Топ-100
Back

ⓘ Človek, Homo. Človek je rod z čelade hominidi. V systéme použitom v tejto wikipédii je to konkrétne jediný rod z podčelade hominini. Rod človek zahŕňa jediný ži ..
Človek (Homo)
                                     

ⓘ Človek (Homo)

Človek je rod z čelade hominidi. V systéme použitom v tejto wikipédii je to konkrétne jediný rod z podčelade hominini.

Rod človek zahŕňa jediný žijúci druh človek rozumný Homo sapiens a ostatné druhy rodu, ktoré už vyhynuli.

                                     

1.1. Vznik Najstaršie nálezy

Ako najstaršie nálezy rodu Homo sa obyčajne udávajú nálezy:

 • Chemeron/Baringo v Keni,
 • Uraha v Malawi 2.4 mil. rokov resp. presnejšie 2.5 – 2.3 mil. BP, značka HCRP UR 501 resp. UR-501 a
 • Hadar v Etiópii.

Prvé dva uvedené nálezy sa spolu s ďalšími velmi starými nálezmi Shungura Members E-H t. j. Shungura členy E-H v Etiópii od 2.4/2.3 mil rokov a Nachukui West Turkana v Keni 2.3 mil. rokov alebo 2.4 – 2.3 mil. BP obyčajne radia pod alebo niekde blízko k druhu Homo rudolfensis. Nález z Hadaru sa naopak obyčajne pripisuje pod alebo blízko k druhu Homo habilis. Treba ale poznamenať, že menšina textov uvádza, že sa bližšie neidentifikovaný Homo sp. našiel aj v Shungura Member D Shungura člen D, ktorý má datovanie 2.5 – 2.4 mil BP ostatní autori nachádzajú rod Homo v Shungure výslovne až od členu E.

Druh Homo gautengensis, vytvorený až v roku 2010, môže byť o niečo starší než vyššie uvedené nálezy: Hoci sa obyčajne uvádza, že začína niekde tesne pred 2 mil. BP, nález Stw 53, ktorý doň spadá, môže byť podla niektorých nových datovaní starý až 2.4 či 2.6 – 2.0 mil. BP a nález Stw 151, ktorý tiež spadá do tohto druhu a predtým nemal presné zaradenie, má podla staršieho datovania 3 až 2.6 mil. BP a podla novšieho datovania 2.6 – 2.0 mil. BP.

Treba poznamenať, že informácia, že Homo habilis a teda rod Homo vznikol už pred 3 či dokonca 4 mil. rokov namiesto 2.4 mil., ktorá sa vyskytuje v literatúre najmä konca 70. rokov a 80. rokov 20. storočia a stále ešte vo všetkých slovenských učebniciach pre základné školy a prinajmenšom jednej pre stredné, nie je správna. Vyplýva z starších predbežných datovaní nálezov a zo staršieho zaradenia niektorých nálezov pod Homo, ktoré sa dnes zaraďujú pod australopitekov a podobne; ide najmä o datovanie nálezu KNM-ER 1470 od konca 80. rokov obyčajne radeného pod druh Homo rudolfensis na 2.9 mil. BP, ďalších nálezov z lokalít Koobi Fora a Swartkrans na "2 – 3 mil." a niektorých nálezov z Afaru presnejšie Hadaru na 3 – 4 mil. Správne datovanie nálezu KNM-ER 1470 je však nakoniec iba 1.88 až 1.95 mil. rokov BP, ostatné nálezy sú tiež všetky ovela mladšie a spomínané nálezy z Afaru sa dnes pripisujú druhu Australopithecus afarensis.

Ak sa do rodu človek zaradí aj pozri tu pod podnadpisom Systematika Kenyanthropus platyops, tak sú najstaršie nálezy staré zhruba 3.5 mil. rokov, ak sa do rodu človek zaradia aj australopiteky, parantropy, ardipiteky, Orrorin a Sahelanthropus, tak sú najstaršie nálezy staré zhruba 7 mil. rokov. Ak sa do rodu človek zaradia aj šimpanzy a gorily, sú najstaršie nálezy sporné, pretože dátum vzniku týchto rodov je nejasný, v extrémnych interpretáciách sa vývojovo oddelili pred 10.4 mil. rokov šimpanz a 14.4 mil. rokov gorila, pravdepodobnejší vek bude ale asi okolo 7 mil. rokov.

Ak sa naopak do rodu človek nezaradí pozri tu pod podnadpisom Systematika Homo habilis a Homo rudolfensis, sú najstaršie nálezy zhodné s najstaršími nálezmi Homo ergaster resp. Homo erectus pozri príslušné články.

Najstaršie nálezy človeka špeciálne pre územie Ázie a Euŕopy sú uvedené v článku človek vzpriamený a človek zručný: Človek vzpriamený#Časové vymedzenie a Homo habilis#Možné mimoafrické nálezy

                                     

1.2. Vznik Teórie vzniku

Existujú dve teórie o vzniku rodu Homo:

 • Teória kumulatívnych ekologických zmien autor Anna K. Behrensmeyer, 1997: V dôsledku klimatických zmien, ktoré spôsobili pred 2.5 – 1.8 mil. rokov nástup chladnejšieho a suchšieho podnebia a klimatické výkyvy, došlo k zmene fauny v prospech savanových druhov nahradenie až okolo 60% suchozemských cicavcov, ku ktorým patrili aj prví predstavitelia rodu Homo – Homo sp. a Homo rudolfensis. Táto teória je založená na výskume Turkanskej kotliny v Keni.
 • Teória prevratných evolučných pulzov autor Elizabeth Vrbová, polovica 80-tych rokov: V dôsledku klimatických zmien, ktoré spôsobili prudké zmenšenie plochy lesov a ich zachovania sa len vo forme izolovaných "lesíkov" roztrúsených po savane sa pred 2, 6 miliónmi rokov stali "izolovanými" aj obyvatelia jednotlivých lesíkov, čím časom vzniklo mnoho nových druhov Homo ale aj iných živočíchov. Túto hypotézu uvítali najmä zástancovia teórie prerušovanej rovnováhy punctuated equilibrium, ktorá vysvetluje evolúciu striedaním období vývojovej stagnácie stázy a prudkých evolučných "výbuchov".

Obe teórie sú založené na klimatických zmenách podnebia smerom k suchšiemu a chladnejšiemu podnebiu s klimatickými výkyvmi v Afrike na konci pliocénu presnejšie pred 2.8 – 1.8 mil. rokov; v Európe vtedy začínala ladová doba.

