Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 396
                                               

Memoizácia

V informatike pojem memoizácia označuje optimalizačnú techniku, používanú na urýchlenie počítačových programov ukladaním výsledkov volaní funkcií pre neskoršie použitie, takže pri rovnakých hodnotách sa funkcia nemusí znova volať. Memoizácia sa p ...

                                               

Metainformácia

Tak ako metadáta upresňujú možné použitie dát a tým i okruh a kvalitu využitia informácií, ktoré môžu byť z dát získané, tak metainformácie bližšie popisujú informácie a umožňujú ďalšie znalosti, ktoré môžeme využitím týchto informácií získať.

                                               

N-gram

N-gram je definovaný ako sled n po sebe idúcich položiek z danej sekvencie. Zo sémantického pohladu môže byť táto postupnosť buď postupnosťou hlások, slabík, písmen alebo slov. V praxi sa častejšie vyskytujú n-gramy ako sled slov. Sled dvoch po s ...

                                               

Náhodné číslo

Náhodné čísla tvoria postupnosť čísel, ktorej prvky sú hodnotami náhodnej veličiny pri náhodných pokusoch. Výskyt určitého čísla na určitej pozícii postupnosti je náhodný jav a nemožno ho s istotou predpovedať, možno iba určiť jeho pravdepodobnos ...

                                               

Navigácia (informatika)

Navigovanie je využívanie hypertextových väzieb pre pohyb medzi časťami jedného hypertextového dokumentu, medzi rôznym hypertextovými dokumentmi atď. Cestu, po ktorej sa zasa možno vracať, si pamätajú prehliadače.

                                               

NP-úplný problém

NP-úplný problém je taký problém, ktorý patrí do triedy NP a lubovolný iný problém z triedy NP je naň polynomiálne redukovatelný. NP-úplné problémy v istom zmysle reprezentujú tie najťažšie problémy spomedzi triedy NP. Pokial by niekto našiel det ...

                                               

Objavovanie znalostí v databázach

Objavovanie znalostí v databázach je data mining a súvisiace prípravné a vyhodnocovacie procesy. Výška údajov zozbieraných v databázach dnes ďaleko presahuje naše schopnosti znižovať a analyzovať dáta bez používania automatických techník analýzy. ...

                                               

Osi súradnicového systému

Osi súradnicového systému sa riadia vypočítanými hodnotami, ktoré dovolujú softvéru správne prekryť rozdielne súradnicové systémy. Os je taká priamka prechádzajúca telesom alebo tvarom, ktorá spĺňa určité podmienky. Pomenovanie osí je ludská potr ...

                                               

Overovanie modelov

Overovanie modelov alebo model checking je automatizovaná metóda formálnej verifikácie paralelného systému s konečným počtom stavov. Kontroluje sa, či zadaný model vyhovuje špecifikácii. Model sa zadáva ako systém prechodov stavov, kde vrcholy sú ...

                                               

Počítačová gramotnosť

Počítačová gramotnosť je schopnosť nielen písať, ale aj ovládať základné operácie práce na počítači. Jedna zo základných súčastí novodobého vzdelávania každého človeka, nielen počítačového profesionála. Zahrnuje: súbor vedomostí o možnostiach a m ...

                                               

Premenná (informatika)

Premenná je logické pamäťové miesto so svojou hodnotou. V programovaní je premennou symbol, ktorý reprezentuje jednu konkrétnu hodnotu v jednom čase. V tom je rozdiel oproti chápaniu premenných v iných oblastiach, napríklad v určitých oblastiach ...

                                               

Priama väzba

Priama väzba je prenos riadiacich signálov z centrálneho bloku k výkonným orgánom riadiaceho systému. Spolu so spätnou väzbou tvoria uzavretý okruh cirkulácie informácií v riadiacom systéme, predstavujúce mechanizmus, ktorý odstraňuje nesúlad med ...

