Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 382
                                               

Epistáza

Epistáza alebo hypostáza je forma génovej interakcie. Funkčná nadradenosť jedného génu nad iným génom. Nadradený gén potláča účinky podradeného génu. Nadradený gén sa nazýva epistatický a podradený hypostatitcký. Nadradený gén môže byť dominantný ...

                                               

Fylogenetika

Fylogenetika je odbor systematickej biológie, ktorý sa snaží nájsť vývojové vzťahy medzi organizmami. Odmieta teda formálnu hierarchiu a namiesto toho sa snaží nájsť skutočnú príbuznosť na základe predstavy, že všetky organizmy mali svojho univer ...

                                               

Genetická metóda

Genetická metóda je spôsob skúmania založený na analýze vývoja. Spočíva v zisťovaní východiskových podmienok vývoja, jeho hlavných etáp a jeho základnej tendencie či línie. Cielom postupu genetickou metódou je stanovenie súvislosti skúmaných javo ...

                                               

Geneticky modifikovaný organizmus

Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol úmyselne zmenený. Zásahy do genetického materiálu organizmov môžeme rozdeliť: náhodné; odrody získané pôsobením mutagénov – napríklad odrody pšenice získané ožarovaní ...

                                               

Genetika človeka

Genetika človeka je odbor genetiky, ktorý skúma štruktúry a funkcie genetických faktorov v človeku; študuje aj mechanizmy ich prenosu z generácie na generáciu a procesy, prostredníctvom ktorých tieto genetické činitele riadia utváranie jednotlivý ...

                                               

Genotyp

Genotyp predstavuje genetickú informáciu, ktorá sa vyskytuje v určitom organizme vo forme DNA. Genóm určitého druhu zahŕňa pri mnohých svojich génoch početné variácie alebo polymorfizmy. Genotypovanie sa využíva pri určovaní špecifických variácií ...

                                               

Human Genome Project

Human Genome Project bol medzinárodný vedecký výskumný projekt s hlavným cielom určiť poradie chemických báz, ktoré tvoria DNA a identifikovať a zmapovať približne 20 000 – 25 000 génov ludského genómu z fyzikálneho a funkčného pohladu. Prvé výsl ...

                                               

Chromatín

Chromatín je vláknitá substancia vyskytujúca sa v bunkovom jadre, zložená z DNA, histónov, RNA a nehistónových bielkovín. Predstavuje hlavnú zložku chromozómov. Chromatín má niekolko stupňov zloženia. Dvojitý helix dvojitá skrutkovica DNA spolu s ...

                                               

Kodominancia

Kodominancia je v genetike dominancia, pri ktorej sa obidve alely správajú ako dominantné, pričom heterozygot vystupuje ako dvojitý homozygot, u ktorého sa fenotypovo prejavujú obidve alely rovnako silným účinkom. Príkladom a zároveň molekulárnym ...

                                               

Kolicín

Kolicín je spoločný názov skupiny toxických exoproteínov produkovaných kolicinogénnymi kmeňmi čelade Enterobacteriaceae v priebehu rastu bakteriálnej kultúry. Prvý objavený kolicín, kolicín V bol identifikovaný belgickým vedcom André Gratiom v ro ...

                                               

Lokus (genetika)

Lokus alebo génový lokus alebo génové miesto je úsek molekuly DNA obsahujúci jeden gén. Forma génu na lokuse predstavuje alelu. Na základe toho môžu byť jedinci s rovnakými alelami alebo s rozdielnymi. Na jednom lokuse sa môže nachádzať jedna ale ...

                                               

Molekulárna genetika

Molekulárna genetika – chémia dedičnosti je odvetvie genetiky, ktoré sa zaoberá molekulárnou štruktúrou génov a spôsobom ich účinku. Vychádza z predstavy, že gény sú súčasťou molekúl nukleových kyselín, dôležitých pri dedičných javoch. Molekulárn ...

                                               

Molekulárne klonovanie

Molekulárne klonovanie, tiež nazývané expresné klonovanie je súbor metód molekulárnej biológie vyvinutých v 70. rokoch 20. storočia pre prípravu a replikáciu tzv. rekombinantnej DNA určenej na produkciu ňou kódovaného proteínu v hostitelskom orga ...

                                               

Nukleotid

Nukleotidy alebo nukleozidfosfáty sú zlúčeniny nukleozidu a kyseliny trihydrogenfosforečnej. Nukleotid je základná stavebná jednotka nukleových kyselín a niektorých koenzýmov a niektoré plnia aj úlohu energetických prenášačov. Každý nukleotid sa ...

                                               

Operón

Operón je funkčná jednotka DNA, ktorá obsahuje niekolko génov, ktoré ovplyvňuje jediný promótor. Tieto gény sú naraz transkribované do mRNA a buď prebieha translácia všetkých génov zároveň, alebo je mRNA štiepená na monocistrónové mRNA a translác ...

                                               

Oprava DNA

Oprava DNA je označenie pre akýkolvek mechanizmus, ktorý je schopný v poškodenom režazci DNA obnoviť pôvodné poradie nukleotidov. Takéto poškodenie, ktoré môže byť spôsobené napríklad jednou alebo niekolkými mutáciami alebo modifikáciou bázy, by ...

                                               

Plastidová DNA

Plastidová DNA je súhrnné označenie pre DNA nachádzajúcu sa v plastidoch, čiže vo zvláštnych organelách niektorých eukaryotických buniek. Niekedy sa používa aj konkrétnejší termín chloroplastová DNA, ktorý označuje DNA len v chloroplastoch, v pla ...

                                               

Plazmid

Plazmid je relatívne krátka, dvojvláknová, do kruhu uzavretá molekula DNA, nachádzajúca sa v cytoplazme bunky. Plazmidy sú typické pre prokaryotické organizmy, ale vyskytujú sa aj u jednoduchých eukaryotov. Plazmidy nesú gény, ktoré nie sú nevyhn ...

                                               

Ploidia

Každý eukaryotický biologický druh má v jadre bunky charakteristický počet chromozómov. V nepohlavných bunkách sú to zvyčajne dve sady, z každého autozómu po jednom páre. Takáto bunka sa nazýva diploidná 2 n.

                                               

Prión

Prión je nebunková infekčná častica. Z biochemického hladiska je to bielkovina vyskytujúca sa prirodzene v nervovom tkanive, ktorá podlahla transformácií jej sekundárnej štruktúry. Takto zdegenerovaná bielkovina je schopná transformovať na "svoj ...

                                               

Transkripcia (genetika)

Transkripcia je proces, pri ktorom sa genetická informácia obsiahnutá v DNA prepisuje do poradia nukleotidov v RNA. Prebieha podla rovnakých princípov ako replikácia, teda párovaním komplementárnych báz. Vždy sa prepisuje iba jedno vlákno DNA. Tr ...

                                               

Transkripčný faktor

Transkripčný faktor je termín pre akúkolvek bielkovinu, ktorá má schopnosť spúšťať či inak regulovať transkripciu DNA. Zahŕňa špecializované proteíny spúšťajúce transkripciu u konkrétnych génov.

                                               

Translácia (genetika)

Translácia je preklad genetickej informácie z poradia nukleotidov v mRNA do poradia aminokyselín v polypeptidovom reťazci prostredníctvom genetického kódu. Aminokyseliny sa na miesto syntézy transportujú pomocou tRNA. Druh aminokyseliny určuje ko ...

                                               

Zinkový prst

Zinkový prst je označenie pre štruktúry bežne sa nachádzajúce pri celom rade bielkovín. Umožňujú predovšetkým väzbu daných bielkovín DNA a je preto súčasťou celej rady tzv. transkripčných faktorov. Nazýva sa podla toho, že má tvar zahnutého prstu ...

                                               

Čierna smrť

Čierna smrť bola obrovská pandémia, pravdepodobne plúcneho moru, ktorá zasiahla Európu a Áziu v polovici 14. storočia. V širšom zmysle mor vôbec. Existujú však i odlišné názory na pôvodcu pandémie. Všeobecne sa predpokladá, že názov "čierna smrť" ...

                                               

Dekompenzácia choroby

Dekompenzácia choroby je stav, kedy sa pôvodne kompenzovaná choroba náhle zhorší. Príčiny bývajú rôzne: zhoršenie samotnej choroby, porušenie životosprávy či vynechanie liekov.

                                               

Gynekomastia (medicína)

Gynekomastia je benígne zdurenie mužských prsníkov. Prejavom je koncentrické zväčšenie prsníkovej žlazy alebo strómy. Môže byť prejavom normálneho fyziologického vývoja v určitých obdobiach života. Objavuje sa u novorodencov, ako dôsledok zvýšene ...

                                               

Choroba z ožiarenia

Choroba z ožiarenia je následok poškodenia tkanív po ich vystavení účinkom ionizujúceho žiarenia. Môže mať akútnu alebo chronickú podobu. Akútna vzniká pri jednorazovom velkom ožiarení, kým chronická vzniká účinkom dlhodobého ožarovania nižšími d ...

                                               

Chrípka ošípaných

Chrípka ošípaných je akútne ochorenie dýchacích orgánov ošípaných spôsobované chrípkovým vírusom typu A z podtypov H1N1 alebo H3N2.

                                               

Infarkt

Infarkt v užšom zmysle znamená buď len infarkt myokardu alebo nepresne len cievnu mozgovú príhodu, pozri infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda. Infarkt: záhať ; hovorovo expresívne: šlak ; lat. infarctus) je rýchle ohraničené odumretie tkaniv ...

                                               

Karcinóm

Karcinóm je nádorové ochorenie, vychádzajúce z epitelu, teda napr. z vrstiev kože či slizníc, ide teda o nádory z tkanív ektodermálneho alebo entodermálneho pôvodu. Označenie rakovina sa pôvodne vzťahovalo iba na karcinómy, dnes sa však v bežnom ...

                                               

Klinický príznak

Klinický príznak alebo klinický symptóm sign) môže byť: objektívny symptóm iný než laboratórny t. j. rozlišujú sa klinické príznaky a laboratórne príznaky synonymum je objektívny symptóm, objektívny príznak: objektívny prejav choroby, ktorý vznik ...

                                               

Kompenzácia choroby

Kompenzácia choroby je stav, kedy sa väčšinou nevyliečitelná choroba liečbou zmierni tak, že pacient je schopný viesť život blízky zdravému človeku. Môže trvať niekolko týždňov, ale i desiatky rokov.

                                               

Komplikácia choroby

Komplikácia choroby je proces, pri ktorom choroba, ktorá samotná často človeka výrazne neohrozuje, môže za určitých okolností spôsobiť poškodenie iných orgánov či systémov. toto poškodenie je často závažnejšie ako choroba samotná a môžu viesť k t ...

                                               

Manažérska choroba

Manažérska choroba alebo manažérsky syndróm je staršie označenie pre komplex psychosomatických symptómov ako dôsledok dlhodobého telesného a psychického prepínania u mužov stredného veku v riadiacich funkciách. Prejavuje sa poklesom výkonnosti, z ...

                                               

Pedofóbia

Pedofóbia, alebo pediafóbia je fóbia z detí alebo strach z detstva. Slovo pedofóbia pochádza z gréckych slov paid, čo znamená dieťa a fóbií čo znamená strach.

                                               

Proteinúria

Proteinúria je stav, keď sa močom vylúči väčšie množstvo bielkovín ako je hraničná hodnota 150 mg proteínov za deň. Normálny moč obsahuje fyziologické množstvo proteínov, ktoré nie je zistitelné klasickými vyšetrovacími technikami.

                                               

Recidíva (medicína)

Recidíva je stav, kedy sa znovu objaví príznak choroby, ktorá bola liečebne zvládnutá, väčšinou dlhodobo. Príkladom je recidíva rakoviny prsníka v mieste po jeho operačnom odstránení alebo recidivujúci infarkt myokardu pri ischemickej chorobe srdca.

                                               

Vodnatielka

Vodnatielka je v užšom zmysle abnormálne nahromadenie telesnej tekutiny v telovej dutine, v širšom zmysle aj edém alebo anasarka. Príkladmi sú brušná vodnatielka, vodnatielka mozgu, vodnatielka osrdcovníka či celotelová vodnatielka.

                                               

Whippleho choroba

Whippleho choroba je infekčné ochorenie tenkého čreva spôsobené grampozitívnou baktériou Tropheryma whipplei.

                                               

Lekárska terminológia

Lekárska terminológia je súhrnný súbor pojmov a ich pomenovaní v medicíne. Využíva väčšinou klasickú latinčinu a klasickú gréčtinu. Hlavným dôvodom je už nemeniaca sa slovná zásoba a gramatický systém, historické korene medicíny v období starovek ...

                                               

Abdukcia (anatómia)

Abdukcia je v anatómii odtiahnutie, pohyb končatiny od strednej línie tela nabok. Skupiny svalov a svaly, ktoré tento pohyb vykonávajú, sa označujú ako abduktory. Opakom abdukcie je addukcia.

                                               

Addukcia

Addukcia alebo priťahovanie je pohyb končatiny alebo oka smerom k strednej línii tela; opakom je abdukcia. Svaly, ktoré tento pohyb svojou kontrakciou vykonávajú, sa označujú ako adduktory.

                                               

Laterálny

Laterálny alebo laterálne je výraz prebraný z latinčiny, bežne používaný v lekárskej terminológii. Znamená "bočný" alebo "ďalej od stredu". Opakom tohto pojmu je "mediálny" alebo "mediálne". Bežne sa používa v topografickej anatómii a ďalších lek ...

                                               

Mediálnosť (medicína)

Mediálny alebo mediálne je výraz prebraný z latinčiny, bežne používaný v lekárskej terminológii. Znamená "stredný" alebo "bližšie k stredu". Opakom tohto pojmu je "laterálny" alebo "laterálne". Bežne sa používa v topografickej anatómii a ďalších ...

                                               

Doktor Martin

Doktor Martin bol seriál Českej televízie a RTVS, v hlavnej roli s Miroslavom Donutilom. Seriál sa vysielal na ČT1 od 4. septembra 2015 na Jednotke od 30. augusta 2015. Ide o adaptáciu pôvodného britského seriálu Doc Martin. Nakrúcanie seriálu bo ...

                                               

Doktori (americký seriál)

Doktori je americký dramatický seriál z lekárskeho prostredia, ktorý mal premiéru v USA 21. januára 2018 na stanici FOX. Jeho tvorcami sú Amy Holden Jones, Hayley Schore a Roshan Sethi. Pilotný diel bol objednaný 10. mája 2017. 7. mája 2018 bol s ...

                                               

Doktori (slovenský seriál)

O doktoroch ako množnom čísle slova doktor pozri doktor. Doktori bol slovenský seriál z prostredia kardiochirurgie z dielne TV Markíza. Začal sa vysielať 17. októbra 2014.

                                               

Dr. House

Dr. House je dramatický seriál z nemocničnej oblasti o cynickom lekárovi Gregorym Housovi vysielaný na stanici FOX. Premiéru mal 16. novembra 2004, a záverečná epizóda bola odvysielaná 21. mája 2012. Seriál získal Zlatý glóbus a cenu Emmy.

                                               

Chicago Med

Chicago Med je americký dramatický seriál z lekárskeho prostredia, ktorého tvorcami sú Dick Wolf a Matt Olmstead. Premiéru mal 17. novembra 2015 na stanici NBC. Dej sa odohráva na urgentnom príjme vo fiktívnej nemocnici Gaffney Chicago Medical Ce ...