Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56
                                               

Anómia

Anómia je: všeobecne: nezákonnosť, lubovôla podla Émila Durkheima: sociálny stav rozkladu noriem sociálneho konania v spoločnosti, ktoré sa v dôsledku zrýchlených premien stala dezorientovanou ludovo aj chaos. Vznikajúci tlak vedie k oslabeniu vä ...

                                               

Autonómna republika

Autonómna republika je druh správneho rozdelenia podobný provincii alebo štátu. Značný počet autonómnych republík možno nájsť v nástupných štátoch Sovietskeho zväzu, ale väčšina sa nachádza v Rusku. Mnoho z týchto republík vznikli počas sovietske ...

                                               

Autoritarizmus

Autoritarizmus je široká kategória, do ktorej možno zahrnúť všetky politické systémy, kde právo konečného rozhodovania v mene spoločnosti spočíva v rukách určitých osôb, privilegovaných tried alebo skupín. Toto postavenie je zväčša dané ich prísl ...

                                               

Banánová republika

Banánová republika je nejasne definovaný pejoratívny politický termín. Môže znamenať: malý štát v tropickej Amerike, ktorý žije takmer len z exportu banánov a preto je prevažne závislý od kapitálu USA rozvojová krajina v Afrike a Južnej Amerike š ...

                                               

Budova krajinského snemu (Lichtenštajnsko)

Budova Krajinského snemu Lichtenštajnského kniežatstva v hlavnom meste Vaduz bola otvorená v roku 2008 a odvtedy je sídlom Krajinského snemu Lichtenštajnského kniežatstva. Budova, ktorú navrhol nemecký architekt Hansjörg Göritz, pozostáva z troch ...

                                               

Deklarácia nezávislosti

Deklarácia nezávislosti alebo vyhlásenie nezávislosti je akt a/alebo dokument, ktorým obyvatelstvo istého územia závislého od nejakého štátu oznámi, že sa samé považuje za nezávislé od spomínaného štátu. Dôsledkom takejto deklarácie môže byť okam ...

                                               

Demokratúra

Demokratúra je politické riadenie spoločnosti a ekonomiky, v ktorom sa diktatúra mieša s prvkami demokratických foriem. Demokratúra je výsledkom negociačných zmien, známych ako reforma pactada, kde časť politickej elity predchádzajúceho systému s ...

                                               

Diktatúra proletariátu

Diktatúra proletariátu je štátna moc proletariátu ustanovená po víťazstve socialistickej revolúcie. Je to pojem, ktorý používal sám Marx a významnú úlohu hrá aj v leninizme a stalinizme. Označovala sa ním forma vlády v prechodnom období medzi kap ...

                                               

Donucovanie

Donucovanie je použitie moci na donútenie ludí, aby robili niečo proti svojej vôli. Donucovanie je typické napríklad pre autoritatívny manažment. Môže mať rôzny charakter a široké spektrum pôsobnosti: od pôsobenia v reklame cez demagógiu až po mu ...

                                               

Druhý svet

Po skončení druhej svetovej vojny bol svet rozdelený na Západný blok a Východný blok. Tieto dve zoskupenia štátov spočiatku neboli očíslované. Velké množstvo štátov sa ale nedalo zaradiť do ani jednej skupiny, preto sa začali označovať ako tretí ...

                                               

Dualizmus (politika)

Dualizmus alebo štátny dualizmus je zväzok štátov vzniknutý na základe volného spojenia suverénnych štátnych subjektov, pričom si každý z nich zachová značnú samostatnosť, napr. Rakúsko-Uhorsko v rokoch 1867 – 1918.

                                               

Eurábia

Eurábia je Európa silno ovplyvnená arabským svetom ako záporná vízia budúcnosti Európy v niektorých politických diskusiách. Vychádza z predpokladu, že islamské obyvatelstvo by malo mať o niekolko generácií v Európe väčšinu v dôsledku prisťahovale ...

                                               

Exulant

Exulant je vyhnanec do zahraničia, väčšinou z politických dôvodov. Za exulantov sa pokladajú i emigranti, ktorí sa uchýlili do exilu, z obavy o svoju bezpečnosť.

                                               

Fašizmus

Fašizmus je forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Fašistická politická teória a prax sa p ...

                                               

Federalizmus

Federalizmus je systém vládnutia na území, kde existuje delba politickej moci medzi ústrednými orgánmi so sídlom v hlavnom meste a orgánmi nižších administratívno-územných jednotiek, ktoré môžu mať rozličné názvy. Zatial čo rozhodujúce celoštátne ...

                                               

Forma štátu

Forma štátu je spôsob organizácie štátnej moci a režim jej fungovania. Forma štátu má dve stránky - statickú a dynamickú. Statickú stránku formy štátu tvorí spôsob organizácie štátnej moci, kým dynamickú stránku zase režim jej fungovania.

                                               

Forma vlády

Forma vlády je jednou z troch základných zložiek formy štátu. Z inštitucionálneho hladiska vyjadruje štruktúru najvyšších štátnych orgánov, spôsob ich kreácie a vzájomné vzťahy medzi jednotlivými štátnymi orgánmi. Charakteristiku formy vlády jedn ...

                                               

Funkcia štátu

Funkcia štátu sú základné smery činnosti štátu celospoločenského významu, ktoré majú trvalý charakter; na ich vykonávanie si štát vytvára organizačné predpoklady a štruktúry. Peňažné vzťahy spojené s plnením funkcií štátu vyjadruje štátny rozpočet.

                                               

Gerontokracia

Gerontokracia "starec" a κρατειν "vládnuť") je vláda starých, teda spoločenské usporiadanie, kde rozhoduje "Rada starších", kde vodcovia sú omnoho starší ako väčšina ostatnej dospelej spoločnosti. Politické štruktúry sú často usporiadané tak, že ...

                                               

Chunta

Chunta alebo junta môže byť: v španielčine a portugalčine všeobecne: zbor, výbor, rada, politické združenie v politike a histórii najmä v Latinskej Amerike alebo Španielsku a najmä v 19. stor.: vláda či iný štátny orgán s dočasnou právomocou, naj ...

                                               

Imperializmus

Imperializmus je snaha velmocí o rozšírenie sféry vplyvu a moci nad okolitými krajinami, či národmi kde mocnejší štát využíva svoju prevahu na vykorisťovanie zdrojov slabšieho. Cielom je vytvoriť velmoc alebo získať dominantný vplyv na území, na ...

                                               

Individualizmus (politika)

Individualizmus je pojem viacerých politických doktrín s rôznym významom, ale vždy ide o opak kolektivizmu. Pôvodne, po Francúzskej revolúcii, to bolo synonymum pre anarchiu, neskôr sa chápal už len ako protipól socialistického kolektivizmu, teda ...

                                               

Izolacionizmus

Izolacionizmus je politická stratégia štátov spočívajúca v zaujímaní postoja neúčasti na medzinárodných udalostiach. Známy bol izolacionizmus Číny, Japonska, USA pred 2. svetovou vojnou s krátkym prerušením počas prvej a napríklad neutralita Švaj ...

                                               

Juvenilná justícia

Juvenilná justícia je pojem, ktorý začal byť predmetom verejnej medzinárodnej diskusie začiatkom 21. storočia. Obsahom tohto výrazu je výkon spravodlivosti voči neplnoletej mládeži, v užšom zmysle voči mládeži pod pätnásť rokov. Do rámca zákonov ...

                                               

Kádrová politika

Kádrová politika alebo kádrová práca bol nástroj budovania a udržiavania základného, spolahlivého a pevného jadra, teda kádra, oddaných stúpencov, tvorcov a vykonávatelov politickej línie komunistickej strany. Kádrová politika sa týkala vnútornéh ...

                                               

Kakistokracia

Kakistokracia je vláda toho najhoršieho, resp. vláda tých najhorších. Opakom kakistokracie je aristokracia, teda vláda nejlepších.

                                               

Kancelár

Kancelár, je oficiálny titul, ktorý sa používa väčšinou v krajinách, ktorých civilizácia je priamo či nepriamo odvodená z Rímskej ríše. V rôznych dobách a štátoch označoval a označuje velmi rôznorodé povinnosti a nosia ho úradníci majúci rôzne ho ...

                                               

Koalícia ochotných

Koalícia ochotných je termín, ktorý sa začal vo väčšom rozsahu používať najmä po roku 1990 v súvislosti s rastúcim množstvom kríz vo svete, ktoré si vyžadovali medzinárodnú pozornosť. Problémy vznikali najmä pri zabezpečovaní mierových misií pod ...

                                               

Kolaborant

Kolaborant je osoba spolupracujúca s vojenským nepriatelom, okupačnou mocou, prípadne s politickým nepriatelom proti záujmom vlastnej krajiny/politickej skupiny. Činnosť kolaboranta/kolaborantov sa nazýva kolaborácia alebo kolaborantstvo. Výraz s ...

                                               

Konfederácia

Konfederácia je spolok alebo združenie, spravidla medzi štátmi. Podla štátoprávnej teórie možno konfederáciu definovať ako volný zväzok štátov, ktorého členské štáty zostávajú subjektami medzinárodného práva. Združenie štátov je označované ako sp ...

                                               

Konštitučná monarchia

Konštitučná monarchia je monarchia, v ktorej je moc panovníka obmedzená ústavou. Ústavu vydáva sám panovník alebo parlament či iné ústavodarné zhromaždenie. Panovník spravidla král alebo královná má iba reprezentačnú funkciu. Funkciu politickú vy ...

                                               

Konštruktivizmus (medzinárodné vzťahy)

Konštruktivizmus je teória medzinárodných vzťahov, podla ktorej základom medzinárodného systému sú vzájomné interakcie štátov. Konštruktivizmus je pomerne nový spoločenský smer. Už však nahradil marxizmus ako tretia najvýznamnejšia teória medziná ...

                                               

Kriminálna politika

Kriminálna politika je súčasť politiky štátu, ktorá pomocou legislatívnych úprav a praktického uplatňovania trestného práva vykonáva ochranu spoločnosti.

                                               

Kvórum

Kvórum je najnižší počet členov v určitej inštitúcii, ktorý je potrebný na prijatie určitého rozhodnutia. Výraz sa najčastejšie vzťahuje na počet prítomných poslancov parlamentu alebo iného snemu pri danom hlasovaní, počet prítomných členov valné ...

                                               

Ľudová demokracia

Ľudová demokracia je forma štátu, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne v satelitoch Sovietskeho zväzu, ale rozšírila sa najmä po druhej svetovej vojne v komunistických krajinách strednej Európy. Vtedy sa považovala za akúsi prechodnú fázu od ka ...

                                               

Lustračné osvedčenie

Lustračné osvedčenie je úradná listina vydávaná po príslušných lustráciach v r. 1991–1992 Ministerstvom vnútra ČSFR podla požiadavky lustračného zákona. Lustračné osvedčenie dokladali tí, ktorí vykonávali alebo chceli/mali vykonávať nejakú z funk ...

                                               

Mandát (politika)

Mandát je zmocnenie/príkaz daný osobe/orgánu voličmi, delegujúcimi osobami a podobne ohladom obsahu jej/jeho funkcie, v prenesenom zmysle samotná táto funkcia. Poznáme viacero druhov mandátov, napríklad imperatívny mandát, volný mandát, volne-via ...

                                               

Manipulácia (psychológia)

V bežnom živote sa stretávame vo velkej väčšine s nevedomými manipuláciami. Tvoria obranné automatizmy, ku ktorým sa manipulátor uchyluje, keď bráni pre neho dôležité hodnoty najčastejšie vo vzťahu, v ktorom sa cíti ohrozený. Sú však aj iné, prem ...

                                               

Masová politická strana

Masová politická strana je politická strana, do ktorej môže vstúpiť ktorýkolvek občan. Obmedzenia vstupu bývajú minimálne, napr. dolná veková hranica, pričom nejde ani tak o celkový počet členov, ako o obmedzenosť získania členstva v strane. Prík ...

                                               

Metternichovský absolutizmus

Bol to svojho druhu systém policajného štátu, pomenovaný podla jeho spolutvorcu Clemensa W. L. Metternicha, od r. 1809 ministra zahraničia, od r. 1821 kancelára, jedného z diplomatických tvorcov tzv. Svätej aliancie z roku 1815. Metternichovský s ...

                                               

Ministerstvo

Ministerstvo je najvyšší správny úrad štátu, ktorý je zodpovedný a má najvyššie právomoci v určitej oblasti. Na čele stojí obyčajne člen vlády. V minulosti sa ako ministerstvo označovala vláda, teda zbor ministrov. V parlamentných systémoch sa vl ...

                                               

Nepodmienený základný príjem

Nepodmienený základný príjem alebo základný nepodmienený príjem je koncept systému sociálneho zabezpečenia pomocou pravidelnej peňažnej dávky potrebnej na dôstojný život vyplácanej všetkým luďom žijúcim na danom území bez akýchkolvek podmienok, n ...

                                               

Nepotizmus

Nepotizmus alebo rodinkárstvo označuje systém obsadzovania funkcií, v ktorom sú preferovaní príbuzní oproti ostatným, nezriedka lepšie kvalifikovaným kandidátom. Táto prax sa rozšírila v cirkevných kruhoch počas stredoveku, kedy významní činiteli ...

                                               

Nezávislý politik

V Kuvajte neboli strany legalizované od vyhlásenia nezávislosti v roku 1961 a preto kandidáti formálne vystupujú ako nezávislí, hoci sa organizujú v politických skupinách tzv. "protostranách", ktoré de facto fungujú ako politické strany a ich čin ...

                                               

NIMBY

NIMBY je pejoratívny politický výraz na obyvatelov, ktorí sú proti výstavbe nejakej budovy alebo štruktúry v ich blízkosti, ale nie sú proti jej výstavbe inde. Výraz sa začal objavovať v 80. rokoch 20. storočia a používa sa napríklad v debatách, ...

                                               

Nový svetový poriadok (politika)

Nový svetový poriadok je označenie obdobia nových dejín, v ktorom dochádza k dramatickým zmenám v štruktúre svetového politického myslenia a rovnováhy síl. Pojem často zahŕňa myšlienku nejakého druhu jednotnej svetovej vlády. Prvé použitie termín ...

                                               

Obrana štátu

Obrana štátu je súhrn opatrení, ktorými štát zachováva mier, bezpečnosť, suverenitu, územnú celistvosť a nedotknutelnosť svojich štátnych hraníc a svojho územia a plní záväzky, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti na ...

                                               

Opozícia (politika)

Opozícia v politickom živote sú politické strany a ich predstavitelia alebo skupiny obyvatelov, ktorí sa nepodielajú na vláde. Opozícia plní dôležitú úlohu pri kontrole a kritike vlády. Ďalej funguje ako ponuka alternatív k vládnej politike a je ...

                                               

Panovník

V monarchiách stojí na čele štátu panovník, pričom zväčša má titul král, cisár, princ, knieža, velkoknieža, vojvoda, sultán, emir a pod. V histórii rôznych krajín sa objavovali aj iné tituly, ktoré sa dnes už nepoužívajú, ako napr. cár, faraón, c ...

                                               

Parlamentná monarchia

Parlamentná monarchia je forma vlády vychádzajúca z parlamentarizmu. Hlavou štátu v parlamentnej monarchii je monarcha, ale jeho právomoc je spravidla formálna. Parlamentná monarchia je napríklad v Anglicku, Holandsku, Švédsku.