Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 379
                                               

Brušná vodnatielka

Brušná vodnatielka je patologické nahromadenie tekutiny v brušnej dutine. Volnú tekutinu v brušnej dutine dokazujeme: inšpekciou - u ležiaceho chorého je tekutina po stranách brucha, nad symfýzou v tvare mesiaca, u stojaceho má horná hranica vodo ...

                                               

Bylinkárstvo

Bylinkárstvo je jednou z liečebných techník ludového liečitelstva založenej na liečebnom účinku rastlín. Znalec, zberatel liečivých bylín a nazýva bylinkár alebo zelinkár.

                                               

Centrálna nervová sústava

Centrálna nervová sústava alebo ústredná nervová sústava alebo centrálny nervový systém je hlavné nervové riadiace centrum vyšších organizmov. Skladá sa z dvoch základných súčastí: mozgu a miechy. K centrálnej nervovej sústave sa často priraďujú ...

                                               

Cievna chirurgia

Cievna chirurgia je subšpecializačný odbor chirurgie, ktorý zabezpečuje chirurgickú liečbu tepien a žíl. Cievni chirurgovia sú trénovaní v diagnostike a manažmente chorôb postihujúcich všetky časti cievneho systému okrem ciev srdca a mozgu. Kardi ...

                                               

Cunnilingus

Cunnilingus je druh orálneho sexu, pri ktorom dochádza k stimulácii vonkajších ženských pohlavných orgánov jazykom a ústami.

                                               

Cyklotýmia

Cyklotýmia je duševná porucha, charakterizovaná rýchlymi zmenami nálady od depresívnej po hypomanickú, prerušované obdobiami normálnej nálady, ktoré trvajú aspoň dva roky. Príznaky sú miernejšie, nespĺňajú podmienky pre velkú poruchu nálady.

                                               

Červená krvinka

Všeobecne majú okrúhly až elipsovitý diskovitý tvar, u cicavcov bikonkávny sú v strede preliačené, čo zväčšuje ich povrch a teda aj kontaktnú plochu na výmenu plynov - kyslíka a oxidu uhličitého. Na rozdiel od červených krviniek rýb, obojživelník ...

                                               

Čierny kašel

Čierny kašel alebo divý kašel je výlučne ludské ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Bordetella pertussis. Dnes sa vďaka očkovaniu v rozvinutých krajinách vyskytuje ojedinele, hoci jeho incidencia pomaly stúpa. V krajinách tretieho sveta naďalej s ...

                                               

Ďalekozrakosť

Ďalekozrakosť je chyba oka, pri ktorej sa lúče svetla usmernené očnou šošovkou zbiehajú až za sietnicou, preto na sietnici nevzniká ostrý obraz. Oko minimálne odchýlky dokáže čiastočne kompenzovať akomodáciou šošovky. Takto postihnutý človek zle ...

                                               

Dedenie (genetika)

Dedenie je prenos dedičných vlôh pohlavnými bunkami – gamétami do zygoty. V modernom chápaní ide o udržanie individuálnej či druhovej špecifickosti replikáciou a odovzdávaním genetickej informácie rodičov potomkom. Nededia sa teda hotové znaky a ...

                                               

Dedičnosť

Dedičnosť alebo heredita je základný biologický proces, pri ktorom sa na rodičoch a ich potomstve vzniknutom pohlavnou cestou prejavuje podobnosť až zhodnosť v jednotlivých znakoch a vlastnostiach. Podstatou dedičnosti je dedenie. Dedičnosť sa re ...

                                               

Defekácia

Defekácia je úkon vylúčenia tuhého alebo polotuhého odpadného materiálu z tráviacej sústavy. Vlny svalových kontrakcií v stenách hrubého čreva, ktoré sa nazývajú peristaltika, posúvajú výkaly zažívacím traktom ku konečníku. Pocit nutkania k vyprá ...

                                               

Dehiscencia rany

Dehiscencia rany je lekársky odborný výraz označujúci predčasný rozostup okrajov chirurgickej rany. Dehiscencia rany je jednou z komplikácii hojenia chirurgických rán. Spôsobená je poruchou hojenia rany, ktorú môže spôsobiť infekcia lokality rany ...

                                               

Dekompresná choroba

Dekompresná choroba alebo kesónová choroba je choroba vznikajúca následkom poklesu okolitého tlaku, ktorému je vystavené telo. Riziku dekompresnej choroby sú vystavení potápači, letci, astronauti a pracovníci v kesónoch. Je súhrnným termínom pre ...

                                               

Dekompresné ochorenie

Dekompresné ochorenie je typ dekompresnej choroby, ktorá vzniká následkom poklesu okolitého tlaku a prejavuje sa rôznymi symptómami. Hlavnou bezprostrednou patogenetickou príčinou dekompresného ochorenia je vznik bublín plynu vo vnútri telových t ...