                                               

Problém čitatela-zapisovatela

V informatike, prvý a druhý problém čitatela-zapisovatela sú príklady všeobecných výpočtových problémov. Dva problémy zaoberajúce sa situáciami v ktorom mnoho vlákien musí pristupovať v rovnaký okamih do spoločnej zdielanej pamäti, niektoré čítan ...

                                               

Problém fajčiarov cigariet

Predpokladajme, že cigareta vyžaduje tri ingrediencie, aby mohla byť vyfajčená: Papier Zápalka Tabak Ďalej predpokladajme, že okolo stola sú traja ťažkí fajčiari, z ktorých každý má nekonečné zásoby jednej z troch ingrediencií – jeden fajčiar má ...

                                               

Problém obedujúcich filozofov

Problém obedujúcich filozofov je myšlienkový experiment, ktorý sa používa na overenie správnej činnosti správy procesov. Formuloval ho Edsger Dijkstra v roku 1965. Každý operačný systém má správu procesov, čo je vlastne algoritmus, ktorý riadi vz ...

                                               

Problém spiaceho holiča

V počítačovej vede je problém spiaceho holiča klasický medziprocesovo-komunikačný a synchronizačný problém, ktorý sa vyskytuje pri viacnásobných procesoch operačného systému. Problém spočíva v nasledujúcich 2 stavoch: udržať holiča v pracovnom st ...

                                               

Pseudonáhodné číslo

Pseudonáhodné číslo je číslo vygenerované generátorom zdanlivo náhodných čísel. Postupnosť vygenerovaných náhodných čísel je tvorená pomocou nejakej funkcie. x i + 1 = f x i {\displaystyle x_{i+1}\ =\ fx_{i}} Pri prvom obrátení sa na generátor ná ...

                                               

Psychika (informatika)

Psychika je riadiaca časť človeka; konečný automat s definovaným cielom konania. Psychika je množina všetkých informačných javov prebiehajúcich v organizme.

                                               

Reálny čas (počítače)

Proces bežiaci v reálnom čase je taký, ktorého prerušenie by znamenalo nesplnenie úlohy pre ktorú bol proces spustený. Takémuto procesu hovoríme aj kritický.

                                               

Redukcia (teoretická informatika)

Redukcia v zmysle teórie vypočítatelnosti je vyjadrenie problému v podobe inštancie iného problému. Pomocou redukcie sa definujú triedy zložitosti. Ak sa dá problém A redukovať na problém B, a B sa dá redukovať na A, hovoríme, že a B sú rovnako ť ...

                                               

Redundantná informácia

Redundantná informácia je informácia, ktorá obsadzuje viac priestoru, zdrojov, než je nevyhnutné. Redundantnosť informácií nemusí byť nevyhnutne zlá, ak je redundancia správne štrukturovaná, aj pri poškodení časti informácií sa dá rekonštruovať i ...

                                               

Rekurzia (informatika)

Rekurzia je z pohladu informatiky definícia funkcie alebo metódy pomocou samej seba. Rekurzívne vyjadrenia sú všeobecne kratšie a lahšie zrozumitelné ako iné vyjadrenia, pretože zvýrazňujú charakteristické vlastnosti funkcie.

                                               

Relevantná informácia

Relevantná informácia je informácia, v ktorej je zhoda medzi žiadanou a nájdenou informáciou. Za relevantnú informáciu sa pokladá informácia, ktorej sémantický obsah zodpovedá používatelovej otázke. Relevantná informácia je informácia, ktorá zodp ...

                                               

Rozšírená realita

Rozšírená realita alebo zriedkavo obohatená realita je priamy alebo nepriamy pohlad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého časti sú v digitálnej, väčšinou textovej alebo obrazovej forme obohatené o dodatočné informácie relevantné k objektu, na k ...

                                               

Runtime error

Runtime error alebo run time error je chyba spôsobená hardvérom alebo softvérom, ktorá bráni správnej funkcii programu. Pokial sa vyskytne behová chyba v priebehu činnosti programu, môže dôjsť ku strate informácii v práve používanom súbore. Môže ...

                                               

Spätná väzba (všeobecne)

Spätná väzba alebo feedback je: samotné takéto vracanie sa výstupu, a/alebo proces, ktorým je riadený alebo menený systém svojim/-ou výstupom alebo reakciou systémová väzba, pri ktorej sa časť výstupu niečoho vracia naspäť do vstupu najčastejšie ...

                                               

Spracovanie informácií

Spracovanie informácií je operácia, ktorou sa v informačnom systéme informácie triedia a upravujú tak, aby boli vhodné na znázornenie pre prijímatela, alebo na riadenie určitého procesu.

                                               

Spracovanie textu

Spracovanie textu je zostavovanie a úprava textu; v informatike sa má na zreteli zostavovanie a úprava textu využitím počítača.

                                               

Stav (informatika)

Stav je súhrn vnútorných parametrov nejakého systému S daných v určitom okamihu, pričom n-ticu hodnôt p = a, p = b atď. možno chápať aj ako vektor, ktorého 1 2 zložkami sú parametre. Pri analýze kybernetických systémov nás zaujímajú predovšetkým ...

                                               

Súbežnosť

Súbežnosť je vlastnosť procesov, ktoré sa môžu spracovať nezávisle od seba. Pre dva súbežné priebehy je a B je lahostajné, či sa vykoná najskôr a potom B, alebo najskôr B a potom A, alebo a B naraz. Pojem súbežnosti je teda všeobecnejší ako pojem ...

                                               

Systém manažérstva obsahu (všeobecne)

Systém manažérstva obsahu, skr. CMS, systém, ktorý manažuje, t.j. spravuje, archivuje a pod. a často aj pomáha zostavovať obsah a dáva tento obsah k dispozícii na prezentovanie, a to nie nevyhnutne len na web; "obsahom" sa myslí lubovolný elektro ...

                                               

Teória algoritmov

Teória algoritmov je oblasť matematiky, ktorá sa zaoberá matematickými modelmi algoritmov. Teória algoritmov sa začala systematicky rozpracúvať začiatkom 1936, keď Alonzo Church zostavil prvý matematický model algoritmu.

                                               

Teória formálnych jazykov

Teória formálnych jazykov je teoretická disciplína informatiky študujúca vlastnosti jazykov a modelov na ich opis: gramatík a automatov. Je velmi úzko spojená s lingvistikou a teóriou vypočítatelnosti. Poskytuje velmi dôležité nástroje na formali ...

                                               

Teória vypočítatelnosti

Teória vypočítatelnosti je oblasť informatiky, ktorú tvorí o. i. teória algoritmov, a ktorá skúma problémy, jazyky, množiny, funkcie atď. s cielom zistiť, či a ako ich možno efektívne vyriešiť, opísať alebo vypočítať. Pojem vypočítatelnosti sa po ...

                                               

Token (text)

Token alebo známka v počítačovej vede je kategorizovaný blok textu, obyčajne pozostáva z nedelitelných znakov, známych ako lexémy. Lexikálny analyzátor najprv číta lexémy a kategorizuje ich podla funkcie, čím im priraďuje význam. Toto priradenie ...

                                               

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia alebo umelý intelekt je: skrátene teória umelej inteligencie simulovanie inteligentného riešenia problémov strojom zdanlivá, nepravá inteligencia, inteligencia ako keby, inteligencia napodobená vlastnosťami počítačových program ...

                                               

Unifikovaný signál

Pre prenos informácie v kybernetike, medzi jednotlivými časťami automatizovaného systému boli dohodou zavedené určité velkosti signálu tak, aby sa racionálne mohli vyrábať nákladnejšie členy automatizačného reťazca, ako sú regulátory, zapisovače ...

                                               

Vyhladávací jazyk

Vyhladávací jazyk alebo dopytovací jazyk je jazyk na manipuláciu s údajmi, ktorým môžu používatelia získavať údaje uložené v databáze. Je to používatelský jazyk, ktorý sa tvorí systémom príkazov a presne definovaným významom a pravidlami na ich v ...

                                               

Vyhodnocovacia stratégia

Vyhodnocovacia stratégia v programovacom jazyku je množina pravidiel, ktorá definuje spôsob vyhodnocovania výrazov. Typicky je dôraz kladený na funkcie a operátory – vyhodnocovacia stratégia definuje kedy a v akom poradí sú vyhodnocované argument ...

                                               

Výpočtová zložitosť

Výpočtová zložitosť alebo výpočtová náročnosť je pojem z teórie algoritmov, vyjadruje nakolko je výpočet podla zvoleného algoritmu zložitý. Výpočtovú zložitosť študuje teória zložitosti. Výpočtová zložitosť má dve základné miery: pamäťová zložito ...

                                               

Výpočtové náklady

Výpočtové náklady sú z pohladu informatiky nevyhnutné náklady na prostriedky ako pamäť, výpočtový čas, požadované zariadenia atď., potrebné na výpočet vypočítatelnej funkcie.

                                               

Výraz (informatika)

Výraz je kombinácia symbolov – identifikátorov, hodnôt a operátorov – ktorá po vyhodnotení dáva výsledok. V programovaní možno výslednú hodnotu prideliť premennej, vytvoriť z nej argument, testovať ju kontrolným príkazom alebo ju použiť ako časť ...

                                               

Vyrovnávacia pamäť

Vyrovnávacia pamäť alebo hovorovo zásobník je spravidla vyhradená časť pamäte určená na dočasné ukladanie dát pred spracovaním ; v tlačiarňach a niektorom inom hardvéri to môže byť aj špeciálna malá pamäť s podobnou funkciou.

                                               

Záchrana dát

V počítačovej terminológii záchrana dát znamená proces obnovy dát z poškodeného pamäťového média, keď dáta nemôžu byť prečítané normálnym spôsobom. Dáta sa zachraňujú väčšinou z interných alebo externých pevných diskov alebo logicky. Medzi typick ...

                                               

Matematika

Matematika = "milujúci poznanie" > μάθημα = "veda, poznanie") je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom "diagramov a čísel". Z formálneho hladiska je matematika skúman ...

                                               

Abakus (počítacia tabulka)

Abakus je jednoduchá a historicky velmi stará mechanická pomôcka, takzvané počítadlo. V mnohých krajinách je bežne používané dodnes. U starovekých Egypťanov mala tvar dosky z vypálenej hliny, v ktorej boli vyryté zvislé žliabky. V nich sa posúval ...

                                               

Abscisa

Abscisa je pri zakreslovaní prvých dvoch rozmerov pravouhlej sústavy súradníc vodorovná os súradníc. V prípade karteziánskej sústavy súradníc je to os x, v prípade geodetickej sústavy súradníc je to os y. Opakom je ordináta.

                                               

Absolútna hodnota (reálne a komplexné číslo)

Absolútna hodnota reálneho čísla x je hodnota x s odstráneným znamienkom. Takže napríklad 3 je absolútnou hodnotou čísla 3, ale aj -3. V matematike sa absolútna hodnota zapisuje ako y = | x | {\displaystyle y=|x|}. V informatike a v matematike pr ...

                                               

Aditívnosť

Aditívnosť je založenosť na pridávaní, sčítaní, skladaní; rovnanie sa sume častí. Aditívnosť je vlastnosť veličín, spočívajúca v tom, že súčet hodnôt veličín zodpovedajúcich častiam objektu sa rovná hodnote veličiny zodpovedajúcej celému objektu. ...

                                               

Aktuálne nekonečno

Aktuálne nekonečno je to, čo nemá medze ako presahujúce akúkolvek danú kvantitu tej istej povahy. Podla Augustína je aktuálne nekonečno úplná postupnosť celých čísiel.