Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75
                                               

Alternatívna medicína

Alternatívna medicína je súbor liečebných metód, ktoré sú niektorými považované za alternatívu ku klasickej medicíne. Niektoré postupy alternatívnej medicíny prinášajú praktické výsledky a sú postupne preberané aj do klasickej medicíny. Niektoré ...

                                               

Astrológia

Astrológia je velmi starý odbor, ktorý hladá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme. Najčastejšie sa zaoberá určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ...

                                               

Cold reading

Cold reading je spôsob, ktorým astrológovia, iluzionisti, jasnovidci, liečitelia, manipulátori a ďalší presviedčajú klienta, že poznajú všetko o jeho osobnosti a problémoch. Ide o súhrn viacerých techník, ktorých príkladom sú vhodne kladené otázk ...

                                               

Český klub skeptikov SISYFOS

Český klub skeptikov SISYFOS je český spolok. SISYFOS vznikol v roku 1995 a má asi 400 členov. Je súčasťou celosvetového skeptického hnutia, reprezentovaného spolkom Committee for Skeptical Inquiry. Od roku 2000 je členom Rady vedeckých spoločnos ...

                                               

Erich von Däniken

Erich Anton Paul von Däniken, obvykle len Erich von Däniken je švajčiarsky spisovatel, ktorý je známy svojimi prácami o mimozemskom ovplyvňovaní ludskej kultúry od prehistorických čias. Je jednou z osobností popularizujúcich paleokontakt a hypoté ...

                                               

Masaru Emoto

Masaru Emoto bol japonský autor známy svojim kontroverzným tvrdením, podla ktorého keď sú ludské myšlienky nasmerované na vodu pred tým ako je zmrazená, fotografie výsledných ladových kryštálov budú buď krásne alebo odporné v závislosti od toho, ...

                                               

Grafológia (povaha človeka)

Grafológia je forma psychologickej diagnostiky. Zaoberá sa rukopisom, jeho vzťahom k osobnosti. Je to jedna z projektívnych metód psychológie, pomocou ktorej sa diagnostikuje osobnosť. Je založená na výrazoch a symboloch.

                                               

Homeopatia

Homeopatia je systém alternatívnej medicíny založenej na použití minimálnych koncentrácií liečiv, ktoré v masívnych dávkach údajne majú vyvolávať efekt podobný tomu, aký má liečená choroba. Výraz je odvodený od dvoch gréckych slov: homeo a pathos ...

                                               

Charakterológia

Charakterológia je psychologická náuka, ktorá vznikla v období medzi prvou svetovou vojnou a druhou svetovou vojnou a odvodzovala poznanie psychiky z predpokladu charakteru.

                                               

Indigové deti

Indigové deti sú, podla pseudovedeckého konceptu new age hnutia, deti ktoré majú špeciálne, nezvyčajné a niekedy nadprirodzené črty alebo schopnosti. Tento termín vznikol na základe konceptov vytvorených Nancy Ann Tappeovou v sedemdesiatich rokoc ...

                                               

Inteligentný dizajn

Inteligentný dizajn alebo inteligentný plán je tvrdenie, že niektoré rysy vesmíru a živých vecí, predovšetkým prítomnosť informácie v bunke, sa dajú lepšie vysvetliť inteligentnou príčinou a nie neriadeným náhodným procesom. Na rozdiel od kreacio ...

                                               

Kruh v obilí

Kruhy v obilí sú velké geometrické vzory vytvorené stlačením obilia alebo inej plodiny smerom k zemi na polnohospodársky obrábaných poliach. Najčastejšie sa vyskytujú v južnom Anglicku. Mnohé z nich sa neskôr ukázali byť dielom ludí, u ostatných ...

                                               

Olga Borisovna Lepešinská

Olga Borisovna Lepešinská bola sovietska biologička s väzbami na J. V. Stalina. Zdiskreditovala sovietsku biológiu, keď sa preslávila pseudovedeckou teóriou "Živej hmoty" a politicky sa zbavila všetkých svojich odporcov.

                                               

Trofim Denisovič Lysenko

Trofim Denisovič Lysenko bol sovietsky agronóm považovaný za významného predstavitela tzv. mičurinovej agronómie, popredný biológ počas Stalinovej éry. Známy sa stal kvôli zavádzaniu nevedeckých metód v biológii a polnohospodárstve. Odmietal mend ...

                                               

Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator Myersovej a Briggsovej alebo typový indikátor Myersovej a Briggsovej) je introspektívny test osobnosti navrhnutý na určenie osobných psychologických preferencií vo vnímaní sveta a tvorbe rozhodnutí. Výsledkom testu je ...

                                               

New age

New age alebo nový vek je duchovné hnutie založené v 80. rokoch 20. stor. v USA, inšpirované a ovplyvnené panteizmom a východnými duchovnými prúdmi. Pojem zastrešuje celý rad ludí, organizácií, akcií, praktík a myšlienok. Skladá sa z niekolkých m ...

