Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391
                                               

Vlna (pokryv tela)

Vlna je srsť niektorých zvierat, ktorá sa používa ako surovina v textilníctve. Je to dorastajúca surovina, ktorá sa používa od 4. tisícročia pred Kr. a aj v dnešnej dobe má velký hospodársky význam, napriek mnohým alternatívam akými sú napríklad ...

                                               

Fosílne palivo

Fosílne palivo alebo kaustobiolit je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov za neprístupu vzduchu. Všeobecne ide o rôznorodé látky, nielen o horlavé sedimentárne ho ...

                                               

Asfalt

Asfalt je druh umelého alebo prírodného živicového bitúmenu. Predstavuje zmes zoxidovaných uhlovodíkov s určitou prímesou ropy, vody, minerálnych látok hlavne ílov a karbonátov. Prvýkrát bol použitý pre 5 000 rokmi, keď sa zistilo, že neprchavé l ...

                                               

Kerogén

Kerogén je prirodzene sa vyskytujúci nerozpustný podiel zložitej organickej hmoty v sedimentoch. Je tvorený polymerizovanými látkami s vysokou molekulovou hmotnosťou, napr. v porovnaní s bitúmenmi. Je nerozpustný v nepolárnych organických rozpúšť ...

                                               

Klatrát metánu

Klatrát metánu alebo hydrát metánu je pevná klatrátová látka, v podstate vodný lad, ktorého kryštálová mriežka obsahuje velké množstvo metánu. Pôvodne sa predpokladalo, že metán sa v takomto skupenstve nachádza iba na niektorých vesmírnych telesá ...

                                               

Nerastná surovina

Nerastná surovina alebo nerast je neobnovitelná nerastná prírodnina - prvok, zlúčenina, minerál alebo hornina, ktorú je možné ekonomicky využiť, priamo alebo po úprave pre potreby ludskej spoločnosti. Nerastnou surovinou môžu byť pevné, kvapalné ...

                                               

Obnovitelný zdroj energie

Obnovitelné zdroje energie sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Ide o energetické toky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu, zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebuváva ...

                                               

Bioenergia

Bioenergia je obnovitelná energia, ktorá vzniká uvolnením chemickej energie zo surovín biologického pôvodu. Tieto zdroje energie sa označujú ako biopalivá a sú vyrábané z biomasy.

                                               

Biomasa (energetika)

Biomasa je biologický materiál pochádzajúci zo živých alebo nedávno žijúcich organizmov. Najčastejšie odkazuje na rastliny alebo materiály na rastlinnej báze, ktoré sa špecificky označujú ako lignocelulózová biomasa. Ako zdroj energie sa môže pou ...

                                               

Carbon Fee and Dividend

Carbon Fee and Dividend alebo Fee and Dividend je trhový mechanizmus/systém, ktorého cielom je zníženie uhlíkových emisií, ktoré podporujú klimatickú zmenu zapríčinenú antropogénnymi vplyvmi. Je založený na vyberaní postupne sa zvyšujúcej dane z ...

                                               

Geotermálna energia

Geotermálna energia je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúcich prameňov či parných výronov, súhrnne často ozn ...

                                               

Pestovanie rias

Pestovanie rias je odvetvie akvakultúry, ktoré sa zaoberá pestovaním rôznych druhov rias. Väčšina pestovaných rias spadá do kategórie mikrorias, medzi ktoré patria fytoplanktón, mikrofyty a iné druhy rias. Makroriasy, vo všeobecnosti známe ako mo ...

                                               

Vodná energia

Vodná energia je technicky využitelná potenciálna, kinetická alebo tepelná energia všetkého vodstva na Zemi. Na elektrinu sa premieňa vo vodných elektrárňach. Voda je na Zemi a v jej atmosfére v neustálom pohybe. V dôsledku aktivity Slnka sa odpa ...

                                               

Voda

Voda alebo aqua je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevno ...

                                               

Anomália vody

Anomália vody je fyzikálna anomália, ktorá znamená, že voda má najväčšiu hustotu pri teplote približne 4 °C; jej hustota je vtedy 1000 kg na meter kubický. Pri teplotách v rozsahu od 0 °C do 3.98 °C má voda negatívnu tepelnú rozťažnosť – jej obje ...

                                               

Artézska voda

Artézska voda je podzemná voda s napätou hladinou, ktorej volná hladina leží vyššie než zemský povrch. Z prameňa voda samovolne vyviera bez nutnosti čerpania vplyvom pôsobenia litostatického tlaku, miesto vyvierania sa nazýva artézska studňa. Art ...

                                               

Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd alebo aj ČOV je zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Podla nariadenia Európskej Únie musí mať ka ...

                                               

Dážď

Dážď je forma zrážok, iné formy sú sneh, krúpy a rosa. O daždi hovoríme, keď oddelené kvapky vody padajú z mrakov na zemský povrch. Nie každý dážď dosiahne povrch, niektoré kvapky sa vyparia počas pádu cez suchý vzduch. Tento druh zrážok sa volá ...

                                               

Klepsydra

Klepsydra alebo vodné hodiny alebo zriedkavo hydrologium sú akékolvek hodiny, ktorých fungovanie je založené buď na sledovaní času odtoku vody z nejakej nádoby alebo na sledovaní času vtoku vody do nádoby s otvorom, ktorá pláva na vode. Používali ...

                                               

Kolobeh vody

Kolobeh vody je termín označujúci stály obeh vody na Zemi, poháňaný slnečným žiarením a gravitačnými silami Zeme. Cyklus v sebe zahŕňa vodu v atmosfére v podobe vodných pár, na povrchu v podobe riečnej, jazernej a morskej vody, ako aj pod povrcho ...

                                               

Odpadová voda

Odpadová voda je znečistená voda, ktorá vzniká v priemysle, v polnohospodárstve, v domácnostiach, nemocniciach, laboratóriách atď. Čistí sa v čistiarňach odpadových vôd. Velké závody majú vlastne čistiarne odpadových vôd. Obce odvádzajú odpadovú ...

                                               

Podzemná voda

Podzemná voda je voda, ktorá sa nachádza mimo zemského povrchu v horninovom prostredí, nespevnených sedimentoch, zvetralinovom pokryve a v pôde. V zmysle technických noriem sa ňou rozumie voda v kvapalnom skupenstve. V zahraničí sa pod termínom c ...

                                               

Salinita

Salinita alebo slanosť označuje koncentráciu minerálnych látok rozpustených v roztoku alebo v pôde. Najčastejšie býva meraná v promile alebo v gramoch na liter roztoku. Najväčší podiel medzi látkami rozpustenými v morskej vode má chlorid sodný. C ...

                                               

Solanka (chémia)

Solanka je roztok chloridu sodného, jeho zdrojom sú prírodné ložiská. Chlorid sodný s malým podielom anorganických solí, kuchynskú sol z neho získame varením.

                                               

Ťažká voda

Ťažká voda alebo oxid deutéria je voda v ktorej sú namiesto atómov vodíka atómy deutéria. Chemická značka je D 2 O. Okrem ťažkej vody existuje aj poloťažká voda - HDO - jeden atóm vodíka, jeden atóm deutéria a jeden atóm kyslíka. Vzniká výmennou ...

                                               

Tvrdá voda

Tvrdá voda obsahuje zvýšené hodnoty rozpustených minerálnych látok. Zvyčajne ide o dva prvky, a to vápnika a horčíka, v menšej miere to môžu byť stroncium, oxidy železa a mangánu. Podla obsahu aniónov kyselín rozlišujeme prechodnú a trvalú tvrdos ...

                                               

Voda na Marse

Voda na Marse je súhrnné označenie všetkej vody, ktorá sa na planéte Mars nachádza. Oproti Zemi však Mars nemá výskyt vody vo všetkých troch skupenstvách v množstve podobnom pozemskému. Na povrchu neexistujú rozsiahle oblasti kvapalnej vody v pod ...

                                               

Vodný kameň

Vodný kameň je vyzrážaný povlak uhličitanu vápenatého, na stenách nádob alebo potrubí, ktorými je vedená alebo predovšetkým zahrievaná a potom ochladzovaná tvrdá voda, ktorej teplota je nižšia ako 100 °C. Základnou zložkou vodného kameňa je zvyča ...

                                               

Vodný plyn

Vodný plyn je plynné palivo, ktoré sa vyrába splyňovaním koksu, prípadne uhlia. Plyn sa využíva buď ako palivo pre svietenie a vykurovanie alebo ako medziprodukt chemickej výroby. Vyrába sa hnaním vodnej pary cez rozžeravený koks. Vodný plyn vzni ...

                                               

Ontológia

Ontológia je filozofické učenie o bytí, filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá bytím alebo súcnom ako súcnom. Predmetom ontológie je bytie. Za zakladatela ontológie sa považuje Parmenides, zatial čo slovo "ontológia" vystupuje po prvý raz až za ...

                                               

Bytie

Bytie je všetko existujúce materiálne, ako aj ideálne, nezávisle od akéhokolvek ďalšieho určenia; to, prostredníctvom čoho je niečo súcnom ; to, čo je identické v súcne, základ jestvujúcna. Pokial bytie vystupuje ako základ súcna, označuje Martin ...

                                               

Empiristická ontológia

Empiristická ontológia je ontológia, ktorú zastáva empirizmus a ktorá tenduje k materializmu. Zmyslová skúsenosť sa podla empirikov týka hmotnej skutočnosti a len táto je podla empiristického názoru poznatelná a skutočná.

                                               

Ens

Ens je filozofický termín označujúci podstatu, jestvujúce, súcno, bytie, vec. Opakom je non ens, teda nebytie. Rozlišuje sa: ens reale "bytie reálne" – reálna, skutočne existujúca vec, ens realissimum "bytie najreálnejšie" – najreálnejšia podstat ...

                                               

Existencia (vlastnosť bytia)

Existencia je to čo je vlastné bytiu v najširšom zmysle slova, čiže výskyt alebo pritomnosť lubovolnej entity bez ohladu na jej povahu. Neexistuje univerzálna teória, ktorá by vysvetlovala tento pojem.

                                               

Filozofia existenciality

Filozofia existenciality je filozofický výskum existenciality. Podla Letza je filozofia existenciality súhrn všetkého, čo nejakým spôsobom existuje alebo môže existovať. Zahrnuje teda najširší predmetný horizont filozofovania, ktorý nie je správn ...

                                               

Filozofia reality

Filozofia reality je súbor filozofických úvah alebo systém pojmov týkajúcich sa reality. Podla Jána Letza filozofia reality skúma realitu v jej štruktúre a v jej systémovom okolí. V rámci filozofie reality vystupujú do popredia tri pojmy, pojem j ...

                                               

Fundamentálna ontológia

Fundamentálna ontológia je základné učenie o bytí. Termínom fundamentálna ontológia sa mienia výsledky, ktoré Heidegger získal pri skúmaní ludského bytia s cielom odhaliť bytie a zmysel bytia a ktoré zachytil vo svojom diele Bytie a čas. Ide o vý ...

                                               

Kategória (filozofia)

Kategória alebo kategoriálny významový útvar je relatívne základný a najvšeobecnejší významový útvar, ktorý je výsledkom poznania všetkých entít reality z istého hladiska. Je výsledkom poznania najvšeobecnejších stránok reality a implikuje význam ...

                                               

Kategória bytia

Kategória bytia je základná ontologická kategória, ktorá sa považuje za výsledok poznania toho, čo je "spoločné" skúsenostnej i transcendentnej sfére skutočnosti.

                                               

Konfigurácia kategórií

Konfigurácia kategórií je kategoriologicky a historicko-typologicky identifikovatelné spojenie kategórií intervenujúcich v priebehu istého myšlienkového procesu. Konfigurácie kategórií sú prechodnej a otvorenej povahy podobne ako samotné kategóri ...

                                               

Metaontológia

Metaontológia je teória, ktorá analyzuje a porovnáva ontológiu. Podla niektorých autorov môže adekvátna metaontológia umožniť hlbšie nahliadnuť do povahy ontológie.

                                               

Nominalizmus

Nominalizmus je názor, že univerzálie, všeobecné pojmy, sú mená, ktoré označujú, reprezentujú predmety rovnakého druhu. Protiklad realizmu. Nominalizmus je učenie, ktoré neuznáva existenciu všeobecného ani vo svete vecí, ani v myslení. V najradik ...

                                               

Pojem bytia

Pojem bytia je významový útvar, ktorý vzniká poznávaním bytia; pojem bytia treba odlišovať od bytia, čo sa nie vždy dostatočne uvedomuje alebo vyjadruje. Klasickou chybou v tomto ohlade je vyjadrenie typu bytie je najvšeovbecnejší pojem, pričom s ...

                                               

Prvá filozofia

Prvá filozofia je ontológia, metafyzika, výskum najvyšších princípov. Podla Aristotela je to druh vedy, ktorý skúma súcno ako súcno a to, čo mu osebe prináleží. Je to skúmanie prvých príčin súcna ako súcna. Je to filozofická disciplína, ktorá sa ...

                                               

Ekosystém

Ekosystém je ucelená časť prírody, ktorá nie je uzavretá a komunikuje s ostatnými časťami prírody. Je to základná jednotka funkčného celku živej prírody Zeme. Príkladom ekosystému je napr. listnatý les, alebo vlhké nekosené lúky. V ekosystéme doc ...

                                               

Biosféra

Biosféra alebo živý obal Zeme, presnejšie geobiosféra, je oblasť Zeme obývaná živými organizmami. Pozostáva z hornej časti pevnej zemskej kôry, pôdy, vodného obalu a dolnej vrstvy ovzdušia. V staršom zmysle bola biosféra aj označenie pre súhrn vš ...

                                               

Les

Termín les má viacero podobných definícií: FAO: územie pokryté stromami s výmerou väčšou ako 0.5 ha, so stromami vyššími ako 5 m ktoré zaberajú viac než 10 percent plochy, alebo stromami schopnými dosiahnuť v dospelosti tieto hraničné hodnoty. Le ...

                                               

Pasienok

Pasienok je pozemok s prevažne bylinným nízkym vegetačným krytom, slúžiaci predovšetkým ako zdroj potravy rôznym druhom bylinožravcov, hlavne na pastvu polnohospodárskych zvierat, ako sú kravy, ovce, kozy, kone a ďalšie. S termínom pasienok sa be ...

                                               

Informačný systém

Informačný systém je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií. Príkladom informačného systému môže byť kartotéka, telefónny zoznam, kniha došlej pošty alebo účtovníctvo. Systém nemusí byť nutne automatizovaný pomocou poč ...

                                               

Akademický informačný systém AiS

Akademický informačný systém AiS2 je informačný systém používaný na 13 verejnoprávnych a 4 súkromných slovenských vysokých školách. AiS2 je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia ...