Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 364
                                               

Štúdium velkých filozofov

Štúdium velkých filozofov je podmienka toho, aby sme dospeli k jasnému a pravému filozofovaniu. Pri tomto štúdiu sa jednotlivec môže cítiť akoby sa šplhal po kmeni a vetvách stromu pôvodných filozofických diel. Toto šplhanie sa podarí len vtedy, ...

                                               

Účel

Účel je ideálne anticipovaný výsledok činnosti, procesu. Pojmy účel, ciel a úmysel sú podobné, ale nie identické. Kým ciel ideálne anticipuje budúci stav alebo relatívne konečný bod určitého vývoja a je viazaný na osobu, ktorá si ho kladie, účel ...

                                               

Základná filozofická otázka

Základná filozofická otázka alebo základná otázka filozofie je najdôležitejšia, hlavná alebo podstatná otázka, chápaná podla kontextu filozofém, v ktorých sa formuluje; napr. v marxizme sa formuluje ako otázka vzťahu vedomia k bytiu, duchovného k ...

                                               

Futurológia

Futurológia je veda o budúcnosti zaoberajúca sa vytváraním scenárov možného budúceho vývoja ekonomiky, spoločnosti a civilizácie. Futurológia kladie dôraz na identifikáciu budúcich možných príležitostí a ohrození.

                                               

Digerati

Digerati je pomenovanie, ktoré označuje digitálnu alebo kybernetickú elitu, pracovníkov, myslitelov a spisovatelov s mimoriadným vplyvom v oblasti vývoja a architektúry kyberpriestoru. Slovo digerati použil publicista John Brockman vo svojej knih ...

                                               

Dysonova sféra

Dysonova sféra je hypotetická konštrukcia postavená okolo hviezdy, ktorej cielom je zhromažďovať energiu hviezdy alebo jej časť. Môže ísť o systém prstencov, satelitov, plachiet alebo iných čiastkových konštrukcií alebo o súvislú gulovú plochu. H ...

                                               

Globalistika

Globalistika je teória skúmajúca základné otázky existencie a vývoja svetovej spoločnosti ako celku na základe multidisciplinárneho výskumu spoločenských vied a prírodných vied.

                                               

Globálna prognóza

Globálna prognóza je výpoveď o vývoji svetových problémov, ktorých riešenie sa neobíde bez jednotného úsilia väčšiny krajín. Vzhladom na vysokú agregovanosť ukazatelov vývoja globálnych problémov sa ich prognózy opierajú predovšetkým o matematick ...

                                               

Nezamýšlané dôsledky ludského jednania

Nezamýšlané dôsledky ludského jednania sú v spoločenských vedách výsledky, ktoré neboli zamýšlané cielavedomou činnosťou. Tento termín bol spopularizovaný v 20. storočí americkým sociológom R. K. Mertonom.

                                               

Adam Brémsky

Adam Brémsky alebo Adam z Brém bol kronikár a geograf druhej polovice 11. storočia, pôvodom z Horného Saska.

                                               

Archaický (sociológia)

Archaický znamená dávny, starobylý. Vo vzťahu k dnešnému človeku je archaické všetko, čo spadá svojím pôvodom do pradávnych zvykov, návykov, kultúry, obradov atď. Archaické sú aj hypotetické zvyšky mentálnej výbavy človeka. Sú väčšinou nevedomého ...

                                               

Avunkulát

Avunkulát je systém, v ktorom sa matkin brat považuje za najbližšieho mužského príbuzného danej osoby, a v ktorom je matkin brat zodpovedný za výchovu tohto synovca a tento synovec potom obyčajne dedí jeho majetok a jeho spoločenské postavenie. T ...

                                               

Bezzemok

Bezzemok je človek bez vlastnej pôdy. V dejinách Slovenska to bol v minulosti dedinský obyvatel bez vlastnej pôdy, ktorá by mu stačila na obživu; živil sa najmä námezdnou prácou. V dejinách starovekého Ríma je to synonymum slova proletár.

                                               

Braunauer Zeitgeschichte-Tage

Braunauer Zeitgeschichte-Tage je séria konferencii založená organizáciou pre dejiny, ktorá sa koná od roku 1992 v Braunau am Inn. Andreas Maislinger, zakladatel rakúskej zahraničnej služby, vedie tuto vedeckú udalosť.

                                               

Buržoázia

Buržoázia je pojem, ktorý má dva základné významy. Vznikol v 16. storočí vo Francúzsku ako označenie zámožných mešťanov, najmä majitelov podnikatelského majetku a finančného kapitálu. Od čias Francúzskej revolúcie začala r. 1789 je buržoázia cháp ...

                                               

Byzantológia

Byzantológia je náuka, odbor historických vied zaoberajúci sa byzantskou históriou a kultúrou. Predmetom jej záujmu je široká množina tém spojených s Byzantskou ríšou od byzantského výtvarného umenia a literatúry, cez náboženstvo, spoločnosť a fi ...

                                               

Časová priamka

Časová priamka alebo časová os je usporiadaná postupnosť časových bodov nanesená na rovnej vodorovnej alebo zvislej čiare lubovolným smerom. Ku všetkým alebo niektorým časovým bodom osi sa často pripisujú komentáre či obrázky k faktom vzťahujúcim ...

                                               

Dedina (všeobecne)

Dedina je menšie vidiecke sídlo spravidla s polnohospodárskym charakterom. Na Slovensku v dnešnom administratívnom členení je to spravidla vidiecka obec, presnejšie však intravilán alebo jeden z intravilánov vidieckej obce. Niekedy sa odlišuje os ...

                                               

Dejepis (pedagogika)

Dejepis je učebný predmet a aplikovaná historická veda slúžiaca na potreby pedagogiky. Na rozdiel od historickej vedy neskúma dejiny, ale interpretuje už nadobudnuté poznatky historiografie. Cielom dejepisu je rozvíjať morálne, občianske a všelud ...

                                               

Dejiny

Dejiny alebo história sú/je: v širšom zmysle: vývoj priebeh a súvislosti všetkých dejov v čase a priestore t.j. dejiny prírody a dejiny ludstva. v užšom a bežnejšom zmysle: vývoj ludskej spoločnosti ako celku a jej jednotlivcov, najmä politickej, ...

                                               

Dejiny geografie

Dejiny geografie ako jednej z najstarších vied vôbec siahajú ďaleko do histórie ludstva. Zatial čo mapy boli vyrábané a používané niekolko tisícročí skôr prvou kultúrou, ktorá sa podujala na systematické a vedecké skúmanie Zeme boli až starovekí ...

                                               

Dejiny ludstva

Dejiny ludstva je vývoj alebo opis vývoja ludskej spoločnosti ako celku alebo jej častí či jednotlivcov. Pokial sa dejiny ludstva zaoberajú ludstvom ako celkom zo všetkých hladísk, nazývajú sa aj všeobecné dejiny, univerzálne dejiny, dejiny sveta ...

                                               

Despotát

Despotát bol názov územného útvaru pod vládou despotu v ranom stredoveku na Balkáne, po rozpade Byzantskej ríše. Názov bol odvodený od byzantského dvorného a čestného titulu despota, aj keď nie všetkým vládcom bol tento titul formálne na byzantsk ...

                                               

Diluvianizmus

Diluvianizmus bola náuka v 18. a 19. storočí, podla ktorej stavba Zeme a forma krajiny je dôsledkom biblickej potopy alebo prípadne viacerých celosvetových potôp. Skameneniny organizmov sa podla tejto teórie považovali za bytosti, ktoré zanikli p ...

                                               

Dilúvium

Dilúvium je zastarané označenie pre pleistocén. Odborné fakty pozri pod pleistocén. Pojem v geologickom zmysle zaviedol oxfordský učenec William Buckland vo svojom diele Reliquiae Diluvianae 1823 ako označenie pre heterogénne usadeniny spôsobené ...

                                               

Družina (história)

Družina bol v stredoveku: u Slovanov zádruha širšia rodina založená na majetku u Slovanov, najmä u južných Slovanov v Rusku aj: artel v zmysle výrobná obec; napr. rybári, murári konajúci spoločne svoju živnosť určitý počet slobodných ludí, ktorí ...

                                               

Duel

Duel alebo súboj je boj dvoch protivníkov so zbraňami podla dohovoreného času, miesta a zbraní. Dôvodom pre výzvu na súboj bola obrana cti pohaneného.

                                               

Duch času

Duch času alebo duch doby je kultúrna, filozofická a umelecká charakteristika určitej doby. Pojem sa vyskytuje aj ako vedecký pojem vo filozofii. Pojem duch času použil filozof Christian Adolph Klotz v diele Genius seculi Duch storočia, 1760, zná ...

                                               

Dynastia

Dynastia - rad panovníkov z jedného rodu, z ktorých aspoň dve osoby pochádzajú z tej istej rodiny, panujúce bezprostredne po sebe, alebo s nevelkými prestávkami. Existovali ale tiež dynastie nepokrvných vládcov. Prvé dynastie sa objavili už v ran ...

                                               

Encyklopédia miest a obcí Slovenska

Encyklopédia miest a obcí Slovenska je jednozväzková encyklopédia o mestách, obciach a regiónoch Slovenska, ktorú vydalo Vydavatelstvo PS-LINE v roku 2005. Patrí do edície "Knižnica príručiek". Kniha má 960 strán. Obsahuje takmer 1000 čiernobiely ...

                                               

Epigrafika

Epigrafika alebo epigrafia je veda, ktorá sa zaoberá nápismi na rozličných materiáloch pochádzajúcich z rozličných období. Zbiera, publikuje, interpretuje a sprístupňuje texty rôzneho obsahu pre bádatelov a pre laikov. Epigrafika sa pôvodne pokla ...

                                               

Ghibellin

Ghibellin bol prívrženec cisárskej moci v 12. a 13. storočí proti pápežovi; protivníci guelfov. Ghibellini boli na strane Nemcov.

                                               

Heuristika (história)

Heuristika je zhromažďovanie resp. náuka o zhromažďovaní historických prameňov a iných podkladov. Nadväzuje na ňu kritický rozbor prameňov. Od čias renesancie v Taliansku a národného obrodenia v našich končinách realizujú učenci, vzdelanci, fanat ...

                                               

Historická epocha

Historická epocha je značne dlhé a z periodizačného hladiska základné obdobie v dejinách vyznačujúce sa istými spoločenskými vzťahmi a istým typom významového univerza.

                                               

Historická udalosť

Historická udalosť je základný prvok dejinného diania. Je to kritický bod vývoja historického procesu, najčastejšie vznik, zánik a kvalitatívne zmeny priebehových kriviek dejinného procesu. Udalosti sa často prejavujú ako výsledok stretu, spojeni ...

                                               

Historické dielo

Historické dielo je objektivizovaný vývoj historického poznania a bádania. Historické dielo je vyabstrahovaným, štylizovaným konečným produktom celého historického poznávacieho procesu, jasne postihnutelným, evidentným faktom, ktorý poskytuje v d ...

                                               

Historické obdobie

Historické obdobie je: rozlíšitelná časť dejín, úsek dejín v priebehu určitého časového intervalu, napr. pravek, starovek, stredovek, novovek, súčasná doba. opak prehistorického obdobia a protohistorického obdobia, teda história v užšom zmysle

                                               

Historický relativizmus

Historický relativizmus je prejav historizmu vo filozofii. Historický relativizmus spočíva vo výklade významových útvarov, napr. filozofických systémov, svetonázorov, náboženských učení a pod., ako výraz určitých duchovných postojov, pričom tieto ...

                                               

Historiografia (zapisovanie dejín)

Pozri aj rozlišovaciu stránku História Historiografia alebo dejepisectvo je zobrazovanie udalostí, dejov a stavov minulosti s cielom vyvolať u prijímatela informácie uvedomenie si dejín. Zjednodušene teda ide o zapisovanie dejín určitým systemati ...

                                               

Hlinné

Hlinné je obec na Slovensku v okrese Vranov nad Toplou. Obec Hlinné sa nachádza v Podslanskej pahorkatine na pravom brehu rieky Topla. V západnej časti zasahuje aj do sopečných Slanských vrchov, vo východnej časti aj do výbežkov Východoslovenskej ...

                                               

Hohenlohe (šlachtická rodina)

Hohenlohe je nemecký kniežací rod pôvodom z Franska, ktorého korene siahajú do 12. stor. Za najstaršieho zástupcu rodu je považovaný Kraft Hohenlohe. Jeho sídlom mal byť hrad Hohlach ležiaci neďaleko Uffenheimu.

                                               

Hospodársky systém

Hospodársky systém je súhrnné označenie pre štruktúru a hospodárske procesy jednej ekonomiky, vrátane hospodárskeho správania a konania ekonomických subjektov a produkčného potenciálu. Hospodársky systém je jedna z častí spoločenského systému. Ni ...

                                               

Hradný gróf

Hradný gróf alebo purkgróf bol v oblastiach s nemeckým právom pôvodne titul správcu královského hradu, neskôr titul zástupcu vlastníka hradu v určitom obvode - vysokého úradníka krajinskej správy. Ešte v dnešnej dobe nesie v Čechách titul Nejvyšš ...

                                               

Hybná sila dejín

Hybná sila dejín je sila, ktorá spôsobuje pohyb dejín. Podla Homéra je ňou napr. odveký rozpor medzi slobodou a nevyhnutnosťou. Herodotos tvrdil, že hybná sila dejín je závisť bohov.

                                               

Incipit

Incipit sú začiatočné slová textu starého rukopisu alebo tlače. Doslovný preklad je začína sa. Týmto textom začínali najstaršie tlačené knihy, kým nebol známy titulný list. Skratka je inc.

                                               

Karpatská kotlina

Karpatská kotlina je v termín, ktorý je v odbornej geologickej a geografickej literatúre zhodný s termínom Panónska panva. V Maďarsku sa termín Karpatská kotlina po maďarsky Kárpát-medence velmi často používa aj v širšom význame, a to ako súhrnné ...

                                               

Kliometria

Kliometria "študuje dejíny, na ktoré aplikuje dôslednosť ekonomickej teórie a kvantitatívnej analýzy, pričom súčasne používa historické záznamy na vyhodnotenie a podnietenie ekonomickej teórie a zlepšenie chápania dlhodobých ekonomických procesov".

                                               

Letopočet

Letopočet alebo éra je súvislý rad rokov, ktorý sa zvyčajne začal významnou udalosťou. Na Slovensku a vo velkej časti sveta sa v súčasnosti používa kresťanský letopočet kresťanská éra, kresťanský kalendár počítaný od narodenia Ježiša Krista. Roky ...

                                               

Litterae transversa

Litterae transversa je spôsob písania listín na výšku papiera. Pôvodne bývali v karolínskom a ranogotickom období listiny písané na výšku - Litterae transversa. S príchodom kurzívy sa začínajú písať listiny na šírku - Litterae recte.

                                               

Logograf (história)

Logografi alebo logografici boli prví grécki prozaici - dejepisci a geografi. Boli autormi geografických opisov ciest - gés periodos, v ktorých informovali o skutočnostiach, ktoré na vlastné oči videli, o javoch, ktorých svedkami sa stali, ale aj ...