Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 393
                                               

Kozmické pozadie gravitačných vĺn

Kozmické pozadie gravitačných vĺn je pozostatok Kozmickej inflácie, ktorý je možné merať priamo alebo nepriamo pomocou skúmania polarizácie žiarenia kozmického mikrovlnného pozadia. Je výsledkom troch udalostí: inflácie, opätovného zahrievania po ...

                                               

Kozmické žiarenie

Kozmické žiarenie je prúd vysokoenergetických častíc, ktoré vnikajú do zemskej atmosféry z kozmického priestoru a častíc, ktoré vznikli v zemskej atmosfére interakciou častíc primárneho kozmického žiarenia s časticami atmosféry. Má najkratšiu zná ...

                                               

KOZMOS (časopis)

KOZMOS je populárno-vedecký astronomický časopis, ktorý vydáva Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Prvé číslo vyšlo v marci 1970. Ako dvojmesačník začal časopis vychádzať pravidelne od októbra 1970. V bývalom Česko-Slovensku patrí k najvýzn ...

                                               

Kráter

Kráter je priehlbina približne kruhového tvaru na povrchu alebo vnútri telies v planetárnej sústave. Krátery majú priemer od niekolkých mikrónov až do tisícok kilometrov. Najväčšie krátery sa nazývajú panvy alebo moria. Krátery možno podla vzniku ...

                                               

Lambda-CDM model

ΛCDM alebo Lambda-CDM model je parametrizáciou kozmologického modelu velkého tresku, v ktorom vesmír obsahuje kozmologickú konštantu, označenú ako Lambda a studenú tmavú hmotu. Často sa označuje za štandardný model kozmológie velkého tresku, pret ...

                                               

Mascon

Mascon je anomálna oblasť v zemskej kôre spojená s podpovrchovou koncentráciou hmoty. Oblasť, ktorá by tak mala mať nevýrazný alebo dokonca záporný gravitačný signál je naopak miestom so silnou pozitívnou gravitačnou anomáliou. Dôvod vzniku masco ...

                                               

Medzihviezdna hmota

Medzihviezdna hmota je velmi riedka hmota v priestoroch medzi hviezdami v našej Galaxii a v ostatných galaxiách tvorená plynom, prachovými časticami, žiarením a magnetickými polami. Tieto 4 zložky sú navzájom úplne premiešané. Difúzne hmloviny sú ...

                                               

Medzinárodný rok astronómie

Medzinárodný rok astronómie je celosvetová udalosť roku 2009 usporadúvaná Medzinárodnou astronomickou úniou v spolupráci s UNESCO. Cielom tejto udalosti je pripomenúť si rozvoj astronómie za posledných 400 rokov, priblížiť význam a objavy astronó ...

                                               

Mikrovlnové pozadie

Mikrovlnové pozadie mikrovlnové/mikrovlnné žiarenie pozadia, mikrovlnové/mikrovlnné žiarenie kozmického/vesmírneho pozadia, rádiové žiarenie kozmického pozadia, reliktové/reliktné žiarenie, zvyškové žiarenie, pozostatkové žiarenie) je elektromagn ...

                                               

Milankovičov cyklus

Milankovičova teória alebo milankovičove cykly sú periodicky sa opakujúce systematické zmeny v príjme slnečného žiarenia, spôsobené výkyvmi v obehu Zemského telesa okolo Slnka. Tieto zmeny môžu na Zemi ovplyvňovať viacero environmentálnych parame ...

                                               

Modul vzdialenosti

Modul vzdialenosti je rozdiel medzi zdanlivou m a absolútnou M jasnosťou, ktorý je mierou vzdialenosti danej hviezdy. Určuje sa vzťahom m - M = 5 log r - 5, kde r je vzdialenosť hviezdy vyjadrená v parsekoch. Zmena modulu vzdialenosti o 5 m zname ...

                                               

Morrisova metóda odhadu jasnosti kométy

Morrisova metóda odhadu jasnosti kométy je vizuálna metóda odhadu celkovej jasnosti kométy ďalekohladom porovnaním rozostrenej kométy s rozostrenou hviezdou.

