Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

Mauer 1

Mauer 1 alebo Mauer-1 je nález sánky človeka z lokality Mauer pri Heidelbergu z roku 1907, starý 609 000 rokov. Je to typový nález druhu Homo heidelbergensis a najstarší nález rodu Homo zo severnej a strednej Európy.

                                               

Megantrop (Sangiran)

Megantrop je rod z čelade hominidi. Jeho presnejšie zaradenie je dlhodobo velmi sporné. M. Thurzo ho zaraďuje pod podčelaď australopitekorodé v 80. rokoch ho zaraďoval pod Homo erectus, indonézsky vedec Sartono ho len druh megantropus starojávsky ...

                                               

Neantropín

Neantropín alebo neantrop môže byť: moderný človek Homo sapiens a presapient teda človek steinheimský a pod. moderný človek teda taxón, ktorý vznikol cca 200 000/130 000 BP, teda celý druh človek rozumný Homo sapiens podla súčasnej taxonómie len ...

                                               

Neskorý neandertálec

Neskorý neandertálec môže byť: progresívny neandertálec posledné nálezy neandertálcov typicky od cca 40 000 BP opak/pokračovanie raného neandertálca, teda klasický neandertálec

                                               

OH 9 (človek)

OH 9 alebo Olduvai Hominid 9 je nález človeka z Tanzánie, typový alebo jediný nález taxónu človek Leakeyho louisleakeyi).

                                               

Paleantropín

Paleantropín alebo paleantrop alebo paleotropín môže byť: neandertálec v užšom zmysle a Homo heidelbergensis zrejme len nález z Maueru neandertálec v širšom zmysle, t. j. neandertálec neandertálec v užšom zmysle a človek ngandonský a človek rodéz ...

                                               

Pitekantrop

Pitekantrop alebo zriedkavejšie pitekantropus očlovek") alebo opočlovek/opicočlovek môže byť: v najširšom zmysle: celý Homo erectus v širšom zmysle, teda vrátane napr. taxónov človek pekinský Pithecanthropus pekinensis, človek lantiansky Pithecan ...

                                               

Pitekantrop jávsky

Pitekantrop jávsky opočlovek jávsky, človek jávsky/jávsky človek, jávsky opočlovek, zastarano a jazykovo nesprávne človek jávanský/jávanský človek ; lat. Pithecanthropus erectus) môže byť: Homo erectus neskôr to, čo dnes označujeme ako Homo erect ...

                                               

Pravý človek

Pravý človek alebo euhominín alebo euhominid môže byť: častejšie: súhrnné označenie pre všetky taxóny rodu Homo od vrátane Homo erectus a Homo ergaster až podnes menej často: súhrnné označenie pre všetky taxóny rodu Homo od vrátane Homo habilis a ...

                                               

Predčlovek

Predčlovek alebo prehominín alebo prehominid je označenie zahŕňajúce: rody australopitek a parantrop rod australopitek vrátane parantropa a druh Homo habilis v širšom t. j. staršom zmysle a prípadne aj rod megantrop zriedkavo: Homo erectus rody g ...

                                               

Preneandertálec

Preneandertálec môže byť: anteneandertálec v užšom zmysle t. j. definovaný tak, že predchádza protoneandertálcovi + protoneandertálec anteneandertálec v užšom zmysle t. j. definovaný tak, že predchádza protoneandertálcovi, presnejšie pôvodne: poj ...

                                               

Presapient

Presapient je pojem, ktorý používali pôvodne najmä francúzski bádatelia M. Boule a H. V. Vallois na označenie vývojovej línia v Európe, ktorá viedla k Homo sapiens, na rozdiel od paralelnej vývojovej línie, ktorá viedla k Homo neanderthalensis. T ...

                                               

Progresívny neandertálec

Progresívny neandertálec alebo pokročilý neandertálec môže byť: neandertálci iní než africkí a východázijskí Mugharet el Zultych), Magára et-Tabún Mugharet el Tabun, Magára as-Schúl Mugharet es Skhul, Amud Amúd, Šánidar, Krapina, Subalyuk, Šala, ...

                                               

Protoneandertálec

Protoneandertálec alebo raný neandertálec alebo včasný neandertálec je vývojová etapa neandertálca. Presnejšie to môže byť: nálezy neandertálca z obdobia MIS 5 resp. z obdobia od 120 000 BP do?75 000 BP resp. z obdobia 150 000 BP do 60 000 BP eur ...

                                               

Protosapient

Protosapient môže byť: tzv. ehringdorfský človek, presnejšie: nálezy Palestína, Irak, Uzbekistan, Kiik-Koba, Krapina, Šala, Šipka, Kulna, Ochoz, Ehringsdorf, Fontéchevade prechodný neandertálec, presnejšie nálezy Šánidar, Galilea, Subalyuk, Šala, ...

                                               

Raný moderný človek

Raný moderný človek alebo raný moderný Homo sapiens /earky modern Homo sapiens, skr. EMH) môže znamenať: africké nálezy Homo sapiens nášho typu nálezy Omo 1, Klasies River a pod. z obdobia cca od 200 000/160 000 do 150 000 BP staršie sa datovali ...

                                               

Sinantrop

Sinantrop alebo zriedkavejšie sinantropus alebo čínsky človek je staršie označenie pre: v širšom zmysle: taxóny človek pekinský a človek lantiansky a človek nanjinsky v užšom zmysle: taxón človek pekinský a človek lantiansky a človek nanjinsky

                                               

Šala 1

Kosť našiel v roku 1961 Jozef Syrový, vojak základnej služby, v štrku na pravom brehu Váhu asi 4.5 km južne od šalianskeho mosta ako vybagrovanú z riečneho štrku nález nevykazuje znaky dlhšieho prenášania vodou, takže pôvodné uloženie nebolo vzdi ...

                                               

Šala 2

Šala 2 je nález neandertálca zo Šale. Ako píše Thurzo 1998 je to lavá polovica hnedočiernej kalvy čelová kosť a temenná kosť so zachovaným čelovým švom. Temenná kosť pochádza z júla 1993, lavá polovica čelovej kosti z decembra 1995, obe sa našli ...

                                               

Tchadanthropus

Tchadanthropus bol navrhovaný rod hominida s jediným druhom Tchadanthropus uxoris. Bol vytvorený na základe nálezu z Koro Toro v Čade z roku 1961. Je to neúplná lebka s velkými očnicami a mohutným nadočnicovým valom. Jeden čas sa klasifikoval ako ...

                                               

Nožnice

Nožnice sú nástroj alebo aj stroj určený na oddelovanie materiálov, ako je papier, látka, plastická hmota, vlasy, nechty, ale aj plechov či mäsa a pod. Z fyzikálneho hladiska vlastne pracujú na princípe obojstrannej páky, rozdelovanie materiálu s ...

                                               

Úžitkové umenie

Úžitkové umenie či aplikované umenie je termín používaný pre umelecké prvky obsiahnuté vo veciach každodennej potreby a v priemyselných výrobkoch. Úžitkové umenie spríjemňuje používanie bežných predmetov a rozvíja fantáziu. Od svojho vzniku v 19. ...

                                               

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz je doklad, ktorým sa preukazuje vodičské oprávnenie na riadenie motorových vozidiel ako sú motocykle, osobné či nákladné automobily, autobusy alebo traktory na verejných cestách. Na získanie vodičského oprávnenia je potrebné abso ...

                                               

Alternatívna kultúra

Alternatívna kultúra je typ kultúry, ktorá existuje mimo dominantnej alebo populárnej kultúry. Je súčasťou subkultúry alebo subkultúr. Pojem alternatívna kultúra vznikol ako pojem pre špecializovanú a bližšie nezadefinovanú vrstvu kultúry, ktorá ...

                                               

Art film

Art film je zvyčajne seriózny, nezávislý film mieraci na špecializované obecenstvo, než na masového diváka. Art film je "cielený byť vážnou umeleckou prácou, často experimentálnou a nie tvorený pre masovú oblubu", tieto filmy sú "vytvárané primár ...

                                               

Austropop

Austropop hudobný smer, ktorý vznikol v Rakúsku v polovici 70. rokov. Nakolko ide o hudobníkov rôznych hudobných žánrov, ako je rock, Neue Deutsche Welle, New Folk a najviac Pop názov "Austropop" nie je špecifický hudobný štýl, je skôr značkou pô ...

                                               

Diskotéka

Diskotéka je miesto zábavy alebo klub s hudbou, ktorú hrajú diskdžokeji namiesto skutočnej hudobnej skupiny alebo hudobného interpreta. Slovo je odvodené z francúzskeho slova discothèque. V súčasnosti sa tento termín používa hlavne ako synonymum ...

                                               

Dom kultúry

Dom kultúry alebo kultúrny dom je v súčasnosti zastaraný názov pre objekt určený na uspokojovanie kultúrnych potrieb a záujmov občanov, ktorého súčasťou je spravidla okrem klubovní aj viacúčelová sála. Klubovne sú zariadenia miestneho významu, kt ...

                                               

Esperantská kultúra

Esperantská kultúra je kultúra okolo medzinárodného jazyka esperanto, pestovaná komunitou používatelov tohto jazyka. Podobne ako kultúra národného jazyka je národná, kultúra medzinárodného jazyka je medzinárodná. Medzi kultúrne hodnoty celosvetov ...

                                               

Euroamerická kultúra

Euroamerická kultúra je súčasť svetovej kultúry; kultúra vyrastajúca v prvom rade na báze kultúrneho dedičstva, ktoré po sebe zanechali starovekí Gréci, Rimania a starovekí Židia. Jej základom a východiskom je európska kultúra. 1979 a neskôr, jed ...

                                               

Filozofia kultúry

Filozofia kultúry je súbor filozofických snáh o objasnenie fenoménu kultúry, jeho členenie podla kultúrnych oblastí. Je to učenie o podstate, hodnote, idei, predpokladoch, cieli, hybných silách kultúry. Filozofia kultúry od svojich zárodkov v uče ...

                                               

Galéria

Galéria môže byť: najvyššie rady sedadiel v divadle. priestor bez nábytku pôvodne chodba s arkádami na nádvorí či v záhrade, alebo dlhá chodba určená pre slávnosti, prípadne na umiestnenie umeleckej zbierky. Dnes je galéria Kultúrna inštitúcia, k ...

                                               

Globalizácia

Globalizácia znamená aj všeobecne robenie globálnym, pretváranie na globálne. Globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach pozorovaný najmä v posledných desaťročiach. Extrémna interpretácia tohto procesu čast ...

                                               

Grécka kultúra

Grécka kultúra je súčasť európskej kultúry alebo euroamerickej kultúry. Je to kultúra prináležiaca ku Grécku alebo grécky spôsob pretvárania zla na dobro a ošklivého na krásu. Pri gréckej kultúre sa myslí v prvom rade na tú časť antickej kultúry, ...

                                               

Indoeurópska kultúra

Indoeurópska kultúra je kultúra Indoeurópanov má pôvod v neolite, možno dokonca v mezolite. V období utvárania bola táto kultúra ovplyvnená vyššími kultúrami Blízkeho východu. Začína poslednými fázami rozptylu mohylovej kultúry.

                                               

Knižná kultúra

Knižná kultúra je oblasť kultúry, ktorá zahrnuje výrobu, distribúciu a pôsobenie knihy ako prostriedku kultivácie človeka alebo premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo. Dôležitou súčasťou knižnej kultúry sú knižnice.

                                               

Kočovníctvo

Kočovníctvo alebo nomádstvo je spôsob života, ktorý preferuje neustále kočovanie z jedného miesta niekam inam pred usadlým životom na jednom mieste meste, štáte atď). Odhaduje sa, že na Zemi žije okolo 30 – 40 miliónov nomádov. Mnoho ludských kul ...

                                               

Kontrakultúra

Kontrakultúra je protest proti dominantnej kultúre, masovej alebo populárnej kultúre v určitom časopriestorovom vymedzení a odmietanie jej noriem, hodnôt, štandardov, stereotypov a spôsobu života. Historickým príkladom kontrakultúry sú husitské h ...

                                               

Kultúra 19. storočia

Kultúra 19. storočia je agresívne sa šíriaca kultúra Európy, najmä západná kultúra, kultúra západnej Európy ako mocenského a hospodárskeho centra európskej civilizácie, sa stretáva s mnohosťou tradičných kultúr, najmä Východu. V krajinách starých ...

                                               

Kultúra čítania

Kultúra čítania je pestovanie schopnosti chápať prečítané, postihovať z neho to podstatné, zostavovať výpisky, pestovanie sustavnosti čítania, ohladuplného zaobchádzania s knihou atď.

                                               

Kultúra Ďalekého východu

Kultúra Ďalekého východu je významná súčasť ázijskej kultúry; tvorí ju kultúra indická, nepálska kultúra, tibetská kultúra, kultúry juhovýchodnej Ázie, najmä Sumatry a Jávy,kŕejskej kultúry, čínskej kultúry a japonskej kultúry.

                                               

Kultúra reálnej virtuality

Kultúra reálnej virtuality je pojem, ktorý do sociológie a mediálnych štúdií uviedol Manuel Castells. Castells dobre vedel, že realita, v ktorej žijeme, vždycky bola virtuálna. Vždy nám ju sprostredkovávaly symboly, predovšetkým jazyk. Avšak doba ...

                                               

Kultúrna epocha

Epocha kultúrna je značne dlhé a z periodizačného hladiska základné obdobie vo vývoji kultúry a umenia charakterizovaná istými spoločenskými vzťahmi a názorovými postojmi a princípmi alebo spoločným slohom, ktorý je určený aj teritoriálne.

                                               

Kultúrna kritika

Kultúrna kritika je kritika danej kultúry, obvykle ako celku a zvyčajne na radikálnom základe. Výrazne sa prekrýva so sociálnou a kultúrnou teóriou. Ukazuje súvislosti medzi hlavnými prejavmi moci a viac-menej triviálnou estetikou každodenného ži ...

                                               

Kultúrna oblasť

Kultúrna oblasť je časovo a územne určený celok spojený s centrami najstarších civilizácií - Mezopotámiou, starým Egyptom, Indiou a Čínou, Európou, prípadne prvými alebo vplyvnými civilizáciami, ktoré vznikli na danom území a ich kultúrami. Nejed ...

                                               

Kultúrna politika

Kultúrna politika je súhrn zásad, cielov, úloh a krokov štátu, miest, obec, cirkví, odborov, politickych strán, spoločenských tried, medzinárodných inštitúcií, týkajúcich sa plánovitej starostlivosti o kultúru, jej podpory a novej tvorby.

                                               

Kultúrne bytie

Kultúrne bytie je bytie pretvárajúce zlo na dobro, maximum bytia človeka. Človek nemôže byť viac než kultúrny. Predpokladom kultúrneho bytia je spoločenské bytie, ktoré však nemusí byť automaticky kultúrnym. Kultúrne bytie človeka je netriviálny ...

                                               

Kultúrne hnutie

Kultúrne hnutie je viac alebo menej organizovaná aktivita predstavitelov kultúry v jednej alebo viacerých národných oblastiach, aktivita, ktorej cielom je propagácia kultúrneho programu. Kultúrne hnutie má isté spoločné programové východiská, for ...

                                               

Kultúrne univerzálie

Kultúrne univerzálie sú kultúrne fenomény spoločné celému ludstvu. Ako príklad kultúrnej univerzálie môže slúžiť binárna opozícia, v ktorej Lévi-Straus nachádza základný princíp identifikovatelný vo všetkých kultúrach a ktorý predstavuje univerzá ...

                                               

Kultúrno-historická metóda

Metóda kultúrno-historická je syntetizovanie rôznych stránok spoločenského života pomocou pojmu kultúry ako vedomia, ktoré vzniká živelne a bezprostredne preniká do materiálnych vzťahov, prejavuje sa v spôsobe života ludu, v podmienkach života, k ...