Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 48
                                               

Tržnica

Tržnica je budova, kde sa predávajú v stánkoch polnohospodárske produkty a drobný tovar, alebo sa tu konajú trhy. Orientálna tržnica sa nazýva bazár alebo súk.

                                               

Velkoobchod

Velkoobchod alebo zriedkavo predaj en gros je obchod, pri ktorom sa tovar kupuje od výrobcu alebo iného velkoobchodníka a predáva maloobchodníkovi alebo inému velkoobchodníkovi, prípadne aj predaj inštitucionálnym, priemyselným a podobným konečný ...

                                               

Veritel

Veritel alebo kreditor je osoba, ktorá má pohladávku. Inými slovami: veritel je účastník záväzkového právneho vzťahu, ktorému je druhý účastník záväzkového právneho vzťahu povinný k nejakému konaniu alebo nekonaniu. V užšom zmysle je veritelom os ...

                                               

Volný trh

Volný trh alebo slobodný trh je trhový systém, v ktorom sa všetky ekonomické rozhodnutia odohrávajú na základe slobodných dobrovolných rozhodnutí zúčastnených strán bez donucovacej sily. V takomto systéme štát sleduje politiku laissez-faire, ktor ...

                                               

Výmenný kruh

Výmenný kruh je dobrovolné spojenie fyzických a/alebo právnických osôb s cielom vzájomného zúčtovania výmeny tovarov a služieb bez použitia zákonného platidla. Podobná definícia znie, že je to organizovaný zúčtovací systém, ktorý slúži na bezhoto ...

                                               

Výmenný vzťah

Výmenný vzťah je vzťah medzi luďmi ako jednotlivcami, skupinami, kolektívmi a pod., ktorý vzniká v procese výmeny činností a produktov práce, t. j. v tej fáze spoločenského reprodukčného procesu, ktorá vystupuje medzi rozdelovaním a spotrebou.

                                               

Vysokofrekvenčná identifikácia

Vysokofrekvenčná identifikácia alebo RFID je identifikačný prvok na identifikáciu tovaru, pracujúci vo vysokofrekvenčnom pásme. Je to "pokračovanie" systému čiarových kódov. Iniciátorom vývoja bola, podobne ako v prípade čiarových kódov, firma Wa ...

                                               

Vývoz (obchod)

Vývoz alebo export je: b) export aj: tovar vyvezený touto činnosťou c) v národnom účtovníctve a makroekonómii: celkový objem statkov tovarov alebo služieb, ktorý určité národné hospodárstvo štát dodalo za určitý čas do zahraničia a) činnosť, ktor ...

                                               

Zahraničný obchod

Zahraničný obchod je časť národného hospodárstva danej krajiny, ktorá zahŕňa obeh tovaru a služieb, prekračujúci hranice a ekonomiku danej krajiny. Je to jeden zo spôsobov zapojenia národného hospodárstva krajiny do svetového hospodárstva a do me ...

                                               

Zákon klesajúceho dopytu a rastúcej ponuky

Zákon klesajúceho dopytu a rastúcej ponuky je ekonomický zákon, podla ktorého s rastúcou cenou - za inak nezmenených podmienok - klesá dopytované množstvo a rastie ponúkané množstvo statku, alebo inými slovami, že funkcia dopytu je klesajúca a fu ...

                                               

Zlatá cesta (história)

Zlatá cesta bola historická obchodná cesta, po ktorej sa dopravovala sol z rakúskych solných baní na sever do českých krajín. Cesta viedla v mnohých vetvách úzkymi cestičkami i širokými cestami. Vo všetkých troch hlavných líniách historickej cest ...

                                               

Zmenka

Zmenka je obchodovatelný cenný papier, ktorého podstatou je záväzok určitých osôb zaplatiť majitelovi zmenky v určenom mieste a čase sumu určenú v zmenke. Zmenka musí mať písomnú formu a spĺňať náležitosti stanovené v zákone. Právna úprava zmenie ...

                                               

Poistenie

Poistenie alebo asekurácia je efektívna forma tvorby a prerozdelenia peňažných fondov, ktorú vykonáva poisťovňa na základe tzv. poistných vzťahov. Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekolkých poistených rozložia na všetkých poistených. P ...

                                               

Against all risks

"Against all risks" je typ poistenia, ktorý namiesto konkrétnych rizík pokrýva všetky riziká s výnimkou tých, ktoré sú v príslušnej poistnej zmluve taxatívne vymenované. Napríklad ak zmluva nespomína poškodenie výbuchom sopky, akékolvek poškodeni ...

                                               

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie je súhrnný názov pre všetky odvetvia poistenia, ktoré nespadajú pod životné poistenie. Patria sem predovšetkým všetky poistenia majetku, ďalej úrazové poistenie osôb a v neposlednom rade aj poistenie zodpovednosti za škodu. Uz ...

