Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46
                                               

Crowne Plaza

Crowne Plaza je reťazec hotelov, ktorý vlastní skupina InterContinental Hotels Group. Hotely sa obyčajne nachádzajú v centrách miest, dovolenkových destináciách alebo v blízkosti dôležitých letísk. Prvý hotel reťazca bol otvorený v meste Rockvill ...

                                               

ESO Hotel

ESO Hotel v púšti Atacama v Čile od architektonickej kancelárie Auer+Weber je vo svojej podstate pozoruhodným projektom. Pojem hotel nie je úplne presný, pretože budova neslúži verejnosti, ale vedcom a astronómom, ktorí tu pracujú s jedným z najv ...

                                               

Garni hotel

Garni hotel alebo hotel garni alebo nepresne garni je hotel určený predovšetkým na krátkodobé prechodné pobyty, ktorý návštevníkom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s obmedzeným rozsahom stravovania, zredukovaným ...

                                               

Horský hotel

Horský hotel je hotel určený na náročné športovo-rekreačné pobyty. Spravidla je umiestnený v ťažko prístupnom teréne, nezriedka bez priameho napojenia na cestnú sieť.

                                               

Hotelová akadémia

Hotelová akadémia je vzdelávacia inštitúcia, ktorej hlavným študijným zámerom je pripraviť odborníkov, ktorí by mali teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového str ...

                                               

Motel

Motel je hotel, ktorý sa spravidla buduje pri hlavných cestných trasách a dialniciach, a ktorý návštevníkom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areáli motela. Spravidla slúži na jedno- alebo dvojdňové ubytovanie motoristov.

                                               

Akatist

Akatist alebo akafist je ďakovno-oslavnou bohoslužbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Počas jeho modlitby sa nesedí, ale ako vyjadrenie radosti a vďačnosti sa celý čas stojí. Akatist sa spravidla skladá z 13 kondakov a 13 ikosov. Najzná ...

                                               

Aleluja (omša)

Aleluja je časť rímskokatolíckej omše. Nasleduje po graduále a predcháza čítaniu evanjelia. Skladá sa z refrénu na slovo aleluja a z verša, ktorým nasleduje opakovanie refrénu. Sólista spieva aleluja, ktoré zbor opakuje a pokračuje jubilom - dlho ...

                                               

Anafora (liturgia)

Anafora je nosná časť liturgie verných a jedna z najstarších častí eucharistickej liturgie. V západnom obrade sa nazýva aj eucharistický alebo omšový kánon. V byzantskom obrade sa začína zvolaním Stojme dôstojne a v bázni, pozorne vnímajme, aby s ...

                                               

Apoštolár

Apoštolár alebo Apoštol je bohoslužobná kniha v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorá obsahuje liturgické čítania zo Skutkov svätých apoštolov a listov svätých apoštolov. V byzantskom obrade sa Zjavenie svätého apoštola Jána na bohoslužbá ...

                                               

Book of Common Prayer

Book of Common Prayer je skrátený názov viacerých vydaní liturgickej knihy anglikánskej cirkvi v Anglicku a niektorých pridružených anglikánskych cirkví. Kniha bola najkomplikovanejšia a najdirektívnejšia liturgia, akú používala akákolvek nekatol ...

                                               

Božská liturgia

Božská liturgia alebo svätá božská liturgia či jednoducho liturgia je u gréckokatolíkov a pravoslávnych spoločné označenie pre eucharistickú bohoslužbu. Svätá božská liturgia môže byť liturgia svätého Jána Zlatoústeho, liturgia svätého Bazila Vel ...

                                               

Časoslov

Časoslov alebo zriedkavo horologion alebo horológium je bohoslužobná kniha v byzantskom obrade, ktorá obsahuje stále časti denného okruhu bohoslužieb. Pod pojmom časoslov sa často myslí aj samotná modlitba bohoslužieb denného okruhu. Časoslov den ...

                                               

Deviata hodinka

Deviata hodinka je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá sa modlí okolo pätnástej hodiny popoludní. Jej základná štruktúra je nasledujúca: zvyčajný začiatok, žalmy 83, 84, 85, tropáre, Pre svoje meno…, Trojsvätá pieseň až po Otče ná ...

                                               

Doxológia

Doxológia je velebenie výsostnej božej moci. Takým je napríklad takzvaná velká doxológia Sláva na výsostiach Bohu na zemi pokoj luďom dobrej vôle. Najznámejšou doxológiou je modlitba Sláva Otcu i Synu. Doxológia sa časom stala organickou súčasťou ...

                                               

Eucharistická adorácia

Eucharistická adorácia je jedným z prejavov úcty k Ježišovi Kristovi prítomnému v premenenej hostii. Táto činnosť sa môže praktizovať vtedy, keď je Najsvätejšia Sviatosť vystavená k verejnej úcte v monštrancii, ale aj keď je zatvorená za dvierkam ...

                                               

Ikos (text)

Ikos je modlitebný text vyskytujúci sa v niektorých bohoslužbách v byzantskom obrade. Ikos sa spravidla viaže na kondák. Ikos sa vyskytuje na utierni po šiestej óde kánona. Ikosy sa spolu s inými časťami nachádzajú aj v akatiste.

                                               

Irmos

Irmos je prvý tropár ódy v kánone. Predstavuje melodický vzor pre nasledujúce tropáre danej ódy. Okrem bohoslužieb, na ktorých sa vyskytuje kánon, sa na velké sviatky spieva irmos aj na božskej liturgii a to 9. irmos z utierne namiesto spevu Dôst ...

                                               

Kadidlo

Kadidlo, v pravoslávii sa mimo všeobecného výrazu кадило používa skôr výraz ладан, novogr. λήδανον, či λάδανον) je vonná živica, ktorá sa pripravuje z tzv. glejoživice. Získava sa z kmeňa kadidlovníka, používa v kombinácii s myrhou a balzamom a p ...

                                               

Kánon (byzantský obrad)

Kánon je sled spevov usporiadaných podla istého poriadku v byzantskom obrade. Kánon pozostáva z deviatich ód, okrem obdobia Velkého pôstu sa však druhá óda nepoužíva. Kánon sa vyskytuje napr. v utierni, povečerí, paraklise, parastase a v iných bo ...

                                               

Katisma

Katisma alebo kafizma je časť Žaltára pozostávajúca z niekolkých žalmov a používaná v cirkvách byzantského obradu. Názov je odvodený od gréckeho καθίζειν, pretože počas čítania katismy sa môže sedieť. Celý Žaltár je rozdelený na 20 katisiem. Tie ...

                                               

Kondak

Kondak alebo kondák je jeden z druhov bohoslužobných hymnov v byzantskom obrade. Šlo o prvú byzantskú básnickú formu. Ide o poetickú homíliu alebo kázeň, ktorá sa skladá z 18 až 30 strof. Sú spievané a riadia sa štruktúrnym vzorom stanoveným prvo ...

                                               

Krížová cesta

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dol ...

                                               

Liturgia hodín

Liturgia hodín alebo posvätné ofícium je oficiálna denná modlitba hlavne rímskokatolíckej cirkvi konaná v určených hodinách dňa ustáleným spôsobom individuálne alebo spoločne. Je obsiahnutá v rovnomennej knihe vydanej v roku 1971. Denná modlitba ...

                                               

Liturgia svätého Bazila Velkého

Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Velkého je liturgiou gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa 10 ráz do roka. Jej štruktúra je zhodná s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho, od ktorej sa odlišuje najmä svojou anaforou, ktorá ...

                                               

Liturgia svätého Jána Zlatoústeho

Svätá božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho je najčastejšie slávenou liturgiou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa väčšinu dní roka – okrem aliturgických dní a ďalších 10 dní, kedy je predpísané sláviť liturgiu svätéh ...

                                               

Liturgia vopredposvätených darov

Liturgia vopredposvätených darov alebo liturgia vopred posvätených darov alebo svätá služba vopredposvätených darov, csl. Лїтургі́я преждеосвяще́нныхъ даро́въ) je špeciálna pôstna bohoslužba v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa spra ...

                                               

Liturgický spevník

Liturgický spevník je v Rímskokatolíckej cirkvi znotovaný spevník. Obsahuje spevy, ktoré sa používajú pri liturgii. Liturgický spevník je v podstate trojdielny, zhotovovaný vo formáte "na ležato". Pri omši ho využívajú najmä organisti, kantori a ...

                                               

Mea culpa, mea maxima culpa

Mea culpa, mea maxima culpa je latinská veta, ktorá znamená: Moja vina, moja prevelká vina. Hovorí sa ako vyznanie viny v prvej časti v katolíckej omše. Mea culpa, mea maxima culpa je časťou modlitby Confiteor. Modlitba vyjadruje úkon kajúcnosti ...

                                               

Minea

Minea je bohoslužobná kniha v cirkvách byzantského obradu, ktorá obsahuje texty menlivých častí bohoslužieb na každý deň roka. Minea je rozdelená podla mesiacov v roku. Sviatočná minea obsahuje texty menlivých častí bohoslužieb večiereň, utiereň ...

                                               

Miništrant

Miništrant je svetský služobník, ktorý pomáha kňazom počas bohoslužby. Pojem sa používa najmä v rámci rímskokatolíckej cirkvi, obdobná funkcia však existuje aj v niektorých evanjelických a starokatolíckych cirkvách a tiež v Spoločenstve kresťanov.

                                               

Moleben

Moleben je kratšia spoločná modlitba v cirkvách byzantského obradu obracajúca sa na Krista, Bohorodičku alebo nejakého svätého. Pripomína skrátenú utiereň. Podobnou ale dlhšou bohoslužbou je paraklis.

                                               

Monštrancia

Monštrancia alebo ostenzórium je strieborná pozlátená nádoba alebo nádoba z ušlachtilého kovu, užívaná od stredoveku v rímsko-katolíckej liturgii na verejné vystavenie Oltárnej sviatosti.

                                               

Obednica

Obednica je bohoslužba v byzantskom obrade gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorá sa slúži naobed. Obednica sa slúži vtedy, keď sa neslúži božská liturgia. Pôvodne vznikla, aby umožnila pustovníkom v púšti prijímať sv. prijímanie.

                                               

Oktoich

Oktoich alebo osmohlasník je liturgická kniha v cirkvách byzantského obradu, ktorá obsahuje menlivé časti bohoslužieb na dni v týždni. Oktoich je rozdelený na osem hlasov podla ôsmych byzantských tónov, z ktorých každý obsahuje menlivé časti na k ...

                                               

Omša (bohoslužba)

Omša alebo svätá omša alebo slávenie eucharistie je eucharistická bohoslužba v latinskej cirkvi a v cirkvách, ktoré sa od nej oddelili. Názov omša lat.: missa – rozpustenie, rozchod pochádza zo záverečnej formuly, ktorou kňaz prepúšťa zhromaždeni ...

                                               

Panychída

Panychída je krátka bohoslužba za zomrelých v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Je súčasťou pohrebu a často sa modlí aj na konci liturgie, resp. po nej, ak bola liturgia slúžená za zosnulých. Štruktúra panychídy: zvyčajný začiatok, tropáre, ...

                                               

Paraklis

Paraklis je spoločná modlitba v cirkvách byzantského obradu obracajúca sa na Bohorodičku alebo nejakého svätého. Najznámejší paraklis je adresovaný presvätej Bohorodičke. Kratšou modlitbou podobnou paraklisu je moleben.

                                               

Parastas

Parastas je modlitba cirkví byzantského obradu za zomrelých. Kratšou modlitbou za zomrelých ako parastas je panychída. Parastas sa niekedy zvykne nazývať ako velká panychída.

                                               

Paškál

Paškál je vysoká velkonočná svieca. Paškál je zapalovaný pri velkonočnej vigílii v cirkvách západnej liturgickej tradície a symbolizuje vzkrieseného Krista, ktorého svetlo podla kresťanskej náuky rozráža temnoty smrti. Velkonočná sviečka sa zapal ...

                                               

Polnočnica

Polnočnica je oficiálna modlitba v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorá sa slúži o polnoci alebo počas noci. Je súčasťou denného okruhu bohoslužieb. Niekedy sa slúži tesne pred utierňou.

                                               

Povečerie

Povečerie je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá nasleduje po večierni. Povečerie môže byť malé a velké. Medzi veriacimi byzantského obradu na Slovensku je najznámejšie povečerie, ktoré sa slúži v predvečer sviatku Narodenia Pána ...

                                               

Prestol (oltár)

Pôvodný význam slovanského výrazu prestol Престо́л je trón, stolec, obetný stôl. V gréckych chrámoch sa nazýva Αγία Τράπεζα / Agía Trápeza - "Svätá Trapéza" trapéza = jedáleň, jedálenský stôl.

                                               

Prokimen

Prokimen je verš zo žalmu, ktorý sa spieva zvyčajne pred čítaniami na božskej liturgii alebo inej bohoslužbe v cirkvách byzantského obradu. Prokimen sa spieva na niektorý hlas oktoicha. Pri prokimene sa medzi jeho jednotlivými opakovaniami pridáv ...

                                               

Prvá hodinka

Prvá hodinka je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá sa modlí okolo šiestej hodiny ráno. Jej základná štruktúra je nasledujúca: zvyčajný začiatok, žalmy 5, 89, 100, tropáre, Riaď moje kroky., Trojsvätá pieseň až po Otče náš, kondák ...

                                               

Simeonov chválospev

Simeonov chválospev je tradičná kresťanská modlitba prevzatá priamo z Nového zákona. Tento chválospev, ktorý má dôležitú úlohu v liturgii hodín na sviatok Obetovania Pána, sa objavuje v evanjeliu podla Lukáša.

                                               

Slávnosť (liturgický deň)

Slávnosť je typ liturgického dňa v rímskokatolíckom liturgickom kalendári. Slávnosťami sú zvlášť význačné dni, v ktoré sa slávia udalosti spásy, alebo zvlášť významní svätci. Narozdiel od ostatných liturgických dní, ktoré sa začínajú a končia pol ...

                                               

Slávnostná omša

Slávnostná omša ; lat. missa solemnis) je v niektorých cirkvách, hlavne Rímskokatolíckej, označenie omše slávenej zvláštnym slávnostným spôsobom, pričom je zvyčajne prítomných viacej kňazov, liturgické texty sa spievajú a používa sa kadidlo. Obvy ...

                                               

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania alebo sväté tajomstvo myropomazania alebo sviatosť Zoslania Ducha Svätého, ludovo nazývaná birmovka, je sviatosť, počas ktorej podla náuky katolíckej cirkvi zostupuje na adeptov prijatia Duch Svätý. Birmovanie je jednou zo sie ...

                                               

Šiesta hodinka

Šiesta hodinka je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá sa modlí okolo dvanástej hodiny napoludnie. Jej základná štruktúra je nasledujúca: zvyčajný začiatok, žalmy 53, 54, 90, tropáre, Pane príď nám…, Trojsvätá pieseň až po Otče náš ...