                                     

2. Charakteristika

Homo sa odlišuje od podčelade australopitekorodých týmito znakmi:

 • existencia kultúry – u ich najstarších druhov cielavedomá výroba a používanie nástrojov
 • väčší mozog aj relatívne – rozdiel minimálne asi 500 cm³
 • kosti: tenšie lebečné kosti, velká hlavica a kratší krčok stehnovej kosti, nezošikmené lopaty panvy
 • ovela menšie zuby a čelusť, parabolické zubné oblúky

V prípade relatívnej velkosti mozgu vzhladom na hmotnosť tela pozorujeme stagnáciu tzv. stázu tejto charakteristiky od cca 1.8 mil. rokov BP až do obdobia pred 600 000 rokmi, potom nastal prudký rast kapacity lebky vrcholiaci v období pred cca 50 000 – 30 000 rokmi. Od tých čias sa tak priemerná telesná hmotnosť, ako aj absolútna velkosť mozgu začali zmenšovať a tento trend pokračuje až do súčasnosti. Na rozdiel od spomínaných dvoch absolútnych charakteristík sa zväčšuje relatívna velkosť mozgu a to v dôsledku zmenšovania telesnej hmotnosti. Pokial ide o zmeny telesnej výšky v priebehu fylogenézy, nie sú trendy týchto zmien jednoznačné. Výška postavy kolísala nielen z diachrónneho, ale aj z regionálno-geografického hladiska, zhodou okolností dosahovali dvaja chronologicky i geograficky rozdielni hominidi – príslušník druhu H. ergaster zo Západnej Turkany a hominid H. heidelbergensis? z Berg Aukas v Namíbii – rovnakú výšku 185 cm.

Človek stratil svoje kompletné ochlpenie pravdepodobne ešte ako Homo erectus, keď sa z neho stal vytrvalostný bežec. Vytrvalostný bežec sa potrebuje potiť, aby sa ochladil. Preto časom došlo k redukcii počtu vláskových buniek v prospech tvorby potných žliaz.

Dnes je biologická evolúcia človeka zväčša ukončená. Celý svet je osídlený ludmi. Už niet neobjavených životných priestorov, ktorým by sa menšie priekopnícke skupiny museli prispôsobovať. Okrem toho sa ludstvo silno premiešava. Preto je nepravdepodobné, že by sa presadili nové mutácie. V našom modernom svete okrem toho už prispôsobenie na klimatické podmienky nezohráva žiadnu podstatnú rolu. Kultúrna evolúcia je pre nás ovela dôležitejšia. Strata určitých znakov však bude pokračovať napríklad strata zubov múdrosti, na ktoré už v dnešnej dobe upravovanej a prispôsobovanej stravy nie sme odkázaní a evolúcia sa pravdepodobne obnoví aj po osídlení vesmíru.                                     

3.1. Systematika Stručne o vzniku názvu druhu

Názvy druhov človeka vznikali v minulosti skoro vždy tak, že sa jednému nálezu napr. jednej vykopanej lebke prisúdilo postavenie druhu a dostala rodové a druhové meno napr. Pithecanthropus erectus – prvé je rodové meno, druhé je druhové meno. Často sa potom neskôr stalo nasledovné:

1. Druh bol presunutý do iného rodu. To sa taxonomicky prejaví tak, že druhové meno musí zostať pôvodné, ale rodové meno sa pochopitelne zmení. Napr. presun druhu Pithecanthropus erectus z rodu Pithecanthropus do rodu Homo znamená, že sa druh musí premenovať na Homo erectus, a presun druhu Homo rudolfensis z rodu Homo do rodu Kenyanthropus znamená, že sa druh musí premenovať na Kenyanthropus rudolfensis. 2. Druhu boli priradené aj ďalšie, podobné nálezy. Typickým príkladom je druh Homo heidelbergensis, ktorý pôvodne zahŕňal len nález Mauer 1, ale dnes už zahŕňa často minimálne všetky nálezy na svete z obdobia medzi 600 000 až 250 000 BP. 3. Druh bol preklasifikovaný na poddruh inými slovami: bol preradený pod iný druh. To sa taxonomicky prejaví tak, že sa pôvodné druhové meno pridá na koniec názvu druhu, do ktorého starý druh presúvame. Napríklad Homo pekinensis bol preradený pod druh Homo erectus a tvorí tam teraz poddruh – preto bol premenovaný z Homo pekinensis na Homo erectus pekinensis.

Dnes sa druhy obyčajne tvoria tak, že sa stanoví jeden nález ako holotyp typový nález, plus často aj – ak existujú – niekolko paratypov, a neraz sa ešte v texte opisu druhu uvedú ak existujú ďalšie nálezy, ktoré podla autora do druhu asi patria.

                                     

3.2. Systematika Spornosť klasifikácie

Zaradenie jednotlivých nálezov do jednotlivých druhov resp. vôbec uznávanie samostatnej existencie jednotlivých druhov je často sporné. Táto spornosť v mnohých prípadoch nie je výnimkou v celej biologickej systematike, ale pre paleoantropológiu je obzvlášť typická. Vyplýva z toho, že

 • rôzni autori vychádzajú z rôznych datovaní nálezov jednotlivé nálezy majú velmi často viacero datovaní v závislosti jednak od autora a roku datovania a jednak od metódy datovania
 • niektorí autori uprednostňujú systém pozostávajúci z menej väčších druhov tzv. lumpers a niektorí systém pozostávajúci z viacerých menších druhov tzv. splitters
 • niektorí skôr starší autori vidia vývoj človeka ako časom sa postupne meniaci jeden "typ" organizmu, kým iní skôr novší autori vidia vývoj človeka ako komplikovaný rozvetvený "strom", v ktorom viacero "typov" existovalo neraz súčasne
 • pri hodnotení fosílií sú viaceré definície druhu problematické, pretože z kostí možno vyčítať len obmedzené množstvo informácií o organizme
 • pojem druh a tým pádom aj poddruh a podobne nie je jednoznačne definovaný, resp. definícií existuje viacero a žiadna nie je rozhodujúca, preto aj rôzni autori zdôrazňujú odlišné kritériá pri posudzovaní nálezov
 • jednotliví autori niekedy dospejú pre hodnotení morfologických charakteristík toho istého nálezu k iným výsledom
 • niektoré dáta datovania, porovnania s inými nálezmi atď. o danom náleze môžu byť v čase, keď písal jeden autor, už k dispozícii, ale v inom roku trebárs aj len predchádzajúcom roku, keď písal iný autor, ešte k dispozícii neboli
                                     

3.3. Systematika Vývoj taxonómie rodu

Do polovice 19. storočia bol známy len človek dnešného typu, ktorého Linné v 18. storočí nazval Homo sapiens.

V roku 1863/64 bol prvýkrát nález hominina nález z Neandertalu z roku 1856 klasifikovaný ako ďalší druh človeka, a to ako druh Homo neanderthalensis. Odvtedy až do začiatku 90. rokov 19. storočia teda ludia poznali len človeka dnešného typu a neandertálcov a neandertálcov považovali za najstarší doložený typ človeka t. j. rodu Homo na Zemi. Treba však dodať, že na čisto hypotetickej úrovni bol už v roku 1863/66 navrhnutý aj starší typ "človeka" vtedy sa chápal ako medzičlánok medzi ludoopmi a luďmi, pre ktorého bol navrhnutý názov pitekantrop =opočlovek.

Na začiatku 90. rokov 19. stor. bol na Jáve objavený a opísaný pitekantrop tentoraz už nie len hypoteticky, z roku 1907 pochádza nález z Maueru Homo heidelbergensis v užšom zmysle, z rokov 1908 – 1915 nález z Piltdownu ktorý sa neskôr ukázal byť podvodom, z roku 1921 nález z lokality Broken Hill/Kabwe Homo rhodesiensis v užšom zmysle a v 20. rokoch bol objavený a opísaný sinantrop. Spojením a premenovaním rodov pitekantrop a sinantrop bol v roku 1940 formálne vytvorený druh Homo erectus, do ktorého boli následne postupne pridávané aj všetky ostatné minulé aj nové nálezy, ktoré nepatrili pod ludí dnešného typu ani pod neandertálcov napr. vyššie spomínaný nález z Maueru a Broken Hillu, ale aj mnohé ďalšie. Z hladiska veku nálezov sa od objavenia pitekantropa 90. roky 19. stor. do začiatku 60. rokov 20. stor. za najstarší typ človeka pokladal Homo erectus resp. do cca 1940 pitekantrop.

Začiatkom 60. rokov 20. storočia bol objavený a opísaný nový druh Homo habilis, a tento bol odvtedy považovaný za najstarší známy typ človeka. Zároveň sa v 60. rokoch definitívne presadilo klasifikovanie neandertálcov už nie ako samostatný druh, ale ako poddruh Homo sapiens neanderthalensis človek dnešného typu sa podla tohto prístupu klasifikoval ako Homo sapiens sapiens. Celkovo sa teda zhruba od 60. rokov človek delil len na 3 druhy: Homo habilis, Homo erectus a Homo sapiens.

V roku 1975 bol na základe nových nálezov nájdených od roku 1970 opísaný ďalší druh – Homo ergaster, vela autorov ho však neuznáva a považuje ho za súčasť druhu Homo erectus. V roku 1978 ale pre anglicky hovoriaci svet až v roku 1986 bol opísaný ďalší druh – Homo rudolfensis; vznikol vyčlenením niektorých nálezov z druhu Homo habilis; ani tento druh niektorí autori neuznávajú. Pre tých, ktorí ho uznávajú, sa Homo rudolfensis z hladiska veku stal najstarším známym typom človeka.

Zhruba začiatkom 90. rokov najmä jedným textom od Rightmira z roku 1995 bol "vytvorený" druh Homo heidelbergensis v najširšom zmysle, ktorý zahŕňa rôzne nálezy, ktoré sa dovtedy klasifikovali sčasti ako neskorý Homo erectus a sčasti ako raný Homo sapiens. Niektorí autori z neho vyčleňujú africké nálezy ako samostatný druh Homo rhodesiensis v najširšom zmysle. Formálne ale taxón Homo heidelbergensis existoval už pred 90. rokmi 20. storočia, najprv ako označenie nálezu z Maueru a neskôr u niektorých autorov ako poddruh väčšinou druhu Homo sapiens, ktorý zahŕňal skupinu nálezov príbuzných s nálezom z Maueru nie nepodobnú druhu vytvorenému v roku 1995. Podobne aj Homo rhodesiensis existoval už predtým – najprv ako označenie nálezu z Kabwe a neskôr ako poddruh zahŕňajúci skupinu nálezov.

Zhruba v rovnakom čase, v rokoch 1995 a 1997, bolo presvedčivo ukázané, že neandertálci sú predsa len samostatný druh človeka a nie poddruh Homo sapiens neanderthalensis a odvtedy sa teda klasifikujú tak ako kedysi ako Homo neanderthalensis človek dnešného typu sa potom tak ako kedysi klasifikuje ako druh Homo sapiens a nie ako poddruh Homo sapiens sapiens. Okrem toho sa od konca 20. storočia u menšiny autorov presadilo klasifikovanie nálezov, ktorí iní zaraďujú ako Homo habilis a Homo rudolfensis, pod rod australopitek namiesto pod rod Homo takýto postup ale existoval už v 70. rokoch.

Od konca 90. rokov 20. stor. a v prvých rokoch 21. storočia bolo navrhnutých niekolko ďalších samostatných druhov, konkrétne to sú druhy v zátvorke je rok opisu: Homo antecessor 1997, Homo georgicus 2002, Homo cepranensis 2003, Homo floresiensis 2004, Homo sp. Altai 2010, Homo gautengensis 2010. Vo všetkých prípadoch snáď okrem Homo antecessor je zatial viac či menej sporné, či ide o samostatné druhy a vo všetkých prípadoch okrem Homo gautengensis boli druhy vytvorené na základe novo objavených nálezov.

V prvých rokoch 21. storočia menšina autorov do rodu Homo presunula aj druhy, ktoré iní klasifikujú ako Kenyanthropus platyops a Australopithecus garhi, a menej často aj niektoré alebo viaceré z druhov, ktoré iní klasifikujú ako rody australopitek, parantrop, gorila a šimpanz.

Od začiatku 21. storočia niektorí autori klasifikujú druh Homo rudolfensis ako druh Kenyanthropus rudolfensis.

Malá menšina autorov klasifikuje už od konca 20. storočia ako Homo sapiens všetko to, čo iní klasifikujú ako Homo ergaster. erectus atď. až po človeka dnešného typu, a niektorí dokonca ako Homo sapiens klasifikujú všetky nálezy Homo vrátane Homo habilis/rudolfensis.                                     

3.4. Systematika Stručná verzia súčasnej systematiky

Súčasná stav apríl 2019 najrozšírenejšia systematika klasifikácia je takáto:

rod človek Homo:

 • Homo sapiens – človek rozumný
 • †Homo rudolfensis/Kenyanthropus rudolfensis – človek turkanský
 • †Homo luzonensis*
 • †Homo habilis – človek zručný
 • †Homo erectus – človek vzpriamený
 • †Homo antecessor – človek predchodca
 • ?†Homo georgicus – človek gruzínsky
 • ?†Homo ergaster – človek pracujúci
 • ?†Homo sp. Altai/Homo altaiensis/Homo denisova
 • †Homo floresiensis – človek floreský
 • ?†Homo tsaichangensis*
 • †Homo heidelbergensis – človek heidelberský
 • †Homo sp. viacero nálezov
 • ?†Homo gautengensis
 • †Homo naledi*
 • †Homo neanderthalensis – človek neandertálsky

* Druhy označené hviezdičkou boli opísané až od roku 2015, a preto nie sú zatial zohladnené v ostatných častiach tohto článku.

                                     

3.5. Systematika Podrobnejšia verzia súčasnej systematiky

Vysvetlivky:

 • uvedený je stav v lete 2011
 • prístup, pri ktorom sa do rodu človek Homo zahŕňajú aj parantropy, australopiteky okrem Australopithecus garhi a Australopithecus sediba a prípadne aj šimpanz a gorila tu nie je zohladnený k tomu pozri podnadpis Alternatívne systematiky
 • odsadené názvy – t. j. druhá, tretia atď. úroveň odrážky – predstavujú v zásade poddruhy alebo subjektívne synonymá, ojedinele len pomocné údaje
 • uvedené sú "hlavné" vedecké/latinské názvy, všetky synonymá a slovenské názvy sú kvôli prehladnosti uvedené v prvej tabulke nižšie

rod človek Homo:

 • ?†Homo garhi/Australopithecus garhi – väčšinou však zaraďované ako druh rodu australopitek
 • †Homo habilis/Australopithecus habilis v užšom zmysle
 • ?†Homo gautengensis – prehodnotenie starších nálezov ktoré sa predtým zaraďovali najmä pod Homo habilis alebo Homo ergaster v roku 2010; patrí sem aj Homo capensis t. j. človek swartkranský – pozri nižšie
 • ?†"Australopithecus" sediba – nález opísaný v roku 2010 ako druh rodu australopitek, podla viacerých bádatelov je lepšie ho preradiť pod Homo
 • †Homo rudolfensis/Kenyanthropus rudolfensis/Australopithecus rudolfensis
 • †Homo habilis/Australopithecus habilis v širšom zmysle/habilin
 • ?†Homo platyops/Kenyanthropus platyops – nález KNM-WT 40 000; v roku 2003 preradené do rodu Homo z rodu Kenyanthropus, preradenie je sporné
 • †Homo sp. – rôzne ťažko zaraditelné nálezy
 • ?†Homo ergaster – zaraďované aj pod Homo habilis v širšom zmysle
 • iné
 • †Homo kenyaensis – nález KNM-ER 3733
 • †Homo erectus v širšom zmysle
 • †Homo okotensis – nález KNM-ER 3883
 • †Homo erectus chenchiawoensis – nález z lokality Čchen-ťia-wo Chenjiawo
 • ?†Homo erectus palaeojavanicus/Meganthropus palaeojavanicus – časť nálezov zo Sangiranu ; zaraďované aj rôzne inde a mimo Homo
 • †Homo erectus – nálezy: Kedung Brubus 1, časť nálezov z lokality Trinil, časť nálezov z lokality Sangiran a lokalita Sambungmacan
 • †Homo erectus gongwanglingensis resp. Homo erectus lantianensis v užšom zmysle – nález lokality Kung-wang-ling Gongwangling
 • ?†Homo georgicus – nálezy z Dmanisi; často považované za Homo ergaster
 • ?†Homo erectus dubius – nálezy Sangiran 5 a Sangiran 9, zaraďované aj pod Homo palaeojavanicus
 • †Homo erectus v užšom zmysle
 • †Homo erectus modjokertensis – nález z lokality Mojokerto Modjokerto 1 a časť nálezov zo Sangiranu Sangiran 1a, Sangiran 1b; vrátane Homo erectus robustus t. j. nálezu Sangiran 4; Homo modjokertensis býva zaraďovaný aj pod Homo erectus
 • †Homo erectus pekinensis – nálezy z lokalít Čou-kchou-tien, Paj-lung-tung Bailongdong v okrese Jün-si Yunxi), Lung-ku-tung Longgudong v okrese Jün-sien Yunxian) a príp. ďalších
 • † Homo erectus officinalis – nález z Hong Kongu, termín sa môže chápať aj ako identický s nálezmi z Lantianu
 • †Homo erectus lantianensis v širšom zmysle – nálezy
 • †Homo erectus yuanmouensis – nález z lokality Jüan-mou Yuanmou v Číne; zaraďované aj pod Homo erectus pekinensis
 • † Homo palaeohungaricus – nález z lokality Síleš Vértesszöllös
 • †Homo antecessor – nález z lokality Gran Dolina v Atapuerce v Španielsku plus prípadne niektoré ďalšie nálezy, zaraďované aj pod Homo mauritanicus a inde; pozor na zámenu s nálezom z lokality Sima de los Huesos, ktorá je tiež v Atapuerce
 • ?†Homo floresiensis – nález na indonézskom ostrove Flores; zaraďovaný aj inde, pôvodne najmä pod Homo erectus, často pod Homo sapiens ako synonymum a od roku 2007 ho viacerí autori zaraďujú niekde k Homo habilis
 • † Homo rhodesiensis – nález z Kabwe Broken Hill v Afrike; v širšom novšom zmysle je Homo rhodesiensis označenie pre všetkých afrických Homo heidelbergensis prípadne okrem Homo mauritanicus
 • iné
 • † Homo bilzinglebensis – nález z lokality Bilzingsleben
 • † Homo tautavelensis – nález z jaskyne Arago pri Tautaveli
 • †Homo heidelbergensis v širšom zmysle/archaický Homo sapiens) v širšom zmysle – niektoré alebo všetky európske staršie aj neeurópske nálezy sú občas zaraďované aj pod Homo neanderthalensis, staršie sa alternatívne najmä staršie nálezy a všetky ázijské nálezy zaraďovali pod Homo erectus
 • † Homo saldanensis – nález z lokality Saldanha – Elandsfontein
 • † Homo petralonensis – nález z lokality Petralona
 • † Homo heidelbergensis v najužšom zmysle – nález z lokality Mauer 1
 • †Homo heidelbergensis v užšom zmysle – t. j. niektoré európske a prípadne aj niektoré africké nálezy
 • † Homo steinheimensis – v užšom zmysle nález z lokality Steinheim an der Murr, zaraďované aj pod protoneandertálca alebo pod človeka heidelberského v užšom zmysle; v širšom zmysle predneandertálec/anteneandertálec Homo sapiens anteneanderthalensis
 • †Homo mapaensis – v užšom zmysle nález z lokality Ma-pa pchin-jin: Maba v Číne, v širšom zmysle neskoré čínske nálezy patriace do archaického Homo sapiens teda napr. aj Homo daliensis; ojedinele stále radené aj ako samostatný druh
 • iné
 • Poznámka: Tento článok navrhuje druh Homo heidelbergensis deliť na 4 poddruhy: Homo heidelbergensis heidelbergensis, Homo heidelbergensis steinheimensis, Homo heidelbergensis rhodesiensis a Homo heidelbergensi daliensis
 • †Homo njarasensis – nálezy z Eyasi
 • † Homo atapuerca –? nález zo Sima de los Huesos každopádne Homo atapuerca nie je zhodné s Homo antecessor
 • †Homo swanscombensis – nález zo Swanscombe; zaradenie sporné; spolu s nálezom z lokality Fontéchevade dnes zaraďovaním pod neandertálcov sa označuje aj ako Homo praesapiens sapiens; spolu s nálezmi z lokalít Steinheim, Schúl Skhul, Tabun a Kafza Qafzeh sa označuje aj ako Homo sapiens intermedius
 • † Homo reilingensis – nález z lokality Reilingen
 • †Homo daliensis – nález z lokality Ta-li pchin-jin: Dali v Číne a prípadne aj ďalšie podobné ako Ťin-niou-šan Jinniushan a pod.
 • †Homo aniensis v užšom zmysle – nález z lokality Saccopastore pri rieke Aniene pri Ríme
 • †Homo krapinensis – nález z lokality Krapina
 • Homo sapiens praeneanderthalensis, resp. Homo aniensis v širšom zmysle
 • †Homo galilensis – nález z lokality Az-Zuttíja el-Zuttiyeh
 • †Protanthropus tabunensis – nález z lokality Tabun arab. Tabún
 • †Homo ehringsdorfensis – nález z lokality Ehringsdorf; v širšom zmysle zrejme celý protosapient
 • iné
 • †Homo neanderthalensis
 • †Homo camerotensis – nález z lokality Camerota
 • †Homo calpicus – nález Gibraltar 1 z lokality Forbes Quarry v Gibraltári
 • †Homo neanderthalensis v užšom zmysle
 • †Homo chapellensis – nález z lokality La-Chapelle-aux-Saints; v širšom zmysle zahŕňa aj Homo mousteriensis
 • †Homo kiikobiensis – nález z lokality Kiik-Koba na Ukrajine
 • †Homo breladensis – nález z lokality St. Brelade Normanské ostrovy; zaraďované aj pod Homo sapiens
 • †Homo mousteriensis – nález z lokality Le Moustier; názov Homo mousteriensis sa môže byť v širšom zmysle aj synonymum neandertálcov bežné svojho času vo Francúzsku; vo Wood 2000 text nejasne vyznieva tak ako by Homo transprimigenius bez dodatku mousteriensis označoval nálezy z Le Moustier, La Chapelle, La Ferrassie La Quina
 • † Homo spyensis – nález z lokality Spy
 • iné
 • † Homo shanidarensis – nález z lokality Šánidarangl. Shanidar, v širšom zmysle všetky zrejme rané ázijské nálezy Homo sapiens
 • † Homo naulettensis – nález z lokality La Naulette v Belgicku
 • †Homo capensis – sporný nález z lokality Boskop pozor na zámenu s nálezom človek swartkranský
 • Homo sapiens
 • †Homo aurignacensis – nález z lokality Combe-Capelle
 • †Homo wadjakensis – nález z lokality Wadjak z Jávy
 • †Homo australoideus africanus – nález z lokality Cape Flats v JAR
 • †Homo grimaldii – nález z lokality Grimaldi
 • †Homo sapiens idaltu – nález z lokality Herto
 • Homo sapiens cromagnonensis t. j. európske nálezy
 • †Homo predmostensis – nález z lokality Předmostí
 • †Homo spelaeus – nález Cro-Magnon 1
 • †Homo sapiens fossilis
 • †Homo drennani – nález z lokality Cape Flats v JAR
 • †Homo priscus – nález z lokality Chancelade
 • †Homo sapiens afer – nález z lokality Border Cave ale Homo sapiens afer Linnaeus 1758 označuje všetkých moderných Afričanov)
 • ?†Homo sp. Altai – nález z jaskyne Denisova, oddelil sa od človeka neandertálskeho pred 640000 rokmi
 • iné
 • Homo sapiens recens
 • †človek olduvaiský – nález OH 9 a možno aj OH 12 a prípadné podobné nálezy, o zaradení OH 9 pozri vyššie človek Leakyho, OH 12 je nález so sporným zaradením
 • incertae sedis – tým sa presnejšie na účely tohto zoznamu myslia taxóny, ktoré sa dnes obyčajne síce zaradujú pod niektorý z druhov rodu Homo, ale často je sporné, pod ktorý, resp. taxóny, ktoré sú z dnešného pohladu rozdelené do viacerých druhov rodu Homo súčasne sporné samozrejme môže byť zaradenie aj ďalších taxónov, tu nasledujú len "najspornejšie" prípady
 • †Homo microcranous – nález KNM-ER 1813; staršie zaraďované pod Homo habilis alebo všelikde inde, novšie skôr pod Homo ergaster; v knihe Schwartz-Tattersall 2005 Homo microcranous označuje skupinu putatívnych erektov tvorenú nálezmi KNM-ER 1813, OH 13 a OH 65 a KNM-WT 15000
 • †Homo habilis wushanensis – nález z lokality Lung-ku-pcho pchinjin: Longgupo, zaraďovaný ako Homo habilis alebo Homo erectus alebo Homo ergaster alebo často mimo rodu Homo
 • Afrika
 • Homo capensis – pôvodne nález SK 15 a pravdepodobne aj SK 45, neskôr aj nález SK 847 v širšom zmysle; najnovšie sa zaraďuje pod Homo gautengensis, inak sa radí najmä pod Homo ergaster alebo Homo erectus alebo Homo habilis; pozor na zámenu s druhým významom názvu Homo capensis – človek boskopský
 • †Homo helmei – pôvodne len nález z lokality Florisbad, neskôr aj podobné nálezy od cca 270 000 BP Florisbad, Laetoli atď., ktoré sa najnovšie podla Rightmira 2007 zaraďujú skôr pod človeka dnešného typu nález Florisbad stále možno zaradiť pod Homo heidelbergensis, ale inak sa viacero nálezov z tejto skupiny nie len Florisbad u niektorých autorov obyčajne zaraďuje pod Homo heidelbergensis; občas sa Homo helmei zaraďuje aj ako samostatný druh
 • †Homo mauritanicus – nález z lokality Tiganníf Tighe n nif)/Tarnifin Ternifine/Palikao, prípadne plus ďalšie severoafrické nálezy z podobného obdobia a zriedkavejšie plus nález Gran Dolina t. j. Homo antecessor; zaraďované pod Homo heidelbergensis alebo Homo erectus alebo najnovšie pod Homo ergaster ako poddruh Homo ergaster mauritanicus pozri v článku Homo ergaster; nález Sídí Abdurrahmán má aj označenie †Pithecanthropus maghrebiensis
 • †Homo leakeyi – nález OH 9; zaraďované pod Homo ergaster alebo pod Homo erectus v užšom zmysle; v širšom zmysle zahňa aj niektoré ďalšie africké nálezy
 • †Homo kanamensis – nález Kanam 1, zaraďovaný ako Homo erectus alebo Homo rhodesiensis alebo Homo soloensis alebo Homo sapiens alebo zriedkavo ako samostatný druh
 • †Homo soloensis – v užšom zmysle nálezy z lokality Ngandong na Jáve, v širšom zmysle aj ďalšie podobné nálezy; zaraďované pod Homo heidelbergensis archaický Homo sapiens alebo pod Homo erectus u Santa Luca 1980 dokonca pod Homo erectus ; pozor na zámenu s Homo erectus ngandongensis
 • †Homo erectus yunxianensis – nález z lokality Jün-sien pchin-jin: Yunxian v Číne; zaraďované pod Homo heidelbergensis alebo Homo erectus
 • Ázia
 • †Homo erectus ngandongensis – nález Sambungmacan súčasť "Sangiran Dome" ; zaraďované pod Homo erectus alebo pod Homo soloensis
 • †Homo erectus hexianensis – nález z lokality Che-sien pchin-jin: Hexian v Číne; zaraďované pod Homo heidelbergensis archaický Homo sapiens alebo Homo erectus pekinensis
 • †Homo palestinus/Homo palestinensis – primárne nález z lokality Kafza Qafzeh, ale aj iné podobné, napr. Schúl; nálezy Kafza a Schúl sa dnes zaraďujú obyčajne pod Homo sapiens, ostatné obyčajne pod neandertálca; staršie Homo palestinus niekedy v širšom zmysle slúžil aj ako synonymum pre progresívneho neandertálca
 • †Homo erectus nanjingensis – nález z lokality Tchang-šan pchin-jin: Tangshan pri Nankingu po čínsky: Nan-ťing, pchin-jin: Nanjing v Číne; zaraďované pod Homo heidelbergensis archaický Homo sapiens alebo pod Homo erectus pekinensis
 • †Paleoanthropus palestinensis – nálezy z lokalít Schúl, Tabun, Zuttíja a Šukbá ; nález Schúl sa dnes obyčajne radí pod Homo sapiens, ostatné obyčajne pod neandertálcov
 • †Homo narmadensis – nález z lokality Narmada Hathnora v Indii; zaraďované pod Homo heidelbergensis alebo Homo sapiens Homo helmei alebo Homo erectus alebo zriedkavejšie pod Homo neanderthalensis
 • †Homo cepranensis – nález z Ceprana; najnovšie zaraďovaný pod Homo heidelbegensis, staršie zaraďovaný ako samost. druh, pod Homo antecessor, pod Homo erectus alebo pod Homo neanderthalensis
 • Európa
 • †Homo aesernensis – nález z lokality La Pineta/Isernia sporné datovanie: buď 780 000 alebo menej ako 500 000 BP, zaraďovaný pod Homo erectus alebo Homo heidelbergensis, ale väčšinou sa zaradenie nešpecifikuje

