Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73
                                               

Mimozemský život

Mimozemský život je označenie živej hmoty alebo priamo živých organizmov mimo planéty Zem. Mimozemská bytosť, spravidla relatívne vyspelá, sa nazýva mimozemšťan. Civilizácia mimo Zeme sa nazýva mimozemská civilizácia. Modernejšie definície uvažuj ...

                                               

Panspermia

Panspermia je hypotéza, že život sa šíri kozmickým priestorom prostredníctvom hviezdneho vetra, meteoroidov, komét, medziplanetárneho prachu a podobne. Nepriaznivé podmienky prežíva vo forme spór alebo vďaka schopnostiam extrémofilných organizmov ...

                                               

Životodarný

Životodarný znamená rodiaci život; životadarná je substancia, z ktorej sa rodí život: podla najstarších predstáv to boli božské sily súvisiace s vodným živlom ; ešte u Aristotela sa stretávame s názorom, že živočíchovia sa rodia z bahna; podla in ...

                                               

Životospráva

Životospráva je súbor zásad a pravidiel na zachovanie života, upevnenie zdravia a predchádzanie chorobám. Zahŕňa výživu, stravovanie, osobnú hygienu, režim dňa a režim práce, spôsoby odpočinku a pod. Venovali sa jej ludia už v minulých storočiach ...

                                               

Metóda analýzy

Metóda analýzy je metóda filozofie spočívajúca v postupe od zloženého k jeho stavebným prvkom. Je to postup od konkrétnych jestvujúcien k ich vnútorným konštituentom a k vonkajším príčinám.

                                               

Metrológia

Metrológia je odbor zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami, metódami merania, meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú. V súčasnosti predstavuje metrológia vyspe ...

                                               

Bibliometria

Bibliometria je vedná disciplína zaoberajúca sa meraním a kvantitatívnou analýzou dokumentov komunikujúcich vedecké poznatky. Zakladatelmi bibliometrie boli F.J. Cole a N.B. Eales, ktorí v roku 1917 publikovali prácu Štatistická analýza literatúr ...

                                               

Bradfordov zákon rozptylu

Bradfordov zákon rozptylu alebo iba Bradfordov zákon je empirický bibliometrický zákon, ktorý objavil Samuel C. Bradford. Bradford pri zostavovaní rešerše z geofyziky zistil, že články s požadovanou tematikou boli zverejnené v 326 časopisoch. Keď ...

                                               

Citačný index

Citačný index alebo citačný register je index obsahujúci mená autorov a názvy ich diel citovaných inými autormi s príslušnými bibliografickými odkazmi. Má obyčajne dve až tri zvláštne, avšak spolu súvisiace časti: zoznam citovanej literatúry, kde ...

                                               

Hirschov index

Hirschov index udáva, kolko článkov daného autora má vyšší počet citácií, než je poradové číslo článku v poradí zoradenom podla počtu citácií. Index je pomenovaný podla Jorgeho Eduarda Hirscha, argentínskeho fyzika pôsobiaceho v USA, ktorý rozhod ...

                                               

Impakt faktor

Impakt faktor je citačný index vyjadrený ako pomer počtu citácií, ktoré boli zaznamenané v hodnotenom roku na všetky články v ňom publikované za predchádzajúce dva roky, k celkovému počtu všetkých týchto článkov. Slúži ako jedno z meradiel dosahu ...

                                               

Dejiny astronómie

Dejiny astronómie sú opisom vývoja astronómie od jej počiatkov až do dnešných čias. Astronómia patrí medzi najstaršie vedné odbory v histórii ludstva, jej počiatky treba hladať už v starovekom Sumere na Blízkom východe. Historikom astronómie pomá ...

                                               

Dejiny ekonomického myslenia

Dejiny ekonomického myslenia sa zaoberajú vývojom ekonómie ako vednej disciplíny prostredníctvom ekonomických smerov a teórií formovanej po stáročia ekonomickými myslitelmi, ich nasledovníkmi a ekonomickými školami. Na samom vzniku sa ekonomické ...

                                               

Staroveká veda

Staroveká veda je veda ako súčasť starovekej kultúry. Staroveká veda vznikla jednak systematizáciou praktických a užitočných skúseností, jednak v spojení s filozofiou.

                                               

Vek Zeme

Vek Zeme je približne 4.5 miliardy rokov. Toto číslo je kompromisom medzi vekom najstaršieho minerálu nájdeného na Zemi – zirkónu z Jack Hills v Austrálii a astronómami a planetológmi odhadovaného veku slnečnej sústavy. Rádiometrickým datovaním z ...

                                               

Encyklopédia

Encyklopédia je dielo, ktoré možno definovať nasledovne: odborné dielo, ktoré sprostredkúva formou výkladového slovníka dosiahnuté poznatky ludstva všeobecné encyklopédie, alebo poznatky z niektorého vedného odboru špeciálne encyklopédie, a to bu ...

                                               

A Pallas nagy lexikona

A Pallas nagy lexikona je univerzálna velká encyklopédia v maďarskom jazyku, ktorá prvýkrát vyšla v Budapešti na konci 19. storočia. Je prvou encyklopédiou v maďarčine, ktorá nebola založená na preklade z iných jazykov. Postupne vychádzala rokoch ...

                                               

Catholic Encyclopedia

Catholic Encyclopedia je anglická encyklopédia, ktorú v roku 1913 vydalo americké vydavatelstvo Encyclopedia Press. Jej cielom bolo poskytnúť čitatelom spolahlivé informácie o katolíckej teórii, vierouke, praxi a o dejinách katolíckej cirkvi. Prá ...

                                               

Citizendium

Citizendium je projekt, ktorý založil 15. septembra 2006 jeden z dvoch zakladatelov a bývalý šéfeditor Wikipédie, Larry Sanger. Pôvodne malo ísť o "progresívne plynulý odklon" od anglickej Wikipédie. Citizendium sa ale nakoniec stalo samostatným ...

                                               

Das Wikipedia-Lexikon in einem Band

Wikipedia Lexikon in einem Band je nemecký tlačený všeobecný jednozväzkový lexikón, ktorý je skrátenou verziou nemeckej verzie online-encyklopédie Wikipedia. Obsahuje skrátené verzie článkov, ktoré boli v rokoch 2007/2008 najčastejšie navštevovan ...

                                               

Découvertes Gallimard

Découvertes Gallimard je séria kníh vytvorená Éditions Gallimard. Bohatá ilustrovaná séria sa zameriava na archeológiu, históriu, kultúru, náboženstvo, umenie, vedu od staroveku až po súčasnosť. Séria je založená na námete Pierra Marchanda. Prvý ...

                                               

Encyclopædia Britannica

Encyclopædia Britannica je najznámejšia velká anglická všeobecná encyklopédia a jedna z najväčších tlačených encyklopédií na svete. Prvé vydanie vyšlo v rokoch 1768 - 1771 v Edinburghu v Škótsku v troch zväzkoch ako výraz osvietenskej snahy obsia ...

                                               

Encyclopaedia Judaica

Prvé vydanie encyklopédie z rokov 1971-1972 malo šestnásť zväzkov. Vydalo ich jeruzalemské vydavatelstvo Keter spolu s newyorským vydavatelstvom Macmillan. V rokoch 1972-1994 vyšlo postupne desať ročeniek s doplnkami. Spoločne obsahuje encyklopéd ...

                                               

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers alebo skrátene Encyclopédie je encyklopédia, ktorá bola publikovaná vo Francúzsku v rokoch 1751 – 1766, neskoršie revízie a dodatky v rokoch 1772, 1777 a 1780. Hlavným re ...

                                               

Encyklopedie moderní historie

Encyklopedie moderní historie je česká monotematická encyklopédia obsahujúca heslá k dejinám od Velkej francúzskej revolúcie po súčasnosť. Prvýkrát bola vydaná v roku 1995, ďalšie opravené a doplnené vydania prebehli v rokoch 1998 a 1999.

                                               

Filit

Filit alebo FILIT je slovenská hypertextová encyklopédia, ktorá vznikla na báze programu Credit, spolu s ďalšími dokumentmi a programami pre počítačovú podporu štúdia a výskumu v oblasti filozofie. FILIT je prvá slovenská filozofická encyklopédia ...

                                               

Encyclopaedia of Islam

Encyclopaedia of Islam je uznávaná encyklopédia islamistiky. Jednotlivé články napísali významní bádatelia v oblasti islamu z rozličných krajín. Encyclopaedia of Islam je rozsiahle štandardné dielo ku všetkým otázkam islamského náboženstva a kult ...

                                               

Jewish Encyclopedia

Jewish Encyclopedia je encyklopédia, ktorú v rokoch 1901–1906 vydalo newyorské vydavatelstvo Funk and Wagnalls. V dvanástich zväzkoch obsahuje 15–000 článkov o dejinách, kultúre a náboženstve Židov až do roku 1901. Dnes je táto encyklopédia volne ...

                                               

Lexikon für Theologie und Kirche

Lexikon für Theologie und Kirche je katolícka teologická encyklopédia, ktorú vydalo nemecké vydavatelstvo Verlag Herder. Vyšla v troch vydaniach. Vo vedeckých prácach sa naň odkazuje skratkou a číslom vydania.

                                               

Lü-š´ čchun-čchiou

Lü-š´ čchun-čchiou) je encyklopedická kniha, ktorá vznikla v štáte Čchin v období bojujúcich štátov. Anály vznikli okolo roku 256 pred Kr. pod patronátom Lü Pu-weja, ktorý bol bohatým kupcom a predposledným kancelárom královstva Čchin. Podla vzor ...

                                               

Malá československá encyklopedie

Obsahuje abecedne radené vybrané encyklopedické heslá zo všetkých odborov nie je to len vlastivedná encyklopédia. Encyklopédiu vytvoril Encyklopedický institut ČSAV a vydala ju Academia. 6 zväzkov encyklopédie obsahuje asi 110 000 hesiel.

                                               

Masarykuv slovník naučný

Masarykuv slovník naučný: Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí je česká všeobecná encyklopédia vydávaná nakladatelstvom Československý Kompas v rokoch 1925 – 1933, ktorá má dohromady sedem zväzkov, bez dodatkového zväzku, celkový počet hesie ...

                                               

Memory Alpha

Memory Alpha je online encyklopédia fiktívneho sveta Star Treku. Ide o databázu väčšiny relevantných informácii spracovanú wiki spôsobom. Je písaná komunitou dobrovolných prispievatelov podobne ako Wikipédia, využíva softvér MediaWiki. Má vlastnú ...

                                               

MusicBrainz

MusicBrainz je projekt, ktorého cielom je vytvoriť hudobnú encyklopédiu s volne použitelným obsahom. Podobne ako FreeDB, bolo MusicBrainz založené ako snaha o náhradu za komerčné CDDB. MusicBrainz pôvodne vzniklo ako projekt pod názvom CD Index. ...

                                               

Ottuv slovník naučný

Ottuv slovník naučný alebo Ottova encyklopedie je 28-zväzková encyklopédia, ktorú v rokoch 1888–1909 vydal pražský nakladatel Jan Otto. Obsahuje takmer 186 000 hesiel na 29 000 stranách, vďaka čomu je najrozsiahlejšou encyklopédiou vydanou v česk ...

                                               

Pauly-Wissowa

Pauly-Wissowa alebo Pauly-Wissowa-Kroll alebo jednoducho RE sú najčastejšie používané skratky pre rozsiahlu encyklopédiu antiky Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.

                                               

Religion in Geschichte und Gegenwart

Religion in Geschichte und Gegenwart je nemecká teologická a religionistická encyklopédia, ktorú vydalo tübingenské nakladatelstvo Mohr-Siebeck. Ťažisko jej obsahu spočíva v evanjelickom kresťanstve, obsahuje však mnoho tém z iných náboženstiev, ...

                                               

Slovník české literární fantastiky a science fiction

Slovník české literární fantastiky a science fiction je kniha encyklopedického charakteru, ktorej autorom bol Ivan Adamovič. Knihu vydalo nakladatelstvo R3 v roku 1995.

                                               

Statistics Explained

Statistics Explained je online encyklopédia Eurostatu, ktorá prezentuje a vysvetluje štatistické pojmy a dáta EÚ. Vznikla v roku 2009 a je písaná vo formáte velmi podobnom wikipédii. Zahŕňa aj obsah viacerých tradičných štatistických papierových ...

                                               

Suda (encyklopedický slovník)

Suda je rozsiahly byzantský lexikón z 10. storočia. Vznikol v druhej polovici 10. storočia, pravdepodobne okolo roku 1000, teda počas vlády Basilea II., prípadne sa iba uvádza "krátko po Konštantínových časoch".

                                               

TV Tropes

TV Tropes je wiki projekt zameraný na pop kultúru a využité rozprávačské prostriedky a zvyky. Obsahuje vyše 246 319 stránok z toho 77 310 o autorských prácach, 28 795 stránok o "tropoch" a je prístupná v 14 jazykoch. Stránka používa upravený kód ...

                                               

Uncyclopedia

Necyklopédia je satirická "encyklopédia", založená na MediaWiki, parodujúca Wikipédiu. Necyklopédia je zbierkou absurdných hesiel, ktoré vymýšlajú ich autori. Heslá nemajú nič spoločné so skutočnosťou a Wikipédia je v nej humorne definovaná ako n ...

                                               

Filozofia vedy

Filozofia vedy disciplína, ktorá skúma štruktúru vedeckého poznania, prostriedky a metódy vedeckého poznania, spôsoby fundamentácie vedeckého poznania a vývin vedeckého poznania. Filozofia vedy sa osamostatňuje v polovici 19. storočia najmä záslu ...

                                               

Antifundamentalizmus

Antifundamentalizmus je vo filozofii vedy stanovisko, podla ktorého neexistuje základ alebo základný stupeň v hierarchii vied, a je pochybné, či vôbec takáta hierarchia existuje. Pripúštájú sa nanajvýš čiastkové hierarchie vied.

                                               

Antiscientizmus

Antiscientizmus je tendencia v rámci súčasnej filozofie niekedy stotožňovaná s antropologizmom a stavaná do protikladu k scientizmu. Antiscientizmus odmieta vedu za spásonosný prístup človeka k problémom a hladá mimovedecké postupy prekonávania kríz.

                                               

Determinizmus (filozofia)

Determinizmus je filozofický názor, podla ktorého je akékolvek dianie nevyhnutne príčinne dané. Zástanca determinizmu je determinista. Deterministi odmietajú náhodu. Významný predstavitel je Démokritos z Abdér a zástancovia atomistického material ...

                                               

Externalizmus

Externalizmus je smer v interpretácii hybných síl vzniku a vývinu vedy, ktorý za rozhodujúce považuje externé faktory, ako sociálne, sociálno psychologické, politické, ekonomické. Externalizmus v interpretácii vzniku a vyvinu vedy sa utvoril v 30 ...

                                               

Fyzikalizmus (filozofia)

Fyzikalizmus môže byť: koncepcia logického pozitivizmu, ktorú rozpracoval Rudolf Carnap, Otto Neurath a ďalší, a podla ktorej pravdivosť výroku v rámci určitej vedy závisí od toho, či ho možno redukovať na jazyk fyziky. Výroky, na ktorých nemožno ...

                                               

Inštrumentalizmus (filozofia)

Inštrumentalizmus je názor, že poznanie, inteligencia a intelekt sú nástrojom prispôsobovania sa meniacim podmienkam, nástrojom orientácie človeka vo svete a nástrojom transformácie sveta. Zakladatelom je John Dewey.

                                               

Internalizmus

Internalizmus je smer v interpretácii vzniku a vývinu vedy, ktorý pripisuje určujúcu úlohu vnútorným genetickým a dynamickým faktorom alebo imanentným zákonom ludského ducha. Internalizmus vznikol v 30. rokoch 20. storočia ako kontrapunkt k exter ...