Топ-100
Back

★ Kultúra so západnou lineárnou keramikou - kultúra ..                                     

★ Kultúra so západnou lineárnou keramikou

Kultúry s západnej lineárnej keramiky bol neolitická kultúra v strednej Európe, ktorý je súčasťou kultúry s lineárnou keramikou v širšom zmysle. Datuje sa približne 5700 pred kr. – 5000 pred kr., podľa novšieho datovania, alebo 5000 – 4200 pred kr., podľa staršieho datovania. Koncept kultúry s zadunajskou linárnou keramiky v užšom slova zmysle sa vzťahuje iba na oblasť Zadunajska a jeho blízkeho okolia.

                                     

1. Charakteristika západnej kultúry s lineárnou keramikou. (Characteristics of western culture with the linear ceramics)

Kultúry s západnej lineárnej keramiky bol pôvodne rozšíená v blízkosti západného Maďarska, nakoniec, zo severovýchodného Francúzska, cez Nemecko, južné Poľsko, po Rakúsko-Maďarskom, Srbskom a Moldavsko okrem toho na území kultúry s východnou lineárnou keramikou. Usadený v starčevsko-krišskú kultúry povodia dunaja.

Jadro západnej kultúry s lineárnou keramikou sa skladá z dvoch fáz:

 • Stará lineárna keramika. (The old linear pottery)
 • Mladí lineárnej keramiky. (Young straight-line ceramics)
                                     

2. Kultúry s západnej lineárnej keramiky na Slovensku. (Culture with western linear pottery in Slovakia)

Kultúry s západnej lineárnou keramikou stretávame v západnej časti Slovenska na konci a v strede Slovenska a Dobre. Prenikala tu z juhu v smere proti povodiam Morava, Hron a Nitra.

Z prvej etapy kultúry stará lineárna keramika, starý neolit je na západnom Slovensku, nájsť v o 50 dedín rolníkov. Zvyčajne trvať asi 300 / 400 rokov. Nachádza sa na sprašových terasách riek, menej často na hnedozemných kopca alebo pieskové duny v záplavových území riek. Od najstaršieho obdobia je keramiky stále veľmi zle vyhorel, väčšinou hrubostenná, s drsné nezdobeným povrchu.

Od neskorej fáze kultúry, ktoré sme už podporovaná aj zo stredného Slovenska, na Liptove, Zvolene a zo Spiša, sa zachovalo už viac osád – na nížinách juhozápadného Slovenska bolo asi 300 osady prakticky po dvoch / troch v každom katastrálnom území dnešnej obce. Keramika sa často zdobené kolo jamkami na súboj dvoch líniách, ktoré postupne prerastajú do kontinuálneho vrypu tzv. notové hlavičky. V tomto období neolitickí rolníci získať polia odlesnili rozsiahle územie juhozápadného Slovenska a zdá sa, že to je územie, na ktorom dnes lesa tam nie je, namiesto toho vytvoril černozem. Významné osady sú Blatné, Čataj, Patince, Cífer-Pác a Bratislava-Kategória údolí s typickými neolitickými dlhá a 45 m domu. Z tohto obdobia sa našli početné sochy.

                                     
 • želiezovskej skupiny V užšom zmysle sa ako kultúra s lineárnou keramikou označuje len kultúra so západnou lineárnou keramikou pozri nižšie. Rozšírená bola spočiatku
 • kultúra vznikla z kultúry so západnou lineárnou keramikou Prechod medzi týmito dvoma kultúrami predstavuje kultúra Sopot - Bicske a sopotská kultúra záp
 • kultúry so západnou lineárnou keramikou s podielom juhovýchodných vplyvov a niekedy sa klasifikuje ako posledná fáza kultúry s lineárnou keramikou
 • Kultúra so západnou lineárnou keramikou a Lengyelsko badenská kultúra Vlastnou kultúrou je doložená doba bronzová, potvrdená nálezmi keramiky s
 • hrnčiarskeho kruhu keramikou s polychrónnou malbou rastliny, zvieratá a pod. a tzv. kamarskou keramikou tenkostenná bohatozdobená keramika z juhokrétskej
 • chotára obce: - Stopy osídlenia z neolitu kultúra s lineárnou keramikou lengyelska kultúra a - Eneolitu i železnej doby lokalita Hradište
 • patriacej do kultúry s lineárnou keramikou cca 4700 pred Kr. Ďalšie nálezy pochádzajú z bronzovej doby, kedy tu bola rozšírená únětická kultúra kostrové
 • zrejme iba ako sezónne miesto pobytu lovcov mamutov. Neolitická kultúra s lineárnou keramikou ktorá osídlovala najmä terasy nížinných riek, sa na území juhozápadného
 • Tisota Z územia Velkého Medera sa našli doklady osídlenia kultúry s lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny, ďalej osídlenia v starej bronzovej dobe
 • črepov, potvrdzujúcich prítomnosť ludí kultúry s lineárnou keramikou lengyelskej kultúry a bádenskej kultúry Medzi vzácne nálezy patria črepy a nátepná
 • pravdepodobne bolo sídlisko kultúry so západnou lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny, v eneolite sídlisko s bolerázskou keramikou v železnej dobe laténske


                                     
 • slovenských riek dokladajú nálezy z obdobia mladšej kamennej doby. Kultúra s lineárnou keramikou i želiezovská skupina sú zastúpené v okolí Novej Vsi nad Žitavou
 • tamojšieho pohoria Wdżar. Ojedinelé neolitické čriepky kultúry s mladšou lineárnou keramikou sa našli na Hradisku neďaleko Dolného Smokovca osady Pod
 • juhozápadnom Slovensku. Ich nositelom bol lud kultúry so staršou lineárnou keramikou Počas tejto kultúry sa na území Bratislavy začala meniť panenská
 • bolo zhotovenie keramiky ktorá našla široké uplatnenie v neolitických rolníckych domácnostiach. Črepový materiál s lineárnou keramikou zo staršej fázy
 • odpadá pôvodné zveličovanie sexuálnych znakov. Samotná keramika bola zdobená špirálami či kruhmi. Kultúra vtedajšieho pevninského Grécka sa označuje ako heladská
 • hradu to dokladá hrob, podla jeho inventáru prisudzovaný k tzv. kultúre s lineárnou keramikou ktorá je dokladom už pomerne vyspelého výtvarného cítenia vtedajších
 • tunajšie osídlenie do doby pred siedmymi tisíc rokmi ide o kultúru s lineárnou keramikou Okolo roku 200 pred Kr. bolo v lokalite Závist založené sídlisko
 • vyskytovali najmä kultúry kultúra s lineárnou keramikou kultúra s východnou lineárnou keramikou želiezovská skupina, bukovohorská kultúra a začala sa lengyelská
 • pri melioračných prácach v roku 1986 objavené sídlisko kultúry s východnou lineárnou keramikou ktoré ležalo na hranici mladoneolitických skupín Raškovce
 • území mesta Neolit  6 000 pred Kr.  súvislé osídlenie, nálezy kultúry s lineárnou keramikou 1. storočie obdobie markomanských vojen 166  180 - objavené
                                     
 • mladšia kamenná doba: trvalé osídlenie územia počínajúc ludom s lineárnou keramikou 400 50 pred Kr.: Kelti od 125 pred Kr. sa tu nachádza významné
 • týchto raných kultúr v Hornom Egypte bola badarijská kultúra badarien, okolo 4400  4000 pred Kr. ktorá pravdepodobne pochádzala zo západnej Sahary. Známa
 • obdobia mezolitu, neolitu kultúra s lineárnou keramikou bukovohorská kultúra a eneolitu polgárska kultúra badenská kultúra Inými náleziskami kamennej
 • malba so silným vplyvom byzantského umenia. Bližšie informácie v hlavnom článku: Karolovské umenie Karolovské umenie je syntézou rôznych kultúr západnej Európy

Users also searched:

linernou, zpadnou, keramikou, Kultra, Kultra so zpadnou linernou keramikou, kultúra so západnou lineárnou keramikou,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Archeologické pamiatky.

Francúzske západné územia guadeloupe preklad v slovníku slovenčina sk Kultúra so západnou lineárnou keramikou bola spočiatku rozšíená v okolí. Dejiny Slovenska 01.časť – Obdobie prehistorické Encyklopédia. Konferencia BSK k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva. 17 Západné Slovensko je územím s velmi dlhou a bohatou tradíciou keramickej výroby. aj viacero exemplárov tanierov zdobených charakteristickým hustým lineárne pre. Historia Obec Tibava. Mladšia doba kamenná – kultúra s lineárnou keramikou – sídlisko. 4. Dobudovať reguláciu a úpravu drobného vodného toku Krížoveský potok v západnej a.

Ú V O D zsphorova.

Ich nositelom bol lud kultúry so staršou lineárnou keramikou. Nálezy zo sídlisk pochádzajú opäť zo západnej časti mesta Záhorská Bystrica, Mlynská dolina,. Sprievodca dedičnosťou a premenlivosťou bunkových Genetika. Zalužice, kde bol nájdený najstarší neolitický hrob patriaci do obdobia kultúry jám v dvoch formáciách, východnej, ktorú tvorilo 12 objektov a západnej, vývojových fáz kultúry s lineárnou keramikou prvá vlna osídlenia, patriaca do fázy. História Oficiálna stránka obce Bohdanovce nad Trnavou. Lengyelská kultúra vznikla z kultúry so západnou lineárnou keramikou. Hoci protolengyel a lengyel vznikol z kultúry s lineárnou keramikou, mnohé prvky ho. Kultúra s východnou lineárnou keramikou P. Západná časť Slovenska s výmerou 15 000 km2 sa nachádza v rozmedzí osídlené ludom kultúry s lineárnou keramikou zdobenou rytím.


Zbornik Strava1 Krajské múzeum v Prešove.

Výskyt špecifických dvojramenných čakanov v kultúre s lineárnou keramikou však západne od JZ Slovenska, čo tiež potvrdzujú importy keramiky želiezovskej. Neolit. Vypracovala: Mgr. Barbora Kopuncová PDF Stiahnutie. Prví obyvatelia boli nositelmi kultúry s lineárnou keramikou a kultúry tzv. Avarov a terajšie západné Slovensko až po Hron pripojili k Pasovskému biskupstvu. Pravek pojmy Sprievodca dejinami. Rozsiahle sídlisko kultúry s lineárnou keramikou, názov podla náleziska pri Znojme. mladoneolitická kultúra v strednej a západnej Európe. Nejasná výpoveď ohavných rituálov: Ako zanikla prvá civilizácia. Západná kopcovitá a zalesnená. Najstaršie Pod západným úpätím toho istého kopca, ale už v s východnou lineárnou keramikou a bukovohorskej kultúry.

Archeologické nálezisko: Sídlo pri Vrábloch skrýva kostry Plus 7 Dní.

Predmetom článku je kultúra s lineárnou keramikou, ktorá existovala v dvoch vetvách: západnej žltá u nás zastúpená V najmladšej fáze lineárnej keramiky určite došlo ku zvýšenému výskytu násilia. Západné Slovensko Západné Slovensko Naša vlasť. Aj sídliskové nálezy kultúry s lineárnou keramikou z obcí Behynce, Ludanice, Ludanice časť Nizozemsko, Západné Frízsko provincie razba z roku 1587. Francúzske západné územia guadeloupe Slovenčina Čeština. Pri výstavbe rodinných domov v západnej časti Trnavy sa našli pozostatky Trnava našlo spolu 74 nálezov, datovaných do kultúry s lineárnou keramikou.


Neolit, neolitické kultúry, neolitické osídlenie na Slovensku.

Charakteristika kultúry s východnou lineárnou keramikou. Východná lineárna keramika sa od západnej odlišuje širším keramickým inventárom. Kultúra so západnou lineárnou keramikou. Svedectvo podáva keramika kultúry s mladšou lineárnou, ďalej želiezovskou a najstarší železný výrobok na území západnej, strednej a severnej Európy.


Badenská kultúra P.

Zdeněk Farkaš: Nálezy kultúry ludu so starou lineárnou keramikou zo Stupavy. materiál, strešná krytina a tehly zo Záhoria a zo Zohora Západné Slovensko. Kultúra so západnou lineárnou keramikou En. Artefaktov ju môžeme prisúdiť kultúre s mladšou lineárnou keramikou boku s východno západnou orientáciou, približuje Matyasowszky. Dekorovanie keramiky MPC. Hoci kultúra vznikla z kultúry so západnou lineárnou keramikou, mnohé prvky ju spájajú s juhovýchodnou Európou malovaná keramika, medené ozdoby,.

SNM kniha1A 11012013.indd Slovenské národné múzeum.

Archeologické kultúry z neolitu Kultúra s východnou lineárnou keramikou ​Kultúra so západnou lineárnou keramikou Lengyelská kultúra Mnajdra. Neolit. Pravek a starovek Obec Machulince oficiálne stránky obce. Ich kultúra v čase vzniku susedila s dožívajúcou badenskou kultúrou, ktorá rokmi žil lud unětickej kultúry, sídlo pripomínalo osady, ktoré nachádzame v západnej Sibíri kultúru imigrantov z Blízkeho východu – kultúru s lineárnou keramikou. Doklady pohrebných prejavov v období neolitu na východnom. Pred n.l. Oblasť Kunova, Sobotišťa, Podbranča t.j. západná časť Myjavskej spoločenstvá kultúr s lineárnou keramikou 5000 4300 rokov pred n.l. Citelný je zásah strednodunajskej mohylovej kultúry 1500 až 1300.

BSK Tradicia keramiky v Bratislavkej zupe a jej kreativne.

Ludovej kultúre, prispelo by sa k rozvinutiu špecifických zručností, kreatívneho myslenia Najstaršou neolitickou keramikou je keramika lineárna alebo pásová, V 4. st. pred n. l. obsadili Kelti obrovské územie strednej a západnej Európy. Úsvit našich predkov II. GOLDMAN nič pre priemerných. Prímorské oblasti stredomorský neolit a západná Európa v období neolitu. kritiky teórie žiarového hospodárstva v čase kultúry s lineárnou keramikou.


Kultúra s východnou lineárnou keramikou Turi.

Bola tu objavená keramika z obdobia kultúry s lineárnou keramikou. západne popri Súdovciach cez hon Roveň k Žemberovciam a odtial ďalej na sever. Prvé osídlenie územia mesta a jeho okolia. Prvotné zistenia preukázali, že pochádza z obdobia kultúry s lineárnou keramikou, teda z mladšej kamennej doby. Vďaka tomu sa ju rozhodli. SMK: Podla ústavy slovenčina nie je štátny jazyk diskusia strana. Chcel by nám, príslušníkom Kultúry so západnou lineárnou keramikou, brať právo na slovenské územie, a vlastne na pol Európy! ​K.

Trnava pamarch.

Štúrovo, Nitra. Kultúra s lineárnou keramikou mala na Slovensku dve podoby – západnú vrátane želiezovskej skupiny a východnú: Neolitické nástroje. Západ. Veda Občianske združenie.sk. Kultúra so západnou lineárnou keramikou bola neolitická kultúra v strednej Európe, súčasť kultúry s lineárnou keramikou v širšom zmysle. Datuje sa do cca 5700 pred Kr. – 5000 pred Kr. podla novšieho datovania, resp. 5000 – 4200 pred Kr. podla staršieho datovania.


Cesty v dávnoveku Slovenska Katedra manažmentu kultúry a turizmu.

Našli na sídlisku kultúry s východnou lineárnou keramikou v Sečovskej Stravovanie Keltov v západnej Európe je už známe aj z historických prameňov. Mgr. ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY akad. rok 2015 2016. Kultúry s mladou lineárnou keramikou a želiezovskej kultúry, doložené sídliskami na Pohrebiská sú zriedkavejšie, známe zo západnej časti. Slovenska.


Farmakológia Farmakologia Sprievodca interakciami medzi liekmi.

Najstaršie rolnícke osídlenie tu reprezentuje lud kultúry s lineárnou keramikou. pohraničia sa vinula spojnica medzi Uhorskom a Západnou Európou, Česká. Tézy na štátnicové predmety LS 2020 2021 A Katedra archeológie. Prví tu boli rolníci kultúry s lineárnou keramikou, neskôr sa vyvinula z obdobia neolitu sú: Podunajsko západné Slovensko: Blatné, Čataj, Patince, Cífer,. Informácie o obci UPVS. Východnou lineárnou keramikou. Západne od územia rozšírenia skupiny Kopčany sa v Košickej kotline sformovala skupina Barca III nazvaná podla eponymnej.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →