Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 387
                                               

Protónové číslo

Protónové číslo alebo staršie atómové číslo je poradové číslo chemického prvku v periodickej tabulke, ktoré vyjadruje počet protónov v jadre atómu. Súčasne sa rovná počtu elektrónov v obale neutrálneho atómu. Protónové číslo označované písmenom Z ...

                                               

Rádionuklid

Rádionuklid alebo rádioaktívny nuklid je atóm, ktorého jadro sa samovolne premieňa za vysielania vysokoenergetického žiarenia. Rádionuklidy majú rozsiahle využitie v polnohospodárstve, priemysle a v medicíne.

                                               

Relatívna atómová hmotnosť

Relatívna atómová hmotnosť alebo pomerná atómová hmotnosť je podiel pokojovej hmotnosti atómu nejakého prvku a atómovej hmotnostnej konštanty. Pre jeden atóm približne zodpovedá počtu nukleónov v jadre. Pri prvkoch v prírode je daná pomerným zast ...

                                               

Relatívna molekulová hmotnosť

Relatívna molekulová hmotnosť alebo pomerná molekulová hmotnosť alebo molekulová hmotnosť, staršie molekulová váha, je podiel pokojovej absolútnej hmotnosti danej molekuly a atómovej hmotnostnej konštanty; inými slovami: súčet relatívnych atómový ...

                                               

Štruktúrny elektrónový vzorec

Štruktúrny elektrónový vzorec znázorňuje usporiadanie valenčných elektrónov. Elektrón = bodka, elektrónový pár = čiarka. H–O–H, O=C=O aj pod ním).

                                               

Tauón

Tauón je záporne nabitá elementárna častica s polčasom rozpadu 3x10 −13 a hmotnosťou 1777 MeV. Jeho antičastica je antitauón. Takisto je párom ku neutrínu. Tautón patrí do tretej rodiny častíc. Má v nej postavenie ako elektrón v prvej a mión v dr ...

                                               

Valenčná vrstva

Valenčná vrstva atómu je posledná vrstva elektrónového obalu atómu. Je najviac vzdialená od jadra. Elektróny na tejto vrstve sa nazývajú tiež valenčné. Valenčná vrstva sa zúčastňuje chemickej reakcie.

                                               

Valenčný elektrón

Valenčné elektróny sú elektróny v okrajovej, väčšinou neúplne obsadenej časti elektrónového obalu atómu. Valenčné elektróny rozhodujú o chemických vlastnostiach prvkov. Napríklad pri vzácnych plynoch je zaplnená valenčná vrstva príčinou ich nerea ...

                                               

Fáza (termodynamika)

Fáza alebo termodynamická fáza alebo fáza termodynamickej sústavy je v termodynamike časť termodynamickej sústavy s rovnakými vlastnosťami. Pojem homogenita sa rozumie v nadatómarnej úrovni. Teda napríklad viaczložkový tuhý roztok sa považuje za ...

                                               

Para

Para je prechodný stav medzi kvapalinou a typickým plynom. Je to teda stav nekvapalnej a nepevnej látky, ktorej teplota a/alebo tlak je relatívne blízko jej bodu premeny na kvapalnú alebo pevnú fázu. Detaily definície sa rôznia - pozri nižšie. V ...

                                               

Sýta kvapalina

Sýta kvapalina je kvapalina v takom termodynamickom stave, že lubovolne malé množstvo privedeného tepla má za následok vyparovanie časti tejto kvapaliny. Stav sýtej kvapaliny je určený teplotou sýtosti pri danom tlaku, alebo tlakom sýtosti pri da ...

                                               

Sýta para

Sýta para je para v takom termodynamickom stave, že lubovolne malé množstvo odobraného tepla má za následok kondenzáciu časti tejto kvapaliny. Spojnica stavov sýtej pary, ktorá sa vyznačuje v rôznych diagramoch je čiara a nazýva sa krivka sýtej p ...

                                               

Hmotnosť

Hmotnosť je vlastnosť resp. miera vlastnosti všetkých objektov látkovej povahy aj fyzikálnych polí prejavujúca sa jednak v tom, že kladú odpor voči zmenám svojho pohybového stavu a jednak v tom, že na seba vzájomne pôsobia. Je to aj jedna zo zákl ...

                                               

Higgsov bozón

Higgsov bozón alebo Higgsova častica je hmotná skalárna elementárna častica vystupujúca zásadným spôsobom v opise Higgsovho mechanizmu, ktorý je integrálnou súčasťou štandardného modelu častíc. Higgsov mechanizmus teoreticky opisuje spôsob, akým ...

                                               

Kibblove váhy

Kibblove váhy sú extrémne presný prístroj na meranie hmotnosti alebo Planckovej konštanty. V roku 1975 ich navrhol Bryan P. Kibble z britského Národného fyzikálneho laboratória. Medzinárodná komisia pre miery a váhy s účinnosťou od 20. mája 2019 ...

                                               

Váhy (prístroj)

Váhy sú prístroj na určovanie hmotnosti telies na základe porovnávania ich tiaže prejavujúcej sa tlakom na podložku s tiažou závažia, prípadne dĺžkou ramena váh alebo so zmenou rôznych fyzikálnych veličín. Názov váhy sa používa aj na označenie pr ...

                                               

Absorbent zvuku

Absorbent zvuku je akustický materiál s velkou zvukovou pohyblivosťou. Je osobitne konštrukčne upravený a používa sa na miestach, kde je nutné zvuk v čo najväčšej miere utlmiť. Patria sem rôzne druhy textílií, ale i dreva a špeciálne umelé hmoty ...

                                               

Aerogél

Aerogél je priehladná tuhá látka tvorená "sieťou" tuhých častíc s rovnomerne distribuovanými pórmi vyplnenými plynom. Výsledkom je fyzikálne neobvyklý materiál, ktorý má vzhladom k objemu velmi nízku hustotu a najnižšiu tepelnú vodivosť, index lo ...

                                               

Aktívne uhlie

Aktívne uhlie alebo adsorpčné uhlie je spoločné meno pre skupinu umelo vytvorených, pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Vyznačujú sa velkým aktívnym povrchom s vysokou schopnosťou adsorbovať široké spektrum mikro- a makromolekulárnych látok.

                                               

Brúsivo

Brúsivo je minerál, hornina alebo syntetická látka velkej tvrdosti, používaná na brúsenie, hladenie a vŕtanie pri opracovávaní kovových, kamenných, sklených, drevených a iných výrobkov.

                                               

Dielektrikum

Dielektrikum je každá látka, ktorá sa polarizuje vo vonkajšom elektrickom poli. Pokial dielektrikum neobsahuje volné nosiče náboja, označujeme ho ako izolant. Dielektrikum sa všeobecne vyznačuje malou mernou elektrickou vodivosťou. Ďalšie dôležit ...

                                               

Drevo

Drevo je napr. kmeň, konáre a korene stromov a krov bez povrchových pletív. Z botanického hladiska to zodpovedá časti cievnych zväzkov rastlín, ktoré majú drevnatú stonku. Rastliny s drevnatými stonkami sú kry, korunné stromy alebo ihlanovité str ...

                                               

Ferit (magnet)

Ferit je feromagnetická keramická látka, ktorá je zlúčeninou oxidu železitého Fe 2 O 3 s oxidmi dvojmocných kovov, a ktorá má vhodné fyzikálne vlastnosti, najmä malé straty vírivými prúdmi. Je elektricky slabo alebo vôbec nie vodivá.

                                               

Karborundum

Karborundum je zmes karbidu kremíka, ktorý sa vyrába žiarovým lisovaním, reakčným spekaním, alebo spekaním bez použitia tlaku. Patrí medzi technickú keramiku. Karbid kremičitý, pripravený žiarovým lisovaním 2 000 °C, 35 MPa sa vyznačuje vysokou h ...

                                               

Kaučuk

Kaučuk je polymérový materiál prírodného alebo syntetického pôvodu, vyznačujúce sa velkou pružnosťou, teda schopnosťou sa účinkom vonkajšej sily výrazne deformovať a potom opäť zaujať pôvodný tvar. Je to teda tzv. elastomér. Kaučuky sú základnou ...

                                               

Kompozitný materiál

Kompozitný materiál, skrátene kompozit, je vo všeobecnosti materiál zložený z dvoch, alebo viacerých iných materiálov, ale s rozdielnymi vlastnosťami, ktoré dohromady dávajú výslednému výrobku nové vlastnosti, ktoré nemal sám o sebe žiaden z nich ...

                                               

Kovová pena

Kovová pena je bunková štruktúra pozostávajúca z pevného kovu s pórmi naplnenými plynom. Póry tvoria velkú časť objemu materiálu. Póry peny môžu byť utesnené alebo vzájomne prepojené. Charakteristickou vlastnosťou kovových pien je vysoká pórovito ...

                                               

Paket (technika)

Paket je balík, príp. zväzok kusového materiálu ovinutý páskou či obalený fóliou alebo kompaktný blok odpadu zlisovaného paketovacím lisom, spravidla do tvaru kvádru. V hutníctve sa pakety kovového odpadu používajú na ďalšie spracovanie v peciach ...

                                               

Popol

Popol sú sypké, nezhorené zvyšky horlavých tuhých látok, hlavne dreva, uhlia, rašeliny, prípadne produktov z nich vyrobených, alebo sypké pozostatky po požiari. Popolček je jemný popol rozptylujúci sa ako spalovací odpad do ovzdušia. Chemické zlo ...

                                               

Spekaný karbid

Spekaný karbid je materiál na výrobu obrábacích nástrojov resp. rezných hrán obrábacích nástrojov. Vyrábajú sa lisovaním a spekaním sintrovaním, slinovaním velmi jemných kovových práškov tzv. prášková metalurgia - karbidov. Karbid je chemická zlú ...

                                               

Vatelín

Vatelín je jemný, riedky, syntetický materiál velmi podobný vate. Vyrába sa z PES vláken 75 - 95 % a 5 - 25 % akrylátového spojiva. Používa sa ako tepelný a zvukový izolant, a ako výplňový materiál. Použitie: odevný priemysel v zimných odevoch, č ...

                                               

Molekula

Molekula je najmenšia častica látky, ktorá má všetky chemické vlastnosti tejto látky a môže existovať samostatne. Túto charakteristiku môžu vykazovať aj niektoré atómy. Na rozdiel od nich sa molekula skladá z istého počtu rovnakých alebo rozdieln ...

                                               

Makromolekula

Makromolekula je velká molekula skladajúca sa z mnohonásobne sa opakujúcich štruktúrnych jednotiek, t. j. z niekolko sto až tisíc atómov spojených kovalentnými väzbami. Spravidla sa udáva, že makromolekula je molekula s molekulovou hmotnosťou väč ...

                                               

Temná hmota

Temná hmota je hmota, ktorú možno vo vesmíre pozorovať len vďaka jej gravitačnému pôsobeniu na okolité objekty tvorené bežnou svietiacou hmotou. Temná "hmota" nevyžaruje nijaké elektromagnetické žiarenie a preto nemôže byť pozorovaná. O jej exist ...

                                               

Impakt astronomického telesa

Impakt astronomického telesa je udalosť, kedy dôjde k dopadu astronomického telesa na povrch iného, väčšieho astronomického telesa. Pri dopade astronomického telesa se uvolní energia a spravidla dochádza i ku vzniku impaktného kráteru. Impakty sú ...

                                               

Kráter Chicxulub

Kráter Chicxulub je impaktný kráter na Yucatánskom polostrove, ktorý vznikol pred asi 65.0 až 65.4 ± 0.2 miliónmi rokov v najvyššej kriede. Je považovaný za možnú príčinu vyhynutia dinosaurov. Tento kráter bol vytvorený meteoritom o priemere až 1 ...

                                               

Pád meteoritu 15. februára 2013

Pád meteoritu 15. februára 2013 sa odohral na území Ruska, v okolí mesta Čelabinsk. V jeho dôsledku sa zranilo vyše 1200 ludí. 15. februára 2013 o 9:13 jekaterinburského času 3:13 UTC vstúpila do zemskej atmosféry nad južným Uralom planétka rýchl ...

                                               

Pád meteoritu 18. decembra 2018

Pád meteoritu 18. decembra 2018 sa odohral nad Beringovým morom pri Kamčatke a bol zachytený ako výbuch v stratosfére. Energia dopadu bola odhadovaná na 173 kiloton TNT. Podla NASA išlo o druhý najväčší zaznamenaný výbuch od počiatku meraní v rok ...

                                               

Planetárna obrana

Planetárna obrana, al. protimeteorická ochrana Zeme, al. ochrana pred dopadom asteroidov, sa zaoberá vyhladávaním a identifikáciou nebezpečných objektov, od velkosti väčších meteoritov až po planétky, ktoré by mohli naraziť do Zeme. Tiež skúma a ...

                                               

Subsidencia

Subsidencia je v geológii poklesávanie väčšej časti zemského povrchu, ktoré má za následok zvýšenú akumuláciu sedimentov. Môže byť spôsobená rôznymi procesmi, ale obvykle znamená vytvorenie prehĺbených oblastí, v ktorých sa hromadia sedimenty. Je ...

                                               

Hurikán

Hurikán alebo zriedkavo uragán je lokálny názov tropickej cyklóny v Karibskom mori na juhovýchodnom pobreží USA. Vyskytuje sa najčastejšie od júna do novembra.

                                               

Hurikán Dean

Hurikán Dean bol tropický cyklón, ktorý sa vytvoril v roku 2007 nad Atlantickým oceánom. Podla Saffirovej-Simpsonovej hurikánovej stupnice sa radil do štvrtej kategórie, avšak kvôli zvýšeniu rýchlosti hurikánu na 260 km/h Centrum pre hurikány ho ...

                                               

Hurikán Patricia

Hurikán Patricia bol najintenzívnejšia tropická cyklóna aká bola kedy zaznamenaná na Západnej hemisfére, podla baromerického tlaku a všeobecne najsilnejšia v zmysle zaznamenania maximálnej rýchlosti vetra. Vznikla uprostred októbra 2015 v blízkos ...

                                               

Hurikán Katrina

Hurikán Katrina bol tropický cyklón, ktorý 29. augusta 2005 spôsobil enormné škody na juhovýchode USA, a to tak priamo, ako aj prelomením hrádzí pri meste New Orleans, ktoré spôsobilo zaplavenie takmer celého územia mesta. Zasiahnuté boli štáty F ...

                                               

Hurikán Sandy

Hurikán Sandy bol tropický cyklón 2. kategórie, ktorý 22.–31. októbra 2012 zasiahol oblasť Karibiku, stredného Atlantiku a severovýchodné pobrežie Spojených štátov. Bol to desiaty hurikán sezóny, ktorý vznikol z tropickej búrky v Karibskom mori. ...

                                               

Povodne v strednej Európe v roku 2010

Povodne v strednej Európe v roku 2010 boli povodne, ktoré sa začali v Česku 16. mája 2010, kedy sa začali zdvíhať hladiny riek na severnej Morave a Sliezsku. V rovnakom čase postihli povodne aj Polsko, Slovensko a Maďarsko. V dôsledku vysokého st ...

                                               

Povodne v strednej Európe v roku 2013

Povodne v strednej Európe v roku 2013 nasledovali po výdatných zrážkach na konci mája a začiatku júna 2013. Zasiahli oblasti Česka, Maďarska, Nemecka, Polska, Rakúska, Slovenska a Švajčiarska.

                                               

Velké permské vymieranie

Velké permské vymieranie niekedy tiež nazývané vymieranie na rozhraní perm-trias je najrozsiahlejšie celosvetové vymieranie organizmov v histórii Zeme, ktoré nastalo pred približne 250 miliónmi rokov na prelome prvohôr a druhohôr, teda na rozhran ...

                                               

Vymieranie na konci kriedy

Vymieranie na konci kriedy, je velké vymieranie, ktoré sa odohralo na prelome druhohôr a kenozoika, pri ktorom počas relatívne krátkeho časového úseku vyhynulo mnoho rastlinných i živočíšnych druhov. Príčiny tohto vymierania nie sú ešte celkom ob ...

                                               

Zemetrasenie

Zemetrasenie je vonkajší prejav náhleho uvolnenia nahromadenej mechanickej energie v litosfére. Vyše 90 % zemetrasení je spôsobených tektonickými pohybmi Zeme, zvyšok pripadá na vulkanizmus, zrútenie velkých podzemných dutín alebo skalných masívo ...