Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 365
                                               

Zemepisný objav

Zemepisné objavy alebo geografické objavy alebo objavné cesty je zaužívané označenie pre cesty, ktorými sa objavili geografické oblasti či miesta pre kultúrny okruh cestovatelov dovtedy neznáme, a/alebo ktoré zásadne ovplyvnili ďalší vývoj spoloč ...

                                               

Zoznam historických výročí

History Channel: Dnes v histórii po anglicky On-This-Day.com po anglicky Dnes v histórii vedy po anglicky Associated Press: Dnes v histórii po anglicky IMDb: Dnes v histórii filmu po anglicky Dnes v histórii Beatles po anglicky BBC: Dnes po angli ...

                                               

Albigénstvo

Albigénstvo alebo katarstvo bolo prvé velké stredoveké kacírske hnutie na Západe, ktoré malo nadnárodný charakter, nebolo viazané na meno určitého kazatela a v rôznych krajinách malo rôzne mená. Prívrženci albigénstva sa volajú albigénci resp. ka ...

                                               

Bogomilstvo

Bogomilstvo bolo kacírske hnutie v ortodoxnej cirkvi. Založil ho v 10. storočí kňaz Bogomil. Vyvinulo sa z manicheizmu 3. storočia. Bogomilstvo zakorenilo medzi Bulharmi a križiacke výpravy ho preniesli na Západ, kde sa udomácnilo ako katarstvo, ...

                                               

Bönizmus

Bönizmus alebo bon je pôvodné tibetské náboženstvo s prvkami mnohých primitívnych náboženstiev, ako je uctievanie démonov, mágie, prirodných síl a čarodejnej moci kňazov. Neskôr bolo ovplyvnené budhizmom, pôvodný bönizmus však celkom nevymizol. P ...

                                               

Doketizmus

Doketizmus je podla oficiálnej cirkevnej náuky heretickým učením 1. storočia po Kr., ktoré popieralo pravosť Kristovho vtelenia. Je to názor, že telo a utrpenie Ježiša Krista bolo len zdanlivé, nie reálne. Doketizmus je v podla kresťanskej cirkvi ...

                                               

Donatizmus

Donatizmus bol kresťanský schizmatický a heretický prúd rozvíjajúci sa v 4. a 5. storočí v severnej Afrike. Donatistická schizma bola sporom medzi cirkevným purizmom a cirkevným eklektizmom, sporom medzi myšlienkou cirkvi ako spoločenstva svätých ...

                                               

Druidizmus

Druidizmus alebo druidstvo je náboženský smer nadväzujúci a obnovujúci tradície keltského náboženstva. Pôvodným významom slova druid bol keltský kňaz. Z pôvodného druidského učenia sa ale zachovalo len velmi málo a celá prax je tak výsledkom nepr ...

                                               

Indická filozofia

Indická filozofia je výrazná zložka indickej kultúry, jedna z najbohatších národných filozofií; prevažne náboženská filozofia; tvorí charakteristický útvar podobne ako filozofia západná, filozofia čínska, filozofia arabská. Nikdy sa úplne nevydel ...

                                               

Kemetizmus

Kemetizmus alebo ojedinele kemeticizmus je novopohanský náboženský smer, ktorý vznikol v 60. – 70. rokoch. Vychádza z pôvodného egyptského náboženstva a naväzuje na jeho odkaz a tradície. Samo označenie kemetizmus vychádza z pôvodného označenia E ...

                                               

Mesalianizmus

Mesalianizmus bol kresťanský sektársky heretický prúd, ktorý vznikol asi pod vplyvom manicheizmu okolo roku 360. Rozšírený bol najmä v Sýrii a Mezopotámii. Šlo o žobravých mníchov, prevažne laikov, ktorí všetok, svoj čas trávili v mystickom rozjí ...

                                               

Morálna teológia

Morálna teológia je: veda viery a cirkvi, ktorá prijíma a skúma Božie zjavenie, pričom odpovedá na požiadavky ludského rozumu teológia, pretože za začiatok a ciel mravného konania uznáva toho, ktorý sám je dobrý a ktorý človeku tým, že sa mu oddá ...

                                               

Paulikánstvo

Paulikánstvo bol kresťanský heretický, pravdepodobne dualistický prúd, ktorý vznikol v 7. storočí v Malej Ázii alebo Arménii. Názov hnutia znamená "prívrženci svätého Pavla", pre nejasný pôvod hnutia avšak nie je zrejmé o ktorého Pavla sa jedná. ...

                                               

Rekonštrukcionizmus

Rekonštrukcionismus je náboženský smer, ktorý sa snaží nadviazať na predkresťanské náboženstvá a obnoviť ich praktizovanie v súčasnom svete. Člení sa na mnoho smerov, ktoré spolu v skutočnosti, okrem základnej myšlienky rekonštrukcionizmu, nemajú ...

                                               

Valdénstvo

Valdénstvo bolo stredoveké náboženské hnutie smerujúce k reforme kresťanského života založené Pierrom Valdesom. Zo začiatku sa vyvíjalo v súťaži a v polemike s katarstvom a čoskoro sa stalo územne najrozšírenejšou herézou európskeho stredoveku. T ...

                                               

Egyptológia

Egyptológia je veda o histórii, spôsobe života, umení starých Egypťanov. Tvorí súčasť orientalistiky. Zakladatelom a prvým profesorom egyptológie v Európe bol Jean-François Champollion.

                                               

Hebraistika

Hebraistika je náuka o hebrejskom jazyku a hebrejskej literatúre. Hebraistiku zaraďujú ako disciplínu do orientalistiky; na Slovensku to bola prvá orientalistická disciplína. Počas komunizmu nebolo v Česko-Slovensku možné hebraistiku vyučovať na ...

                                               

Turkológia

Turkológia je vedecká disciplína orientalistiky, ktorá skúma turecký jazyk, tureckú kultúru a dejiny. Predstavitelmi turkológie na Slovensku sú Jozef Blaškovič, Xénia Celnarová a i.

                                               

Vietnamistika

Vietnamistika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá lingvistikou, literatúrou a dejinami Vietnamu. Odborník vo vietnamistike je vietnamista. Tento odbor je vo svete pomerne ojedinelý. V krajinách okrem Vietnamu je možné študovať vietnamistiku Vietname ...

                                               

Abanácia

Abanácia αυτισμός - apenautismos) je v staršom práve spravidla vyhostenie či vyhnanstvo na jeden rok, a to najmä vo vzťahu k staroveku a/alebo stredoveku a najmä za neúmyselné zabitie. Presné definície pozri nižšie.

                                               

Agent provokatér

Agent provokatér je človek infiltrovaný do organizácie skupiny ludí, ktorého úlohou je prinútiť člena alebo celú skupinu k nebezpečným či nelegálnym akciám.

                                               

Antedatovať

Antedatovať je napísať na listinu skorší dátum, než bola v skutočnosti vyhotovená a podpísaná. Antedatovanie je väčšinou spojené s protiprávnym konaním. Antedatovať možno napríklad aj počítačové súbory, keď páchatel chce vytvoriť dojem, že vznikl ...

                                               

Azyl

Azyl je ochrana cudzinca, ktorý v štáte má opodstatnené obavy z prenasledovania rasových, náboženských alebo národnostných dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, a vzhladom na ti ...

                                               

Bezdôvodné obohatenie

Bezdôvodné obohatenie je majetkový prospech získaný: plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol plnením z neplatného úkonu z nepoctivých zdrojov plnením bez právneho dôvodu Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. ...

                                               

Bezprávie

Bezprávie je systematické porušovanie zákonov najmä zo strany štátu v nedemokratických politických a štátnych režimoch. Možné je zákonné bezprávie a nezákonné bezprávie.

                                               

Deliktuálna spôsobilosť

Deliktuálna spôsobilosť znamená spôsobilosť osobne sa zodpovedať za vlastné zavinené protiprávne konanie. Zakladá sa ním právna zodpovednosť spojená s povinnosťou niesť právne následky. Na Slovensku sa nadobúda dovŕšením 14. roku.

                                               

Demokracia

Demokracia je: forma rozhodovania, ktorá predpokladá určitú rovnosť medzi hlasujúcimi pôvodne: politické zriadenie gréckych mestských štátov, pozri aténska demokracia podriadenie sa menšiny väčšine politický systém alebo zriadenie, v ktorom je zd ...

                                               

Dlžník

Dlžník alebo debitor je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je veritelovi zaviazaná peňažným, vecným alebo iným plnením.

                                               

Emfyteuza

Emfyteuza bola dedičná držba pôdy, právo scudziť nehnutelný majetok. Emfyteuza bola spojená s úplným alebo čiastočným reluovaním robotnej a naturálnej renty na peňažnú.

                                               

Homosexuálna panika

Homosexuálna panika alebo v medicíne aj Kempfova choroba je nekontrolovatelný strach alebo úzkosť ako reakcia na vlastnú homosexualitu alebo homosexualitu inej osoby, najmä u mužov a najmä u heterosexuálnych mužov v prípadoch, kde homosexuálny mu ...

                                               

Integračná funkcia práva

Integračná funkcia práva kotví vo vyjadrení a ochrane hodnôt, ktoré sa považujú za hodnoty charakteristické a podstatné pre existenciu príslušného spoločenského systému.

                                               

Judikatúra

Judikatúra je všeobecný názov pre rozhodovaciu činnosť súdov alebo sudcovskú tvorbu práva. Je to súhrn súdnych rozhodnutí, predstavujúcich súdnu prax. Na Slovensku sa precedens ako prameň práva nepoužíva, preto rozhodnutia súdov nie sú záväzné, a ...

                                               

Justičná vražda

Justičná vražda je vykonanie trestu smrti udelenému nevinnej osobe prostredníctvom zinscenovaného súdneho procesu, teda de facto vražda spáchaná prostredníctvom súdneho systému. Justičné vraždy sú spojené najmä s diktatúrami. Príkladom justičných ...

                                               

Kataster nehnutelností

Kataster nehnutelností je na Slovensku zoznam/databáza obsahujúci geometrické určenie, súpis a opis nehnutelností a práva k nim. Sú v ňom zapísané a graficky zaznačené všetky pozemky a nehnutelnosti a práva k nim. Súčasťou katastra sú údaje o prá ...

                                               

Kazuistika (právo)

Kauzistika je riešenie či úprava či výklad práva so zretelom na konkrétne individuálne prípady. Súčasť etiky stanovenia zásad vhodného správania a správnych postojov v konkrétnych prípadoch, životných situáciach

                                               

Konsenzus (právo)

Konsenzus je súhlas prejavený výslovne alebo mlčky. Najznámejšie druhy: Zmluvný konsenzus je prejav zhodnej vôle zmluvných strán ako predpoklad vzniku zmluvy Manželský konsenzus je vyhlásenie osôb vstupujúcich do manželstva, že súhlasia so sobášom

                                               

Krivá prísaha

Krivá prísaha alebo abjurácia je vedomé poprenie pravdivosti tvrdenia uvedeného v žalobe. Jej autorom môže byť žalobca, žalovaný alebo vedome neoprávnene žalujúci.

                                               

Krvná pomsta

Krvná pomsta je právny inštitút v mnohých rodových spoločenstvách a ako prežitok aj v niektorých štátoch spočívajúci v tom, že príbuzný zabitého má právo aj povinnosť pomstiť sa vrahovi a jeho príbuzným vlastnou rukou. Nezriedka krvná pomsta nado ...

                                               

Legalizácia (podpis)

Legalizácia je úradné overenie skutočnosti, že určitá osoba listinu pred overujúcou osobou vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala za vlastný. Legalizáciou sa nepotvrdzuje správnosť ani pravdivosť údajov uvedených na listine a ani i ...

                                               

Legislatívny proces

Zákonodarnú iniciatívu na Slovensku majú poslanci NR SR, výbory NR SR a vláda. Legislatívny proces pozostáva zo 4 etáp: Predprípravná Tretie čítanie v NR SR Prvé čítanie v NR SR Schvalovacia Druhé čítanie v NR SR Prípravná Promulgačná Signácia pr ...

                                               

Násilie

Ralph Tanner cituje definíciu násilia v Anglickom oxfordskom slovníku takto: "ďaleko za hranicou spôsobovania bolesti a prelievanie krvi". Argumentuje tým, že hoci násilie jasne obsahuje zranenie ludí či násilné zmeny vlastníctva, taktiež zahŕňa ...

                                               

Nedbanlivosť

Nedbanlivosť alebo nedbalosť je forma zavinenia v práve, napríklad v trestnom práve. Opakom nedbanlivosti je úmysel, čo je ťažšia forma zavinenia.

                                               

Nepísané právo

Nepísané právo je právo, ktoré nie je zachytené na pevnom substráte, ale existuje a podáva sa iba ústnou tradíciou a v nepriamych zdrojoch. Opakom je pojem písané právo. Nepísané právo neposkytuje dostatočnú mieru právnej istoty a kontinentálne p ...

                                               

Obžalovaný

Obžalovaný je osoba, o ktorej trestnom čine prebieha pred súdom trestné konanie. V slovenskom práve sa na označenie tejto osoby, používajú aj iné pomenovania, ktoré nie sú synonymické: Po nariadení hlavného pojednávania sa obvinený označuje ako o ...

                                               

Ordálie

Ordálie sú staroveké a stredoveké praktiky dokazovania viny na súdnom konaní, ktoré vyzývali božstvo, o ktorom sa predpokladalo, že nestrpí víťazstvo zla, aby pomohlo dopátrať sa pravdy. Využívali sa v prípadoch, kedy nebolo možné odhaliť pravdu, ...

                                               

Organizovaný zločin

Organizovaný zločin je taktické označenie špecifickej skupiny trestných činov, ktoré sú, alebo boli, spáchané členmi zločineckých skupín. Možno zaň tiež považovať páchanie obzvlášť závažného zločinu, alebo opakované páchanie viacerých úmyselných ...

                                               

Osobné vlastníctvo

Osobné vlastníctvo je forma uspokojovania osobných potrieb fyzických osôb v socialistickom spoločenskom zriadení; predmetom osobného vlastníctva boli najmä príjmy a úspory z práce a zo sociálneho zabezpečenia, veci domácej a osobnej potreby, rodi ...

                                               

Písané právo

Písané právo je tvorené právnymi normami zachytenými časovo stálym spôsobom na vhodnom substráte. Opakom je pojem nepísané právo. Písané právo má väčšinou verbálnu formu, niektoré časti právnych noriem však môžu byť vyjadrené aj inak, napr. grafi ...

                                               

Poškodený

Poškodený je osoba, ktorej vznikla ujma na zdraví, cti alebo majetku úmyselným konaním, nedbanlivosťou, opomenutím alebo zdržaním sa konania inej osoby. Poškodeným môže byť fyzická aj právnická osoba.

                                               

Pozitívne právo

Pozitívne právo je také objektívne právo, ktoré sa dá odvodiť z v danej dobe platného systému právnych noriem. Jeho protikladom je pojem prirodzené právo.