                                               

Dermatóm

Dermatóm môže byť: v neurológii oblasť kože, ktorá je senzitívne zásobovaná nervovými vláknami z jedného miechového koreňa v embryológii časť somitu, z ktorej sa počas vnútromaternicového vývinu embrya vytvára podkožné väzivo a zamša dermis

                                               

Dificilita

Dificilita je lahšia porucha správania. Postihnutý má pri nej problémy s prispôsobením sa sociálnemu prostrediu a vzťahom v rodine a v spoločnosti.

                                               

Dna

Dna alebo lámka, pakostnica, staršie podagra je druh artritídy spôsobený ukladaním kryštálikov kyseliny močovej v kĺboch, čo sa prejavuje velkými bolesťami. Vznik dny môže byť spôsobený: narušenou funkciou obličiek, ktoré kyselinu močovú vylučujú ...

                                               

Dopamínergný systém

Dopamínergný systém je monoamínergný mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva dopamín.

                                               

Duševná porucha

Duševná alebo psychická porucha je označenie pre výrazný odklon od spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejavuje sa poruchami v oblasti duševného diania alebo prevažne telesnými príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými čin ...

                                               

Duševná zaostalosť

Duševná zaostalosť alebo mentálna retardácia alebo mentálna nedostatočnosť alebo duševné postihnutie, v MKCH-10 F70-F79, je zastavenie alebo nedokončenie vývinu intelektu. Presné definície sa rôznia. V diagnostike z dôvodu nedostatku iných možnos ...

                                               

Dystrofia

Dystrofia je najnižší stupeň regresívneho poškodenia buniek a mimobunkového tkaniva. V podstate ide o vratnú zmenu metabolizmu buniek, ktorá sa môže prejaviť morfologickými zmenami tkanív.

                                               

Eduard Michelson

Eduard Michelson bol estónsky gynekológ, manžel spisovatelky Lydie Koiduly, s ktorou sa oženil 19. februára 1873.

                                               

Echogenita

Echogenita je špeciálny termín, ktorý sa používa v rádiológií pri popisovaní charakteristiky tkanív a orgánov v rámci ultrasonografického vyšetrenia. Je vlastne vyjadrením relatívneho stupňa jasu danej štruktúry na obrazovke sonografického prístr ...

                                               

Ejakulácia

Ejakulácia je výron, vystreknutie semena zo samčieho pohlavného údu. K ejakulácii môže dôjsť pri pohlavnom styku, pri masturbácii alebo spontánne v spánku a je väčšinou sprevádzaná pocitom sexuálneho vyvrcholenia - orgazmu.

                                               

Emfyzém plúc

Emfyzém plúc alebo rozdutie plúc je trvalé, abnormálne rozšírenie dýchacích ciest periférne od terminálnych priedušničiek, spojené s poškodením plúcneho tkaniva, čo má za následok nadmerný obsah vzduchu v plúcach. Po strate plúcneho tkaniva vznik ...

                                               

Endokrinný disruptor

Endokrinný disruptor je chemická látka, ktorá môžu narúšať endokrinný systém a vyvolávať nepriaznivé účinky na človeka alebo na prírodu. Ako endokrinné disruptory sú považované napríklad dioxíny, polychlórované bifenyly, ftaláty, DDT alebo bisfen ...

                                               

Ependýmová bunka

Ependýmocyty alebo ependýmové bunky sú typom buniek, patriacim do skupiny neuroglie. Sú fylogeneticky aj ontogeneticky najstaršími gliovými bunkami. U vyšších stavovcov tvoria výstelku ependým dutín centrálneho nervového systému. Svojim usporiada ...

                                               

Epidémia

Epidémia je náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase. Epidemicky sa šíria napríklad žltačka typu A, cholera, chrípka a podobne.

                                               

Epidemiológia

Epidemiológia - je vedná disciplína, ktorá skúma prečo, kedy a kde sa choroby vyskytujú, a spôsoby, akými sa prenášajú. Epidemiológia sa zvyčajne rozdeluje na: epidemiológiu človeka – študuje zákonitosti výskytu a prenosu chorôb prenosných na člo ...

                                               

Erotománia (psychológia)

Erotománia je chorobná pohlavná dráždivosť, túžba po nadmernom sexuálnom ukojení. Môže ísť o primárne nesexuálne motivované substitučné správanie, ale aj o symptóm mánie.

                                               

Familiárna adenomatózna polypóza

Familiárna adenomatózna polypóza alebo FAP je autozomálne dominantne dedičné ochorenie hrubého čreva s výskytom početných polypov a adenómov, ktoré neskôr malignizujú. Gén, zodpovedný za chorobu, je tzv. APC na 5. chromozóme.

                                               

Farmaceutická chémia

Farmaceutická chémia je odbor farmácie, ktorý kladie aj dôraz na pacientovo-orientovanú farmaceutickú starostlivosť a farmaceuta ako liečebného konzultanta. Farmaceutická chémia: zaoberá sa aj analýzou a kontrolou chemických liečiv a liečivých pr ...

                                               

Farmakológia

Farmakológia je vedný odbor, ktorý študuje účinky, metabolizmus a použitie chemických látok liekov v liečbe chorôb. Zjednodušene povedané, skúma účinky liekov na biologické systémy. Zahŕňa vedomosti ohladom zdrojov, chemických vlastností, biologi ...

                                               

Fibrinogén

Fibrinogén je druh bielkoviny. Vzniká podobne ako albumíny v pečeni. Účinkom enzýmov, ktoré sa v krvi uvolňujú pri poranení ciev, sa z fibrinogénu tvorí vláknitý fibrín, proteín, ktorý v spolupráci s krvnými doštičkami upcháva porušenú cievnu ste ...

                                               

Fibrocyt

Fibrocyt je fibroblast, ktorý prestal tvoriť a vylučovať zložky medzibunkovej hmoty a zotrváva v pokoji, zapojený do väziva ako jeho stavebná súčasť. Môže sa v prípade potreby znovu premeniť na fibroblast.

                                               

Frigidita

Frigidita alebo frigidnosť je chladnosť, dnes najmä pohlavná chladnosť - čiže tzv. pohlavná frigidita či frigiditas sexualis, prejavujúca sa ako malá pohlavná aktivita a neschopnosť orgazmu. Môže mať psychické alebo fyzické príčiny.

                                               

Frotérstvo

Frotérstvo je choroba, ktorá spočíva v úmyselnom vyhladávaní dotykov s inou osobou pre pohlavné "samodráždenie", napríklad v rôznych tlačeniciach, v radoch, dopravných prostriedkoch.

                                               

Fytoterapia

Fytoterapia je liečba pomocou rastlín, respektívne liekovými formami pripravenými priamo z liečivých rastlín. V podstate je to bylinkárstvo na vedeckých základoch.

                                               

Fyziológia

Fyziológia je veda študujúca funkcie organizmov, orgánov a orgánových sústav. V užšom zmysle sa pod pojmom fyziológia najčastejšie myslí fyziológia živočíchov a človeka. Štúdium rastlín sa vo vedeckej komunite vždy označuje špecificky ako fyzioló ...

                                               

Fyziologický roztok

Fyziologický roztok je 0.9% vodný roztok chloridu sodného, obsahujúci 9 g NaCl v 1 litri roztoku. Jedná sa o roztok izotonický, t.j. s približne rovnakou osmolalitou 308 mmol/kg v porovnaní s krvnou plazmou. Koncentrácia látkového množstva fyziol ...

                                               

GABAergný systém

GABAergný systém je mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva kyselinu gama-aminomaslovú, hlavný inhibičný neurotransmiter v ludskom mozgu.

                                               

Gén

Gén je úsek DNA alebo RNA, ktorá kóduje informáciu na tvorbu nejakého produktu. V užšom zmysle gén kóduje tvorbu jednej bielkoviny. Existuje množstvo rôznych definícií génu, často upravených na potreby jednotlivých vedných disciplín. Gén je zákla ...

                                               

Generický liek

Generický liek alebo generikum je liek s rovnakým zložením a terapeutickým účinkom ako originálny liek, ktorý avšak už nevyrába pôvodný výrobca. Generické lieky obsahujú liečivá, ktoré nie sú chránené patentom, pretože patent stratil platnosť ale ...

                                               

Glukagón

Glukagón je polypeptidický hormón produkovaný A-bunkami pankreasu, ktorý pôsobí proti účinkom inzulínu, čím udržuje u človeka vyrovnanú hladinu glykémie. Tým predchádza ťažkej hypoglykémii, a tak zabezpečuje neustálu výživu životne dôležitých org ...

                                               

Glutamátergný systém

Glutamátergný systém je mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva glutamát, najrozšírenejší excitačný neurotransmiter v ludskom mozgu.

                                               

Glycínergný systém

Glycínergný systém je mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva glycín, inhibičný neurotransmiter miechy.

                                               

Glykogén

Glykogén je polysacharid, ktorý si bunky vytváraju ako zásobnú formu zo sacharidov. Je energetickým zdrojom v látkovom metabolizme. Glykogén vzniká spájaním glukózových jednotiek do rozvetvených reťazcov, ktoré sú viac rozvetvené ako pri molekule ...

                                               

Gyrifikácia

Gyrifikácia je embryonálny proces, pri ktorom dochádza k tvorbe mozgových gyrov - závitov. U človeka začína v 22. týždni a konči sa v 40. týždni vnútromaternicového vývinu. V tomto čase už počet závitov a zárezov zodpovedá dospelému mozgu. Poruch ...

                                               

Halofantín

Halofantin je účinný liek na erytrocytné nepohlavné štádia všetkých druhov malarických plazmódií. Indikovaný je k liečbe nekomplikovanej chlorochin rezistentnej malárie, hlavne vyvolanej multirezistentnými kmeňmi P. falciparum. Dobre sa znáša, sú ...