Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74
                                               

Albam

Albam je jednoduchý substitučný systém šifrovania, ktorý objavili a používali hebrejci. Spočíva v tom, že abeceda sa rozdelila na dve polovice, kde prvé písmeno prvej polovice abecedy sa nahradilo prvým písmenom druhej polovice abecedy. Názov šif ...

                                               

Atbaš

Atbaš je velmi jednoduchá substitučná šifra, ktorú vynašli a používali hebrejci. Názov tejto šifry je odvodený od prvého písmena hebrejskej abecedy alef a posledného písmena tav, druhého písmena abecedy bet a predposledného písmena šin atď. Algor ...

                                               

Augustova šifra

Augustova šifra je šifrovací systém, ktorý je založený na posune písmena otvoreného textu o nasledujúce písmeno abecedy. Posledné písmeno medzinárodnej abecedy Z sa nahradzuje dvojicou písmen AA. Pri použití slovenskej abecedy sa nahradzuje písme ...

                                               

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť údajov/dát alebo dátová bezpečnosť, prípadne zabezpečenie dát/údajov, je ochrana dát proti nepovolenému prístupu, prenosu, zmenám alebo zničeniu, ktorý sa vyskytol či už náhodou alebo úmyselne. Podobný je pojem informačná bezpečnosť.

                                               

Cardanova mriežka

Cardanova mriežka je steganografický systém, ktorý využíva zatajenie správy do inej správy. Za autora tohoto steganografického systému sa považuje taliansky matematik Gerolamo Cardano. Ide o systém, ktorý predstavuje zatajenie správy pomocou mrie ...

                                               

Cézarova šifra

Cézarova šifra je druh šifry, pri ktorej je každé písmeno správy posunuté o n pozícií ďalej v abecede, pričom n môže byť 1 až m − 1, kde m je počet znakov príslušnej abecedy. V prípade písmena vyskytujúceho sa na konci abecedy sa toto písmeno pos ...

                                               

Čínska zvyšková veta

Čínska zvyšková veta alebo čínska veta o zvyškoch je veta v teórii čísel objavená čínskym matematikom Sun-c hovoriaca o riešeniach systémov lineárnych kongruencií. Medzi hlavné aplikácie vety patrí dôkaz bezpečnosti šifrovacieho algoritmu RSA.

                                               

Digitálny podpis

Digitálny podpis je všeobecnejší variant elektronického podpisu, používaný len na overenie integrity údajov - nepozmenenosť. Neumožňuje overiť ich autentifikáciu - pôvod. Za konkrétny príklad digitálneho podpisu možno považovať dôveryhodné overen ...

                                               

Enigma (šifrovací stroj)

Enigma bola prenosným elektromechanickým šifrovacím strojom pracujúcim na princípe otáčajúcich sa rotorov. Používala sa v niekolkých modifikovaných verziách najmä nemeckými ozbrojenými silami pred vypuknutím a počas druhej svetovej vojny. Šifra E ...

                                               

Hašovacia funkcia

Hašovacia funkcia je funkcia pre prevod vstupného reťazca dát na krátky výstupný reťazec. Tento reťazec sa označuje ako haš, charakteristika, odtlačok vstupných dát. Dĺžka hašu je závislá od zvolenej hašovacej funkcie, má fixnú dĺžku pár desiatok ...

                                               

Kolízie hašovacích funkcií

Kolízia hašovacej funkcie je stav, kedy hašovacia funkcia dvom rôznym vstupom priraďuje rovnaký výstup. Existencia kolízií je z princípu očakávatelná, pretože hašovacie funkcie priraďujú všetkým možným vstupom fixne obmedzený výstup. Hladanie kol ...

                                               

Message-Digest algorithm

Message-Digest algorithm je skupina kryptografických hašovacích funkcií. Tieto funkcie boli široko používané v kryptológii. Ich implementácie sa naďalej nachádzajú vo viacerých štandardoch, avšak v súčasnosti sa odporúča ich nahradenie bezpečnejš ...

                                               

Otvorený text

Otvorený text je text v pôvodnom tvare resp. nezašifrovaná správa. Opakom je zašifrovaný text. Otvorený text sa skladá zo znakov, ktoré tvoria reťazec a dĺžka reťazca je počet znakov, ktoré sa v danom reťazci nachádzajú.

                                               

Steganografia

Steganografia je vedná disciplína, ktorá ma korene už v staroveku. Spadá do kryptológie a zaoberá sa utajením informácií takým spôsobom, aby boli neviditelné pre osoby, ktoré sa k ním nemajú dostať, čo predstavuje výhodu oproti šifrovanej komunik ...

                                               

Substitúcia (kryptografia)

Substitúcia je spôsob šifrovania správy, kedy dochádza k zámene znaku abecedy otvoreného textu za znak zašifrovanej abecedy. Takéto šifry sa nazývajú substitučné šifry. Pri danej substitúcií sa môže využívať jedna šifrová abeceda, alebo ich môže ...

                                               

Symetrická šifra

Symetrická šifra alebo symetrická kryptografia, prípadne tiež konvenčná šifra je šifra, ktorá používa pre zašifrovanie aj dešifrovanie dát rovnaký klúč. Tým sa líši od algoritmov s verejným klúčom, ktoré majú dvojicu klúčov – súkromný a verejný. ...

                                               

Tabula recta

Tabula recta je v kryptografii štvorcová tabulka abecedy, každý další riadok tejto tabulky je robený tak, že je posunutý o jedno písmeno do lava. Tabulka bola zavedená Johannesom Trithemiusom v roku 1518. Trithemius používal tabula recta k formul ...

                                               

Transpozícia (kryptológia)

Transpozícia alebo transpozičná šifra je zakladná kryptografická operácia, ktorej spôsob spočíva v zamiešaní poradia písmen otvoreného textu. Táto operácia musí byť vykonaná podla určitých pravidiel, pomocou ktorých je možné text dešifrovať. Medz ...

                                               

Literárna veda

Literárna veda alebo veda o literatúre je samostatná humanitná alebo umenovedná disciplína, ktorá sa zaoberá umeleckou literatúrou. Vyvinula sa z tradičnej filológie. Literárna veda poznáva literatúru, čiže literárne objekty a javy. Aby sa určité ...

                                               

Historický kriticizmus

Historický kriticizmus je jeden z prístupov literárnej kritiky. Skúma dielo ako výsledok alebo podobnosť s dobou v ktorej vzniklo, umožňuje ju pochopiť a sleduje jej vplyv v danom texte. Prvým cielom je zistiť primárny význam v pôvodnom historick ...

                                               

Literárna kritika

Literárna kritika je jedna z troch základných disciplín literárnej vedy. Jej zmyslom je na základe určitých kritérií posúdiť a zhodnotiť literárne dielo. Literárny kritik okrem literárnovedného a estetického hladiska uplatňuje vo väčšej alebo men ...

                                               

Teória literatúry

Teória literatúry je súčasť vedy o literatúre, ktorá skúma momentálny prierez štruktúrou literatúry, jej vznik a vývin a nevyhnutné externé súvislosti. Teóriu literatúry tvorí predovšetkým teória literárneho diela a teória literárneho procesu. De ...

                                               

Systema naturae

Systema naturae, celým menom Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, je dielo Carola Linného, ktoré dalo základ pre celú budúcu systematiku "živého sve ...

                                               

Agresológia

Agresológia je interdisciplinárne odvetvie, ktoré sa zaoberá rôznymi formami násilia z biologického, psychického, sociálneho a právneho hladiska.

                                               

Bibliológia

Bibliológia alebo knihoveda je vedný odbor, ktorý skúma knihu a knižnú kultúru. Je to náuka o knihách a literárnych dokumentoch.