                                               

Multiverzum

Multiverzum, multivesmír alebo meta-vesmír je hypotetický súbor viacerých možných vesmírov, ktorý pozostáva zo všetkého, čo existuje a môže existovať: obsahuje všetok priestor, čas, hmotu, energiu a aj fyzikálne zákony a konštanty, ktoré ich defi ...

                                               

Náboženské interpretácie Velkého tresku

Od prijatia Velkého tresku ako hlavného názoru fyzikálnej kozmológie vzniklo množstvo reakcií náboženských skupín, ktoré hovorili dôsledkoch tohoto názoru pre ich religiózne kozmológie. Niektorí prijali vedecké dôkazy, iní sa pokúšajú zjednotiť V ...

                                               

Nebeská mechanika

Nebeská mechanika je vedný odbor ležiaci na rozhraní medzi astronómiou a teoretickou mechanikou, ktorý sa zaoberá popisom pohybu kozmických telies vesmírom a určovaním ich dráh. Metódy klasickej nebeskej mechaniky sú založené na využití Newtonovh ...

                                               

Neutrínová astronómia

Neutrínová astronómia je oblasť astronómie, ktorá sa zaoberá výskumom neutrín kozmického pôvodu. V kozmických podmienkach vznikajú neutrína pri termonukleárnych reakciách v Slnku a vo hviezdach, najmä pri vzplanutiach supernov. Velký počet neutrí ...

                                               

Noc

Noc je časový úsek medzi západom Slnka a východom Slnka, keď je Slnko pod obzorom. V užšom význame slova sa pod týmto pojmom myslí iba astronomická noc, čiže doba od okamihu, kedy sa Slnko dostane 18° pod západný obzor do okamihu, kedy prejde 18° ...

                                               

Nukleosyntéza (kozmológia)

Nukleosyntéza v kozmológii znamená vznik atómových jadier, okrem jadier najlahšieho izotopu vodíka, počas raných fáz vesmíru. Mnoho vedcov verí, že nukleosyntéza sa odohrala len moment po Velkom tresku a že je zodpovedná za vznik ťažšieho izotopu ...

                                               

Obežná dráha

Obežná dráha alebo orbita je dráha, po ktorej obieha kozmické teleso okolo ťažiska sústavy. Ťažisko je v blízkosti centrálneho telesa. Aby sa teleso dostalo z povrchu väčšieho telesa na jeho obežnú dráhu, musí vyvinúť prvú únikovú rýchlosť, napr. ...

                                               

Obežná rovina

Obežná rovina objektu obiehajúceho iný objekt je geometrická rovina, v ktorej sa nachádza obežná dráha. Vo vesmíre stačia tri body na definovanie obežnej polohy. Základným príkladom môže byť: stred obiehajúceho telesa a stred centrálneho telesa, ...

                                               

Objav kozmického mikrovlnného pozadia

Náhodný objav žiarenia kozmického mikrovlnného pozadia je dôležitou súčasťou modernej fyzikálnej kozmológie. Aj keď skoršie teórie predpokladali existenciu CMBR, tak ho pri pokusoch s Homdel Horn Anténou náhodne objavil Arno Penzias a Robert Wood ...

                                               

Objekt hlbokého vesmíru

Objekt hlbokého vesmíru je termín používaný v amatérskej astronómii na opis prevažne slabých objektov mimo slnečnej sústavy, ako sú napríkald hviezdokopy, hmloviny alebo galaxie. Tieto objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti od stoviek do miliárd s ...

                                               

Optická astronómia

Optická astronómia je termín, ktorý má dva významy. Znamená odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá pozorovaním vesmírnych objektov vo viditelnom svetle, vrátanie fotografie, fotometrie, spektroskopie a polarimetrie. Vedci používajú tento termín na ...

                                               

Označenie premenných hviezd

Premenné hviezdy sú pomenovávané použitím obmeny Bayerovho označovania vo formáte Identifikátor. V predchádzajúcich sotročiach bolo známych iba málo premenných hviezd, takže sa zdalo rozumné pomenovanie písmenami rímskej abecedy, začínajúc od pís ...

                                               

Park tmavej oblohy

Park tmavej oblohy je územie s nízkou úrovňou svetelného znečistenia. Slúži na pozorovanie nočnej oblohy na informovanie o tejto problematike. Ďalej slúži na ochranu nočnej prírody a krajiny. Najstaršia stála oblasť sa nachádza v Torrance Barrens ...

                                               

Planetológia

Planetológia alebo geológia planét alebo planetárna astronómia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom planét a planetárnych sústav z fyzikálneho, astronomického, geologického a chemického hladiska. Najčastejšie sa považuje za odbor astronómie. ...

                                               

Platónsky rok

Platónsky rok je čas, za ktorý vykoná svetový pól v dôsledku precesie uzatvorený obeh okolo pólu ekliptiky. Zemská os počas neho vykoná pohyb po plášti kužela. Príčinou tohto pohybu je lunisolárna precesia.

                                               

Pól (vesmírne teleso)

Pól lubovolného telesa sa definuje: a) ak ide približne o gulu: bod na guli, ktorý má od všetkých bodov zvolenej najväčšej kružnice gule rovnakú vzdialenosť 90° b) ako priesečník rotačnej osi a povrchu telesa. Pri pohlade zo severného pólu má rot ...

                                               

Polárna noc

Polárna noc je obdobie, kedy Slnko nevychádza nad obzor viac ako 24 hodín. Nastáva vo vnútri polárnych kruhov. Na obidvoch polárnych kružniciach nastane polárna noc len raz do roka a trvá presne 24 hodín. Čím viac sa pozorovatel blíži od polárnyc ...

                                               

Polnoc

Polnoc je astronomický okamih, keď Slnko prechádza poludníkom, ktorý prechádza cez nadir. Znamená to, že je to okamih, keď sa Slnko nachádza najďalej od miestneho poludníka. Opakom polnoci je poludnie, keď Slnko prechádza miestnym poludníkom.

                                               

Pozičný uhol

Pozičný uhol môže byť: uhol, ktorý zviera meraný smer na oblohe s deklinačnou kružnicou. Meria sa od 0° sever proti smeru hodinových ručičiek do 360° sever. uhol, ktorý zviera priemet slnečnej osi na oblohu s deklinačnou kružnicou. Meria sa kladn ...

                                               

Pozorovacia kozmológia

V roku 1948 George Gamow, Ralph Alpher a Robert Herman prostredníctvom modelu horúceho velkého tresku predpokladali existenciu kozmického mikrovlnného pozadia CMB. Alpher a Herman určili teplotu CMB, ale ich výsledky sa nestretli s velkou odozvou ...

                                               

Pozorovatelská astronómia

Pozorovatelská astronómia je časťou astronómie, ktorá sa zaoberá získavaním dát, na rozdiel od teoretickej astrofyziky, ktorá je zameraná predovšetkým na hladanie meratelných vzťahov vo fyzikálnych modeloch. Pozorovatelská astronómia je zameraná ...

                                               

Primárne kozmické žiarenie

Primárne kozmické žiarenie tvoria úplne ionizované atómy, t. j. elektricky nabité atómové jadrá bez elektrónového obalu. Najviac sú v ňom zastúpené jadrá vodíka – protóny, menej jadrá hélia – ŕ častice a zvyšok tvoria ťažšie jadrá až po najťažšie ...

                                               

Protoplanetárna hmlovina

Protoplanetárna hmlovina je astronomický objekt, ktorý je krátkodobou fázou hviezdneho vývoja medzi neskorou asymptotickoou vetvou obrov a následnou planetárnou hmlovinou. PPM silne vyžaruje infračervené žiarenie, podobá sa na reflexnú hmlovinu. ...

                                               

Radiálna rýchlosť

Radiálna rýchlosť je rýchlosť objektu v smere línie spojenej s pozorovatelom. Svetlo objektu s nenulovou radiálnou rýchlosťou bude ovplyvnené Dopplerovým javom a vlnová dĺžka svetla sa zväčší pri vzďalujúcich objektoch alebo zmenší pri približujú ...

                                               

Rádioastronómia

Rádioastronómia je odvetvie astronómie zaoberajúce sa štúdiom nebeských telies prostredníctvom rádiového žiarenia emitovaného fyzikálnymi procesmi vo vesmíre. Rádiové vlny sú omnoho dlhšie ako svetelné vlny, preto na zachytenie dobrého signálu sú ...

                                               

Rektascenzia

Rektascenzia je astronomický výraz pre jednu alebo dve súradnice bodu na oblohe pri použití rovníkovej sústavy súradníc. Ďalšou súradnicou je sklon. RA je porovnatelná so zemepisnou dĺžkou. Meria sa od nulového bodu, známeho ako jarný bod jarnej ...

                                               

Rocheova medza

Rocheova medza alebo Rochova medza je najmenšia vzdialenosť, v ktorej sa môže pohybovať satelit planéty či planétky bez toho, aby bol roztrhaný slapovými silami. Pre zidealizovaný model kvapalného satelitu bez vnútorného pnutia s rovnakou hustoto ...

                                               

Röntgenová astronómia

Röntgenová astronómia alebo X-astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá štúdiom röntgenového žiarenia nebeských telies. Röntgenové žiarenie pohlcuje zemská atmosféra, teda prístroje na detekciu röntgenového žiarenia musia byť umiestnené ...

                                               

Saros

Saros je aj latinský/maďarský názov pre Šariš. Saros alebo Chaldejský cyklus je obdobie medzi periodickým opakovaním zatmení Slnka a Mesiaca. Potom sa Mesiac vráti do tej istej fázy a k tomu istému uzlu na svojej dráhe. Uzly mesačnej dráhy sa poh ...

                                               

Sférická astronómia

Sférická astronómia je odbor astronómie, ktorý sa zaoberá určovaním polohy objektov na nebeskej sfére, ako sú viditelné v určenom čase, dátume a mieste na Zemi. Je to jeden z najstarších odborov astronómie. Je závislá od matematických metód sféri ...

                                               

SIMBAD

SIMBAD je astronomická databáza objektov mimo slnečnej sústavy. Spravuje ju Centre de Données astronomiques de Strasbourg vo Francúzsku.

                                               

Spacewatch

Spacewatch je projekt riadený Arizonskou univerzitou, ktorý sa špecializuje na štúdium Malých telies slnečnej sústavy a rôznych typov planétok a komét. Projekt v roku 1980 založili Prof. Tom Gehrels a Dr. Robert S. McMillan, ktorý je v súčasnosti ...

                                               

Stelárna astronómia

Stelárna astronómia alebo hviezdna astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá stavbou, pohybom a vývojom hviezdnych sústav. Podla výskumných metód sa delí na stelárnu štatistiku, stelárnu kinematiku a stelárnu dynamiku; podla predmetu vý ...

                                               

Súmrak

Súmrak alebo zriedkavo mrak je prechodný čas medzi dňom a nocou ; vo večernom súmraku po západe Slnka postupne ubúda svetlo až po úplnú noc. Po západe alebo pred východom Slnka sú vrchné vrstvy atmosféry ešte/už osvetlené Slnkom a rozptylujú svet ...

                                               

Sústava astronomických konštánt

Astronomické konštanty sú konštanty používané pri astronomických výpočtoch, tvoriace ucelenú sústavu konštánt, vyjadrenú jednotkami sústavy SI a astronomickými jednotkami dĺžky, času a hmotnosti. Astronomickou jednotkou času je deň; 1 d = 86 400 ...

                                               

Svetový čas

Svetový čas) je pásmový čas okolo nultého poludníka, ktorý prechádza greenwichskou hvezdárňou v Anglicku. Zaviedla ho IAU International Astronomical Union, čo znamená Medzinárodná astronomická únia v roku 1925. Je to základný čas pre všetky astro ...

                                               

Ultrafialová astronómia

Ultrafialová astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá pozorovaním vesrmírnych objektov v ultrafialovom žiarení. Ultrafialové žiarenie má rozsah vlnových dĺžok od 10 nm do 380 nm. Svetlo v týchto dĺžkach je absorbované zemskou atmosféro ...

                                               

Úsvit

Úsvit je čas bezprostredne pred východom slnka. Je charakterizovaný prítomnosťou slnečného svetla, hoci slnko je ešte pod horizontom. Existuje viac definícii úsvitu: nautický úsvit občiansky úsvit astronomický úsvit