Tabulka synoným k názvom použitým v prehlade uvedenom vyššie zoradené sú nie podla abecedy, ale podla poradia výskytu v prehlade uvedenom vyššie:

                                     

3.6. Systematika Alternatívne systematiky

Ako vidno v nižšie uvedenej tabulke alternatívnych systematík rodu človek Homo, jeden z faktorov, ktoré sa v systematikách líšia, je šírka taxónov obsiahnutých v rode Homo. Z hlavných alternatív spomeňme:

 • Mení sa rozsah pojmu Homo habilis. Homo habilis môže napríklad zahŕňať aj taxón Homo rudolfensis a v najširšom ponínamí aj taxóny Homo ergaster a Homo georgicus. Širšie ponímanie Homa habilisa bolo bežné najmä v druhej polovici 20. storočia. Homo habilis v niektorom širšom zmysle nazývame aj habilini resp. neživotne habiliny.
 • Mení sa rozsah pojmu Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis môže zahŕňať napríklad aj časť taxónu Homo heidelbergensis.
 • Mení sa rozsah pojmu Homo sapiens. Homo sapiens môže napríklad zahŕňať aj taxón Homo neanderthalensis to bol štandard v druhej polovici 20. storočia a/alebo taxón Homo heidelbergensis alebo jeho časť pozri archaický Homo sapiens, v ešte širšom ponímaní zahŕňa Homo sapiens všetky taxóny nasledujúce za nevrátane Homo habilis, teda taxóny Homo ergaster, Homo georgicus, Homo erectus atď. až po vrátane Homo sapiens a Homo neanderthalensis. Y. Coppens v tabulke to nie je zobrazené považuje všetkých príslušníkov rodu Homo za príslušníkov Homo sapiens, podobne napríklad Bonde v roku 1989.
 • Mení sa rozsah pojmu Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis môže byť napríklad obmedzený na európske nálezy africké nálezy sa potom volajú Homo rhodesiensis alebo zriedkavejšie naopak na africké nálezy, alebo môže byť obmedzený len na určité európske a africké nálezy vo vyššie uvedenom prehlade je to označené ako "Homo heidelbergensis v užšom zmysle" alebo môže byť obmedzený len na nález z Maueru; Homo heidelbergensis môže byť naopak aj rozšírený, a to tak, že zahŕňa aj taxón Homo antecessor.
 • Mení sa rozsah pojmu Homo ergaster. Tento môže alternatívne zahŕňať všetky africké nálezy až do nevrátane začiatku nálezov taxónu Homo heidelbergensis.
 • Mení sa rozsah pojmu Homo erectus. Homo erectus môže napríklad byť obmedzený tak, že sa z neho odčlení Homo pekinensis ako samostatný druh alebo sa z neho odčlenia africké nálezy tie potom spolu s taxónom Homo antecessor tvoria samostatný druh nazývaný Homo mauritanicus alebo Homo antecessor; pojem Homo erectus môže byť naopak rozšírený tak, že zahŕňa aj taxón Homo ergaster a/alebo taxón Homo antecessor a v najširšom ponímaní zahŕňa okrem vlastného Homa erecta aj taxóny Homo ergaster, Homo antecessor, Homo georgicus a časť alebo celý Homo heidelbergensis vrát. Homo rhodesiensis, Homo cepranensis a pod. Širšie ponímania Homa erecta boli bežné najmä v druhej polovici 20. storočia a v tom čase sa takto ponímaný Homo erectus označoval aj ako archantrop alebo opočlovek. Homa erecta v niektorom širšom zmysle nazývame aj erekti resp. neživotne erekty.