                                               

Podpoistenie

Podpoistenie je stav, kedy je predmet poistený na nižšiu sumu, než je jeho vlastná hodnota. V prípade poistnej udalosti potom bude poistné plnenie stanovované v rovnakom pomere ku škode, v akom bola suma, na ktorú bolo poistenie dojednané, ku sku ...

                                               

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo strate osobného vlastníctva, ktoré sa nachádza v poistenej nehnutelnosti. Niektoré poistenia poskytujú tiež finančné krytie osobných vecí dočasne odobratýc ...

                                               

Poistenie majetku

Poistenie majetku je jedno z poistných odvetví, z ktorého poisťovňa v zmysle dohodnutých poistných podmienok poskytne poistnú náhradu za škodu utrpenú na poistenom majetku. Poistenie majetku sa člení na dva základné typy poistenia: poistenie nehn ...

                                               

Poistenie nehnutelnosti

Poistenie nehnutelnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo narušení, buď osobou alebo inými udalosťami. Poistenie nehnutelnosti je jeden z dvoch základných typov poistenia majetku. Druhý základný typ poistenia m ...

                                               

Poistenie schopnosti splácať

Riziko neschopnosti splácať svoje záväzky voči finančným inštitúciám je možné značne znížiť poistením schopnosti splácať. Tento stav môže nastať napríklad v situáciách, kedy klient banky či inej finančnej spoločnosti ponúkajúce úvery prišiel o za ...

                                               

Poistná udalosť

Poistná udalosť je náhodná udalosť, pri ktorej vzniká nárok na poistné plnenie. Jej nahlásenie je povinnosťou poisteného. Po nahlásení zahajuje poisťovňa tzv. likvidáciu poistnej udalosti, pri ktorej likvidátor posúdi nárok na poistné plnenie a v ...

                                               

Poistný podvod

Poistný podvod alebo poisťovací podvod je trestný čin, ktorý spočíva vo vylákaní poistného plnenia bez zjavného právneho nároku. Zvyčajne spočíva v uvedení nepravdivých údajov o poistnej udalosti, ktoré následne ovplyvňujú výšku plnenia. Typickým ...

                                               

Poistný vzťah

Poistný vzťah predstavuje formu spoločenského spojenia hospodárskych subjektov alebo osôb a poistitelov, ktorého charakter je predovšetkým ekonomický. Poistný vzťah je obojstranným vzťahom, ktorého cielom je ochrana a zabezpečenie hospodárstva, z ...

                                               

Poisťovňa

Poisťovňa je právny subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a činnosti s nimi súvisiace. Zameriava sa na poistenie voči rizikám, výplaty poistného plnenia, zábrannú činnosť a investičnú činnosť. Poisťovne vytváraj ...

                                               

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo je odvetvie národného hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou alebo sprostredkovatelskou činnosťou v oblasti poistenia. To sú tiež základné úlohy poisťovníctva. Zahŕňa všetky právne subjekty zaoberajúce sa poisťovacími ...

                                               

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je zmluvné poistenie, pri ktorom právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu. Opakom povinného zmluvného poistenia je dobrovolné zmluvné poistenie. Povinné zmluvné poistenie sa vyskytuje napríklad: autorizova ...

                                               

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzavretie je zo zákona povinné pre každého motoristu. Cielom poistenia j ...

                                               

Technická úroková miera

Technická úroková miera je úroková miera, ktorú používajú poisťovne pri výpočte výšky poistných platieb pre produkty životného poistenia. Predstavuje také zhodnotenie poistných rezerv, na ktoré má klient zmluvne dohodnutý nárok. Maximálnu výšku t ...

                                               

Verejné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie je na Slovensku druh zdravotného poistenia. Na základe tohto poistenia sa poskytuje osobám uvedeným v kapitole Osobný rozsah za istých podmienok zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej star ...

                                               

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti.

                                               

Zmluvné poistenie

Zmluvné poistenie je poistenie, ktoré vzniká uzavretím poistnej zmluvy. Jeho opakom je zákonné poistenie. Zmluvné poistenie môže byť povinné alebo dobrovolné. Zmluvné poistenie zaniká výpoveďou poistenia alebo nezaplatením poistného alebo odstúpe ...

                                               

Obecná polícia

Hodnosti a hodnostné označenie obecných a mestských polícií sa líši. Prevládajú najmä tieto hodnosti: strážnik, strážny alebo konstábel základná hodnosť kadet uchádzač o prácu mestského policajta počas prípravného obdobia kapitán, prefekt alebo s ...

                                               

Polícia

Polícia je ozbrojený bezpečnostný orgán štátu alebo menšej samosprávnej jednotky, určený najmä na udržiavanie vnútorného poriadku prostredníctvom preventívnej a represívnej činnosti. Príslušník/príslušníčka policajného zboru sa nazýva policajt/po ...

                                               

Deklarácia o polícii

Deklarácia o polícii je kódex policajnej etiky určený príslušníkom polície a verejnosti všetkých členských štátov Rady Európy. Obsahuje pravidlá o etických povinnostiach policajtov v činnej službe. Je aplikáciou princípu humanizmu v rezolúcii Rad ...

                                               

GSG 9

Grenzschutzgruppe 9 der Bundespolizei, často skracovaná na GSG 9, je nemecká policajná protiteroristická jednotka. Patrí do kompetencie ministerstva vnútra.

                                               

Interpol

Interpol je medzinárodná policajná organizácia združujúca demokratické aj nedemokratické štáty v rámci boja so všetkými druhmi trestnej činnosti. Je založená na spolupráci všetkých členských štátov pri prenasledovaní, vyhladávaní a zatýkaní pácha ...

                                               

Královská kanadská jazdná polícia

Královská kanadská jazdecká polícia je federálna a národná paramilitaristická polícia Kanady, ktorá vznikla 1. decembra 1920 zlúčením Královskej severozápadnej jazdeckej polície, založenej v roku 1873 s Dominiálnou políciou založenou v roku 1868. ...

                                               

New Scotland Yard

New Scotland Yard zväčša nazývaný Scotland Yard, prípadne The Yard, je meno velitelstva Metropolitnej polície, ktorá pôsobí na území Velkého Londýna. V súčasnosti sídli v budove pozdĺž ulíc Broadway a Victoria Street v londýnskom mestskom obvode ...

                                               

Policajná brutalita

Policajná brutalita je neprimerané, neopodstatnené alebo protizákonné použitie sily policajtom pri výkone povolania voči jednostlivcovi alebo viacerým osobám. Presné zadefinovanie tohto pojmu je problematické. Americký kriminológ Kenneth Peak uvá ...

                                               

Policajná stanica

Policajná stanica je budova alebo komplex budov slúžiacich ako pracovisko pre policajtov a zamestnancov polície. Kapacita a zariadenie policajnej stanice sa odlišuje v závislosti od umiestnenia v organizačnej štruktúre polície.

                                               

Policajný štát

Policajný štát je štát, v ktorom výkonná moc nadobudne dominantné postavenie, opak právneho štátu. Policajný štát sa opiera o políciu a iné represívne zložky, pomocou ktorých si udržiava moc. Obyvatelia policajného štátu majú obmedzenú sociálnu, ...

                                               

Povinnosti policajta

Každý policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti podla zákona povinný dbať na česť, vážnost a dôstojnost osoby a nepripustit, aby v súvislosti s jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil m ...

                                               

V mene zákona (formula)

V mene zákona je slovné spojenie, ktoré príslušník ozbrojeného bezpečnostného orgánu verejnej správy štátu v prípade potreby používa pri služobnom výkone. Táto zásada platila v Česko-Slovensku a platí na Slovensku a obdobne aj v Česku a Nemecku.

                                               

Zásahová jednotka

Zásahová jednotka alebo kukláči alebo zásahovka je slovenské pomenovanie pre príslušníka policajnej zásahovej jednotky. Hovorový výraz sa zaužíval kvôli charakteristickej kukle, ktorou si príslušníci týchto jednotiek maskujú tvár, aby nedošlo k o ...

                                               

Žandárstvo

Žandárstvo alebo žandarméria je vojenská organizovaná ozbrojená bezpečnostná zložka vykonávajúca funkciu polície. Príslušník žandárstva sa nazýva žandár. Žandárstvo vzniklo vo Francúzsku a neskôr sa uplatnilo takmer vo všetkých európskych štátoch ...

                                               

Židovská poriadková služba

Židovská poriadková služba, tiež známa pod názvom Židovská polícia bola pomocná policajná jednotka vytvorená Judenratom v židovských getách počas druhej svetovej vojny a podliehajúca nacistickým rozkazom. Členovia poriadkovej služby nemali oficiá ...

                                               

Pošta

Pošta je odvetvie spojov, ktoré zabezpečuje prepravu všetkých druhov správ a rôznych druhov zásielok pomocou technickej základne, ktorú tvoria poštové strediská, schránky a doručovatelia. Pod týmto pojmom sa rozumie aj budova, kde sa poskytujú po ...

                                               

Adresa (pošta)

Adresa je v poštovom styku súbor údajov, ktorý umožňuje dodanie veci alebo správy konkrétnej osobe alebo organizácii. Na Slovensku obsahuje označenie adresáta: meno osoby alebo organizácie a označenie odovzdávacieho miesta vrátane spôsobu dodania ...

                                               

Aerogram (list)

Aerogram je špeciálny typ listu, zasielaný letecky. Je to tenký list papiera s vytlačenou známkou, ktorý je potrebné určitým spôsobom zložiť, za ktorý sa vďaka nízkej váhe platí nižšie poštovné.

                                               

Cenina (všeobecne)

Cenina je chránená nepeňažná tlačovina, t.j. doklad o zaplatení poplatku za spoplatnené konanie orgánu verejnej správy, súdu a pošty alebo o osvedčení určitej skutočnosti. Cenina preukazuje hodnotu, ktorá je na nej napísaná. Rozlišujú sa: poštové ...