Топ-100
Back

★ Psychológia - ľudské správanie ..                                               

Feminizmus

Feminizmus môže byť: Všeobecne: ženskosť, ženskej postavy. V psychológii: správanie, postoje a prejavy charakteristické pre ženy, napríklad prevaha intuícia nad dôvod, pozri feminizmus psychológia. Hnutie za zrovnoprávnenie žien, pozri Feminizmus pohyb. V medicíne: hormonálne podmienené ženských pohlavných znakov u mužov, pozri feminizmus medicíny.

                                               

Sublimácia

Sublimačná môže byť: V psychológii: vývoj nižšiu to intelektuálne, kultúrno-umelecké a podobné činnosti, pozri sublimačná psychológia. Technika: odstránenie vlhkosti vysúšaného materiálu tak, aby vlhkosť vo ssd (solid state je zmena na plynnej forme, pozri sublimačná odstránenie vlhkosti. Prenesene: vývoj, stupňovanie zvyčajne na niečo vyššie. V fyzika: zmena skupenstva látky z pevnej látky priamo na plyn bez predchádzajúceho bodu topenia, pozri sublimačná pevné. V klimatológii a ako: zmena skupenstva vody z plynných na tuhé lad, pozri sublimačná klimatológia.

                                               

Funkcionalizmus

Funkcionalizmus môže byť: Metóda v sociológii a etnológii, pozri funkcionalizmus sociológie. Filozofická teória o povahe duševnej štátov, pozri funkcionalizmus filozofia. Smer architektúry a dizajnu, pozri funkcionalizmus architektúry. Konkrétne: štrukturálny funkcionalizmus. (Specific: structural functionalism) V histórii holokaustu: pozri funkcionalimus holokaustu. Metóda v politológii, pozri funkcionalizmus politické vedy. V psychológii: pozri funkcionalizmus psychológia.

                                               

Potlačenie

Potlačenie alebo potisnutie môže byť: Presunúť tlak. (Move pressure) Lisovanie, zatlačenie. (Pressing, pushing back) Potlačenie riešenie môže byť: Násilné znemožnenie ukončenie / ukončenie / o existencii niečoho, demontáže, a porazil, najmä emocionálne výrazy, telesné pocity a vzbúr. Nesprávne: vytesnenie psychológia. (Incorrect: vytesnenie psychology) Úmyselné posunutie nápady na okraji vedomia, pozri potlačenie psychológia. V psychológii. (In psychology) Zriedkavo: vtlačenie. (Rarely: vtlačenie) Tlač písma, vzory, a ako na niečo.

                                               

Depresia

Depresia môže byť: Všeobecné. (General) Sklúčenosť, stiesnenosť. Zníženie, pokles. (Decrease, decrease) V medicíne a. (In medicine and) Pohľad dole. (Look down) Stlačením tlačidla. (Press the) Slabosť, znížená činnosť. (Weakness, decreased activity) Priehlbina. V psychológii: psychický stav charakterizovaný dlhodobým sklúčenou náladu, pozri depresie psychológia. Časť zemského povrchu poklesnutá vzhľadom na okolité prostredie, napr. preliačina, pozri depresie geomorfológia. V geomorfológii. (In geomorfológii) V ekonómii: fázy hospodárskeho cyklu, pozri depresie ekonomika. Skôr: preliačina v ...

                                               

Komplex

Komplexná môže byť: V skratke: komplex menejcennosti. Súbor duševné najmä neznalý prvky spojené spoločným afektom, pozri komplexné psychológia. V psychológii. (In psychology) Súbor / jednotky prepojené alebo súvisiace časti. V chémii: komplexná zlúčenina. V geológii: komplexná rock solídne vyrobené z zvyčajne vyvretými a / alebo premenenými horninami, pozri: komplex geológia. V archeológii: kultúrny komplex.

                                     

★ Psychológia

Z historického hľadiska je psychológie vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofia ako veda o duši, pričom obyčajne nie sú špecifikované, čo duša je. Podľa Alexandra Hromadné bol psychológie náuky o duši. V poslednej tretine 19. storočia začal psychológie rozvíjať ako samostatná vedná disciplína.

Avšak, nie je jednotný koncept, vytváranie rôznych smerov a škôl. Rozpory medzi rôzne psychologické prístupy majú tiež sa stávajú hnacou silou pre psychologické vyšetrovanie.

Patologickými chorobnými duševné zdravie podmienky a ich liečba sa zaoberá odbor medicíny - psychiatria.

Ako moderná veda skúma ľudské správanie empiricky, s využitím aj výsledky iných prírodných vied, ako sú najmä fyziológie, bunkovej biológie, neurobiológia, biochémie a štatistiky. Výsledky psychológie sú využitelné pri ovplyvňovaní porušilo ľudské správanie, na lekárske účely, na druhej strane, výsledky psychológie sú veľmi dobre použiteľné a vplyv ľudského správania v komerčnej sfére, alebo aj na vojenské účely.

Napriek tomu, že psychológia nie je hmotný objekt skúmania, je možné preukázať svoj význam vďaka vonkajšie prejavy správania sa ľudí a zmeny v správaní, po psychologickej intervencie.

Podľa Hegela je z psychologického hľadiska konečného súčasťou filozofie subjektívne ducha, filozofia vedy, ktorej predmetom je duch v podobe dialektický fusion duše a vedomia, a vo forme teoretického ducha, praktické ducha a slobodného ducha. Psychológia preskúmalo individuálnych schopností ducha.

                                     

1. Psychológovia. (Psychologists)

Medzi psychológovia, patrí napríklad: Alfred Adler, Mária D. Salterová Ainsworthová, Nancy Bayleyová, Eric Berne, Bruno Bettelheim, Erik Erikson, Viktor Emil Frankl, Anna Freudová, Sigmund Freud, Erich Fromm, Carol Gilligan, Nicky Hayes, Karen Horneyová, Arthur Janov, William James, Carl Gustav Jung, Rosabeth Mossová Kanterová, Alfred Kinsey, Abraham Maslow, Jean Piaget, Ann Marie Ryanová, Anna Roeová, Carl Rogers, Virginia Satirová, Carolyn Woodová Sherifová, Burrhus Frederic Skinner, Harry Zásobník Sullivan, a Rollo Mája. Irwin Yalom.Wilhelm Wundt-zakladatel psychológia

Slovenských psychológov: Anton Jurovský,Tomáš Pardel, Damián Kováč, Ondrej Kondáš, Jozef Koščo, Ladislav Košč, Ján Hvozdík, Libuša Maršalová, Ladislav Ďurič.

                                     
 • evolučného radu fylogenetická psychológia psychikou ludí v rôznych fázach dejín a civilizačných fázach antropogenetická psychológia Často sa však uvažuje
 • Kognitívna psychológia alebo poznávacia psychológia je oblasť psychológie ktorá sa zaoberá štúdiom vedomých a nevedomých poznávacích procesov ako je vnímanie
 • Hlbinná psychológia nem. Tiefenpsychologie je psychologický smer ktorý v sebe synkretizuje vedomosti z psychoanalýzy, analytickej psychológie individuálnej
 • Biodromálna psychológia alebo psychológia životnej cesty je psychológia ktorá skúma osobný zmysel života, jeho hodnotu, možnosti sebarealizácie, pomocou
 • Deskriptívna psychológia alebo intenčná psychológia je psychológia ktorú rozvíjal Franz Brentano za podstatu psychických javov, ako myslenie, predstavy
 • Forenzná psychológia alebo súdna psychológia sa zaoberá okrem výučby o psychických determinantoch sociálneho zlyhania aj prehladom teórií delikvencií
 • Tvarová psychológia iné názvy: celostná psychológia geštaltpsychológia, gestaltpsychológia, geštaltizmus je smer založený na celostnom chápaní psychického
 • Transpersonálna psychológia je smer psychológie 20. storočia, ktorý vychádza z predstavy, že vedomie je niečo, čo existuje mimo nás a nezávisle od nás
 • Psychológia 19. storočia je súhrn psychologických smerov, škôl a učení v 19. storočí. psychológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok
 • Sociálna psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vplyvom sociálnych faktorov na psychiku jedinca. V dnešnej dobe velmi rozšírená vedná disciplína
 • Psychológia self je oblasť psychológie zaoberajúca sa vývojom a poruchami sebavedomia. Zakladatelom bol Heinz Kohut.
                                     