                                               

Predátorský časopis

Predátorský časopis je pseudo-vedecký časopis, resp. vydavatel, uverejňujúci vedecké články výlučne s cielom finančného zisku. Využívajú zvyčajne model tzv. zlatého otvoreného prístupu, pričom vyžadujú od autorov poplatky za publikovanie, avšak b ...

                                               

Prútikárstvo

Prútikárstvo je pseudovedecká metóda vyhladávania podzemnej vody, rudných ložísk, chorobných vplyvov prostredia založená na psychickej citlivosti osoby. Ide o druh veštenia, pri vyhladávaní sa nepoužívajú vedecké nástroje. Ako nástroj sa používa ...

                                               

Reflexológia (masáž)

Reflexológia alebo zónová terapia je alternatívna medicínska praktika. Ide o a masážou stimulujú miesta na chodidlách, dlaniach a ušiach, ktoré údajne súvisia s ďalšími orgánmi v tele. Je založená na pseudovedeckom systéme zón, ktoré údajne odráž ...

                                               

Spiritualizmus

Spiritualizmus je učenie, podla ktorého je prazáklad sveta duchovnej povahy a duša existuje nezávisle od tela. Termínom spiritualizmus sa niekedy myslí najdôslednejší idealizmus.

                                               

Scientometria

Scientometria je veda zaoberajúca sa kvantitatívnymi rysmi a vlastnosťami vedy a vedeckého výskumu. Dôraz kladie na výskum a vývoj mechanizmov merania vedy pomocou matematicko-štatistických metód. Scientometria, bibliometria a webomedia sú teda v ...

                                               

Stephen Hawking

Stephen William Hawking bol anglický fyzik, kozmológ a matematik, jeden z popredných svetových teoretických fyzikov. Od roku 1979 bol lucasiánsky profesor matematiky na univerzite v Cambridge post, ktorý zastával aj Isaac Newton a vedecký pracovn ...

                                               

Teatrológia

Teatrológia alebo divadelná veda je umenovedná disciplína, ktorú tvorí divadelná história, divadelná teória, divadelná kritika a divadelná metodológia. Špecifickou zvláštnosťou teatrológie je, že predmet teatrologického výskumu treba rekonštruova ...

                                               

Divák

Divák je osoba, ktorá sa pozerá a pri tom sa pozorovaného diania obvykle nezúčastňuje. Divák sleduje vopred pripravené alebo očakávané predstavenie, napr.: divadlo, kino, koncert, cirkus, televíziu. Ak osoba sleduje nejaké spontánne či prírodné d ...

                                               

Technická veda

Technická veda je veda, ktorá skúma techniku, analyzuje existujúce technické systémy a myšlienkovo syntetizuje prípadne ideovo anticipuje nové technické objekty a procesy. Technické vedy vznikli v 18. a 19. storočí prechodom priemyselnej výroby o ...

                                               

Elektroenergetika

Najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku sú Slovenské elektrárne, a.s. Okrem nich existuje rada ďalších spoločností. Celková spotreba elektrickej energie na Slovensku v roku 2009 bola 27 386 GWh. Na Slovensku sa pritom vyrobilo 26 074 ...

                                               

Elektrotechnika

kybernetika biomedicínska technika elektroakustika rádiotechnika meracia technika zabezpečovacia technika automatizácia elektrotechnológia mechatronika autoelektrotechnika

                                               

Elektrotechnológia

Elektrotechnológia je náuka o vlastnostiach materiálov a o ich spracovaní pri výrobe elektrotechnických súčiastok. Za vhodných podmienok sa môžu v materiáloch vyskytovať mnohé technicky využitelné javy. Na ich princípe sa konštruujú rôzne polovod ...

                                               

Hospodárska informatika

Hospodárska informatika je veda o návrhu, vývoji a využití informačných a komunikačných systémov v podnikoch, v podnikaní a vo verejnej správe. Funguje ako interdisciplinárny odbor, svoje korene má v ekonómii, najmä v obchodnej administratíve a i ...

                                               

Súdne inžinierstvo

Súdne inžinierstvo je interdisciplinárny odbor, zaoberajúci sa predovšetkým skúmaním príčin, priebehom a dôsledkom negatívnych technických javov všetkých odborov. Jednou z jeho hlavných úloh je objasňovanie týchto javov pre účely konania pred štá ...

                                               

Teoretická informatika

Teoretická informatika je teoretická zložka informatiky. Matematické metódy a matematické modely hrajú dôležitú úlohu tak pri formulácii a skúmaní algoritmov, ako aj pri konštrukcii počítačov. Nakolko štruktúra počítačov smeruje k stále vyššej zl ...

                                               

Absorbér

Absorbér je zariadenie určené na získavanie alebo odstraňovanie zložky alebo zložiek z plynnej zmesi absorpciou v kvapalnom rozpúšťadle. Absorbéry sa používajú predovšetkým v procesoch chemickej technológie, pričom môžu mať rôznu konštrukciu Najč ...

