Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361
                                               

Monarchizmus (hnutie)

Monarchizmus alebo rojalizmus je politický smer uprednostňujúci alebo snažiaci sa zachovať/obnoviť ako štátne zriadenie monarchiu, prípadne všeobecnejšie hnutie prívržencov monarchie. Stúpenec monarchizmu sa nazýva monarchista alebo rojalista.

                                               

Národ

Národ je historicky vzniknuté spoločenstvo ludí vytvorené pôsobením rôznych faktorov, ako sú spoločné územie, kultúra, jazyk, hospodárska história, psychika, náboženstvo a podobne, a ktoré má spravidla vôlu tieto spoločné faktory brániť či rozvíj ...

                                               

Národný štát

Národný štát je štát jedného národa, prípadne aj dvoch tesne spojených národov. Politické hranice takého štátu sa prevažne zhodujú s etnickými hranicami a jeho právny systém je značne ovplyvnený zvykmi daného národa. Národné štáty sú hlavne štáty ...

                                               

Neutralita

Neutralita je nestrannosť, nezasahovanie do cudzích vecí. V politológii neutralita znamená zaručené postavenie štátov, ktoré znamená nezúčastnenosť na vojnovom konflikte, v čase mieru neúčasť vo vojenských blokoch, prípadne iných medzinárodných z ...

                                               

Plebiscit

Plebiscit alebo ludové hlasovanie je nástroj priamej demokracie, v ktorom všetci občania s volebným právom môžu hlasovať o závažnej politickej otázke, ktorá sa týka územnej organizácie, napríklad hraníc, zmien územia a pod. Na rozdiel od referend ...

                                               

Politický kompas

Politický kompas je test politickej orientácie, ktorý bol vytvorený britskou spoločnosťou Pace News Limited. Konkrétni autori nie sú známi.

                                               

Pravica (politika)

Pravica je vágne označenie politických skupín, najmä politických strán a politických smerov. Ide o protiklad pojmu lavica. Vzhladom na nejasnú definíciu pojmu pravica, na vela politických názorov a odlišností v programoch jednotlivých politických ...

                                               

Pravicový extrémizmus

Pravicový extrémizmus je jedna z foriem politického extrémizmu. Presnejšie ide o súhrnné označenie rôznych antidemokratických snažení, ktoré patria na pravý okraj bežného politického spektra "pravica - lavica". Spomínaná antidemokratickosť spočív ...

                                               

Preambula

Preambula je úvodná, spravidla slávnostná, časť textu nejakého písomného dokumentu, ktorá dnes spravidla stanovuje úmysel, zámer, význam či zmysel textu nasledujúceho za preambulou. Napríklad v preambule ústavy štátu sú uvedené základné ciele čin ...

                                               

Referendum

Referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvatelstvu. Je to jedna z mála zachovaných metód p ...

                                               

Rovnosť (politika a právo)

Rovnosť má v politike a práve niekolko významov. Možno rozlišovať medzi rovnosťou: rovnosť pred zákonom rovnosť príležitostí formálnou alebo právnou de jure, kedy zákony platia rovnako pre všetkých občanov a všetci občania majú rovnaké práva, naj ...

                                               

Sociálny štát

Sociálny štát je: a) demokratický štát, ktorý je právnym štátom a zároveň sa snaží aktívnymi opatreniami vyrovnávať sociálne protiklady a napätia, resp. súhrn opatrení, zariadení a noriem, ktoré existenciu takéhoto štátu zabezpečujú - táto definí ...

                                               

Stanné právo

Stanné právo alebo štatárium je mimoriadny právny režim v celom štáte alebo v jeho časti počas výnimočného stavu, s cielom potlačenia trestnej činnosti, keď sa fungovanie civilnej moci považuje za nedostatočné. Charakterizuje sa prísnejšími trest ...

                                               

Status quo

Status quo je obrat pochádzajúci z latinčiny a znamená súčasný stav. Používa sa najmä v diplomacii, v prípade, kedy sa prímerie alebo ukončenie bojov spája s tým, že obe strany sa zaväzujú dodržiavať status quo - tj. Čo kto má, to mu zostáva. Ino ...

                                               

Stranícka patronáž

Stranícka patronáž je velmi starý koncept, ktorému sa venoval už Max Weber ako patronáž úradov. Webber popisuje patronáž ako systém, v ktorom sú významné úrady vždy po volbách pridelené do rúk stúpencov víťazného kandidáta, respektíve strany. Prí ...

                                               

Suverenita (právo)

Suverenita alebo zvrchovanosť je v práve v širšom zmysle: spôsobilosť/právo kohokolvek výlučne vykonávať absolútnu politickú moc nad nejakým územím, skupinou ludí alebo sebou samým; absolútne právo vládnuť; najvyššia, absolútna, nekontrolovatelná ...

                                               

Štát blahobytu

Štát blahobytu má niekolko podobných definícií: v politológii a teórii sociálnej politiky: politický systém, v ktorom sa štát silno sociálne angažuje; štát, v ktorom sa v zákonoch, vo vedomí a postojoch ludí presadzuje myšlienka, že sociálne podm ...

                                               

Štátne zásahy do ekonomiky

Nedokonalosti trhového mechanizmu si podla časti ekonómov vyžadujú občasné zásahy štátu. Vláda prispieva k odstraňovaniu príčin zníženej efektívnosti predovšetkým odstraňovaním prekážok konkurencie antimonopolné opatrenia. Odstraňovanie negatívny ...

                                               

Teokracia

Teokracia je forma vlády, v ktorej má cirkev všetku duchovnú aj svetskú moc. Zákony sú stanovené podla náboženských prikázaní a dogiem. Hlava štátu je obvykle aj najvyšším cirkevným predstavitelom. V súčasnosti je príkladom teokratického štátu Va ...

                                               

Teória verejnej volby

Teória verejnej volby alebo škola verejnej volby je vetva v ekonómii, ktorá sa zaoberá rozhodovacím procesom voličov, politikov a vládnych úradníkov z ekonomického pohladu, najmä na základe teórie hier a teórie rozhodovania. Teória verejnej volby ...

                                               

Typológia politicko-administratívnych vzťahov

Politicko-administratívne vzťahy skúmajú postavenie volených politických elít voči menovaným úradníkom v politických systémoch. Tieto vzťahy ovplyvňujú tvorbu verejnej politiky v krajinách. Jednu z typológií modelov politicko-administratívnych vz ...

                                               

Ústava

Ústava alebo zastarano konštitúcia je základný zákon štátu. Ide o zvláštnu, najvýznamnejšiu formu zákona a právny výraz existencie štátu. Ústava je vo väčšine krajín základným normatívnym aktom, čiže normatívnym aktom najvyššej sily. Pod-ústavné ...

                                               

Uzurpácia (moc)

Uzurpácia alebo uzurpovanie alebo uchvátenie moci je protiprávne alebo násilné prevzatie najvyššej moci či vlády krajiny. Osoba uskutočňujúca toto prevzatie sa volá uzurpátor alebo uchvatitel.

                                               

Veto

Veto môže byť: Neskôr a dnes všeobecne: Právo prejaviť nesúhlas alebo priamo vyjadrenie nesúhlasu s uznesením, plánovaným opatrením a podobne. Ústavoprávny akt panovníka, neskôr aj hlavy štátu republík, ktorým ruší platnosť aktov iných ústavných ...

                                               

Vojenská okupácia

Vojenská okupácia alebo okupácia je násilný čin štátu alebo entity, ktorá proti vôli iného štátu alebo entity obsadí jeho/jej územie a priamo či nepriamo získa nad územím kontrolu a moc. Okupujúca klika často ustanoví okupačnú správu alebo kolabo ...

                                               

Volný mandát

Volný mandát alebo zriedkavejšie slobodný mandát je mandát, ktorý je neodvolatelný voličmi počas volebného obdobia Volený zástupca s volným mandátom koná samostatne "podla svojho svedomia a presvedčenia". To znamená, že nie je viazaný akýmikolvek ...

                                               

Všeludová strana

Všeludová strana je koncept politickej strany, ktorá sa snaží osloviť čo možno najširšie spektrum voličov. Týmto typom politických strán väčšinou chýba ideové zameranie a klasickú delbu na lavicu a pravicu považujú za prekonanú. Zakladatelom konc ...

                                               

Výnimočný stav

Výnimočný stav je stav ohrozenia štátu vyhlásený štátnymi orgánmi pre celý štát alebo jeho časť vzhladom na výnimočné udalosti, ktoré tam nastali. Často sa pri ňom vyhlasuje stanné právo. Dôvody vyhlásenia: ohrozenie bezpečnosti štátu občianska v ...

                                               

Zásluhový systém

Zásluhový systém vo všeobecnosti charakterizujeme ako systém stanovujúci minimálnu kvalifikáciu, ktorá určuje úroveň vedomostí, zručností a skúseností potrebných na to, aby sa mohol človek uchádzať o post v administratíve. Zásluhový systém je v d ...

                                               

Zbor povereníkov

Zbor povereníkov, v pôvodnom dlhom tvare Zbor povereníkov Slovenskej národnej rady bol národný orgán vládnej a výkonnej moci na Slovensku od 1. septembra 1944 do 11. júla 1960, kedy zanikol prijatím Ústavy ČSSR, podla ktorej jeho kompetencie prev ...

                                               

Americká vojna za nezávislosť

Americká vojna za nezávislosť alebo Americká revolúcia alebo Boj amerických osád/kolónií za nezávislosť bola vojna v rokoch 1775 – 1783 medzi Královstvom Velkej Británie a 13 kolóniami v Severnej Amerike. Vojna skončila zvrhnutím britskej vlády a ...

                                               

Arabská jar

Arabská jar je názov pre vlnu rozsiahlych protestov, civilných nepokojov, povstaní až občianskych vojen, ktorá prebehla vo väčšine arabských štátov od decembra 2010 s primárnou aktivitou do roku 2012, pričom niektoré ozbrojené konflikty z Arabske ...

                                               

Argentínska vojna za nezávislosť

Argentínska vojna za nezávislosť bola vojna v rokoch 1810 – 1818 medzi Španielskym impériom v zastúpení Miestokrálovstvom Río de la Plata a Miestokrálovstvom Peru na jednej strane a bojovníkmi za nezávislosť Provincií Río de la Plata na strane dr ...

                                               

Belgická revolúcia

Belgická revolúcia v roku 1830 bola vzbura provincií na juhu Holandského královstva proti jeho královi Viliamovi I. Táto revolúcia viedla ku vzniku nezávislosti Belgicka. Jeho štátnym zriadením od začiatku existencie sa stala monarchia na čele s ...

                                               

Brezová revolúcia

Brezová revolúcia je pojem, ktorým sa označuje hrozba kremelskej moci zo strany prozápadnej demokratickej opozície, ktorej cielom bolo zvrhnutie vlády Vladimira Putina alebo jeho prominenta v prezidentských volbách v roku 2008 za finančnej podpor ...

                                               

Džínsová revolúcia

Po štátnych prevratoch v Gruzínsku, Kirgizsku na Ukrajine sa predpokladala taká istá zmena režimu Alexandra Lukašenka aj v Bielorusku. Spustením zmien v tejto krajine mala byť Džínsová revolúcia - konkrétne prezidentské volby v Bielorusku v roku ...

                                               

Farebná revolúcia

Ako príklad pre farebnú revolúciu v Spoločenstve nezávislých štátov môžu slúžiť aj udalosti v roku 1998 na Slovensku, a tiež Buldozérová revolúcia v Srbsku, ktorej výsledkom bolo zvrhnutie vlády prezidenta Slobodana Miloševiča z postu prezidenta ...

                                               

Iránska revolúcia

Iránska revolúcia odkazuje na udalosti v súvislosti so zvrhnutím dynastie Pahlaví pod Mohammadom Rezom Šáhom Pahlavím, ktorý bol podporovaný Spojenými štátmi a jeho eventuálnou náhradou Islamskou republikou pod velkým ajatolláhom Rúholláhom Chome ...

                                               

Júlová revolúcia (1830)

Júlová revolúcia 1830 bola jedna z francúzskych revolúcií, ktorá nasledovala po Druhej Reštaurácii a nastolila Júlovú monarchiu počas troch dní 27. - 29. júla 1830. Túto historickú udalosť nazývajú Francúzi aj "Trois glorieuses". Po trojdňovej re ...

                                               

Kubánska revolúcia

Kubánska revolúcia bolo zvrhnutie vlády kubánskeho diktátora Fulgencia Batistu Hnutím 26. júla a založenie nového režimu vedeného Fidelom Castrom koncom 50. rokov 20. storočia. V 1952 sa uskutočnil vojenský prevrat na Kube, po ktorom nastúpil dik ...

                                               

Nežná revolúcia

Nežná revolúcia je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Česko-Slovensku. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvatelstva. Na Slo ...

                                               

Októbrová revolúcia

Októbrová revolúcia bol ozbrojený prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 7. novembra 1917. Bol uskutočnený z iniciatívy vodcu niekdajšej bolševickej frakcie sociálno-demokratickej strany Ruska V. I. Lenina. Revolúcia zásadne poznamenala dejiny 20. sto ...

                                               

Rumunská revolúcia v roku 1989

Rumunská revolúcia v roku 1989 bola séria týždeň trvajúcich násilných protestov a nepokojov, ktoré sa uskutočnili koncom decembra 1989 v Rumunskej socialistickej republike. Ich cielom bolo zvrhnúť vládu Nicolae Ceausescu, čo sa nakoniec podarilo. ...

                                               

Ruská revolúcia (1917)

Ruská revolúcia je spoločný termín pre sériu revolúcií, ktoré sa odohrali v Ruskej ríši v priebehu roka 1917. Vyplynuli zo zlej situácie v Rusku, črtajúcej sa už od konca 19. storočia. Prvá svetová vojna predstavovala pre Ruskú ríšu vypätie všetk ...

                                               

Sandinovská revolúcia

Sandinovská revolúcia je proces, ktorý začal v roku 1978 v Nikarague pod vedením Sandinovského frontu národného oslobodenia a ktorý znamenal koniec diktatúry rodiny Somozovcov v tejto krajine. FSLN prevzal moc obsadením Managuy 19. júla de 1979. ...

                                               

Socialistická revolúcia

Socialistická revolúcia je sociálna revolúcia, ktorá podla marxizmu znamená prechod od kapitalizmu k socializmu. Základy teórie socialistickej revolúcie položili Karl Marx a Friedrich Engels. Na Slovensku ju presadzovala komunistická strana, napr ...

                                               

Sociálna revolúcia

Revolúcia sociálna je rozsiahla premena, ku ktorej dochádza zároveň na sociálnej a politickej úrovni a ktorá znamená zmarenie očakávaní a sociálnej konformity, ktoré boli ustálené v predchádzajúcom poriadku natolko, že určovali všetky dôležité fo ...

                                               

Vedecko-technická revolúcia

Vedecko-technická revolúcia je kvalitatívna zmena, prebiehajúca v systéme vedy a techniky; vyznačuje sa najmä vstupovaním techniky do etapy automatizácie, ktorá predstavuje generálnu orientáciu na uplatňovanie výsledkov vedecko-technickej revolúc ...

                                               

Velká proletárska kultúrna revolúcia

Velká proletárska kultúrna revolúcia alebo Kultúrna revolúcia bola politická kampaň v Číne 1965 – 1969 zorganizovaná skupinou okolo Mao Ce-tunga za pomoci armády, bezpečnosti a mládeže. Znamenala čistky v armáde, komunistickej strane, štátnom apa ...

                                               

Panafrikanizmus

Panafrikanizmus je ideovopolitická koncepcia a hnutie najmä černošskej inteligencie Afriky, Severnej Ameriky a krajín Karibského mora, ktorá sa zakladá na vedomí jednoty a príslušnosti k jednej rase. Koncepcia sa utvárala od konca 19. stor. Termí ...