Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50
                                               

Metóda psychológie

Metóda psychológie tvrdí, že v blízkej budúcnosti nemožno v rámci psychológie očakávať výraznejší rozvoj metód. Dá sa tak usudzovať aj z toho, že psychológia vlastne nemá samostatné metódy, jej metódy pozostávajú skôr z aplikácie princípov platný ...

                                               

Moc (ovládanie)

Moc je schopnosť dosiahnuť požadovaný výsledok, a to takmer za všetkých okolností, napr. aj navzdory opozícii. Moc je neoddiskutovatelnou skutočnosťou, možno jej porozumieť ako takej, zriedkakedy existuje bez toho, že by bola vykonávaná. Príklady ...

                                               

Motivačná teória

Motivačná teória alebo teória motivácie je jedna z teórií majúcich za ciel opísať a vysvetliť vytvorenie, udržanie a zrušenie správania a pochopiť smer, intenzitu a trvalosť správania.

                                               

Myšlienková operácia

Operácia myšlienková je prvok, krok myšlienkovej činnosti, napríklad porovnávanie, rozlišovanie, analýza, syntéza, abstrakcia, generalizácia. V psychlógii je myšlienková operácia zvonku nezistitelný psychický proces, ktorého podstatou je práca s ...

                                               

Nadanie

Nadanie môže byť: v širšom zmysle: súbor vlôh ako predpoklad úspešného rozvíjania schopností; súhrn predpokladov človeka na produktivitu jeho činnosti v užšom zmysle synonymum: talent: súbor schopností umožňujúcich originálne/nadpriemerné výkony, ...

                                               

Nálada

Nálada je relatívne dlhotrvajúci, stály psychický stav s priemernou alebo slabou intenzitou, ktorý tvorí kladné alebo záporné emočné pozadie psychiky indivídua. Na rozdiel od situačných emócií a afektov nálada nie je emočnou reakciou na bezprostr ...

                                               

Námesačníctvo

Námesačníctvo alebo somnambulizmus alebo lunatizmus je porucha spánku, prejavujúca sa ako forma zložitého nevedomého správania, ktoré je zdanlivo cielavedomé a nastáva pri prechode zo spánku do stavu podobného hypnóze. Námesačnosť, okrem názvu, n ...

                                               

Napätie (psychológia)

Napätie alebo tenzia je nepríjemný emocionálny stav vyskytujúci sa v situácii konfliktu, stresu, frustrácie, ohrozenia alebo strachu. Toto napätie jedinca buď ochromuje, alebo aktivizuje k jeho odstráneniu. Napätie možno odstrániť napr. relaxáciou.

                                               

Napodobovanie

Napodobovanie alebo napodobňovanie alebo imitovanie alebo expresívne opičenie sa je vedomé alebo nevedomé opakovanie správania, ktoré jedinec pozoruje pri iných jedincoch. Napodobovanie pramení z napodobovacieho pudu ako vrodenej potreby a schopn ...

                                               

Náročná životná situácia

Náročná životná situácia je konflikt, frustrácia a stres. Spôsoby vyrovnávania sa s týmito situáciami môžu byť rôznorodé. Deštruktívne reakcie sú agresia, únik a konštruktívne je napríklad vedomé spracovanie na mentálno-emočnej úrovni napríklad a ...

                                               

Naučená bezmocnosť

Naučená bezmocnosť je pojem, ktorý vytvoril študent Pensylvánskej univerzity Martin E. P. Seligman roku 1975, na základe sledovania pokusov so zvieratami. Pokusné zviera, ktoré sa naučí, že nemôže kontrolovať averzívny podnet – vyhnutie sa elektr ...

                                               

Názornosť

Názornosť je prístupnosť zmyslovému vnímaniu, obraznosť, lahká pochopitelnosť. Pri uplatňovanie zásady názornosti sa využívaji didaktické prostriedky - predovšetkým ide o predmety slúžiaci ako učebná pomôcka pri názoronom vyučovaní. Zásada názorn ...

                                               

Nebezpečné prenasledovanie

Nebezpečné prenasledovanie alebo stalking je patologické správanie jednotlivca resp. trestný čin, ktoré/-rý sa prejavuje abnormálnym záujmom o nejakú inú osobu, spojeným s jej prenasledovaním a obťažovaním. Prenasledovaná osoba je často verejne z ...

                                               

Neistota

Neistota je pochybnosť, nejasnosť, neujasnenosť, váhavosť, rozpačitosť, nerozhodnosť, nedostatok zabezpečenia, nedostatok bezpečnosti, nestálosť, rozháranosť, príčina úzkosti.

                                               

Nekontrolovatelné myslenie

Myslenie nekontrolovatelné je myslenie, ktoré sa nedá kontrolovať, napr. preto, lebo je fixované alebo vyjadrované v nezrozumitelnom alebo nejasnom jazyku.

                                               

Nekrofília

Nekrofília alebo nekrománia je: sexuálny záujem o mŕtvoly, prípadne sexuálny styk s nimi. Je zaznamenaný už Herodotom pri opise starovekého Egypta u Ericha Fromma: protiklad k činorodému tvorivému prístupu k životu; uctievanie techniky v modernom ...

                                               

Neobehaviorizmus

Neobehaviorizmus nadväzuje na behaviorizmus a modifikuje klasickú formulu, že reakcia je funkciou podnetu, vložením organizmu ako intervenujúcej premennej, čiže reakcia je funkciou podnetu a organizmu.

                                               

Neopsychoanalýza

Neopsychoanalýza je psychoanalýza, ktorá odmieta inštinktívne a biologické základy klasickej psychoanalýzy a hladá zdroj konfliktov v sociálnej sfére, v raných detských zážitkoch i v strete jedinec s požiadavkami kultúry. Väčšinou zostáva pri met ...

                                               

Nervová činnosť

Nervová činnosť je činnosť nervového systému spočívajúca v tom, že spracováva prijaté informácie a integruje ich tak, aby sa vypracovala jednotná a účelná odpoveď, ktorá zabezpečuje adaptáciu daným životným podmienkam. Ďalšou činnosťou nervového ...

                                               

Nevedomie

Nevedomie je tá časť spomienok a zážitkov, ktorú si jednotlivec neuvedomuje. Je to neuvedomovaná oblasť psychického života. V roku 1846 zaviedol pojem "nevedomie" nemecký lekár, prírodovedec a filozof Carl Gustav Carus. Ako prvý s teóriou o neved ...

                                               

Nevedomosť (neznalosť)

Neznalosť znamená aj nepoznanie, pozri pod poznanie. Nevedomosť alebo neznalosť je nedostatok alebo neprítomnosť vedomostí. Na označenie absolútnej, hrubej nevedomosti, nevšímavosti alebo obmedzenosti sa používajú slová ignorancia, ignorácia aleb ...

                                               

Obranný mechanizmus

Obranný mechanizmus sú procesy eliminujúce deštruktívne účinky, podla psychológie ide o procesy odstraňovania úzkosti a ohrozenia, ktorých zmyslom je zachovať celistvosť a neporušenosť ega. Obranný mechanizmus je sebazáchovný prostriedok obsiahnu ...

                                               

Obrazotvornosť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Základnou tendenciou obrazotvornosti je pretváranie predstáv. Počiatočnou formou obrazotvornosti sú obrazy, idey, ktoré vznikajú bez osobitného zámeru. V takomto prípade hovoríme o neúmyselnej ...

                                               

Obsesia

Obsesia je nutkavá predstava pri niektorých poruchách, chorobne sa vnucujúca predstava; duševná choroba s vtieravými stavmi, posadnutosť - psychodelikt.

                                               

Odreagovanie

Odreagovanie alebo abreakcia je psychologický pojem, ktorý predstavuje vybitie nahromadených citov, afektov alebo vnútorných napätí smerom von.

                                               

Odvážnosť

Odvážnosť, statočnosť, alebo guráž je pevná a stabilná vôla splniť si svoju poznanú osobnú povinnosť vždy a aj napriek velkým prekážkam, a teda nevzdať sa sledovania svojho posledného ciela vytrvať pri poznanom dobre aj v nebezpečenstvách a ťažko ...

                                               

Ochabnutosť

Ochabnutosť je vysilenosť, unavenosť, ustatosť, vyčerpanosť, malátnosť, skleslosť, chabosť. W. Wieck píše: Obraciam sa proti mužskej ochabnutosti pred ženou, proti tejto ochabnutosti, ktorá je niečím spoločensky velmi nezdravým. Ženy sa trápia s ...

                                               

Oidipov komplex

Oidipov komplex alebo oidipovský komplex je významový útvar tvorený súhrnom zážitkov a citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom. Ide o túžbu chlapca po telesnej matkinej láske a nenávisť voči konkurentovi otcovi s úmyslom sa ho zbav ...

                                               

Ontogenéza psychiky

Ontogenéza psychiky je vývoj psychiky od narodenia do konca života. Podla niektorých psychológov prebieha už od 7. mesiaca vnútromaternicového života.

                                               

Oportunizmus

Oportunizmus je pasívne, bezzásadové prispôsobovanie sa okolnostiam, nedodržanie zásad v prospech okamžitých výhod, prospechárstvo, ústupčivosť. Človek, ktorý sa takto správa, sa nazýva oportunista.

                                               

Osobná zóna

Osobná zóna je vzdialenosť okolo človeka, do ktorej zásah cudzou osobou je danému človeku nepríjemný. Líši sa mierne od človeka k človeku a značne pre jednotlivé kultúrne/geografické oblasti. Osobné zóny pre Slovensko?: 0 – 15 cm: uzavretá intímn ...

                                               

Pamäť (psychológia)

Pamäť je psychický proces a/alebo rozumová schopnosť a/alebo výsledok uchovávania a opätovného vybavovania informácií. Prídavné meno k slovu pamäť znie pamäťový alebo mnemonický. Pamäť je všeobecný predpoklad uchovania a ďalšieho spracovania minu ...

                                               

Panika

Panika je hromadné zdesenie, zmätok. Panika je neadjustované správanie, ku ktorému dochádza v nebezpečných a krízových situáciách a ktoré vedie k vzniku tzv. panického davu.

                                               

Paranoja

Paranoja je jedným z ťažkých druhov psychózy, vyznačujúci sa bludmi, chorobnými predstavami ohrozenia a stihomamom. Všeobecne je tento pojem používaný aj pre nadmerné obavy o svoju osobu, spojené napríklad s konšpiračnými teóriami. Paranoik je na ...

                                               

Pasivita (psychológia)

Pasivita je nečinnosť, trpnosť, opak aktivity. Neschopnosť jasne oznámiť svoje priania a potreby a zároveň rovnaká "bezbrannosť" voči požiadavkám druhých. Chýbanie istoty v konaní, trápenie sa nad vlastnou neschopnosťou primerane sa uplatniť. Nes ...

                                               

Pasívna agresia

Pasívne agresívne správanie je pasívna obštrukcia, vyhýbanie sa alebo pasívny vzdor v medziludských vzťahoch alebo aktivitách. Je to prenikavá osobnostná črta, ktorá sa prejavuje negatívnym postojom, popieraným vzdorom v medziludských alebo praco ...

                                               

Pedagogická psychológia

Pedagogická psychológia je skúmanie psychologických zákonitostí výchovy a vzdelávania človeka v postupných obdobiach jeho života; zameriava sa najmä na osvojovanie si vedomostí, schopností a postojov. Pedagogická psychológia skúma psychické proce ...

                                               

Pedológia (dieťa)

Pedológia je veda o deťoch, skladajúca sa z biológie, psychológie a sociológie dieťaťa. Pedológia vyrástla z poznania, že dieťa nie je dospelý "v malom".

                                               

Percepčná psychológia

Percepčná psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vnímaním okolného sveta. Skúma fyziologické i psychologické aspekty vnímania a ich vzájomné súvislosti.

                                               

Pocit

Pocit je psychický obsah, surová a elementárna danosť vyvolaná fyziologickým podnetom, pôsobiaca na nejaký vonkajší zmysel alebo vnútorný zmysel; kognitívny významový útvar, psychicky elementárny poznávací fenomén vznikajúci pri pociťovaní. Vedom ...

                                               

Pocit menejcennosti

Pocit menejcennosti je trvalý znepokojujúci pocit jedinca, že v niečom, v niektorých svojich vlastnostiach zaostáva za inými luďmi; je to negatívny sentiment, ktorý sa u niektorých osobností stupňuje až k ťaživému komplexu menejcennosti.

                                               

Podvedomie

Podvedomie sú všetky duševné obsahy, ktoré sú v danom okamihu mimo vedomia jedinca. Niektoré sa môžu stať vedomými, iné ako primitivne predstavy, fantázie a priania pociťované ako morálne neprijatelné, sa vedomými nemôžu stať. Tieto sa môžu stať ...

                                               

Pokrytectvo

Pokrytectvo je pretvárka, falošnosť, farizejstvo. Je to navonok predstieranie cnosti a dobra a súčasne skrývanie svojej skutočnej povahy alebo náklonností, najmä s ohladom na morálne alebo náboženské hodnoty. Pokrytec koná alebo sa správa rovnako ...

                                               

Polygraf (prístroj)

Polygraf je prístroj, ktorý zaznamenáva niekolko fyziologických veličín súčasne. Používa sa v lekárstve, v psychofyziologickom výskume a ako detektor lži o ňom pozri samostatný článok.

                                               

Porovnávanie

Porovnávanie alebo komparácia je vyhladávanie objektov alebo javov, ktoré majú spoločnú črtu alebo črty. Je to metóda zisťovania zhodných alebo rozdielnych vlastností pozorovaných entít. Je to jedna zo základných myšlienkových operácií. Darwina v ...

                                               

Porucha osobnosti

Porucha osobnosti je postihnutie jedinca, o ktorom sa predpokladá, že ako novorodenec síce dostával adekvátnu starostlivosť, no približne od deviatich mesiacov až do dvoch rokov ho velmi zanedbávali. Je menej postihnutý, ako psychotik, ale stále ...

                                               

Potlačenie (psychológia)

Potlačenie alebo supresia je obranný mechanizmus spočívajúci v úmyselnom sebaovládaní tak, že človek ovláda svoje impulzy a želania alebo dočasne odsunie nepríjemné spomienky, keď sa potrebuje sústrediť na niečo iné. Na rozdiel od vytesnenia ide ...

                                               

Potreba (ekonómia)

Potreba je uvedomený alebo neuvedomený nedostatok uspokojenia. Iná definícia znie: chcenie prostriedku na nejaký účel. Podla Milana Kovačku je potreba spojenie účelu a prostriedku vôlou subjektu. Napríklad na ukojenie hladu účel jeme chlieb prost ...

                                               

Povera

Povera je viera, že niektoré javy a udalosti sú prejavom nadprirodzených síl alebo znamením buducnosti; predsudok, vžitý názor bez rozumového zdôvodnenia. Vznik poverčivého správania vysvetluje Skinnerov pokus s holubmi.

                                               

Pôrodná trauma

Pôrodná trauma je podla Otta Ranka protrahovaná vyvrhnutosť z pohodlia maternice do nepriatelského, zmyslovo studeného sveta, do prostredia sterilných pôrodníc; predpoklad, že tu tkvie príčina väčšiny neskorších neuróz. Za podobnú traumu sa považ ...