Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84
                                               

Monogamia

Monogamia je biologický pojem a označuje celoživotné a exkluzívne reprodukčné spoločenstvo dvoch indivíduí rovnakého druhu. Prírodovedci rozlišujú medzi sexuálnou a sociálnou monogamiou. Sociálna príslušnosť k stálemu partnerovi slúži v prvom rad ...

                                               

Polygamia

Polygamia je stav, kedy má muž alebo žena uzavretých viacero manželských zväzkov súčasne. Medzi polygamické vzťahy patrí polygýnia a polyandria. Opakom polygamie je monogamia. V období starších spoločností bola polygamia a hlavne jej podmnožina p ...

                                               

Referendum na Slovensku v roku 2015

Referendum na Slovensku v roku 2015, známe aj ako Referendum o rodine, bolo referendum uskutočnené v sobotu 7. februára 2015 Po spočítaní všetkých okrskov bola účasť 21.41%. Referendum tak nebolo platné. Referendum obsahovalo tri otázky: "Súhlasí ...

                                               

Roe v. Wade

Roe v. Wade je jeden z najznámejších sporov pred Najvyšším súdom USA, ktorý uznal právo na interrupciu v Spojených štátoch amerických. Rozhodnutie prijaté 22. januára 1973 pomerom hlasov 7:2, ktoré zahrnulo interrupcie do výkladu práva na súkromi ...

                                               

Čepiec (pokrývka hlavy)

Čepiec je pokrývka hlavy nosená ženami. Označenie čepiec je známe z jazykov všetkých západoslovanských národov. U Slovanov čepce nosili vydaté ženy. Slobodné dievčatá chodili prostovlasé. Odlíšenie vydatých žien od slobodných "zvláštnou úpravou h ...

                                               

Družica (kultúra)

Družica je výraz v slovenskej ludovej kultúre, ktorý sa používa v dvoch mierne odlišných významoch, a to na označenie: mladého dievčaťa vystupujúceho v slávnostnom odeve pri iných obradných a slávnostných príležitostiach napr. pri pohrebe mládenc ...

                                               

Sobáš v judaizme

Židovská svadba je jeden zo životných rituálov Židov. Prebieha podla presne stanovených zásad, ktoré vychádzajú z biblických tradícií. Svadbou uzavrú muž so ženou zmluvu o spoločnom súžití, splodení a vychovávaní potomkov. Naplňuje sa tak ideál – ...

                                               

Sobášnosť

Sobášnosť je demografický proces, ktorý sleduje sobáše ako hromadný jav. Medzi hlavné ukazovatele sobášnosti patria: Priemerný vek pri prvom sobáši je zaujímavý pre hodnotenie reprodukčného správania populácie. Hrubá miera sobášnosti je aktuálny ...

                                               

Svadobný pochod (Mendelssohn)

Svadobný pochod v C dur od Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, ktorý napísal v roku 1842, je jednou z jeho najznámejších skladieb z jeho hudby pre Shakespearovu hru Sen noci svätojánskej. Je to jeden z najčastejšie používaných svadobných pochodov, o ...

                                               

Ženích

Ženích je muž, ktorý je takto označovaný v deň svojej svadby s nevestou. Svadba sa v súvislosti s mužom označuje ako jeho ženba, muž berúci si nevestu za ženu sa žení a sobášom sa zo slobodného muža stáva ženatý. Na slovenských svadbách býva trad ...

                                               

Výchova

Výchova alebo edukácia je súčasť výchovnej skutočnosti, činnosť smerujúca k získaniu a zdokonaleniu schopností a vlastností človeka. Výchova je pôsobenie na procesy ludského učenia a socializácie s cielom premeny človeka po všetkých stránkach - t ...

                                               

Ciel výchovy

Ciel výchovy predstavuje určitú ideu, zámer a praktický ciel. Ciel výchovy je bezprostredne viazaný na proces výchovy, spoznávaním podmienok výchovy, možnosti osobnosti a vplyvu vychovávatela. Ciele výchovy môžeme odvodiť zo súčasných i budúcich ...

                                               

Citová výchova

Citová výchová je pôsobenie na diferenciáciu, prehlbovanie a obohacovanie citového života, na kontrolu a adaptovanosť jeho vonkajších prejavov. Realizuje sa prostredníctvom vzťahu s luďmi, vzťahom k sebe samému i k okolitej realite. Vzorce emočný ...

                                               

Didaktika environmentálnej ekológie

Didaktika environmentálnej ekológie skúma proces a problematiku vyučovania ekológie, environmentalistiky a environmentálnej výchovy na všetkých hierarchických úrovniach vzdelávania. Skúma obsah a rozsah učiva, jeho primeranosť veku žiakov, vhodno ...

                                               

Estetická výchova

Estetická výchova je umelecká výchova a pestovanie citovych vzťahov k prírode, luďom a veciam, k prežívaniu krásy; chápanie a prežívanie umeleckého stvárnenia skutočnosti a vlastná umelecká tvorba žiakov; jeden z vyučovacích predmetov. Estetická ...

                                               

Komunistická výchova

Komunistická výchova je v marxizme výchova ludí v zmysle potrieb socialistickej a komunistickej spoločnosti, a to v širšom zmysle vo všetkých sférach, v užšom zmysle len v politickej oblasti. Podrobnosti definície sa rôznia.

                                               

Rozumová výchova

Rozumová výchova je vzdelávanie, základná zložka všestrannej a harmonickej výchovy človeka; výchovná činnosť zameraná na rozvíjanie intelektu, poznávacích procesov, reči a schopnosti racionálne a produktívne sa učiť, na osvojovanie základov vied ...

                                               

Sexuálna výchova

Sexuálna výchova je výchova o témach ohladom ludskej sexuality, vrátane citových vzťahov a zodpovednosti, rozmnožovacej sústavy človeka, sexuálneho styku, rozmnožovania, veku pohlavnej dospelosti, reprodukčného zdravia, reprodukčných práv, bezpeč ...

                                               

Skauting

Skauting je výchovné hnutie/systém mládeže zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Má výrazné filantropické, humanistické a kozmopolitné črty. Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa 7 prvkov: prí ...

                                               

Umelecká výchova

Umelecká výchova je estetická výchova ako rozvíjanie umeleckého pohladu na svet a rozvíjanie umeleckej tvorivosti výrazovými činnosťami. Pojem môže byť aj alternatívnym označením pre výtvarnú výchovu.

                                               

Výchovná animácia

Výchovná animácia Vo všeobecnosti, v širšom význame, pojem animácia zahŕňa akúkolvek činnosť človeka, ktorý prebúdza druhých k aktivite, organizuje a sprevádza ich, aby v nej zotrvávali tak, aby aktivita splnila svoje poslanie. Animovať je možné ...

                                               

Výchovná inštitúcia

Výchovná inštitúcia je spoločenská inštitúcia povolaná na to, aby udržovala, tvorila a rozvíjala kultúrnosť človeka prostriedkami výchovy. Napr. rodina ako výchovná inštitúcia, škola a pod.

                                               

Výchovná skutočnosť

Výchovná skutočnosť alebo výchovná realita je prirodzený svet s výchovou ako centrom záujmu pedagogickej reflexie. Súčasť celku predkriticky daného pedagogickej reflexie.

                                               

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova sú vizuálne zážitky a skúsenosti, rozvíjanie výtvarných schopností. Je súcasťou obsahu všeobecného vzdelávania spravidla ako jeden z estetickovýchovných predmetov. Učí žiakov hodnotiť ludské artefakty vizuálne média a riešenie pr ...

                                               

Emília Horváthová

Doc. PhDr. Emília Horváthová, DrSc. bola slovenská etnografka, pedagogička a publicistka, zakladatelka romistiky na Slovensku. Patrila medzi popredných európskych romológov so zameraním na zvykoslovie a duchovnú kultúru, bola autorkou viacerých m ...

                                               

Arne B. Mann

Od roku 1983 pracuje ako samostatný vedecký pracovník na Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied. Ako romista skúma históriu a zvyky Rómov na Slovensku, vrátane náboženstva a viery, rodiny a spoločenských vzťahov, obrady a obyčaje, bývanie a de ...

                                               

Tatiana Zachar Podolinská

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. je riaditelka Ústavu etnológie SAV. Študovala históriu, filozofiu a religionistiku na FF UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje problematike Rómov na Slovensku. V súčasnosti sa zaoberá tiež ludovej religiozite, r ...

                                               

Bytový dom

Bytový dom je budova určená na bývanie, ktorá sa skladá zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. Bytové domy sa rozlišujú podla rozličných znakov, ktoré umožňujú ich určenie z pohladu tvaru, podlažnosti, ...

                                               

Hansaviertel

V lokácií sa nachádza komplex bytových domov. Tento projekt vznikol ako spolupráca štyroch významných architektov moderny 20. storočia. Alvar Aalto, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe a Walter Gropius ho vytvorili v rámci medzinárodnej výstav ...

                                               

HLM

HLM je formou súkromného alebo verejného bývania vo Francúzsku, Alžírsku, Senegale a Quebecu. HLM predstavuje 16 % zo všetkých bytov vo Francúzsku. To zahŕňa približne štyri milióny bytov, a odhadom asi 10 miliónov ludí. Životný štandard bytových ...

                                               

Obytný komplex

Obytný komplex je základný priestorový celok, ktorého účelom je umožniť vykonávanie súhrnu činností nazývaných bývaním. Obytný komplex je organické materiálne prostredie, pozostávajúce z prírodných a umelých komponentov, vzniknuté v určitom čase ...

                                               

Panelový dom

Panelový dom alebo hovorovo panelák je dom vybudovaný z prefabrikovaných železobetónových panelov. Panelové domy sa väčšinou nachádzajú na sídliskách.

                                               

Správa bytového domu

Správa bytového domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými zabezpečuje "spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov" alebo iná osoba pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: e) iné činnosti, ktoré bezprostredne s ...

                                               

Vežový dom (architektúra)

Architektonicky je vežový dom podkategóriou bytového domu Schodišťové bytové domy Vysokopodlažné 9 < podlaží - vežový bytový dom Nízkopodlažné 1 - 4 podlažia - bodový bytový dom Strednopodlažné 4 - 8 podlaží Jednosekciové bytové domy

                                               

Dom (objekt)

nezateplený dom okolo 200-300 kWh/m2 trojlitrový dom ročná spotreba max. 34 kWh/m2 nízkoenergetický dom ročná spotreba max. 50 kWh/m2 nulový dom pasívny dom ročná spotreba max. 15 kWh/m2

                                               

Blatský dom

Blatský dom je typickou pôvodnou stavbou ludového stavitelstva centrálnych nížinatých oblastí Južných Čiech. Bol stavaný takmer výlučne z hlinených tehál, alebo z kameňa, ktorého je v tejto oblasti dostatok. Býval jednopodlažný, celý murovaný a u ...

                                               

Dymaxion House

Dymaxion House je prvý vedomý typ ekologického rodinného domu s pôdorysom šesťuholníka s hliníkovým plášťom. Navrhol ho americký návrhár Richard Buckmister Fuller v roku 1929 ako typ cenovo dostupného rodinného domu určeného pre hromadnú výrobu. ...

                                               

Energeticky pasívny dom

Energeticky pasívny dom alebo pasívny dom je dom, ktorý je energeticky úspornejší ako nízkoenergetický dom. V zime aj v lete poskytuje vysokú kvalitu vnútorného prostredia a súčasne umožňuje výrazne znížiť spotrebu energie na vykurovanie a prevád ...

                                               

Grécky dom

Grécky dom má dlhý vývoj a mení sa v pôdoryse, rozmeroch i vo vnútornej úprave. V najstaršej dobe, pred príchodom Grékov (3. a 2. tisíročí pred Kristom, mal dom pôdorys okrúhly, oválny i podkovovitý, ale častejšie pravouhlý, prípadne s absidovým ...

                                               

Habánsky dom

Habánsky dom je osobitý typ obytnej budovy ludovej architektúry na Slovensku, ktorý začali na Záhorí stavať nemeckí kolonisti habáni. Pre ich domy je charakteristické obytné podkrovie, niekedy dokonca trojposchodové domy. Mohutné steny z nepálený ...

                                               

Jurta

Jurta alebo zriedkavo kibitka je tradičné, prenosné, okrúhle stanové obydlie niektorých kočovných kmeňov z oblastí Strednej Ázie a Stredného východu. Má kónickú alebo kopulovitú strechu a pozostáva z lahšej drevenej konštrukcie a plsťového plášťa ...

                                               

Letohrádok

Letohrádok alebo zriedkavo letohrad je samostatne stojaci obytný dom, vybudovaný v záhrade, parku či v prírode, ktorý slúži najmä na letné ubytovanie ale prípadne aj na trvalé bývanie. Stávajú najmä v tichom ústraní a blízko lesov, aby poskytli s ...

                                               

Meštiansky dom

V období stredoveku boli domy drevené typologicky velmi blízke ludovej architektúre, ojedinele pri solventnejších majiteloch, murované. Typy domov boli ovplyvnené hlavne: solventnosťou majitela materiálom, z ktorého bol dom vyhotovený spôsobom ob ...

                                               

Modulové domy

Modulový dom je jednotka slúžiaca na bývanie, koncipovaná ako stavebnica a zložená z prefabrikovaných dielov, resp. celej konštrukcie, kde základnou stavebnou jednotkou je presne definovaný modul, z ktorého je možné vyskladať rôzne varianty archi ...

                                               

Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom alebo nízkoenergetický ekologický dom je dom, v ktorom sa ročne na zabezpečenie tepelnej pohody spotrebuje 15 až 50 kWh/m 2 obývanej plochy. Rozdelenie domov na bežný dom súčasná výstavba, dom nízkoenergetický a pasívny dom v ...

                                               

Pavlač

Pavlač je otvorená pozdĺžna horizontálna domová komunikácia. Pavlač je obyčajne vyložená pred priečelie bytového domu, sú z nej prístupné priestory alebo byty. Nadväzuje na jedno alebo viac schodísk, pričom znižuje ich potrebný počet v bytovom do ...

                                               

Polozemnica

Polozemnica alebo polozemlanka je príbytok zahĺbený len čiastočne, so stenami prevyšujúcimi úroveň terénu. Strecha stojí na týchto nízkych stenách.

                                               

Polyfunkčný obytný dom

Polyfunkčný obytný dom je budova, kde popri polyfunkčnej podstate je zvýraznená aj funkcia bývania. Je vytvorený na princípe integrácie rôznych funkčných systémových celkov, ktoré na seba nadväzujú a navzájom spolupôsobia. Vďaka tomu vznikajú kva ...

                                               

Rekreačná chata

Rekreačná chata je menšie obydlie, obyčajne vo vidieckom alebo v čiastočne vidieckom prostredí, niekedy aj v meste, určené na pobyt mestského obyvatelstva v prírode, najmä cez víkend.

                                               

Sokratov dom

Sokratov dom je dom podla konceptu starogréckeho učenca Sokrata vychádza zo snahy riešiť dom tak, aby bola zabezpečená optimálna tepelná pohoda vnútorného prostredia domu.