Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 366
                                               

Vec (právo)

Veci je v práve: 1. po latinsky causa záležitosť, ktorá sa má vybaviť, 2. po latinsky res jeden z predmetov práva porov. napr. vecné právo; јеho definícia sa mení v čase, podla odboru aj podla štátu pozri nižšie.

                                               

Verejná listina

Verejná listina je písomný dokument, na ktorom je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. Verejnou listinou je nielen listina, ktorú vyhotovil slovenský orgán, ale aj listina, ktorú takýto orgán len ...

                                               

Verifikácia

Verifikácia môže byť: v práve a podobne: je overenie, overovanie, preskúmanie a potvrdenie pravosti alebo správnosti, spravidla textu. v logike: postup, ktorého výsledkom je zistenie, že daný výrok je pravdivý

                                               

Vinkulácia

Vinkulácia má viacero významov, ktoré všetky majú niečo spoločné s viazaním práva. Zrušenie vinkulácie sa nazýva devinkulácia.

                                               

Volebné kvórum

Volebné kvórum niekedy aj volebná klauzula je podmienka, ktorú musí kandidujúci politický subjekt splniť, aby mohol získať pomernú časť zástupcov v zastupitelskom zbore. Najčastejšie je tou podmienkou získanie určitého počtu hlasov. Pri volbách d ...

                                               

Výklad práva

Výklad alebo interpretácia je výklad obsahu právnej normy; výklad práv vyplývajúcich z určitých právnych vzťahov. Pri výklade obsahu právnej normy treba postupovať tak, aby sa vykladajúci dopátral pravého obsahu právnej normy. Pre výklad práv a p ...

                                               

Zákonodarca

Zákonodarca je buď zákonodarný orgán, alebo jednotlivá osoba, ktorá má právo vytvárať zákony, najmä člen zákonodarného orgánu. Zákonodarcovia sú obyčajne politici. Zákonodarné orgány môžu byť nadnárodné napr. Valné zhromaždenie OSN, Európsky parl ...

                                               

Zákonodarná iniciatíva

Podla právneho poriadku Slovenskej republiky majú zákonodarnú iniciatívu smú byť navrhovatelmi: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky. výbory Národnej rady Slovenskej republiky, Navrhovatel odôvodňuje predložený n ...

                                               

Záujmové združenie právnických osôb

Záujmové združenie právnických osôb je právnická osoba zriadená na základe § 20f – 21 Občianskeho zákonníka na ochranu záujmov členských právnických osôb združenia alebo na dosiahnutie iného účelu. Patrí k základným typom právnických osôb na Slov ...

                                               

Zavinenie (právo)

Zavinenie je vnútorný psychický vzťah človeka jednak k vlastnému protiprávnemu konaniu právnej normy), jednak k výsledku tohto protiprávneho konania, ktorý má za následok trestnú alebo civilnú právnu zodpovednosť. Zavinenie môže byť: neúmyselné z ...

                                               

Žaloba

Žaloba je procesný úkon, ktorým sa žalobca obracia na súd a žiada o ochranu svojich porušených alebo ohrozených práv, prípadne uplatňuje iný návrh, ktorý má byť prejednaný v sporovom konaní. Žaloba musí vždy smerovať voči konkrétnej osobe alebo o ...

                                               

Žalobca

Žalobca je ten, kto podal na súd žalobu, ktorou sa domáha svojho práva proti žalovanému. Je jednou zo strán občianskeho súdneho konania, v ktorom súd jeho žalobu prejednáva. V trestnom konaní vystupuje ako žalobca prokurátor v niektorých štátoch, ...

                                               

Žalovaný

Žalovaný je ten, na koho bola žalobcom podaná na súde žaloba a kto sa jej teraz bráni. Žalovaný je spolu so žalobcom stranou konania, v ktorom má rozsiahle procesné práva: môže navrhovať dôkazy na svoju obranu a vyjadrovať sa k vzneseným dôkazom, ...

                                               

Sociálna pedagogika

Sociálna pedagogika je hraničná veda medzi sociológiou a pedagogikou, ktorá skúma vzťahy medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Skúma výchovné procesy, formy sociálnej pomoci deťom, mládeži a dospelým. Jej úlohou je hladanie účinných foriem prevencie ...

                                               

Action research

Článok o britskej charitatívnej organizácii pozri pod Action Research. Action research je interdisciplinárny výskum sociálnych zmien s cielom jeho praktického využitia.

                                               

Americká sociológia

Americká sociológia je súbor škôl a smerov sociologického skúmania najmä v USA. Prvú katedru sociológie v USA založil F. H. Giddings roku 1894 na Kolumbijskej univerzite. Autorom prvého uceleného a originálneho teoretického systému sociológie v A ...

                                               

Androcentrizmus

Androcentrizmus je kultúrna sústredenosť na muža; hodnotová alebo predsudková štruktúra, príznačná pre patriarchálne organizované spoločnosti, ktorá stotožňuje všeobecné vymedzenie conditio humana so životnými podmienkami a postavením muža.V andr ...