                                               

Agrotechnika

Agrotechnika môže byť: veda o mechanizovaní polnohospodárstva súhrn zásad a opatrení na obrábanie pôdy a pestovanie polnohospodárskych plodín od orby až po zber úrody

                                               

Android

Android je literárne a umelecké označenie umelo vytvorenej bytosti. Android je stroj, ktorého účelom je správať sa, pracovať, poprípade myslieť ako človek. Názov "Android" pochádza z gréckych výrazov andros muž, človek a - eides rovnakého druhu, ...

                                               

Energia

Energia vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu, čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave. Inými slovami je to miera všetkých foriem pohybu hmoty.

                                               

Exergia

Exergia je maximálna časť energie, ktorú možno využiť pri danom stave okolia v procese premeny energie. Zohladňuje nielen kvantitu, ale aj kvalitu posudzovanej energie. Niektoré formy energie je možné úplne transformovať, vtedy hovoríme o čistej ...

                                               

Filozofia techniky

Filozofia techniky je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá svetonázorovými a filozofickými problémami techniky, najmä gnozeologickými, metodologickými a etickými. Nespočetné pokusy morálno-filozofického reflektovania, hodnotenia techniky a fi ...

                                               

High tech (moderná technika)

High tech je označenie pre technológiu či techniku, ktorá používa najnovšie výsledky a metódy výskumu. Z pohladu okamihu, v ktorom sa toto označenie použije, ide o "najdokonalejšiu" techniku.

                                               

Chyba

Chyba môže byť: odklon od správnosti, od normy porušenie pravidla V technike je to rozdiel medzi žiadaným a skutočným stavom alebo správaním systému alebo objektu.

                                               

Manažérstvo rizika

Manažérstvo rizika je riešenie rizík, ktoré môžu nastať v organizácii alebo časti činnosti organizácie resp. na životnom prostredí resp. riešenie technických rizík. Má 4 fázy: identifikácia rizika, analýza rizika a jeho následkov, riadenie reakci ...

                                               

Materiálová konštanta

Materiálová konštanta v technike je konštanta, ktorá charakterizuje danú látku. Materiálová konštanta je často fyzikálna veličina, ktorá pre daný materiál nadobúda konštantnú hodnotu iba za určitých podmienok. Materiálová konštanta teda charakter ...

                                               

Motor

Motor je aj zastarané hovorové označenia automobilu, pozri automobil. Motor je stroj, ktorý mení určitý druh energie na mechanickú energiu. Najbežnejšie druhy motorov vytvárajú rotačný pohyb, ale existujú aj motory lineárne alebo oscilačné. Motor ...

                                               

Münchhausenova metóda

Münchhausenova metóda vo všeobecnosti označuje princíp, že nejaký systém sa sám naštartuje. Označenie sa vzťahuje na legendu o barónovi Münchhausenovi, ktorý sa z močiara dostal tak, že sa sám vytiahol za vlastné vlasy. V americkej verzii na to p ...

                                               

Pokrok

Pokrok alebo progres pokrok je napredovanie, ktoré sa spočiatku chápalo neutrálne, t. j. ako postup k lepšiemu aj k horšiemu; s nástupom novoveku sa pokrok chápe čoraz viac ako zlepšovanie, stupňovanie a vývin k vyššiemu. Súbežne s tým význam výr ...

                                               

Spätná kompatibilita

Spätná kompatibilita alebo zriedkavo kompatibilita zhora či kompatibilita smerom nadol je v technickej praxi, najmä v oblasti počítačov, vlastnosť produktu, spočívajúca v tom, že produkt dokáže nahradiť svojho predchodcu tak, že je naďalej schopn ...

                                               

Úvrať (technika)

Úvrať je technický termín pre označenie polohy, v ktorej dochádza k zmene orientácie pohybu. Pojem úvrať sa používa vo viacerých oblastiach: pri piestových strojoch s vratným pohybom piesta. v železničnej doprave, kde vlak mení smer jazdy. Dôvodo ...

                                               

Vonkajší systém ochrany pred bleskom

Vonkajší systém ochrany pred bleskom alebo vonkajší LPS je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov ich zvodom do zeme. Základnými predpismi, podla ktorých sa projektuje a k ...

                                               

Vynález

Vynález je vyriešenie technického problému, ktoré je nové a znamená v porovnaní so svetovým stavom techniky pokrok, prejavujúci sa novým alebo vyšším účinkom. Problematikou vynálezov, vynaliezavosti sa zaoberá kreatológia, heuristika. Vynálezom n ...

                                               

Teória faktorov

Teória faktorov je teória, podla ktorej základom dejín a spoločnosti je vzájomné pôsobenie množstva rozličných rovnocenných faktorov, ako ekonomiky, náboženstva, morálky, techniky, kultúry a pod.

                                               

Teória organického rastu

Teória organického rastu je koncepcia vývoja svetového systému analogicky s rastom alebo vývojom organizmu, pri ktorom sa prejavuje jednak špecializácia jednotlivych častí organického systému, jednak funkčná vzájomná závislosť medzi nimi. Teória ...