Топ-100
Back

ⓘ Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šlachte, zatial čo obyčajným l ..
                                               

Podanie

Podanie môže byť: v umení: spôsob stvárnenia v práve: písomné alebo ústne predloženie akéhokolvek prejavu úradu, aby bol predmetom úradného konania, pozri podanie právo výsledok tradovania, zachovanie tradíciou teda bez písomného záznamu v sieťových hrách: uvedenie lopty do hry, pozri podanie sieťové hry všeobecne: zmena polohy predmetu pomocou pohybu ludskej ruky alebo zmena polohy samotnej ruky tak, aby sa spojila s inou rukou v medicíne: spôsob aplikovania lieku

Ľudské práva
                                     

ⓘ Ľudské práva

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šlachte, zatial čo obyčajným luďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ludské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné.

Sú to univerzálne práva všetkých ludských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod. Myšlienka ludských práv pochádza z filozofických myšlienok a konceptov prirodzených práv formovaných hlavne počas doby osvietenstva.

Ako je evidentné zo Všeobecnej deklarácie ludských práv, sú ludské práva, prinajmenšom v povojnovom období, konceptualizované na základoch ludskej dôstojnosti a ponechávajú si svoj univerzálny charakter.

Existencia, opodstatnenosť a obsah ludských práv sú neustálym predmetom diskusie filozofických a politických vied. Z právneho hladiska sú ludské práva zakotvené v medzinárodných zákonoch a dohodách, ako aj vo vnútroštátnych zákonoch mnohých krajín. Pre mnohých ludí však teória ludských práv ide nad rámec zákona a tvorí morálnu základňu pre reguláciu súčasného geopolitického poriadku. Pre nich znamenajú aj demokratické ideály.

Ľudské práva boli deklarované viacerými významnými dokumentmi:

  • Deklaráciou práv človeka a občana
  • Listinou základných práv a slobôd
  • Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach
  • Deklaráciou práv dieťaťa z 1959
  • dokumentom Habeas Corpus Act
  • Všeobecnou deklaráciou ludských práv
  • Európskym dohovorom o ochrane ludských práv a základných slobôd

Users also searched:

moje ludské práva 2020,

...
...
...