Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5




                                               

Knižnično-informačné služby

Knižnično-informačné služby poskytujú knižnice svojim používatelom. Zákon č. 126/2015 Z. z. ich definujú ako súčasť zabezpečenia práva na informácie a teda ide o službu vo verejnom záujme. Ide o služby založené na využívaní knižničných fondov s c ...

                                               

Vrtulníková záchranná zdravotná služba

Vrtulníková záchranná zdravotná služba je súčasťou integrovaného záchranného systému na Slovensku. V súčasnosti prevádzkuje 7 základní, ktoré rovnomerne pokrývajú celé územie krajiny.

                                               

Horská služba

Horská služba alebo Horská záchranná služba je obvyklý názov záchranných organizácií, pôsobiacich v niektorých turisticky využívaných pohoriach. Niektoré horské služby majú len profesionálnych záchranárov, no sú i strediská s dobrovolníckou alebo ...

                                               

Tajná služba

Tajná služba je časté označenie bezpečnostných organizácií, pracujúcich utajeným spôsobom. Medzi tajné služby patria hlavne spravodajské služby, policajné a bezpečnostné služby. Tajné služby používajú špecifické metódy a postupy napr. krycie dokl ...

                                               

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je štátny podnik, ktorý poskytuje služby riadenia letovej prevádzky vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Podnik bol založený 1. januára 2000 rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomuni ...

                                               

Slovenská informačná služba

Slovenská informačná služba, skrátene SIS, je slovenská spravodajská služba so sídlom v Bratislave. 6. apríla 2020 bol za riaditela SIS vládou vymenovaný Vladimír Pčolinský. 11. marca 2021 bol zadržaný Národnou kriminálnou agentúrou kvôli podozre ...

                                               

Vojenská spravodajská služba (Slovensko)

Vojenská spravodajská služba bola špeciálna tajná služba, ktorá plnila úlohy spravodajského zabezpečenia obrany Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom Národnej rady Slovenskej repu ...

                                               

Kvalita služby

Kvalita služby je v informatike termín používaný pre rezerváciu a riadenie dátových tokov v počítačových a telekomunikačných sieťach, ktoré používajú prepínanie paketov. Protokoly pre QoS sa snažia o zaistenie a delenie dostupnej prenosovej kapac ...

                                               

Spravodajská služba

Spravodajská služba je zvláštny štátny orgán, ktorý utajeným spôsobom získava také informácie pre najvyššie štátne orgány, či napríklad políciu, ktoré nemožno získať iným spôsobom. Často tiež informácie analyzuje, rozširuje a venuje sa špionáži a ...

                                               

Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie

Federálna bezpečnostná služba Ruskej Federácie) je spravodajská služba Ruskej Federácie, ktorej úlohou je zaistenie vnútornej bezpečnosti štátu. Centrálne velenie FSB sa nachádza v Moskve. Riaditelom je od roku 2008 A. V. Bortnikov, ktorý sa zodp ...

                                               

Spoločnosť

Spoločnosť môže byť: v práve dobrovolné organizované združenie osôb na dosiahnutie spoločného ciela táto definícia sa prelína sa s definíciou societas iuris civilis ludstvo v humanitných vedách a podobne: rôzne definície, pozri spoločnosť socioló ...

                                               

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je druh obchodnej spoločnosti a druh kapitálovej spoločnosti. Je to spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet podielov – akcií, ktorých držitelia sa nazývajú akcionári. Zakladatelia akciovej spoločnosti te ...

                                               

Vedomostná spoločnosť

Vedomostná spoločnosť alebo znalostná spoločnosť alebo poznatková spoločnosť je spoločnosť, v ktorej základ spoločenského a hospodárskeho spolužitia vo zvýšenej miere tvoria individuálne a kolektívne vedomosti a ich organizácia. Pojem sa vyskytuj ...

                                               

Turzovsko-fuggerovská spoločnosť

Turzovsko-fuggerovská spoločnosť je slovenský názov spoločnosti, ktorá vznikla podpísaním predbežnej zmluvy 15. novembra 1494 a zakladacej zmluvy 16. marca 1495, na základe ktorých vytvorili Turzovci a Fuggerovci banskobystrickú podnikatelskú spo ...

                                               

Spoločnosť česko-slovanská

Spoločnosť česko-slovanská/českoslovanská alebo Spoločnosť česko-slovenská/československá alebo Společnost česko-slovanská/česko-slovenská alebo Česko-slovanská/Českoslovanská spoločnosť môže byť: 1829 - 1837, pozri Společnost česko-slovanská Bra ...

                                               

Nízkonákladová letecká spoločnosť

Nízkonákladová spoločnosť dopravca, lacná spoločnosť, lacné aerolínie, lacný dopravca, v slangu: lowcost letecká spoločnosť/letecký dopravca, lowcost, low cost) je letecká spoločnosť, ktorá má vo všeobecnosti nižšie ceny leteniek ako klasické let ...

                                               

Slovenská astronomická spoločnosť

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV je dobrovolná výberová vedecká spoločnosť združujúca vedeckých, odborných, ale aj amatérskych pracovníkov v oblasti astronómie a príbuzných vied. Spoločnosť vznikla v roku 1959 za svoje poslanie si vzala ...

                                               

Spoločnosť Ježišova

Spoločnosť Ježišova alebo Rád jezuitov alebo Jezuiti je najväčší rímskokatolícky reholný rád. V súčasnosti má okolo 20 000 členov. Jej činnosť sa sústreďuje na oblasť misií, vedy a pastorácie. Reholníci zo Spoločnosti Ježišovej na Slovensku si za ...

                                               

Náboženská spoločnosť

Náboženská spoločnosť je spoločenstvo ludí, ktorí sa hlásia k spoločnému náboženstvu resp. náboženská organizácia zabezpečujúca a realizujúca verejný výkon kultu. V užšom zmysle je to takáto organizácia iná než tradičná recipovaná cirkev.

                                               

Železničná spoločnosť Slovensko

Železničná spoločnosť slovensko, a. s. je akciová spoločnosť s prívlastkom "Národný dopravca" prevádzkujúca osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Spoločnosť sídli v Bratislave a jej vlastníkom je štát prostredníctvom Ministerstva dopravy, výsta ...

                                               

Učená spoločnosť Slovenska

Učená spoločnosť Slovenska je čestný orgán SAV, ktorý reprezentuje vedeckú komunitu Slovenska. Učená spoločnosť Slovenska vznikla v roku 2003 pôvodne ako Učená spoločnosť SAV a jej členmi boli vedci, ktorých činnosť súvisela so SAV. V roku 2018 b ...

                                               

Spoločnosť národov

Spoločnosť národov alebo Liga národov bola medzinárodná organizácia založená po skončení prvej svetovej vojny na základe výsledkov parížskej mierovej konferencie. Bola súčasťou tzv. Nového svetového poriadku, ktorý hlásal americký prezident Woodr ...

                                               

Neakademický titul

Kariérny titul je titul udelovaný po ukončení vyššieho odborného vzdelania, ktorý sa smie písať za meno. Zaradenie do národnej klasifikácie vzdelávania: ISCED - 5B Diplomovaný špecialista; titul, ktorý svojim absolventom udelujú vyššie odborné šk ...

                                               

Akademický titul

Akademický titul je čestná hodnosť udelovaná vysokou školou alebo univerzitou absolventom vysokoškolského štúdia. V širšom zmysle je to čestná hodnosť udelovaná vysokoškolsky vzdelanému človeku po splnení istých, najmä vedomostných požiadaviek.

                                               

Šlachtický titul

Tradičné šlachtické tituly v Európe majú korene v neskorej antike a v stredoveku. Hoci sa líšia časovo a aj geografickými regiónmi, nasledovný zoznam poskytuje informácie o tituloch a špecifických rozdieloch.

                                               

Titul

Titul môže byť: víťazstvo v lige knižná publikácia hodnosť stavovská, akademická, vojenská a pod. nadpis článku, knihy a pod. právny nárok, dôvod

                                               

Kandidát vied

Kandidát vied CSc. / do roku 1964 C. Sc. ; skratka v niektorých štátoch ScC) je vedecký titul. Na Slovensku sa udeloval ako vedecká hodnosť od roku 1953 do roku 1996. Udelovať ho v zmysle zákona č. 60/1953 Zb. a nasledujúcich predpisov mohla - po ...

                                               

Dauphin (šlachtický titul)

Dauphin alebo Dauphin de France bol šlachtický titul patriaci prvorodeným synom francúzskeho krála a následníkom francúzskeho trónu. Titul sa používal v rokoch 1350 až 1791 a 1824 až 1830. Titul dauphin je obdobou titulu princ z Walesu, ktorý sa ...

                                               

Dóža (titul)

Dóža je historický titul vladára v niektorých republikách na Apeninskom polostrove, predovšetkým v Benátskej republike, Janovskej republike a Senerice. Vojvoda Amalfskej republiky sa tiež zvykne niekedy označovať ako dóža. V Benátkach sa titul po ...

                                               

Doktor (PhD)

Doktor ; v Česku takisto názov doktor, ale skratka Ph.D. ; v niektorých krajinách Doctor philosophiæ – D.Phil. ; v mnohých krajinách skratka Ph.D) je medzinárodne uznávaný akademický titul. Uvádza sa za menom. Pozor na zámenu s nižším titulom PhD ...

                                               

Despota (titul)

Despota bol byzantský dvorský titul, ktorý sa udeloval aj vládcom v Latinskom cisárstve, Bulharsku, Srbsku, Rumunsku a Trapezuntskom cisárstve. Pôvodný význam titulu despota bol pán, a bol ekvivalentný osloveniu kyrios. Neskôr sa udeloval ako naj ...

                                               

Grada Publishing

Grada Publishing, a. s. je najväčšie vydavatelstvo odbornej literatúry, ktoré pôsobí v Česku, v roku 2010 to bolo druhé najväčšie medzi českými vydavatelmi vôbec. Pôsobí aj na Slovensku. Vzniklo v roku 1991. Pokrýva široké spektrum odbornej liter ...

                                               

Stefan (titul)

Titul Stefan sa odvodzuje od gréckeho slova στέφανος stefanos, ktoré znamená "ovenčený" alebo "korunovaný". Je odvodené z gréckeho στέφος stefos – veniec, koruna. V starovekom Grécku bol veniec čestným odznakom úradníkov alebo vojakov ako odmena ...

                                               

Česko-slovenská futbalová liga

Česko-slovenská futbalová liga bola najvyššia futbalová súťaž, ktorá sa hrala na území Česko-Slovenska v rokoch 1925 – 1993.

                                               

Vojsko

Vojsko môže byť: jednotky, útvary, zväzky, zariadenia určitého druhu vojska napr. ženijné vojsko, rádiotechnické vojsko základná časť ozbrojených síl štátu, ktorú tvoria zväzy, zväzky, útvary, jednotky a zariadenia druhov ozbrojených síl a logist ...

                                               

Pozemné vojsko

Pozemné vojsko alebo pozemné sily sú druh resp. časť ozbrojených síl určená na vedenie bojovej činnosti na zemi. Vo väčšine štátov predstavuje pozemné vojsko najväčšiu časť ozbrojených síl. Podla inej definície ide o "vojsko zložené z polného voj ...

                                               

Rímske vojsko

Rímske vojsko bolo vojsko, ktoré používal staroveký Rím od vzniku Rímskeho královstva v 8. storočí pred Kr., do rozpadu Rímskej ríše v 5. storočí nášho letopočtu. Niekedy sa týmto termínom označuje aj byzantské vojsko, alebo iba vojsko ranobyzant ...

                                               

Ženijné vojsko

Ženijné vojsko je súčasťou pravidelných armádnych síl, vojak slúžiaci u tohto druhu vojska je označovaný ako ženista alebo pionier. Toto vojsko je špecializované na plnenie zvláštnych pozemných úloh pomocou špeciálnej, tzv. ženijnej techniky. Žen ...

                                               

Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR

Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR bolo zložkou Sovietskej armády zodpovedajúcou za protivzdušnú obranu. Po rozpade Sovietskeho zväzu pokračovalo vo svojej činnosti ako súčasť Ozbrojených síl Ruskej federácie v rokoch 1992 až 1998. Na rozdiel od zá ...

                                               

Naše vojsko

Naše vojsko je české vydavatelstvo, ktoré sa zameriava na vydávanie odbornej literatúry s vojenskou, historickou a technickou tematikou, popri ktorej vydáva aj populárno-náučnú literatúru, beletriu. Bolo založené v roku 1945 ako štatutárne zariad ...

                                               

Motostrelecké vojsko

Motostrelecké vojsko alebo motorizované vojsko je v súčasnosti jeden z hlavných druhov pozemného vojska. Oproti klasickej pechote, z ktorej sa vyvinulo sa vyznačuje väčšou mobilitou, shopnosťou flexibilnejšie manévrovať, väčšou palebnou silou a v ...

                                               

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska

Vpád / invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný aj ako vstup spojeneckých vojsk, s krycím názvom: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovi ...

                                               

Spojovacie vojsko

Vojsko spojovacie je špeciálny druh pozemného vojska; je určené na budovanie a udržiavanie stáleho spojenia medzi všetkými velitelstvami a jednotkami, uskutočňuje tiež rádiový prieskum a rádiové rušenie.

                                               

Cestné vojsko

Cestné vojsko je druh pozemného vojska určeného na opravu, údržbu a budovanie vojenských ciest, mostov, na plánovanie a regulovanie pochodov a transportov na výkon poriadkovej služby na komunikáciách.

                                               

Pechota

Pechota je druh pozemného vojska, v ktorom sa vojaci pohybujú v boji pešo a sú vyzbrojení individuálnymi zbraňami. Pechota je v modernej dobe základom prakticky všetkých armád na svete, je schopná všetkých základných druhov bojovej činnosti, čo z ...

                                               

Záložník (vojsko)

Záložník alebo vojak v zálohe alebo hovorovo rezervista je vojak, ktorý po ukončení aktívnej služby v armáde naďalej zostáva v pohotovosti pre prípadné nasadenie vo vojnovom konflikte.

                                               

Volný čas

Volný čas je časť mimopracovného času, ktorá ostáva po vykonaní nevyhnutných činností a ktorú človek využíva na regeneráciu svojich síl, na svoj duševný a telesný rozvoj. Vo volnom čase sa realizuje učenie a sebavzdelávanie, uspokojujú sa kultúrn ...

                                               

Sport utility vehicle

Sport utility vehicle alebo SUV je kategória vozidiel, ktoré vedia prekonať náročnejšie podmienky, ktoré bežný osobný automobil nezvládne. Spája v sebe čiastočne prvky osobného a terénneho automobilu. Má zväčšenú svetlú výšku a zvládne jazdu lahk ...

                                               

Peugeot Partner

Peugeot Partner je dodávkový automobil a automobil pre volný čas, ktorý vyrába francúzska automobilka Peugeot od polovice 90. rokov. Dodávková verzia má názov Partner a verzia pre volný čas Partner Combi. V Taliansku je známy ako Peugeot Ranch. V ...

                                               

Volný pád

Volný pád je pohyb, ktorý koná teleso vplyvom gravitácie vo vákuu, pričom jeho počiatočná rýchlosť je nulová, t.j. 0 m / s {\textstyle 0\,\mathrm {m/s} }. Volný pád z výšky, ktorá je malá v porovnaní s rozmermi Zeme, je pohyb podobný rovnomerne z ...