                                               

Antagonizmus (sociológia)

Antagonizmus je súbor negatívnych postojov a hodnotení, ktoré môžu viesť k činnostiam smerujúcim k eliminácii alebo k podriadeniu protivníka. Antagonizmus môže vzniknúť na základe objektívnej rozdielnosti záujmov. Na konflikt sa mení až vtedy, ke ...

                                               

Antiutópia

Antiutópia je myšlienka fiktívnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje jednak zdanlivou, pôvodne zamýšlanou rovnosťou všetkých členov, ale predovšetkým totalitnou formou vlády. Je protikladom utópie. Ako antiutópiu možno tiež označiť literárny žáner, ...

                                               

Antroposociológia

Antroposociológia je sociologická teória, podla ktorej existuje bezprostredná súvislosť sociálneho postavenia ludí s anatomicko-fyziologickými znakmi človeka a ktorej predstavitelmi sú najmä G. V. de Lapouge a O. Ammon. Antroposociológia je odrod ...

                                               

Bazálna osobnosť

Bazálna osobnosť je osobnosť reprezentatívna pre určitú spoločnosť, a to buď vo význame štatistickom, typologickom, t. j. vtedy, keď sú v nej obsiahnuté typické vlastnosti velkého počtu jednotlivcov, a napokon ak reprezentuje podstatné hodnoty ko ...

                                               

Beánia (stredovek)

Beánia bol v 14. až 18. storočí v Európe obrad, obyčajne na nádvorí internátu alebo univerzity, za účasti najmä starších študentov a niektorých predstavitelov školy, ktorým sa prvoročiaci prijímali medzi študentov a prestali byť považovaní za "zv ...

                                               

Biologická škola v sociológii

Biologická škola v sociológii je smer sociológie druhej polovice 19. stor. a zač. 20. stor., ktorý aplikoval biologické zákony na život spoločnosti a využíval idey maltuziánstva, eugeniky a rasizmu.

                                               

Biologizmus

Biologizmus je prístup, ktorý redukuje dianie na biologické procesy alebo funkcie biologických procesov. Predstavitelia biologizmu: Nietzsche, Ernst Mach, Avenarius, Vaihinger, Bergson, Uexkll, Ludovici, Mller-Freienfels, pragmatisti.

                                               

Cudzota

Cudzota alebo cudzosť je chladnosť nezvyklosť cudzie spôsoby protiklad domova. cudzí ráz zvláštnosť Protiklad domova a cudzoty je jednou z čŕt ludského sveta.

                                               

Dav

Dav je sústredenie väčšieho počtu anonymných osôb na rovnakom mieste, ktoré sú vzájomne ovplyvňované vzájomnou fyzickou blízkosťou, vznikajú živelné emócie, zníženie racionálnej kontroly, zosilňuje sa sugestibilita, napodňovanie, afekty, padajú z ...

                                               

Domácnosť

Domácnosť je najmenšia reálna sociálna skupina so spoločným hospodárením a bývaním. Domácnosť môže mať aj jediného člena. Domácnosti sú základné subjekty trhu, ktoré na ňom vystupujú najmä ako kupujúci nakupujú spotrebné tovary a služby a tiež ak ...

                                               

Dospelosť

Dospelosť je obdobie vrcholu zrenia určitej funkcie alebo súboru funkcií. Obvykle sa delí na dospelosť biologickú, emocionálnu, sociálnu, kognitívnu. Dôležitým pojmom dospelosti je právny pojem dospelosti, ktorý je daný zákonnou formou. Dospelosť ...

                                               

Dysmorfofóbia

Dysmorfofóbia je chorobný strach z vlastnej škaredosti. Podla vedcov z Brazílskej univerzity touto poruchou trpí až štrnásť, podla Nemcov len dve percentá populácie. Ľudia s touto diagnózou nevnímajú samých seba tak, ako ich vníma ich okolie. Pri ...

                                               

Elitárstvo

Elitárstvo je filozoficko-sociologická koncepcia o zvláštnom poslaní a výnimočnej spoločensko-politickej a intelektuálnej aktivite elít. Elitárstvo môže byť tiež vyvyšovanie sa elity voči zvyšku spoločnosti.

                                               

Empirická sociológia

Empirická sociológia je smer sociológie 20. storočia, ktorý sa rozšíril počas druhej svetovej vojny najmä v USA. Empirická sociológia bazíruje pri poznávaní jednotlivých sociálnych javov na konkrétnych sociologických výskumoch: využívanie ankiet, ...

                                               

Enkulturácia

Enkulturácia je proces, prostredníctvom ktorého si človek osvojuje počas svojho života kultúru danej spoločnosti, formuje sa ako sociálna bytosť, teda začleňuje sa do spoločnosti. Človek nadobúda určité kompetencie v kultúre svojej spoločnosti pr ...

                                               

Environmentálny determinizmus

Environmentálny determinizmus je presvedčenie, že kultúru určuje fyzické prostredie, a nie sociálne podmienky. Ak je fyzické prostredie zredukované len na podnebie nazýva sa aj klimatický determinizmus, ktorý v extrémnej podobe hovorí, že vyspelo ...

                                               

Etatizmus

Etatizmus je politický postoj, ktorý sa snaží spoločenské problémy riešiť hlavne štátnymi zásahmi. V širšom zmysle ide o prehnané zdôrazňovanie významu štátu v spoločnosti, jeho zásahov do hospodárskeho a politického života spoločnosti, ktoré môž ...

                                               

Etnometodológia

Etnometodológia je sociologický prístup, ktorý sa od 60. rokov 20. storočia rozvíja v USA. Má blízko k symbolickému interakcionizmu a svoju pozornosť zameriava na všeobecné znalosti členov určitej spoločnosti. Priekopníckym dielom etnometodológie ...

                                               

Fanatizmus

Fanatizmus je krajný stupeň oddanosti nejakej myšlienke alebo veci, založený na slepej viere v správnosť svojich názorov a činov. Sprevádza ho neznášanlivosť voči inému presvedčeniu a názorom, neschopnosť zaujať kritický postoj k sebe a svojim sk ...

                                               

Francúzska sociológia

Francúzska sociológia je sociológia so silnými pozitivistickými a novopozitivistickými tradíciami s výrazným vplyvom na českú a slovenskú sociológiu. V súčasnosti sa orientuje na politickú sociológiu, sociológiu práce, sociológiu priemyslu, socio ...

                                               

Gender (rod)

Gender ické pohlavie v širšom zmysle, sociálne pohlavie) sú vlastnosti a správanie človeka spojené s obrazom muža resp. ženy zo spoločenského a kultúrneho hladiska. Je to teda akási obdoba pojmu biologické pohlavie v oblasti kultúry, sociológie a ...

                                               

Generácia (pokolenie ludí)

Generácia alebo pokolenie je súhrnné označenie pre ludí narodených v pomerne rovnakom časovom období či roku a/alebo ludí s podobnými charakteristikami vyplývajúcimi z ich narodenia v pomerne rovnakom časovom období, ako a aj označenie príslušnéh ...

                                               

Geografický indeterminizmus

Geografický indeterminizmus je vedecká koncepcia, podla ktorej sú činnosť a aktivity človeka prakticky nezávislé od prírodného prostredia. Človek je schopný určovať si svoj osud podla vlastného výberu, nezávisle od prírody.

                                               

Geografický smer v sociológii

Geografický smer v sociológii je geografický determinizmus, teda smer sociológie, ktorý kladie vývoj spoločnosti do priamej závislosti od geografických podmienok čiže geografického prostredia.

                                               

Goffmanov dramaturgický princíp

Dramaturgický princíp Ervinga Goffmana je konceptom tzv. dramaturgickej sociológie, ktorá metaforicky prirovnáva život k divadlu. Svoju teóriu prezentoval v roku 1959 v diele The Presentation of Self in Everyday Life.

                                               

Heterarchia

Heterarchia je sieť prvkov, ktoré majú spoločný ciel a v ktorej je každý z prvkov na rovnakej "horizontálnej" pozícii, má rovnakú silu a autoritu, rovnaký hlas. Heterarchia môže byť nezávislá alebo ako časť hierarchie. Každá úroveň hierarchického ...

                                               

Hierarchia

Hierarchia = svätý, posvätný + ἄρχω, ἄρχειν = vládnuť" ἱεραρχία) je spôsob usporiadania systému, v ktorom je každý prvok alebo článok, s výnimkou najvrchnejšieho, podriadený jedinému nadriadenému prvku alebo článku. Takéto usporiadanie sa dá apli ...

                                               

Hnutie mládeže

Hnutie mládeže je druh expresívneho hnutia hladajúceho priblíženie k prírode, propagujúce zvláštne formy priatelstva, spojené väčšinou s neurčitými názormi mystického charakteru, napr. hnutie hippies.

                                               

Homofóbia

Homofóbia je termín, ktorým sa označuje diskriminácia, odpor alebo strach z homosexuality alebo homosexuálne zameraných osôb.

                                               

Charizma (sociológia)

Charizma je súbor vlastností uznávaných okolím, na základe ktorých sa človek s takýmito vlastnosťami môže stať vodcom ovplyvňujúcim svojím konaním široké vrstvy bez toho, aby ho formálne ustanovili ich predstavitelom.

                                               

Identita (sociológia)

Identita, inak nazývaná aj autentické bytie, je pojem vyznačujúci jednotu vnútorného psychologického života človeka a jeho konania. Ide tiež o intenzívny pocit vlastnej totožnosti, ktorý jedinec prežíva so svojou komunitou. Sociológovia Goffman, ...

                                               

Idiografické

Idiografické je týkajúce sa individualizačnej metódy, ktorú používajú vedy skúmajúce spoločenské javy, zisťuje jednotlivé. Opakom je nomotetické. Termín idiografické zaviedla bádenská škola novokantovstva.

                                               

Industriálna spoločnosť

Industriálna spoločnosť je v sociológií pojem, ktorý označuje súčasné priemyselne vyspelé krajiny bez ohladu na ich sociálno-ekonomické rozdiely. Hlavným kritériom ich vyčlenenia je technická a technologická vyspelosť.