                                               

Biomatematika

Biomatematika alebo matematická biológia je interdisciplinárna oblasť akademického štúdia, ktorej cielom je modelovať prirodzené biologické procesy pomocou matematických techník a nástrojov. Má praktické aj teoretické aplikácie v biologickom výskume.

                                               

Sociológia práva

Sociológia práva je sociologická alebo pomocná právovedná disciplína, ktorá skúma rôzne oblasti práva, jeho tvorby, realizácie a spoločenského pôsobenia. Sociológia práva stojí na rozhraní dvoch vedných disciplín - sociológie a právnej vedy. Na z ...

                                               

Systémová biológia

Systémová biológia je vedecký smer v biológii využívajúci prístupy ďalších vied, predovšetkým bioinformatiky, biochémie, chémie, informatiky a matematiky. Zaoberá sa štúdiom biologických funkcií a mechanizmov vznikajúcich následkom komplexných in ...

                                               

Metaveda

Metaveda je súbor disciplín, metodík a úvah, ktorých cielom je dospieť k poznaniu vedy a jej rôznych stránok, napríklad veda o vede, filozofia vedy, sociológia vedy, sociológia vedenia, psychológia vedy, kreatológia, scientometria atď.

                                               

Diachronická metóda

Diachronická metóda je výskum istého javu tak, ako sa vyvíjal v čase, výskum jeho dejín a dejinných premien. Diachronická metóda je metóda skúmania a opisu z historického hladiska. Teoretickým základom diachronickej metódy je myšlienka, že ak sa ...

                                               

Falzifikácia

Falzifikácia znamená aj falšovanie. Falzifikácia je jeden zo spôsobov overovania pravdivosti teoretických tvrdení ich vyvrátením konfrontáciou s empirickými údajmi zo skúsenosti. Teórie, hypotézy atď. sú čiastočne alebo úplne vyvrátené, ak možno ...

                                               

Peer review

Peer review, recenzné hodnotenie alebo recenzné konanie je kontrola práce alebo diela tretími osobami činnými v rovnakej oblasti, napríklad: recenzia historického vedeckého diela pred jeho vydaním dvoma historikmi, ktorí nie sú jeho autormi dodat ...

                                               

Pozorovanie

Pozorovanie by sa dalo všeobecne definovať ako zmyslová percepcia okolitého sveta. Vedecké pozorovanie sa na rozdiel od "laického" pozorovania dá definovať ako technika zberu informácií založená na zameranom, systematickom a organizovanom sledova ...

                                               

Predpoveď

Predpoveď je akákolvek výpoveď o budúcnosti, ktorá je výsledkom ludskej schopnosti využívať svoje skúsenosti, intuíciu alebo vedecké poznatky na úvahy o javoch, ktoré by sa mohli v budúcnosti uskutočniť. Existujú rôzne druhy predpovedí, napr. pro ...

                                               

Vedecká metóda

Vedecká metóda poznania je metóda poznania, ktorá podla klasickej schémy začína vymedzením problému, stanovením jeho vzťahu k doterajšiemu empirickému a teoretickému poznaniu; ďalej stanovenie overitelných hypotéz, uskutočnenie experimentu, analý ...

                                               

Historicko-porovnávacia metóda

Historicko-porovnávacia metóda je metóda skúmania a výkladu, pri ktorej sa na základe zisťovania formálnej zhody javov usudzuje na ich genetickú príbuznosť, t. j. na ich spoločný pôvod.

                                               

Hypoteticko-deduktívna metóda

Metóda hypoteticko-deduktívna je postup, pri ktorom sa určité tvrdenia prijmú za hypotézy a tieto hypotézy sa overujú tak, že sa z nich a z ostatných už známych poznatkov vyvodzujú závery, ktoré sa konfrontujú s faktami.

                                               

Metóda

Metóda je uvedomelý a cielavedomý postup, určitým spôsobom usporiadaná činnosť alebo usporiadanie operácií, pretvárajúcich východiskové danosti istej cielavedomej činnosti na jej zamýšlaný ciel. Metóda je poznaný zákon premenený na pravidlo, súbo ...

                                               

Metóda fyziky

Metóda fyziky je súbor pravidiel, ktorým sa podriaďujú všetky pracovné a výskumné procedúry a všetky myšlienkové operácie, pomocou ktorých fyzika dospieva k novým poznatkom.

                                               

Metóda pedagogiky

Metóda pedagogiky je uvedomelý a cielavedomý postup v pedagogike. V pedagogike zvyknú rozlišovať dve triedy metód: empirické metódy, čiže metódy konkrétneho empirického výskumu, často velmi rozvinuté a exaktné, ako pozorovanie, experiment, dotazn ...

                                               

Metóda rozdielu

Metóda rozdielu je druhá z induktívnych metód Milla. Jej znenie je: Ak sa líši prípad, keď k nejakému javu dochádza, od prípadu, keď k nemu nedochádza, len v jednej rozdielnej okolnosti, tak táto okolnosť je buď účinkom, príčinou alebo nevyhnutno ...

                                               

Metóda rozkladu významu na totožné a odlišné

Metóda rozkladu významu na totožné a odlišné je metóda prekonávania sporov ich kultivovaním, t. j. ich premenou na vyčleňovanie totožných konštituentov sporných významových útvarov a odlišných konštituentov sporných významových útvarov. Kultivačn ...

                                               

Metodická príručka

Metodická príručka je súčasť pomocných materiálov, návod ako postupovať pri vykonávaní istej činnosti, ako pracovať s niečím, s nejakými prostriedkami alebo pomôckami.

                                               

Metodika

Metodika môže byť: náuka o metóde vedeckej práce v pedagogike: náuka o spôsoboch výučby v príslušných učebných predmetoch súhrn pracovných spôsobov, metód v určitej oblasti

                                               

Metodológia

Metodológia je náuka o metóde, možnostiach metód a ich aplikácie na vedecký výskum. Napríklad výskum metód v oblasti filozofie a špeciálnych vied a vývoj princípov pre tvorbu nových, veciprimeraných metód. Metodológia sa utvára až v novoveku. Pre ...

                                               

Metodológia pedagogiky

Metodológia pedagogiky je veda o pedagogických metódach, systém teoretických princípov, metód a spôsobov opisu, analýzy a objasňovania pedagogických javov.

                                               

Návod na konanie

Návod na konanie je myšlienkové určenie, že ludia majú vykonávať určitú materiálnu činnosť alebo duševnú činnosť alebo ako ju majú vykonávať. Návodmi na konanie sú napr. plány, metodické predpisy, recepty, rozkazy, strategické koncepcie, taktické ...

                                               

Neprotirečivosť axiomatickej teórie

Neprotirečivosť axiomatickej teórie je logicko-metodologická požiadavka neprotirečivosti, kladená na axiomaticky vybudované teórie. Jestvujú dva druhy neprotirečivosti axiomatickej teórie, syntaktická a sémantická. Teória je syntakticky neprotire ...

                                               

Prechod kvantitatívnych zmien na kvalitatívne

Prechod kvantitatívnych zmien na kvalitatívne je nevyhnutné prejdenie k podstatným, zásadným kvalitatívnym zmenám z nahromadenia nepatrných, postupných kvantitatívnych zmien v určitom momente každého jednotlivého procesu.

                                               

Prechod od abstraktného ku konkrétnemu

Prechod od abstraktného ku konkrétnemu je všeobecná forma rozvíjania vedeckého poznania, ktorá spočíva v pohybe myslenia vychádzajúcom zo zmyslovej mnohotvárnosti konkrétneho a dostáva sa k reprodukcii objektu v jeho všestranných vzťahoch. Celý o ...