procesmi. Staršie alebo skôr staršie sa zaoberala výskumom antropologických najmä genetických rozdielov medzi sociálnymi skupinami, postulovala, že konkrétne sociálne inštitúcie môžu byť dané genetickými vlastnosťami obyvatelstva a diskreditovala sa svojim sociálnym darwinizmom v období nacizmu. Neskôr sa zaoberala skôr sociálnymi výberovými a screeningovými faktormi, ktoré majú biologické dopady. Niekedy zahŕňa aj demografiu. Úzko súvisí so sociálnou biológiou.

Users also searched:

filozofická antropológia, filozofická fakulta odbory, forenzna antropologia,

...
...
...