Druhým faktorom, v ktorom sa systematiky vzájomne líšia, je rozsah samotného taxónu človek – Homo:

 • Niektorí bádatelia rod človek redukujú tak, že z neho vylučujú taxóny Homo rudolfensis a Homo habilis, ktoré preraďujú do rodu australopitek. Drobyševskij 2003 a podobne viacerí bádatelia najmä pred druhou polovicou 20. storočia rod človek dokonca redukuje len na taxón Homo sapiens ostatné taxóny patria potom uňho do iných rodov, napr. Homo erectus a Homo neanderthalensis patria do staronového rodu Pithecanthropus atď.
 • Iní bádatelia rod človek naopak rozširujú tak, že zahŕňa aj taxón Kenyanthropus platyops alebo aj taxón Australopithecus garhi, iní do rodu človek zahŕňajú okrem toho aj všetkých australopitekov a parantropov a ardipitekov, ďalší aj Orrorina, Sahelanthropa a šimpanzy, a v najširšom zmysle rod človek zahŕňa ešte aj gorily.

Tabulka alternatívnych systematík klasifikácií rodu človek Homo:

V tabulke nie sú kvôli prehladnosti zohladnené taxóny: človek floreský Homo floresiensis, človek cepranský Homo cepranensis, Homo helmei, Homo sp., Homo sp. Altai Homo altaiensis, Homo gautengensis, Homo kanamensis, Homo njarasensis a Australopithecus sediba.

Vysvetlivky:

 • 13 = Lewin a Foley 2004 str. 371, Wood a Lonergan 2008 – krátka verzia, Pietrusewsky, Delson a Tattesall 2000, Encyclopedia of anthropology str. 312, Bräuer 2007, Szalay 1979
 • 2 = Klein 1999
 • 11 = Thurzo 1985
 • 26 = Cournoe a Thorne 2003
 • x = taxón nezaraďovaný v danej klasifikácii pod rod Homo, ST = Homo steinheimensis, OK = Homo okotensis, KE = Homo kenyaensis, PE = Homo pekinensis, GE = Homo georgicus, RH = Homo rhodosiensis, MA = Homo mauritanicus, PL = Homo platyops, HA = Homo habilis, RU = Homo rudolfensis, ERE = Homo erectus, ERG = Homo ergaster, NE = Homo neanderthalensis, SA = Homo sapiens, AN = Homo antecessor, PREN = preneandertálec
 • 19 = Drobyševskij 2003
 • 24 = Cameron a Groves 2004 – Grovova verzia
 • 8 = Encyclopedia of anthropology
 • 7 = Rightmire 2007, Harvati 2007, Taxonomicon
 • 1 = Harvati 2007
 • 25 = Goodman et al. 1998
 • 10 = Lexikon der Biologie
 • 14 = Lewin a Foley 2004 str. 371
 • 20 = Wood 2000, Foley 2001 podobne Wood a Collard 2007
 • 9 = Dean et al. 1998
 • 27 = Watson 2001
 • 12 = Thurzo 1998/2010 – starý systém spomínaný v texte, Buchvald, Encyklopédia medicíny, Všeobecný encyklopedický slovník, Filit, Scott 1995, Kronika ludstva, Biologie Leipzig, Encyklopédia archeológie, Malá československá encyklopedie, Pyramída 1982, Jelínek 1977, CojeCo
 • 6 = Paleobiology Database, Harvati 2007
 • 3 = Hublin 2001
 • 16 = Lewin a Foley 2004 str. 371, Wolpoff 1999
 • 18 = Zeitoun 2000
 • 0 = Wood a Lonergan 2008 – dlhá verzia, Wood 2000, Tattersall 2008, Enc. Britannica, Thurzo – modernejšie verzie, Storch et al. 2007, Soukup 2005, Groves 2004, archeology.info, Foley 2001
 • 21 = Wolpoff 1999
 • 15 = Schrenk, Brockhaus 2005/6, National Geographic Deutschland 2002
 • 5 = Hublin 2001
 • klasifikácie uvedené sú vždy len niektoré príklady použitia daného typu klasifikácie, podrobnosti k zdrojom pozri v článku Zoznam systematík rodu človek
 • 23 = Lewin a Foley str. 258
 • 4 = Delson a Baab 2007
 • 17 = Cameron a Groves 2004 – Cameronova verzia
 • 22 = Cela-Conde 2003
                                     

3.7. Systematika Neformálne delenie

Existuje tradičné, skôr neformálne, delenie človeka podrobnosti pozri v jednotlivých článkoch:

 • súčasný človek neantropín
 • predčlovek prehominín, prehominid – vrátane Homo habilis
 • pravý človek euhominín, euhominid
 • pračlovek paleantropín
 • opočlovek/pitekantrop archantropín

Alternatívne existuje neformálne delenie:

 • sapient a neandertálec – t. j. Homo sapiens v staršom zmysle
 • erekt – t. j. Homo erectus v staršom zmysle
 • habilin – t. j. Homo habilis v staršom zmysle

Toto delenie je odrazom staršieho systému, v ktorom boli jednotlivé taxóny definované širšie než dnes. V detailoch sa to, ktoré dnešné druhy sa zahrnú pod habilini resp. erekti resp. sapienti líši podla autora.

Tretia možnosť je takáto:

 • raný Homo/prechodný hominin angl. early Homo/transitional hominin – Homo habilis a Homo rudolfensis
 • anatomicky moderný človek/človek dnešného typu – Homo sapiens v užšom zmysle
 • premoderný Homo/predmoderný Homo angl. pre-modern Homo – Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo floresiensis, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis


                                     

4. Zdroje

 • Paulička, I. et al.: Všeobecný encyklopedický slovník, 2002 A-F a G-L
 • C. Groves: cca rok 2004
 • Wolpoff, M. H.: Paleoanthropology 1999
 • Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka 1982
 • Dudley, J.:The paleolithic of Hadar, Ethiopia, 2010
 • Hartwig, W. C.: The primate fossil record, 2002 str. 442/3
 • Rightmire, G. P.: Late Middle Pleistocene Homo in: Handbook of paleoanthropology 2007
 • Filit rôzne články
 • Delson, E., Tattersall, I. et al.: Encyclopedia of human evolution and prehistory, 2000
 • Cela-Conde, C. J., Ayala, F. J.: Genera of the human lineage, 2003
 • David W. Cameron, Colin P. Groves: Bones, stones, and molecules: "out of Africa" and human origins, 2004
 • Birx, H. J: Encyclopedia of anthropology, 2006
 • Klein, R.: The Human Career, 1999
 • Mikko’s Phylogeny Archive
 • Conde, C. J. C., Ayala, F. J.: Senderos de la evolución humana pozor v google books to má chybný názov
 • B. WOOD & B. G. RICHMOND: "Human evolution: taxonomy and paleobiology", J. Anat. 2000 196, pp. 19-60
 • Thurzo, M.: Evolúcia človeka, 1998
 • Szalay, F. S., Delson, E.: Evolutionary history of the primates synonymá na str. 509 a nasl.
 • Wood, B., Lonergan, N.:The hominin fossil record: taxa, grades and clades, 2008
 • Zeitoun, V.
 • Taxonomicon
 • Stöcker, F. W., Dietrich, G. eds.: Biologie 1, 2, 1986, Leipzig
 • Tattersall, I.: The world from beginnings to 4000 BCE, 2008
 • STOLL, Claude 2008 Histoire des idées sur lévolution de lhomme. Thèses de doctorat, Université Louis Pasteur.
 • Freudig, Doris ed.: Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004, 7.200 str.
 • Romeo, L.: Ecce homo!: A lexicon of man, 1979
 • Modern Human Origins
 • Mai, L. L. et al.: The Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution, 2005
 • goldentime.ru: 2003-2008 2003-2008
 • Becoming Human
 • Thurzo, M.: Milióny rokov človeka, 1985
 • Harenberg, B. ed., Beier, B. et al.:Kronika ludstva, 1992 originál: Chronik der Menschheit, 1988
 • Ciochon, R. L., Fleagle, J. G.: Human evolution source book, 2006
 • Pietrusewsky
 • Homo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. His – Im, s. 136-138.
 • Scott: Consise encyclopedia biology preklad nemeckého ABC Biologie, 1996
 • Encyklopédia archeológie, Obzor, 1986
 • Henke, W, Tattersall, I. eds: Handbook of Paleoanthropology, VolI –III, 2007
 • archaeology.info
 • Britannica online rôzne články
 • anthropology.net
 • C. Groves: A theory of human and primate evolution. Clarendon Press, 1991
 • Tattersall, I.:Paleoanthropology: The last half-century in: Evolutionary Anthropology 7:2-16
 • ďalej: ostatné linky uvedené v šablóne Externé odkazy k homininom pozri dole
 • Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005
 • človek in: Encyklopédia medicíny
 • Buchvald, M. et al.: Dějiny pravěké Evropy, 1985
 • Reisenauer, R. ed.: Co je co? 2, 1983/1973
 • Kvasil, B. ed. et al.: Malá československá encyklopedie II, 1984
 • Wood, B., Collard, M.: The meaning of homo
 • Harvati, K.: Neanderthals and their contemporaries in: Handbook of paleoanthropology 2007
 • talkorigins
 • Brockhaus - Die Enzyklopädie in 30 Bänden. 21., neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus 2005-06
 • Drobyševskij, S. V.: Kompleksnyj analiz filogenetičeskich vzaimootnošenij plio-plejstocenovych gominoidov po kraniologičeskim, osteologičeskim i paleonevrologičeskim dannym, 2003 prehlad aj tu
 • Storch: Evolutionsbiologie, 2007
 • H. Gilbert: Human Fossil Record I-IV, 2001-2005 hlavne vol. IV 465 a nasl.
 • Smithsonian National Museum of Natural History,
 • Goodman, M., Czelusniak, J., Page, S. L., Meireles, C. M.: Where DNA sequences place Homo sapiens in a phylogenetic classification of primates, Humanity from Africa Naissance to Coming Millennia: Colloquia in Human Biology and Palaeoanthropology, Firenze University Press, Firenze, Italy, pp. 307-318.citované v Handbook of Paleoanthropology:
 • Oxford Companion to Archaeology 1996
 • Santos, R. V. et al.: No fio da navalha: raça, genética e identidades po brazílsky
 • Bräuer: Origin of Modern Humans in: Handbook of Paleoanthropology, 2007
 • Meikle, W. E. et al. eds.: Contemporary issues in human evolution, 1996
 • Jelínek: Velký obrazový atlas pravěkého člověka, 1977 po slov. vyšlo 1980
 • Hublin, J J., 2001. Northwestern Africa and Middle Pleistocene hominids and their bearing on the emergence of Homo sapiens. In: L. Barham, K. Robson-Brown eds Human Roots: Africa and Asia in the Middle Pleistocene, CHERUB edn. Western Academic & Specialist Press Ltd, Bristol, pp 99 – 121.
 • C. Groves: rok 2010
 • Cambell, B. G.: The nomenclature of the Hominidae: including a definitive list of named Hominid taxa, 1965 synonymá
 • Dean, D. et al.: On the phylogenetic position of the pre-Neandertal specimen from Reilingen, Germany, 1998
 • Mounier: Validité du taxon Homo heidelbergensis
 • ďalej: ostatné zdroje uvedené v podčlánkoch tohto článku, t. j. najmä v článkoch Homo gautengensis, Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo georgicus, Homo erectus, Homo cepranensis, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, archaický Homo sapiens, Homo helmei, Homo neanderthalensis a Homo sapiens
 • Paleobiology Database: prístup v roku 2010 a 2011
 • synonymá
 • Vančata, V.: Učebnice Paleoantropologie a evoluční antropologie 2007
 • Lewin, R., Foley, R.: Principles of human evolution, 2004
 • Duckworth Laboratory: nálezy
 • Foley 2001
 • Schwartz, J. H., Tattersall, I., Holloway, R. L.: The Human Fossil Record Vol. 1 a Vol. 2, 2001 a 2003
 • Wood, B., Richmond, B. G.: "Human evolution: taxonomy and paleobiology", J. Anat. 2000
 • Heslip, S.: Time-Space Chart
 • Schrenk, F.: Die Frühzeit des Menschen, 5. vydanie, 2008
 • National Geogr. Deutschland 2002
 • OriginsNet
 • about.com: heslá hominin, hominid, neanderthal, Cro-Magnon,

Users also searched:

člověk kromaňonský, predchodcovia človeka, vývoj člověka, zručný človek,

...
...
...