Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355
                                               

Medzinárodná organizácia práce

Medzinárodná organizácia práce je špecializovaná agentúra OSN zaoberajúca sa prácou. Vznikla 28. júna 1919 na parížskej mierovej konferencii ako autonómna organizácia, neskôr pričlenená k Spoločnosti národov. Jej stanovy nazvané ústava, tvorili X ...

                                               

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo, je špecializovaným úrad Spojených národov, ktorý kodifikuje princípy a techniky medzinárodnej leteckej navigácie a zabezpečuje plánovanie a rozvoj medzinárodnej leteckej dopravy k zaisteniu bezpečnos ...

                                               

Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu

Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu je medzivládna organizácia pre legálnu metrológiu založená 1955 v Paríži. Činnosť organizácie sa sústreďuje na podporu globálnej harmonizácie predpisov legálnej metrológie, ktoré podporujú a ulahčuj ...

                                               

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu je organizácia koordinujúca štandardizačnú a normalizačnú technickú činnosť v medzinárodnom meradle založená v 23. februára 1947 so sídlom v Ženeve. ISO je svetovou federáciou národných normalizačných org ...

                                               

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu alebo Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá sa venuje rozvoju chémie. Bola založená v roku 1919 ako reakcia národných spolkov chemikov na potreb ...

                                               

Medzinárodná únia socialistickej mládeže

Medzinárodná únia socialistickej mládeže je organizácia združujúca mládežnícke organizácie socialistických a sociálnodemokratických strán z viac ako 100 štátov sveta. Medzinárodná únia socialistickej mládeže je členom Socialistickej internacionál ...

                                               

Medzinárodný menový fond

Medzinárodný menový fond) je medzinárodná organizácia zodpovedná za globálny finančný systém a výpomoc jej členom na udržanie finančnej rovnováhy. Cielom je podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu a ulahčovať rozmach a vyrovnaný rast medzinárod ...

                                               

Medzinárodný trestný súd

Medzinárodný trestný súd, po francúzsky Cour Pénale Internationale) je prvý stály trestný tribunál príslušný na stíhanie genocídy, zločinov proti ludskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie. Bol vytvorený v roku 1998 tzv. Rímskym štatútom. S ...

                                               

Medzispojenecký výbor pre povojnovú prvú pomoc Európe

Medzispojenecký výbor pre povojnovú prvú pomoc Európe bola spojenecká medzivládna organizácia zaoberajúca sa problematikou povojnovej obnovy druhou svetovou vojnou postihnutých európskych štátov, založená 24. septembra 1941 v Londýne. Avšak preto ...

                                               

Mercosur

Mercosur alebo Mercosul alebo Spoločný trh juhu je regionálna obchodná dohoda medzi juhoamerickými krajinami Brazília, Argentína, Uruguaj, Venezuela a Paraguaj. Vznikla v roku 1991 Dohodou z Asunciónu. Jej účelom je podporovať slobodný obchod med ...

                                               

Mierové hnutie

Mierové hnutie je medzinárodné hnutie, ktorého cielom je zachovanie mieru. Začalo sa rozvíjať od 1. svetovej vojny. V rokoch 1920-1946 pôsobila medzinárodná organizácia Spoločnosť národov so sídlom v Ženeve. Po 2. svetovej vojne sa nástupkyňou Sp ...

                                               

Mnohostranná agentúra pre investičné záruky

Mnohostranná agentúra pre investičné záruky ako jedna z inštitúcii Skupiny Svetovej banky bola založená v roku 1988, ale Oficiálne začala svoju činnosť až v roku 1990.

                                               

Organizácia amerických štátov

Organizácia amerických štátov je medzinárodná organizácia so sídlom vo Washingtone v USA. Má 35 členov. Jej počiatky sa datujú od roku 1890, kedy bola založená ako Medzinárodná konferencia amerických štátov. V roku 1910 bola premenovaná na Úniu a ...

                                               

Organizácia centrálnoamerických štátov

Organizácia centrálnoamerických štátov alebo Organizácia stredoamerických štátov, skrátene ODECA, je regionálna medzinárodná organizácia vytvorená v roku 1951 štátmi Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Salvádor na podporu spolupráce a int ...

                                               

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe je medzinárodná bezpečnostná organizácia, ktorá vznikla transformáciou Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v roku 1995. Zahŕňa 57 účastníckych štátov Európy, Strednej Ázie a Severnej Am ...

                                               

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je medzivládna organizácia tridsiatich šiestich ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. OECD vznikla v roku 1961 transformáciou Organizácie ...

                                               

Organizácia Spojených národov

Organizácia Spojených národov je medzinárodná organizácia združujúca väčšinu štátov na Zemi, ktoré sa zaviazali spolupracovať pri podpore zásad a cielov vytýčených v jej Charte. Myšlienka založiť svetovú organizáciu, ktorá by sa snažila o mier, v ...

                                               

Program Spojených národov pre životné prostredie

Program Spojených národov pre životné prostredie je špeciálna organizácia OSN, vytvorená v roku 1972 ako prostriedok globálnej ochrany životného prostredia. UNEP má za úlohu stimulovať a koordinovať aktivity UNESCO, WHO, WMO, FAO a iných organizá ...

                                               

Pugwashské konferencie o vede a svetových záležitostiach

Pugwashské konferencie o vede a svetových záležitostiach je medzinárodná organizácia, ktorá sa snaží obmedziť vojnové konflikty. Založili ju v roku 1957 Józef Rotblat a Bertrand Russell v kanadskom Pugwashi. V roku 1995 získala organizácia spolu ...

                                               

Rada Európy

Rada Európy je medzinárodná organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cielom je ochrana ludských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych ...

                                               

Severská rada

Severská rada je medzinárodá organizácia založená na spolupráci parlamentov severských štátov. Vznikla v roku 1952, zakladajúcimi štátmi boli Dánsko, Nórsko, Švédsko a Island. Fínsko pristúpilo v roku 1955. Severská rada sa skladá z 87 volených č ...

                                               

Severská rada ministrov

Severská rada ministrov alebo Severská ministerská rada je oficiálny orgán spolupráce vlád severských štátov. Vznikla v roku 1971. Severská rada ministrov nie je len jednou radou ale hneď niekolkými, ktoré pozostávajú z ministrov pre jednotlivé o ...

                                               

Schengenský priestor

Schengenský priestor je územie časti Európy a niekolkých zámorských území. V rámci neho môžu osoby a tovar volne prekračovať hranice na ktoromkolvek mieste zmluvných štátov bez hraničnej kontroly. Volný pohyb osôb je v záujme dokonalejšej hospodá ...

                                               

Skupina afrických, karibských a tichomorských štátov

Skupina afrických, karibských a tichomorských štátov, skrátene skupina AKT / štáty AKT / AKT je medzinárodná organizácia niektorých afrických, karibských a tichomorských štátov. Pôvodne bola tvorená štátmi, ktoré podpísali "Georgetownskú dohodu o ...

                                               

Skupina Svetovej banky

Skupina Svetovej banky je zoskupenie piatich úzko prepojených inštitúcii. Dve organizácie, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná asociácia pre rozvoj, sú zastrešené termínom Svetová banka. Ďalšími troma organizáciami sú Medzinárod ...

                                               

Spoločenstvo národov

Spoločenstvo národov je volné združenie Spojeného královstva a jeho bývalých domínií a kolónií. V štátoch Spoločenstva národov žije približne 1.8 miliardy ludí.

                                               

Spoločenstvo nezávislých štátov

Spoločenstvo nezávislých štátov alebo skrátene SNŠ je medzinárodná organizácia združujúca väčšinu z bývalých zväzových republík Sovietskeho zväzu. V súčasnosti ho tvorí 11 nezávislých štátov. Organizácia nemá príliš vela nadštátnych právomocí, je ...

                                               

Stredoeurópska obranná spolupráca

Stredoeurópska obranná spolupráca je skupina, ktorej členmi sú stredoeurópske štáty: Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko. Polsko má štatút pozorovatela. Jej cielom je rozšírenie spolupráce v oblasti obrany, vrátane zdielan ...

                                               

Stredoeurópske Fórum

Stredoeurópske Fórum je medzinárodné podujatie organizované neziskovou organizáciou Projekt Fórum, ktoré sa koná v Bratislave. Hlavnou aktivitou je panelová diskusia s hosťami z celého sveta, volne prístupná širšej verejnosti. Prvému Stredoeuróps ...

                                               

Svetová banka

Svetová banka je inštitúcia, ktorá zabezpečuje finančnú a technickú pomoc rozvíjajúcim sa krajinám s cielom znížiť chudobu a zlepšiť životné štandardy na celom svete. Tvoria ju dve inštitúcie, a to Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, ktorá po ...

                                               

Svetová organizácia duševného vlastníctva

Svetová organizácia duševného vlastníctva alebo WIPO, World Intellectual Property Organization, je organizácia v sústave OSN na ochranu priemyselného vlastníctva a práv autorov literárnych a umeleckých diel. Pozostáva aktuálne zo 188 členských št ...

                                               

Svetová organizácia skautského hnutia

Svetová organizácia skautského hnutia je medzinárdoná asociácia združujúca uznané skautské organizácie jednotlivých krajín. Podporuje spoluprácu a skautské aktivity na medzinárodnej úrovni. Najznámejšou akciou je organizácia jamboree - celosvetov ...

                                               

Svetová rada mieru

Svetová rada mieru je medzinárodná organizácia, ktorá oficiálne presadzuje všeobecné odzbrojenie, suverenitu a nezávislosť a mierové spolužitie a podporuje kampane proti imperializmu, zbraniam hromadného ničenia a všetkým formám diskriminácie. Bo ...

                                               

Svetové združenie skautiek

Svetové združenie skautiek je svetové združenie s cielom podporovať dievčenský skauting a priatelstvo medzi dievčatami a mladými ženami všetkých národov. Usporadúva svetové konferencie každé tri roky, zhromaždenia a podobne. Bolo založené roku 19 ...

                                               

Svetový fond na ochranu prírody

Svetový fond na ochranu prírody je medzinárodná mimovládna organizácia podporujúca ochranu, výskum a obnovu životného prostredia. Bola založená v roku 1961 a dnes je najväčšou nezávislou ochranárskou organizáciou na svete, s viac ako 5 miliónmi p ...

                                               

Svetový kongres Slovákov

Svetový kongres Slovákov bol ustanovený v dňoch 17. – 21. júna 1971 na zhromaždení zahraničných Slovákov v Toronte, ako celosvetová reprezentácia Slovákov v zahraničí. Za prvého predsedu zhromaždenie zvolilo Štefana Romana, ktorý zastával funkciu ...

                                               

Šanghajská organizácia spolupráce

Šanghajská organizácia spolupráce, čín. 上海合作组织) je regionálna medzinárodná organizácia, ktorá bola založená v roku 2001 predstavitelmi Číny, Ruska, Kazachstanu, Tadžikistanu, Kirgizska a Uzbekistanu. S výnimkou Uzbekistanu, všetky ostatné č ...

                                               

The European Society for History of Law

The European Society for History of Law je celoeurópske združenie so sídlom v Brne, založené v roku 2009. Spoločnosť združuje nielen osoby s akademického prostredia, ale spolupracuje významnými osobnosťami z justície, prokuratúry, advokácie a ver ...

                                               

Trans Europe Halles

Trans Europe Halles je sieť, platforma pre spájanie kultúrnych centier po Európe. Jej cielom je, aby centrá medzi sebou nadviazali spoluprácu, aby sa podporovali nové iniciatívy a fungujúce vzorce pre šírenie umenia. Snahou siete a jej cielová sk ...

                                               

Transparency International

Transparency International je medzinárodná mimovládna organizácia bojujúca proti korupcii, ktorú definuje ako zneužitie postavenia na vlastný prospech. Na Slovensku pôsobí jej národná pobočka Transparency International Slovensko.

                                               

UCEU

UCEU alebo UCUE je medzinárodná organizácia, ktorá združuje hlavné mestá krajín Európskej únie. V súčasnosti má 27 členov.

                                               

Únia pre Stredomorie

Únia pre Stredomorie je zoskupenie štátov Európskej únie a ostatných štátov pri Stredozemnom mori, ktoré bolo založené 13. júla 2008 francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym. Pôvodne navrhoval nápad ako alternatívu k tureckému členstvu v Európs ...

                                               

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie alebo skrátene Úrad pre publikácie je medziinštitucionálny úrad, ktorého úlohou je zabezpečovať vydávanie publikácií inštitúcií Európskej únie - 2009/496/ES, Euratom. Úrad pre publikácie denne vydáva Ú ...

                                               

Vienna International Centre

Vienna International Centre alebo Internationales Zentrum Wien, známe aj ako UNO City, vo Viedni je komplex budov a akademickej pôdy, ktorý spravuje Organizácia Spojených národov vo Viedni. VIC navrhol rakúsky architekt Johann Staber a bolo posta ...

                                               

Východné partnerstvo

Východné partnerstvo je projekt Európskej únie v rámci Európskej susedskej politiky, zameraný na zintenzívnenie vzťahov so šiestimi krajinami ležiacimi východne od Európskej únie. Tento projekt bol iniciovaný Polskom a následný návrh bol vypracov ...

                                               

Vyšehradská skupina

Vyšehradská skupina alebo Vyšehradská štvorka, skrátene V4, je od roku 1993 spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, pôvodné založené 15. februára 1991 tromi štátmi, z ktorých jedným bolo dnes už neexistu ...

                                               

World Federation of Great Towers

World Federation of Great Towers je asociácia vysokých veží a mrakodrapov na celom svete. Bola založená v roku 1989. Klúčovým kritériom na zaradenie stavby do WFGT je existencia verejnej vyhliadkovej plošiny. V súčasnosti do WFGT patrí 45 stavieb.

                                               

WWOOF

World Wide Opportunities on Organic Farms, alebo Willing Workers on Organic Farms, je volná sieť národných organizácií, ktoré pomáhajú umiestňovaniu dobrovolníkov na ekofarmách. Napriek tomu, že hostitelské WWOOF farmy sa nachádzajú v 99 krajinác ...

                                               

Združenie národov juhovýchodnej Ázie

Združenie národov juhovýchodnej Ázie je geopolitické združenie 10 krajín juhovýchodnej Ázie. Funguje ako medzivládna organizácia na zlepšovanie hospodárskej, politickej a kultúrnej spolupráce. Bola založená v 8. augusta 1967 Bangkockou deklarácio ...

                                               

Zmluva o energetickej charte

Zmluva o energetickej charte je medzinárodná zmluva, ktorá ustanovuje multilaterálny rámec pre cezhraničnú spoluprácu pre oblasť energetiky v Európe. Zmluva pokrýva všetky aspekty komerčných energetických aktivít vrátane obchodu, prepravy, invest ...