Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 398
                                               

Obývatelnosť planéty

Obývatelnosť planéty je miera, v akej planéta alebo prirodzený satelit dokáže slúžiť pre vývin a udržanie života. Jedinou absolútnou požiadavkou pre život je zdroj energie, ale pojem obývatelnosti planéty predpokladá mnohé iné geofyzikálne, geoch ...

                                               

Kozmonautika

Kozmonautika alebo astronautika je oblasť vedy a techniky, ktorá sa zaoberá vynášaním umelých telies a cestovaním mimo zemskú atmosféru. Zahŕňa lety kozmických rakiet a kozmických raketoplánov, ktoré štartujú s pomocou raketových motorov a pristá ...

                                               

3. kozmická rýchlosť

Tretia kozmická rýchlosť je rýchlosť potrebná pre únik telesa z gravitačného pola Slnka vo vzdialenosti Zeme od Slnka. Tretia kozmická rýchlosť v smere jej pohybu sa rovná v = 16.6 km.s −1. Prvé človekom vyrobené teleso, ktoré dosiahlo takúto rýc ...

                                               

Aerodynamický zostup

Aerodynamický zostup je spôsob pristávania umelých telies na planétach s atmosférou. Jeho charakter sa líši podla tvaru telesa: v prípade, že je teleso symetrické, je jeho dráha určená iba zákonmi balistiky - tzv. balistický zostup ak je tvar tel ...

                                               

Akcelerometer

Akcelerometer je prístroj na meranie negravitačných zrýchlení využitím zotrvačných vlastností hmotných telies. V kozmonautike sa používa na meranie ťahu motorov, odporu prostredia, tlaku slnečného žiarenia a podobne. Umiesťuje sa priamo na konštr ...

                                               

Alcubierrov pohon

Teóriu warpového pohonu vytvoril mexický fyzik Miguel Alcubierre publikované 1994 a preto sa warpový pohon nazýva aj alcubierrov pohon. Teória sa zakladá na fakte, že hoci žiadne teleso nemôže prekročiť rýchlosť svetla, keď sa však podarí lokálne ...

                                               

Astrodynamika

Astrodynamika je vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom pohybu rakiet, striel a kozmických lodí pomocou Newtonových pohybových zákonov a gravitačného zákona. Je to odbor nebeskej mechaniky.

                                               

Astronavigácia

Astronavigácia je metóda astronomickej navigácie kozmickej lode, ktorej podstatou je orientácia kozmickej lode na určitú zvolenú hviezdu alebo iný objekt na oblohe. Uskutočňuje sa pomocou malého ďalekohladu a fotobunky s registráciou odchýlky sle ...

                                               

Beztiažový stav

Beztiažový stav, bezváhový stav alebo stav beztiaže je stav, pri ktorom na organizmy alebo predmety nepôsobí žiadna tiaž, ktorá je inak vyvolaná gravitačným pôsobením napríklad planét alebo hviezd; alebo odstredivou silou vyvolanou rotáciou teles ...

                                               

Committee on Space Research

Committee on Space Research je organizácia v rámci Medzinárodného koncilu vedeckých združení, do ktorého patria i Spojené štáty americké prostredníctvom svojej Národnej akadémie vied. COSPAR bola založená v roku 1958 ako vyústenie a pokračovanie ...

                                               

Crew Safety System

Crew Safety Systems je súbor senzorov a ukazovatelov na palube vesmírnej lode, určených na detekciu zlyhania niektorého z riadiacich alebo podporných subsystémov. Dávajú posádke možnosť vyhodnotiť technický stav. CSS je zvyčajne schopný v prípade ...

                                               

Delta-v

Delta-v označuje v astrodynamike zmenu rýchlosti. Táto skalárna hodnota vyjadruje úsilie, ktoré je nutné vyvinúť na vykonanie daného orbitálneho manévru, napríklad prechod na inú obežnú dráhu.

                                               

Dialkový prieskum Zeme

Dialkový prieskum Zeme je metóda geologicko-geografického prieskumu Zeme pomocou umelých družíc. Vyvinula sa z leteckého snímkovania. Multispektrálnymi snímkami povrchu Zeme z družíc sa získavajú poznatky o geologických štruktúrach, ktoré nemožno ...

                                               

Efektívny potenciál

Efektívny potenciál kombinuje potenciálnu energiu a tangenciálnu kinetickú energiu obiehajúceho objektu. Efektívny potenciál napriek svojmu názvu nie je v skutočnosti potenciál, ale má rozmer energie. Môže sa použiť na určenie orbity planét. Zákl ...

                                               

Eliptická dráha

Eliptická dráha, v astrodynamike alebo v nebeskej mechanike znamená Keplerovu dráhu s obežnou excentricitou menšou ako 1. Zahŕňa aj kruhovú dráhu s excentricitou rovnou nule. V striktnejšom chápaní je to Keplerova dráha s excentricitou väčšou ako ...

                                               

Excentricita (astronómia)

Excentricita dráhy alebo výstrednosť je jedným z elementov dráhy, opisujúcich pohyb kozmického telesa v kozmickom priestore. Vyjadruje kruhovosť resp. nekruhovosť dráhy napr. planéty alebo kométy. Pre kružnicu je e = 0 {\displaystyle e=0}, pre el ...

                                               

Fly-by

Fly-by je v kozmonautike prelet kozmickej sondy popri niektorej planéte alebo inom telese. Technikou fly-by sa upravuje dráha sondy gravitačným pôsobením príslušnej planéty. Tak bol usmernený Mariner 10 od Venuše k Merkúru a sondy Pioneer 10 a Pi ...

                                               

Graf rezov charakteristickej energie C3

Graf rezov charakteristickej energie C 3, skrátene graf rezov C 3, anglicky porkchop plot, je graf, ktorý zobrazuje kontúry rovnakej charakteristickej energie C 3 pre kombinácie dátumov štartu a príletu medziplanetárneho letu. Preskúmaním výsledk ...

                                               

Gravitačný manéver

Gravitačný manéver alebo gravitačný prak v kozmonautike a nebeskej mechanike znamená využitie preletu planetárnej sondy gravitačným polom planéty na zmenu smeru a rýchlosti umelého kozmického telesa. Pri prelete za planétou ide o urýchlenie sondy ...

                                               

Gravitačný potenciál

Gravitačný potenciál je gravitačná potenciálna energia na jednotku hmotnosti: ϕ = E m {\displaystyle \phi ={\frac {E}{m}}} Gravitačný potenciál hmotného bodu v newtonovskej fyzike vyjadrený vzorcom: ϕ r = − G M r, {\displaystyle \phi r=-{\frac {G ...

                                               

Hyperbolická dráha

Hyperbolická dráha v astrodynamike alebo nebeskej mechanike je trajektória akéhokolvek telesa okolo centrálneho telesa, ktorého rýchlosť je dostatočná, aby toto teleso uniklo gravitácii centrálneho telesa. Za zjednodušených predpokladov letí tele ...

                                               

Charakteristická energia C3

Charakteristická energia C 3 v astro-dynamike je mierou nadmernej špecifickej energie, ktorá je potrebná na to, aby sonda unikla od centrálneho telesa. Jednotkou je meter 2 / sekunda 2, teda rýchlosť na druhú alebo dvojnásobok energie na jednotku ...

                                               

Interkozmos

Interkozmos je názov pre kozmický program socialistických štátov. Jeho cielom bol výskum a mierové využitie kozmického priestoru. Táto medzinárodná organizácia vznikla v roku 1967 v Moskve, no jej názov Interkozmos bol schválený až v roku 1970 na ...

                                               

International Designator

International Designator je medzinárodná konvencia pre označovanie satelitov. Skladá sa z roku štartu, trojciferného prírastkového čísla od začiatku daného roka a až troj-písmenového kódu predstavujúceho sekvenčný identifikátor kusu v štarte. Nap ...

                                               

Katalógové číslo satelitu USSPACECOM

Satelitné katalógové číslo je sekvenčné 5 miestne číslo pridelené USSPACECOM satelitu v poradí identifikácie. Pred USSPACECOM bol katalóg spravovaný velitelstvom NORAD. Prvý katalógový objekt, katalógové číslo 00001, je raketa Sputniku 1, ktorý m ...

                                               

Kozmická loď

Kozmická loď je dopravný prostriedok určený na cestovanie vo vesmíre, t.j. mimo zemskej atmosféry alebo v jej horných vrstvách. Kozmické lode zahŕňajú pilotované lode, ako aj automatické nepilotované zariadenia. Častejšie sa však o kozmickej lodi ...

                                               

Kozmická rýchlosť

Kozmická rýchlosť je rýchlosť, potrebná na prekonanie gravitačného pôsobenia kozmického telesa. Rozoznávame niekolko kozmických rýchlosti, bežne sa stretávame s prvými troma: 2. kozmická rýchlosť – minimálna úniková rýchlosť z povrchu planéty. Pr ...

                                               

Kozmická sonda

Kozmická sonda je umelé kozmické teleso bez ludskej posádky vypustené k Mesiacu alebo na únikovú dráhu zo zemského gravitačného pola. Úlohou týchto sond je výskum vlastností priestoru, ktorým prelietajú, prípadne telies Slnečnej sústavy, ku ktorý ...

                                               

Kozmická stanica

Kozmická stanica alebo vesmírna stanica je umelá štruktúra určená na pobyt ludí vo vesmíre. Na rozdiel od kozmickej lode stanica nemusí mať žiaden hlavný motor a nie je prispôsobená na pristávanie. Na dopravu ludí a materiálu na a zo stanice je t ...

                                               

Kozmické havárie

V nasledujúcom zozname je stručná charakteristika havárií v priebehu kozmických misií s ludskými obeťami. Do dnešného dňa malo tragické následky 4 vesmírne lety, z toho 2 sovietske a 2 americké. Spolu prišlo o život 18 kozmonautov, z toho 13 Amer ...

                                               

Kozmický odpad

Kozmický odpad predstavuje zbierku objektov na obežnej dráhe okolo Zeme, ktoré boli vytvorené ludskou činnosťou, no už neslúžia žiadnemu užitočnému účelu. Tieto objekty sa skladajú predovšetkým z vyhorených stupňov nosných rakiet, nefunkčných sat ...

                                               

Kozmodróm

Kozmodróm je miesto so súborom pozemných zariadení potrebných na štart kozmických rakiet. Zároveň je vedeckovýskumým strediskom v oblasti raketovej techniky a kozmonautiky. Je to rozsiahly komplex zariadení stojaci na mieste spĺňajúcom množstvo p ...

                                               

Kruhová dráha

Kruhová dráha je obežná dráha s pevnou vzdialenosťou okolo barycentra, teda má tvar kružnice. V tomto prípade je nielen vzdialenosť, ale aj rýchlosť, uhlová rýchlosť, potenciálna a kinetická energia konštantná. Neexistuje žiadny periapsis alebo a ...

                                               

Kruhová rýchlosť

Kruhová rýchlosť je rýchlosť, ktorou sa pohybuje po kruhovej dráhe okolo centrálneho telesa v danej výške teleso zanedbatelne malej hmotnosti. Velkosť kruhovej rýchlosti v k {\displaystyle v_{k}} závisí na hmotnosti M respektíve gravitačnom param ...

                                               

Kwangmjongsong 3 ho

Kwangmjongsong 3 ho bol plánovaný severokórejský satelit, vypustený v apríli 2012 údajne na účely predpovede počasia. Štart nosnej rakety Unha 3 ho so satelitom 13. apríla 2012 sa však skončil neúspechom. Približne tridsaťmetrová a 90-tonová rake ...

                                               

Medzinárodná vesmírna stanica

Medzinárodná vesmírna stanica je v súčasnosti jediná trvalo obývaná vesmírna stanica. Skladá sa z viacerých modulov. Jej výstavba začala vypustením prvého modulu Zarja 20. novembra 1998. Prvá stála posádka na ňu vstúpila 2. novembra 2000 a odvted ...

                                               

Nosná raketa

Nosná raketa alebo kozmický nosič je dopravný prostriedok poháňaný raketovými motormi a určený na vynášanie užitočných nákladov do kozmického priestoru. Po technickej stránke predstavuje nosná raketa jednostupňovú alebo viacstupňovú raketu. Väčši ...

                                               

Oberthov efekt

Oberthov efekt je poznatok, že zmena rýchlosti kozmickej sondy pomocou raketového motora je tým väčšia, čím rýchlejšie sa sonda už pohybuje. Tento efekt je daný skutočnosťou, že palivo nesené sondou už má určitú kinetickú energiu.

                                               

Orlan

Orlan je séria polotuhých skafandrov skonštruovaných firmou NPP Zvezda pre výstup do otvoreného vesmíru používaných v sovietskom a ruskom vesmírnom programe. Skafander bol použitý i v čínskom kozmickom programe. Slovo Orlan znamená rusky Orliak.

                                               

Parabolická dráha

Parabolická dráha v astrodynamike alebo nebeskej mechanike je Keplerovou dráhou s excentricitou rovnou 1. Nazýva sa úniková dráha. Charakteristická energia sa rovná nule. Podla štandardných predpokladov teleso, pohybujúce sa po parabolickej traje ...

                                               

Planetárna ochrana

Planetárna ochrana, tiež všeobecný výraz ochrana planéty v spojení s kontamináciou napr. Marsu, alebo Zeme. Významovo planetárna ochrana vychádza z kozmickej zmluvy, kde v hlave IX sa doslovne uvádza: "Zmluvné štáty vykonávajú štúdium kozmického ...

                                               

Projekt Daedalus

Daedalus bol projekt kozmickej lode určený na medzihviezdne lety, vypracovaný Britskou medziplanetárnou spoločnosťou. Projekt sa zakladá na použití známych technologických postupov, prípadne takých, ktorých použitie sa dá očakávať v blízkej budúc ...

                                               

Protimeteorický štít

Protimeteorický štít Protection, rusky противометеоритная защита) slúži na ochranu kozmických sond, lodí i kozmonautov pred ničivými účinkami drobných meteoroidov alebo drobného vesmírneho odpadu. Vzhladom na vysokú stretávaciu rýchlosť ide o zrá ...

                                               

Raketoplán

Raketoplán alebo kozmický raketoplán je viacnásobne použitelné atmosféricko-kozmické lietadlo, ktoré vzlieta kolmo ako raketa, v kozmickom priestore sa pohybuje ako kozmická loď a klesá a pristáva v zemskej atmosfére ako lietadlo na bežnom letisk ...

                                               

Raketový letún

Raketový letún je druh lietadla s nosnou plochou, teda plošník, ktorého hlavnú alebo jedinú pohonnú jednotku tvorí raketový motor. V dôsledku velkej spotreby pohonných látok je pravdepodobné, že časť letu takého lietadla prebieha bezmotorovo aleb ...

                                               

Rendezvous (kozmonautika)

Rendezvous alebo randevú je v kozmonautike stretnutie dvoch, prípad­ne viac družíc na obežnej dráhe, pričom sa uskutoční ich spojenie, resp. aj výmena posádky alebo materiálu. Techni­ka rendezvous sa používa najmä pri kozmických lodiach s posádkou.

                                               

Saturn V

Saturn V je americká viacstupňová nosná raketa, používaná v programe Apollo a Skylab. Bola to najväčšia raketa typu Saturn, aj keď NASA mala pripravené návrhy aj väčších a silnejších rakiet. Saturn V bola navrhnutá a vyvinutá v Marshall Space Fli ...

                                               

Spochybnenie pristátia na Mesiaci

Spochybnenie pristátia na Mesiaci je konšpiračná teória a súbor tvrdení a obvinení, že údajne niektoré alebo všetky aspekty mesačného programu Apollo boli sfalšované NASA a pravdepodobne aj členmi zainteresovaných organizácií. Mnoho skupín a jedn ...

                                               

Ary Sternfeld

Ary Sternfeld bol spolutvorca súčasnej kozmonautiky. Mal židovský pôvod, vyštudoval za inžiniera v Polsku a Francúzsku. Prepočítaval dráhy umelých družíc, rakiet, satelitov. Od roku 1935 až do smrti pracoval v Moskve. Svoje životné dielo Vstup do ...

                                               

Stredisko riadenia vesmírnych letov

Stredisko riadenia vesmírnych letov alebo stredisko riadenia kozmických letov, alebo hovorovo riadiace stredisko, je zložka organizácie či centrála, ktorá riadi kozmické lety. Hlavnou úlohou strediska je riadenie kozmických letov. Personál riadia ...