 • Percepčná psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vnímaním okolného sveta. Skúma fyziologické i psychologické aspekty vnímania a ich vzájomné
 • Psychológia osobnosti je termín, ktorý sa zaoberá psychologickými, sociálnymi a biologickými vplyvmi na osobnosť človeka. Osobnosť je potom často vyjadrovaná
 • postojov. Pedagogická psychológia skúma psychické procesy a činnosti učitelov, žiakov a samostatne sa učiacich. psychický proces psychológia učitel výchova vzdelávanie
 • Psychológia individuálna sú: psychologické snahy vystihnúť psychiku jedinca a rozdiely medzi jedincami psychológia A. Adlera, podla ktorej možno jedinca
 • Analytická psychológia je psychologické učenie C. G. Junga a jeho žiakov, pripisujúce rozhodujúci význam pri regulácii správania nevedomiu. Jung vyčlenil
 • Asociačná psychológia je psychológia využívajúca princíp asociácie ako základný princíp zdôvodňovania - asocianizmus. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne
 • Empirická psychológia je disciplína psychológie ktorá opisuje a skúma konkrétne javy psychického života. Termín zaviedol Christian Wolff. Priekopníkom
 • Všeobecná psychológia je odvetvie psychológie ktoré skúma všeobecné zákonitosti psychiky človeka. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok
 • neopsychoanalýza sociálna psychológia Gordon Willard Allport, William McDougall Robert Sessions Woodworth termínom dynamická psychológia označuje neobehaviorizmus
 • Diferenciálna psychológia je odvetvie psychológie ktoré skúma psychologické rozdiely medzi indivíduami, medzi skupinami ludí, príčiny a dôsledky týchto


                                     
 • Pracovná psychológia sa zaoberá vnútornými schopnosti, zručnosti, motivácia pracovníka a vonkajšími vybavenie pracoviska, hluk, osvetlenie, design
 • Experimentálna psychológia je skúmanie psychických javov pomocou experimentálnych metód, ktoré sa utvorilo najprv v podobe výskumu elementárnych psychických
 • Špekulatívna psychológia je najčastejšie psychologické myslenie od najstarších dôb do 2. polovice 19. stor., čiže do doby, keď sa psychológia vyčlenila z
 • Psychológia tvorby je psychologické skúmanie tvorivých momentov učenia a hry, ako aj vo vede, technike, umení, v pracovnej činnosti. FILIT zdroj, z
 • Zoopsychológia alebo psychológia zvierat je skúmanie správania zvierat, ich reakcií, vlastností, inteligencie. Zoopsychológiu založil Edward Lee Thorndike
 • etapy vývinu predmetu psychológie V prvej etape bol ako predmet skúmania psychológie chápaná duša. V tejto etape je psychológia súčasťou filozofie. Rozlišuje
 • Riziko psychológia je: miera očakávaných nepriaznivých následkov pri neúspechu, ktorú určuje pravdepodobnosť neúspechu a stupeň negativnych následkov
 • Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Úmysel psychológia Commons ponúka multimediálne súbory na tému Úmysel psychológia úmysel. In: Pyramída FILIT zdroj
 • Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Pud psychológia Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku pud psychologie na českej Wikipédii číslo revízie

Users also searched:

externé štúdium psychológie, forenzná psychológia studium, klinická psychológia štúdium, komenskeho psychologia, ludska psychologia, psychologia predmety, štúdium psychológie, trnava psychologia,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Štúdium psychológie.

Psychológia Filozofická fakulta UK Univerzita Komenského. Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ludska psychologia. Psychológia v kocke. Psychológia. Psychológia veda, ktorá skúma ludské chovanie, telesné dianie a mentálne procesy a vzťahy a interakcie medzi nimi. Študuje prežívanie a.

Psychologia predmety.

Psychológia 1 SPŠ Knihkup knihy a kníhkupectvo. Kniha Velké myšlienky: Psychológia prináša zrozumitelný prehlad … Forenzná psychológia je aplikovaná vedná disciplína, ktorá sa venuje teoretickým i. Komenskeho psychologia. Psychológia Unilabs. Názov: psychológia. Anglický názov študijného odboru: Psychology. Kód: 7701. Skupina: Sociálne, ekonomické a právne vedy. Spojenie stupňov: nie je možné. Externé štúdium psychológie. Časopisy o psychológii. Vitajte V roku 2008 sme otvorili prvý kurz Psychológia v kocke. Bol pripravený pre všetkých, ktorých é psychológia zaujíma, ktorí é by radi y.


Psychológia Prohuman.

CP psychológia. 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY. Učebný predmet psychológia má integrujúci charakter, spája vedomosti a zručnosti získané aj v. MOJA PSYCHOLÓGIA i. Pracovisko psychológie, Špecializovaná ambulancia v odbore psychológia, Zvolen, Železnice Slovenskej republiky. Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2020​. Klinická psychológia.sk. Viete, ako nastaviť správnu cenu pre vaše produkty a služby? Psychológia naceňovania je zaujímavá metóda pre úspech v podnikaní. Psychológia Uchádzač o bakalárske štúdium Bc. Pedagogická. Psychológia. Bakalársky stupeň štúdia: Štúdium umožňuje absolventovi získať ucelený súhrn klúčových vedomostí z oblasti základných disciplín psychológie.

Psychológia FF UK Portál VŠ.

Učenie. 2 SPÔSOBY UČENIA širší – učenie vo všeobecnosti, obohacovanie skúseností jednotlivca, všetko čo si osvojujeme napr. 4 roka na SŠ patrí sem. Katedra psychológie Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce. Štúdium psychológie je koncipované ako jednoodborové, bakalárske a magisterské štúdium v trvaní troch a dvoch rokov. Študentom poskytuje základné​. Moja Psychológia časopis, ktorý vidí pod povrch Domov Facebook. Oddelenie klinickej psychológie poskytuje ambulantnú a konziliárnu činnosť v medicínskom odbore klinická psychológia pre deti, adolescentov aj dospelých. Psychológia Ťaháky referáty.sk. Študijný program: Psychológia Forma štúdia: denná. Stupeň štúdia: Bc. Výučbová základňa: Nám. 1. mája č. 1 810 00 Bratislava. Pod Brehmi 4 A.


Psychológia neúmyselne nepravdivých informácií misinformácií.

Knihy z kategórie Odborná psychológia na. Milujeme knihy. Rovnako ako vy. Fakulta psychológie – psychológia na PEVŠ Paneurópska VŠ. Klinická psychológia. Psychologická ambulanciá poskytuje účinnú odbornú starostlivosť v spolupráci s Ligou proti rakovine s cielom pomôcť onkologickým.


Psychológia EuroEkonóm.sk.

Manažérska psychológia Master of Business Administration MBA. Špecializácia MBA Manažérska psychológia sa zameriava na rolu psychológie v. Pozitívna psychológia čo nás robí šťastnejšími? ⋆ Psychológia. Časopis sa zameriava na problematiku psychického vývinu detí a mládeže na faktory, ktoré tento vývin podmieňujú. Ide najmä o školské,. Psychológia. Psychológia. Štúdium na Pedagogickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Inzercia Moja psychológia Versa Interactive and Publishing.

Sociálno psychologická interakcia a percepcia v pracovnom procese. Produkty SZARKOVÁ, M.: Psychológia pre manažérov a podnikatelov. Bratislava: Sprint. Psychológia Centrum. Doučovanie psychológia. Vyber si z najlepších doučovatelov predmetu psychológia z tvojho okolia. Doučovatelia s referenciami a fotkami. Psychológia I. Úvod do psychológie Heuréka. Časopisy o psychológii vo forme elektronickej licencie si môžete okamžite stiahnuť do svojho počítača alebo Moja Psychológia Elektronický časopis. Psychológia naceňovania. Využívate ju naplno? Visiguide Visibility. Katedra psychológie AIS. Stránka Katedry psychológie oficiálna stránka Psychológia práce a organizácie PPaO 2018 Ke Košice 2018 konferencia.

Psychológia je zbytočná! Alebo ako sa stať poradcom na IPčku.

Ambulancia pracovnej, organizačnej a dopravnej psychológie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť. Adresa pracoviska: Bojnická 1, Bratislava. Doučovanie psychológia DoučMa.sk. Vyberte si najpredávanejšie tituly z kategórie Psychológia. Tisícky lacných titulov na sklade okamžite k odoslaniu. Nakupujte na knihy!. LF Pedagogické útvary Slovenská zdravotnícka univerzita. Výskumné príspevky Psychológia Ošetrovatelstvo. mar 6 2021. Trust as an important factor of patients mental well being during hospitalization. Abstrakt:.


Informácie pre uchádzačov o štúdium na FF PU UNIPO.

Sociálna a pracovná psychológia sa u nás študuje na bakalárskom, Bakalárske štúdium psychológie ponúkame v slovenskom aj v anglickom jazyku. Psychológia v obchodovaní XTB. MOJA PSYCHOLÓGIA. Katalóg. číslo: 6107. Periodicita: Mesačník jazyk titulu: Slovenský. Lifestylový časopis pre všetkých, ktorí chcú porozumieť svojim pocitom. Dopravná psychológia Dopravný podnik Bratislava. Psychológia. Buď informovaný hneď ako sa objaví článok s týmto klúčovým slovom. Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Email bol úspešne odoslaný.

Investigatívna psychológia. 2. vydanie Wolters Kluwer SR s. r. o.

Psychológia je relatívne nová veda, ktorá dnes nachádza svoje uplatnenie nielen v zdravotníctve, ale čoraz častejšie aj v školstve, politike alebo medzi. Psychológia Knihy pre každého. Myslíte si, že psychológia je zbytočná? No, Vy možno nie, keďže si čítate tento článok na stránke psychologickej poradne. Ale vela ludí si to. Knihy Odborná a náučná Spoločenské vedy Psychológia. Odbornej monografie s názvom Investigatívna psychológia funkčne prepája v rovine poznatky investigatívnej vyšetrovacej psychológie a trestného práva.


Psychológia Filozofická fakulta.

Fakulta psychológie je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku. Vzdelávanie cez tri stupne štúdia: bakalársky, magisterský, doktorandský. Psychológia ako vedná disciplína O škole Deti a my. Základná inšpirácia pre stránku Psychológia šťastia sú knihy, články, výskumy a prednášky z Pozitívnej psychológie. Pozitívna psychológia je. Opisu študijného odboru psychológia. Psychológia I. Úvod do psychológie. Vybrané kapitoly zo psychológie pre študentov sociálnej práce. Elena Kopcová. Psychológia I. Úvod do psychológie. Pracovisko psychológie, Špecializovaná ambulancia v odbore. Moja Psychológia časopis, ktorý vidí pod povrch. 8 097 Páči sa mi to 36 o tomto hovoria. Časopis MOJA PSYCHOLÓGIA je určený ženám, ale aj mužom,. Klinická psychológia dospelých Centrum klinickej psychológie a. Department of Psychology. Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta. Katedra psychológie. Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok. telefón: 421. MBA online: Manažérska psychológia. Domov Sociológia a filozofia Psychológia 1 SPŠ. Psychológia 1 SPŠ. Nové. Zväčšiť. Author knihy: Miron Zelina a kol. Pozor: skladom posledné kusy.


Klinická psychológia: Domov.

Kontakt: ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie. Limbová 14, 833 Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia. ​Rozhodnutie o. Kognitívna psychológia Encyclopaedia Beliana – slovenská. Dopravná psychológia sa zaoberá skúmaním psychických prejavov vodičov pri vedení motorového vozidla. Zisťuje úroveň ich schopnosti, reakčný čas,. Psychológia Štátny pedagogický ústav. Klinická psychológia je umením a vedou ako všetky odbory, v ktorých sa ludia usilujú o pomoc iným luďom. Zaoberá sa jedinečnosťou človeka a jeho.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →