Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353
                                               

Egídius Riman

Egídius Riman po lat. Aegidius Romanus bol scholastický filozof a teológ, prívrženec tomizmu, augustinián, od 1295 arcibiskup z Bourges. Pravdepodobný zostavovatel buly pápeža Bonifáca VIII. Unam Sanctam.

                                               

Friedrich Engels

Friedrich Engels bol systematizátor marxistickej filozofie; nemecký sociológ, filozof, ekonóm, žurnalista a továrnik; spolupracovník K. Marxa, vydavatel 2. a 3. knihy Marxovho "Kapitálu".

                                               

Antonio Gramsci

Antonio Gramsci bol navýznamnejší taliansky neo-marxistický filozof 20.storočia. Pozornosť venoval hlavne problémom historického materializmu: vzťah medzi základňou a nadstavbou, proletariátom a inteligenciou, osobnosť, ideológia.

                                               

Moses Hess

Moses Hess bol nemecko-židovský filozof a spisovatel, zakladatel sionizmu v modernom zmysle slova. Žiadal vytvorenie židovskej spoločnosti v Palestíne, ktorá má čerpať svoje etické normy z Mojžišových kníh. Tieto a ďalšie posvätné knihy židovstva ...

                                               

Rudolf Kučera (politológ)

Vyštudoval filozofiu a dejiny a bol člen Česko-slovenskej akadémie vied. V roku 1978 bol kvôli svojej spoluúčasti na Charte 77 prepustený a potom pracoval jedenásť rokov ako stavebný robotník. V tejto dobe stál pri zrode českej sekcie Paneurópske ...

                                               

Vladimir Iljič Lenin

Vladimir Iljič Lenin, vlastným menom Vladimir Iljič Ulianov – † 21. január 1924, Gorki pri Moskve) bol ruský marxistický revolucionár a architekt moderného komunizmu – bolševizmu. Stál na čele bolševickej revolúcie v Rusku a bol spoluzodpovedný z ...

                                               

John Locke

John Locke bol anglický filozof, považovaný za jedného zo zakladatelov novovekej filozofie. Je hlavný predstavitel empirizmu a autor sociálno-filozofických teórií. Jeho myšlienky vo velkom ovplyvnili rozvoj politickej filozofie a teórie spoločens ...

                                               

György Lukács

György Lukács, plným menom Szegedi Lukács György Bernát bol marxistický filozof a literárny kritik židovského pôvodu.

                                               

Rosa Luxemburgová

Rosa Luxemburgová ; pôvodne Rosalia Luxenburg – svoje priezvisko zmenila na "Luxemburg" počas pobytu vo Švajčiarsku; bola nemecká politička, významná predstavitelka európskeho robotníckeho hnutia a proletárska internacionalistka.

                                               

Niccolò Machiavelli

Narodil sa vo Florencii, v dnešnom Taliansku, ako prvý syn a tretie dieťa v rodine právnika Bernardo di Niccolò Machiavelli a jeho ženy Bartolomey di Stefano Nelli. Verí sa, že Machiavelliho rodina pochádza zo starej línie markízov z Toskánska a ...

                                               

José Carlos Mariátegui

José Carlos Mariátegui bol peruánsky spisovatel, politický filozof, novinár, činitel robotníckeho hnutia, zástanca marxizmu.

                                               

Jacques Maritain

Jacques Maritain bol francúzsky filozof, popredný predstavitel neotomistickej filozofie. Tvorca integrálneho humanizmu, ktorému ide o zmenu civilizácie združením ludí na základe náboženských hodnôt. Odstrániť treba tak kapitalizmus, ako aj social ...

                                               

Marsilius z Padovy

Marsilius z Padovy bol taliansky filozof, politický činitel, teológ, publicista, lekár, predstavitel renesančného humanizmu. Odporca pápežského absolutizmu, obhajca teórie spoločenskej zmluvy.

                                               

Karl Marx

Karl Heinrich Marx – † 14. marec 1883, Londýn) bol nemecký filozof, ekonóm, historik, novinár, ideológ robotníckeho hnutia. Spoločne s Friedrichom Engelsom rozpracoval koncepciu materialistického poňatia dejín, teda dejín založených na ekonomický ...

                                               

John Stuart Mill

John Stuart Mill bol britský filozof, logik a ekonóm, morálny a politický teoretik. Prehodnotil a doplnil významným, hlbokým a dobre premysleným spôsobom systém názorov, ktoré sa považujú za výraz úsilia o obranu empirizmu a liberálnych politický ...

                                               

Platón

Platón niekedy Platon bol Sokratov žiak, spolu s Aristotelom najvýznamnejší grécky filozof. Najväčší vplyv mala jeho teória ideí a filozofia štátu. Platón založil 385/7 pred Kr. filozofickú školu zvanú Akadémia. Jeho spisy sú informačným zdrojom ...

                                               

Karl Raimund Popper

Sir Karl Raimund Popper bol filozof rakúskeho pôvodu, v roku 1937 emigroval na Nový Zéland a od roku 1945 žil v Londýne. Bol významným predstavitelom moderného liberalizmu, teórie vedy a filozofie. Jeho vedecká činnosť je zastúpená aj na poli log ...

                                               

John Rawls

John Rawls bol americký sociálny filozof, filozof politiky, filozof morálky a filozof kultúry. Sústreďoval sa na normatívnu praktickú filozofiu a rozpracúvanie teórie spravodlivosti, ktorú koncipoval ako alternatívu k utilitarizmu. V protiklade k ...

                                               

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau bol francúzsky filozof obdobia osvietenstva, ktorý kritizoval predovšetkým racionalizmus svojej doby a proti preceňovaniu moci rozumu osvietencami požadoval, aby sa nezanedbávala kultúra citu.

                                               

Charles de Secondat, Baron de Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, skrátene Montesquieu bol francúzsky filozof, spolutvorca idey delby moci, ktorú rozpracúval v nadväznosti na Lockovo učenie o delbe moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. V spisoch Du ...

                                               

Othmar Spann

Othmar Spann bol rakúsky ekonóm, sociológ, filozof, ktorý nadväzoval na univerzalizmus platónsko-aristotelovskej filozofie, na nemeckú mystiku a nemecký idezlizmus. Svoje úsilie chápal ako snahu o znovunastolenie pravej idealistickej filozofie. F ...

                                               

Baruch Spinoza

Baruch de Spinoza, známy aj ako Benedictus de Spinoza, Bento de Spinoza alebo Bento d’Espiñoza bol holandský filozof židovského pôvodu. Je potomkom židovských utečencov z Portugalska. Cez Descarta a G. Bruna sa dostal k filozofii. Učil sa za rabí ...

                                               

Dugald Stewart

Dugald Stewart bol škótsky filozof a matematik, predstavitel škótskej školy, ktorý najhlbšie rozpracoval filozofiu common sensu.

                                               

Tomáš Akvinský

Svätý Tomáš Akvinský – † 7. marec 1274, kláštor Fossanova pri Ríme) bol taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učitelov, princeps philosophorum, najväčší predstavitel katolíckej filozofie, žiak Alberta Velkého.

                                               

Eric Voegelin

Eric Voegelin bol nemecko-americký filozof a politológ. Narodil sa v Kolíne nad Rýnom, Detstvo prežil v Rakúsku. V roku 1922 promoval doktorátom z politických vied na viedenskej univerzite. Po anšluse Rakúska bol prepustený z univerzity a nútený ...

                                               

Mary Wollstonecraftová

Mary žila od decembra 1792 v Paríži a bola svedkom prelomových udalostí Velkej francúzskej revolúcie – okrem iného aj popravy bývalého královského páru. V Paríži sa stretávala najmä s umiernenými girondistami, k politike radikálnych jakobínov sa ...

                                               

Pozitivizmus

Pozitivizmus je súčasný filozofický smer, ktorý vychádza z toho, čo je pozitívne, čiže dané, faktické. Na toto pozitívne aj obmedzuje svoju výskumnú aktivitu, všetko, čo je mimo tohto pozitívne daného, považuje za transcendentné, metafyzické a vý ...

                                               

Konštitučný systém

Konštitučný systém je podla Carnapa je rodokmeň pojmov, ktorý umožňuje zaradiť každý vedecký pojem na presne stanovené miesto. Tento systém je základom jednotnej vedy.

                                               

Viedenský krúžok

Viedenský krúžok bola novopozitivistická skupina, ktorá sa utvorila na základe seminára založeného M. Schlickom pri katedre filozofie induktívnych vied na Viedenskej univerzite roku 1922. Za najvýznamnejšieho predstavitela Viedenského krúžku sa z ...

                                               

Zákon troch štádií

Zákon troch štádií je zákon od Augusta Comta, podla ktorého ludský duch, resp. ludské poznanie prechádza vo svojom vývine tromi štádiami - teologickým, metafyzickým a pozitívnym. 1. V teologickom stave človek pri výklade fenoménov siaha po predst ...

                                               

Sociálna demokracia

Sociálna demokracia je politická ideológia/koncepcia, ktorá sa usiluje o spoločnosť, v ktorej sú okrem občianskych a politických práv zaručené aj sociálne práva. Dôraz sa kladie na celospoločenské hladiská, odstránenie hmotnej a sociálnej biedy a ...

                                               

Socialistická internacionála

Socialistická internacionála je celosvetová organizácia združujúca sociálnodemokratické, demokraticko-socialistické, labouristické, prípadne tiež sociálno liberálne a lavicovo nacionalistické politické strany a hnutia. Vo svojej súčasnej podobe e ...

                                               

Sociálne trhové hospodárstvo

Sociálne trhové hospodárstvo alebo sociálna trhová ekonomika je hospodárstvo, ktoré sa vyznačuje týmito črtami: ochrana a podpora súkromného vlastníctva, konkurencia bez monopolov, volná tvorba cien a stabilita penažného obehu, ekonomická samosta ...

                                               

Zoznam politických článkov/!

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 1 článok. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúc ...

                                               

Zoznam politických článkov/?

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 4 články. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúc ...

                                               

Zoznam politických článkov/1

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 2 články. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúc ...

                                               

Zoznam politických článkov/2

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 1 článok. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúc ...

                                               

Zoznam politických článkov/5

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 1 článok. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúc ...

                                               

Zoznam politických článkov/7

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 1 článok. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúc ...

                                               

Zoznam politických článkov/9

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 1 článok. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúc ...

                                               

Zoznam politických článkov/A

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 381 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledu ...

                                               

Zoznam politických článkov/Á

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 8 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujú ...

                                               

Zoznam politických článkov/B

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 159 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledu ...

                                               

Zoznam politických článkov/C

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 51 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasleduj ...

                                               

Zoznam politických článkov/Č

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 22 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasleduj ...

                                               

Zoznam politických článkov/D

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 131 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledu ...

                                               

Zoznam politických článkov/DŽ

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 8 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujú ...

                                               

Zoznam politických článkov/E

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 177 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledu ...

                                               

Zoznam politických článkov/É

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 5 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujú ...

                                               

Zoznam politických článkov/F

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 147 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledu ...