Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90
                                               

Talianske výtvarné umenie

Talianske výtvarné umenie je výtvarné umenie, ktoré sa vyvíjalo v jednotlivych oblastiach Apeninského polostrova v súlade s ich historickým, politickým a kultúrnym vyvojom. V severnom Taliansku sa uplatňoval vplyv Francúzska a Nemecka. V strednom ...

                                               

Turecký čaj

Turecký čaj sa pripravuje z drveného druhu čierneho čaju Rize, pestovaného v provincii Rize na južnom pobreží Čierneho mora. Táto oblasť na východnom pobreží má mierne podnebie s dostatkom zrážok a úrodnej pôdy. V roku 2004 bolo v Turecku vyprodu ...

                                               

Strieborný stojan

Strieborný stojan je verejný konkurz maliarstva a je konaný medzi študentmi vysokých škôl Ukrajiny a Európy, a to nezávisle na forme vlastníctva a podriadenosti. Základným miestom konania je mesto Užhorod, Zakarpatská oblasť. Po prvý raz bol konk ...

                                               

Feria del Sol

Feria Del Sol alebo Carnaval Taurino de America je medzinárodný kultúrny festival, ktorý sa koná v meste Mérida vo Venezuele každý február v roku. Festival Feria sa koná súčasne s karnevalovými hodmi. Konajú sa tu býčie zápasy, kultúrne výstavy, ...

                                               

Vietnamský nový rok

Vietnamský nový rok je najdôležitejším vietnamským sviatkom. Sviatky začínajú v prvý deň prvého mesiaca lunárneho kalendára, čo býva v gregoriánskom kalendári v januári alebo februári. Podla vietnamského kalendára oslavuje Tết príchod jari. Jeho ...

                                               

Sedem slobodných umení

Sedem slobodných umení bol stredoveký názov pre súhrn predmetov, ktoré tvorili všeobecné vzdelanie stredovekého vzdelanca. Termín ars plurál artes však v stredoveku neznamenal umenie v modernom zmysle slova, ale veda, technika respektíve odbor. T ...

                                               

Detvan (spolok)

Detvan bol pražský kultúrny, osvetový a samovzdelávací spolok slovenských akademikov založený v r. 1882 z iniciatívy literárneho historika J. Vlčka a výtvarníka P. Socháňa.

                                               

Istropolitan (spolok)

Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN je spolok, ktorý združuje študentov a absolventov bratislavských vysokých škôl, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere. Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN bol založený v roku 1993 v ...

                                               

Národ (spolok)

Národ bol slovenský akademický spolok vo Viedni. Založili ho v roku 1892 Pavel Blaho a J. Wagner po zastavení činnosti spolku Tatran. Okrem študentov sa v spolku schádzali aj mladí remeselníci a robotníci.

                                               

Ulrich von Hutten

Ulrich von Hutten bol nemecký učenec, básnik a satirik, ktorý sa neskôr stal stúpencom protestantského reformátora Martina Luthera. Bol otvorený kritik rímskokatolíckej cirkvi a jeho myšlienky sa stali mostom medzi renesančnými humanistami a lute ...

                                               

Dokument (informatika)

Dokument je ucelený súbor informácií, tvorený prevažne textom, ale môže obsahovať aj tabulky a iné prvky. Príklady dokumentov z informatiky: multimediálna encyklopédia, webová stránka, časopis.

                                               

Certifikát

Certifikát je osvedčenie, potvrdenie, preukaz. Právne ide o písomné úradné overenie alebo osvedčenie. Certifikát dôveryhodne potvrdzuje súvislosť identity subjektu s jeho vlastnosťami. Konkrétnym príkladom je občiansky preukaz, ostatné doklady vy ...

                                               

Frequently asked questions

Frequently asked questions, skr. FAQ je zoznam častých a typických otázok a odpovedí súvisiacich s predmetnou témou. FAQ tak poskytuje pomocné informácie, napríklad používatelom softvéru. Používanie tohto druhu informačnej pomoci sa rozšírilo naj ...

                                               

Charta 08

Charta 08 je manifest, ktorý vznikol v roku 2008 v Číne. Požaduje politické reformy a demokratizáciu čínskej spoločnosti. Charta bola zverejnená 10. decembra 2008, pri príležitosti 60. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ludských práv. Je inšp ...

                                               

Cnosť

Podla Aristotela je cnosť absolútna mravná zdatnosť alebo duševná zdatnosť areté čiže stála vlastnosť alebo stav, ktorým sa človek stáva dobrým a ktorým robí svoj výkon dobrým; cnosť je získaná zdatnosť k dobrému, k mravnému výkonu. Podla Gassend ...

                                               

Dôstojnosť

Dôstojnosť je morálny vzťah človeka k sebe samému a spoločnosti k jednotlivcovi, ktorého vedomie je formou sebakontroly osobnosti; na dôstojnosti sa zakladajú požiadavky jednotlivca voči sebe samému: konať tak, aby človek neponížil svoju dôstojnosť.

                                               

Entuziazmus

Entuziazmus je stav emocionálnej zameranosti, zaujatia pre určitú hodnotu. Pojem entuziazmu je významným pojmom teórie umenia už od čias antickej gréckej estetiky.

                                               

Sympatia

Sympatia je spolucítenie, súcítenie. Je to sociálne spriaznenie, keď jedna osoba chápe pocity druhej. Podla Maxa Schelera je Sympatia vyvolávanie citov druhého človeka v sebe samom. Toto spolucítenie je v podstate ludský mechanizmus, ktorý je v k ...

                                               

Vcítenie

Vcítenie, vciťovanie sa alebo empatia je prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov.

                                               

Autarkia (filozofia)

Autarkia je vo všeobecnosti mravná samostatnosť, obmedzenie sa na seba samého. Konkrétne v kynickej škole je to pokojná vyrovnanosť v dôsledku popretia individuálnych záujmov a potrieb; u stoikov zas duševný pokoj v dôsledku ovládnutia vášní, pos ...

                                               

Autonómia (filozofia)

Autonómia alebo čiastočné synonymum sloboda vôle je samourčovanie slobodnej vôle, ku ktorému je spôsobilý človek ako rozumná bytosť. Pojem používaný najmä v etike. Podla Immanuela Kanta je autonómia klúč k mravnosti. Každý človek je autonómny a s ...

                                               

Cynizmus (psychológia)

Cynizmus je bezohladné, hrubé, bezcitné správanie; bezcitný výsmech, vyzývavé opovrhovanie všeobecne prijatými pravidlami mravnosti a duchovnými hodnotami. Cynizmus je aj názorová pozícia alebo stav mysle, charakterizovaný všeobecným odmietaním a ...

                                               

Dobro

Dobro je z filozofického hladiska to, čo teší a uspokojuje, čo zodpovedá túžbam a čo ich napĺňa, čo je dokonané a teda dokonalé ; všetko, čo prispieva k blahu; základná morálna hodnota; protiklad zla; to, čo sa pokladá za mravné a hodné nasledova ...

                                               

Efektívny altruizmus

Efektívny altruizmus je filozofia a sociálne hnutie, ktoré uplatňuje dôkaz a rozum na určenie najefektívnejších spôsobov na zlepšenie sveta. Hnutie efektívneho altruizmu vyzýva jednotlivcov na zváženie všetkých príčin a krokov, za cielom konať ta ...

                                               

Mravná hodnota

Mravná hodnota je proces, ktorého špecifikum spočíva v uvedomení si spôsobilosti nejakej entity uspokojiť mravnú potrebu, a to či už bezprostredne, alebo svojimi dôsledkami.

                                               

Neresť

Neresť je habitualizované nemorálne konanie, opak cnosti. V stredoveku sa neresti členili v súlade s učením o siedmich hlavných hriechoch prevzatom z antiky.

                                               

Zodpovednosť (etika)

Zodpovednosť je morálna vlastnosť, ktorá predpokladá komplementárny vzťah medzi skutkami človeka a jeho svedomím v intenciách morálneho systému, na ktorom človek nesúci zodpovednosť vedome a slobodne participuje a ktorý prijal.

                                               

Aprobatívna etika

Aprobatívna etika je teória morálky, v ktorej sa dobro definuje ako to, čo sankcionovala nejaká autorita. Podla toho, kto alebo čo sa pokladá za takúto autoritu, delí sa aprobatívna etika na teologické, psychologické a sociálno-aprobatívne teórie.

                                               

Decizionizmus

Decizionizmus je pozícia, podla ktorej platnosť noriem je odvodená z dohôd alebo mocenských pomerov, resp. v etike podla Richarda M. Hareho smer, ktorý zaujíma nonkognitivistické hladisko: Mravné princípy sú subjektívnymi zásadami. Hare vychádza ...

                                               

Deontológia

Deontológia je časť etiky, ktorá skúma povinnosť, morálnu požiadavku, normu, to, čo sa má. Výraz deontológia zaviedol Jeremy Bentham. Deontologická etika pri rozlišovaní dobra a zla nahliada na úmysel, nie na výsledok resp. dôsledok morálne posud ...

                                               

Etický relativizmus

Etický relativizmus je názor, princíp, koncepcia, podla ktorej mravné významové útvary majú relatívny, podmienený charakter.

                                               

Etika cnosti

Etika cnosti je etická teória, ktorá sa sústreďuje na koncept cnosti. V súčasnosti je alternatívou k tzv. etikám pravidiel, či už ide o etiku povinnosti alebo etiku dôsledkov. Do centra morálneho uvažovania a konania kladie človeka ako morálneho ...

                                               

Etika cnosti (Alasdair MacIntyre)

Etika cnosti podla Alasdaira MacIntyra je koncepcia racionálne obhájitelnej aristotelovskej etiky. V jeho podaní je úzko prepojená s pojmom tradície.

                                               

Etika kozmickej teleológie

Etika kozmickej teleológie je etická koncepcia prvej polovice 20. stor. rozpracovaná v USA a v Anglicku, podla ktorej morálku možno pochopiť iba z hladiska evolučného vývinu vesmíru, ktorého základom je svetový účel. Každý stupeň tohto vývinu je ...

                                               

Eudaimonizmus

Eudaimonizmus je etické učenie, podla ktorého hlavným kritériom je morálka a základom morálneho správania človeka je túžba po šťastí, a to osobnom alebo spoločenskom. Eudaimonizmus zastával Demokritos, Sokrates, Aristoteles, predstavitelia francú ...

                                               

Evolucionistická etika

Evolucionistická etika je smer v etike založený Herbertom Spencerom, ktorý v 20. stor. rozvíjajú Julian Sorell Huxley, Charles Waddington, Edwin Holt, R. Gerard, Pierre Teilhard de Chardin a ďalší, a podla ktorého sa morálne správanie človeka chá ...

                                               

Hedonizmus

Hedonizmus je filozofický smer, etické učenie, podla ktorého je dobro to, čo luďom poskytuje rozkoš alebo ich zbavuje utrpenia. Podla tohto učenia je ludské konanie motivované výlučne snahou získať slasť a vyhnúť sa strasti. Prax je motivovaná pr ...

                                               

Heteronómna etika

Heteronómna etika je etické učenie, podla ktorého morálka vyrastá z príčin nezávislých od konajúceho subjektu. Za takéto vonkajšie príčiny pokladá štát, náboženské prikázania, motívy, ako osobná zainteresovanosť alebo želanie dobra iným luďom. K ...

                                               

Heteronómna morálka

Heteronómna morálka je morálka založená na mravných normách uložených človeku a ludstvu zvonku, napr. morálka založená na biblickom desatore Božích prikázaní.

                                               

Humanistická etika

Humanistická etika je smer v teórii morálky, ktorý sa rozšíril v USA od 20. rokov 20. storočia, a ktorého predstavitelmi boli: W. FFeith, Irving Babbitt, K. Garnet, I. Lewin. Humanistická etika vyvodzuje mravnosť zo špecificky ludských javov – z ...

                                               

Konzekvenciálna etika

Konzekvenciálna etika je etická teória, v ktorej sa morálne hodnotenie činu určuje v závislosti od jeho praktických dôsledkov, bez ohladu na jeho motívy aj všeobecné princípy morálky. Stúpenci konzekvenciálnej etiky vychádzajú z toho, že mravnosť ...

                                               

Normatívna etika

Normatívna etika je podoba etickej teórie, ktorá sa usiluje formulovať a obhájiť kritéria morálne dobrého konania na abstraktnej rovine – v podobe morálnych noriem určujúcich dobré ludské konanie. Táto forma etickej reflexie nezaujme k praxi upal ...

                                               

Profesijná etika

Profesijná etika je vytváranie koncepcie určitého povolania vo vzťahu ku škále spoločenských hodnôt, ktorým má toto povolanie slúžiť a ktoré mu dávajú raison d´être. Ďalej sa zaoberá špecializáciou jednotlivých sfér práce odborníkov, dostupnosťou ...

                                               

Stoická etika

Stoická etika je etika, ktorá sa zakladá na myšlienke života v zhode s prírodou. Túto zhodu možno dosiahnuť vedením a cnosťou. Plne podla tejto zásady žije mudrc.

                                               

Teologická etika

Teologická etika je etika zakladajúca sa na istom teologickom systéme; k najvplyvnejším smerom teologickej etiky patria etické učenia kresťanstva, islamu a budhizmu.

                                               

Utilitarizmus

Utilitarizmus - prelom 19.str je etická teória, ktorá pokladá za úplné kritérium mravnosti konania jeho užitočnosť. Zakladatel utilitarizmu Bentham vymedzil jeho základný princíp ako zabezpečenie čo najväčšieho šťastia pre čo najväčší počet ludí ...

                                               

Metaetika

Metaetika je časť etiky, ktorá rozpracúva problémy gnozeologickej a logickej povahy jazyka morálky. Metaetika sa sformovala začiatkom 20. storočia ako relatívne samostatný smer, ktorého predmetom skúmania je etika ako spoločensko - vedná disciplí ...

                                               

Axiológia

Axiológia je všeobecná teória hodnôt a hodnotenia. Usiluje sa o analýzu a jednotný opis rôznych druhov hodnôt, ako aj procesu hodnotenia. Zásadný význam má analýza procesu vzniku novej predstavy optima kvality a kvantity čohokolvek.

                                               

Emotivizmus

Emotivizmus je filozofický smer, etická teória vytvorená na základe logického pozitivizmu; podla emotivizmu nie sú morálne výroky a termíny ani pravdivé, ani nepravdivé, nemajú kognitivny obsah, takže ich nemožno ani skúsenostne overovať. Význam ...

                                               

Fyzické zlo

Fyzické zlo vyplýva z metafyzického zla. Fyzické zlo je podmienené viazanosťou duše na telo. Zlo je nedostatok - privácia. V spoločenskom súžití môže zlo slúžiť ako prostriedok výchovy, a najmä fyzické zlo je tu preto, aby často plodilo väčšie dobro.