Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35
                                               

Mystika

Mystika bola pôvodne tajným náboženstvom alebo tajnou náboženskou organizáciou, do ktorej mohli byť prijatí alebo zasvätení len vyvolení. Neskôr to bolo vôbec úsilie uchopiť nadprirodzeno, transcendentno, božské prostredníctvom odvracania sa od z ...

                                               

Abraxas (číslo)

Abraxas je podla gnostickej sekty filozofa Basilida mystické číslo. Ak sú jeho písmená čítané ako grécke číslice, dávajú číslo 365. Číslo predstavuje aj úhrn svetového času.

                                               

Aura (pole)

Aura je v alternatívnej medicíne a mystike ťažko postrehnutelná fosforencencia obklopujúca každý predmet a jav. Podla niektorých názorov je identická s biopolom. Vo vedeckých kruhoch sa existencia aury považuje za pochybnú. Auru možno údajne vním ...

                                               

Aura-Soma

Aura-Soma je druh terapie farbami. Je to liečebná metóda alternatívnej medicíny, ktorá sa zakladá na liečbe pomocou farieb. Aura-Soma je umenie a terapia zároveň. Je uceleným systémom práce s farbami a s ich pôsobením na telo, mysel a vedomie člo ...

                                               

Čakra (energetické centrum)

Čakry sú predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické "centrá", v tantrickom hinduizme, tantricko-budhistickej vadžrajáne, v joge, v tradičnej čínskej medicíne a niektorých ezoterických náukách. Ide o údajnú analógiu neu ...

                                               

Frauenmystik

Frauenmystik alebo ženská mystika predstavuje počiatky vlastnej nemeckej filozofie obsiahnuté v listoch a nábožných knihách mníšky benediktínskeho rádu Hildegardy z Bingenu.

                                               

Glosolalia

Glosolalia alebo glosolália je hovorenie nezrozumitelných, sémanticky nevýznamových slabík a zvukov, vyrážanie slov, koktanie, zajakanie. Z medicínskeho hladiska sa považuje za prejav spontánnej činnosti rečového centra bez vedomej intervencie al ...

                                               

Islamská mystika

Islamská mystika korení v najstaršom islame: chudoba, odriekanie a izolácia od svetských záujmov mali viesť k horlivejšiemu poznávaniu Koránu, z toho potom plynula intenzívna meditácia a z etického hladiska spoliehanie sa na Boha. V niektorých pr ...

                                               

Gustav Meyrink

Gustav Meyrink vlastným menom Gustav Meyer bol rakúsky spisovatel. Centrami jeho literárneho života boli Praha a Mníchov, ku ktorým ho viažu aj nešťastné lásky.

                                               

Rozenkruciáni

Rozenkruciáni rosikrušiani; Bratia/Bratstvo/Rád Ružového kríža, Bratia/Bratstvo/Rád ružového kríža, Bratia/Bratstvo/Rád Ruže a kríža, Bratia/Bratstvo/Rád ruže a kríža, rozenkruciánsky/rosenkruciánsky rád, rozenkruciánske/rosenkruciánske bratstvo) ...

                                               

Stredoveká mystika

Stredoveká mystika je súhrn mystických učení stredovekých kresťanských, židovských a islamských myslitelov. Medzi najvýznemnejších predstavitelov stredovekej kresťanskej mystiky rátajú Pseudo-Dionýzios Areopagita, Eriugenu, Dietricha Teodora z Fr ...

                                               

Transcendencia

Transcendencia je prekračovanie hraníc medzi dvoma oblasťami, z tohto sveta do tamtoho či onoho. Nadskutočnosť, nadzmyselnosť; niečo, čo leží za rozumovou a zmyslovou skúsenosťou. Transcendencia je schopnosť uvolniť svoju mysel tak, že dokážete v ...

                                               

Arava (Sukot)

Arava je vŕbová vetva z potočnej vŕby, ktorá sa používa pri rituáloch počas sviatku Sukot. Jedná sa o jeden z tzv. štyroch druhov. V biblickej hebrejčine sa vetvičky vŕby označujú ako arvej-Nachal. Arava sa tiež používa pri rituáli počas Hošana r ...

                                               

Japamala

Japamala je typ meditačných korálikov alebo modlitebných korálikov, ktoré sa používajú hlavne v hinduizme, džinizme, sikhizme, budhizme a šintó. Slovo "mala" pochádza zo sanskritu, a znamená veniec.

                                               

Templetonova cena

Templetonova cena celým názvom Templetonova cena za pokrok vo výskume a objavy týkajúce sa duchovných skutočností je cena, ktorú od roku 1973 každoročne udeluje Templetonova nadácia so sídlom v New Yorku. Zakladatelom ceny je sir John Templeton, ...

                                               

Báb

Báb, vlastným menom Sajjid Alí Muhammad alebo Mirza Alí Muhammad bol zakladatel bábizmu. Zakladatel bahaizmu Bahá’u’lláh považoval Bába za svojho predchodcu. Sajjid Alí Muhammad sa živil ako obchodník a cestoval po Iráne a Iraku. V rokoch 1840–41 ...

                                               

Bahá’ Alláh

Baháulláh sa narodil v Teheráne v Perzii a už ako malé dieťa bol známy svojou múdrosťou. Bol zbožným moslimom a v 13 rokoch diskutoval o náboženských problémoch s vykladačmi islamského práva ulamá. Jeho meno – Baháulláh – v preklade z arabčiny zn ...

                                               

Postila

Postila je stredoveký názov pre súvislý výklad liturgického biblického textu alebo neskôr pre celú zbierku takýchto výkladov. Postily ako súvislé texty či písané kázania sa rozšírili v 13. storočí jednak v súvislosti so vznikom kazatelských poria ...

                                               

Druid

Druid je keltský kňaz, vedomec a veštec. Slovo druid pochádza zo slova dru-wid, velmi učený. Z prameňov sa dozvedáme, že druidi boli pevne organizovaná kňazská vrstva, ktorá rozhodovala aj v právnych a politických záležitostiach. Druidi tiež ochr ...

                                               

Duchovenstvo

Duchovenstvo je súhrn osôb vykonávajúcich náboženské funkcie v určitej cirkvi ako povolanie. Pojem pôvodne pochádza z kresťanského náboženstva, ale dnes sa analogicky používa aj na iné náboženstvá. V marxistickej historiografii je to privilegovan ...

                                               

Farár

Farár je v kresťanských cirkvách osoba, ktorá má na starosti vedenie farnosti a farských bohoslužieb. Katolícka cirkev, ako aj protestantské cirkvi presne vymedzujú práva a povinnosti farára prostredníctvom vlastného cirkevného práva. V evanjelic ...

                                               

Imám

Imám je islamský duchovný vodca alebo predstavený komunity. V pôvodnom význame slova predstavený moslimskej náboženskej obce, neskôr titul uznávaného znalca Koránu a náboženského práva, v súčasnosti používaný vo význame moslimského duchovného. V ...

                                               

Kňaz

Kňaz je najmä v tradičných kresťanských cirkvách) osoba, ktorá viac či menej výlučne vykonáva náboženské úkony ako svoje zamestnanie. Výraz kňazstvo znamená a) súhrn kňazov, kňazi ako celok, alebo b) cudzím slovom sacerdócium kňazský stav, povola ...

                                               

Kňaz v starovekom Egypte

Kňazi v starovekom Egypte netvorili uzavretú kastu, tak ako v niektorých iných starovekých kultúrach. Ich postavenie síce vyžadovalo dodržiavaniu určitých špecifických predpisov, obzvlášť čo sa týkalo udržiavania čistoty, ale kňazom sa mohol stať ...

                                               

Miko

Miko môže byť: mladá kňažka panna v šintuistickej svätyni šamanka Pôvodne mali miko funkciu média, sprostredkovali kontakt medzi kami šintoistickými božstvami a ludom. Mali tiež šamanské sily a funkcie. Medzi dnešné úlohy miko patrí rituálne opak ...

                                               

Misionár

Misionár je propagátor nejakého náboženstva či hlásatel jeho ideí, ktorý pôsobí na ludí iného či žiadneho vyznania, aby ich pre toto náboženstvo získal. Niektoré náboženstvá kladú na misionárske úsilie len malý alebo žiadny dôraz, naproti tomu in ...

                                               

Mních

Mních, je nositel mníšstva, teda spôsobu života zameraného na zdokonalovanie človeka, ovplyvneného náboženskými normami, spojeného s askézou a rôznymi záväzkami, a stavu dobrovolne odriekavého spôsobu života a druhu služby Bohu. Ženským ekvivalen ...

                                               

Mníška

Mníška je žena žijúci mníšskym spôsobom života. Mužský ekvivalent je mních. Občas je toto slovo zamieňané so slovom reholníčka, to však nie je správne, pretože nie všetky reholníčky žijú mníšskym spôsobom života a nie všetky mníšky sú reholníčky. ...

                                               

Opát

Opátsky znak je od neskorého stredoveku charakterizovaný čiernym širokým klobúkom, dvanástimi čiernymi uzlíkmi alebo strapcami po stranách a zvisle postavenou barlou za štítom. Na stuhe pod štítom môže byť heslo.

                                               

Patriarcha (cirkev)

Patriarcha je čestný titul niektorých najvyšších hodnostárov v katolíckej cirkvi a najvyššia hodnosť v niektorých nekatolíckych cirkvách. Úrad, hodnosť a územie patriarchu sa nazýva patriarchát. Patriarcha bol na základe pôvodnej definície patria ...

                                               

Prepošt

Prepošt je predstavený kapituly, zboru kanonikov. Prepošti často zastávali aj iné funkcie, napríklad bratislavský prepošt Juraj von Schönberg bol vicekancelár prvej bratislavskej univerzity Universitas Istropolitana.

                                               

Presbyter

Presbyter môže znamenať: v katolíckej cirkvi označenie kňaza odtial slovo presbytérium v zmysle chrámový priestor pre kňazov v judaizme člen židovského synedria velrady alebo predstavenstva synagógy v niektorých protestantských cirkvách starší ci ...

                                               

Prorok

Prorok je človek schopný predpovedať budúcnosť bez vedeckého podkladu. V Biblii a v Koráne je to človek, prostredníctvom ktorého Boh hovorí k luďom.

                                               

Rabín

Rabín je duchovný judaizmu, pôvodne učitel a znalec židovského náboženského práva. Predstavuje hlavu židovskej obce, vedie modlitbu v synagóge. Funkcia rabína je čestná, zvyčajne máva aj iné zamestnanie učitel, právnik a pod. alebo ho platí ho ži ...

                                               

Sakristián

Sakristán alebo kostolník je človek, ktorý sa stará o kostol, oltár a obzvlášť o sakristiu, rúcha kňazov a miništrantov a obradné nádoby. Pôvodne musel byť kostolníkom duchovný nižšieho stupňa svätenia. V niektorých kláštoroch je zavedená prax, ž ...

                                               

Superintendent

Superintendent je cirkevný hodnostár v evanjelických cirkvách spravujúci - dozorujúci pridelené cirkevné územie takzvanú superintendentúru.

                                               

Abú Míná

Abú Míná) bolo mesto, chrámový komplex a pútnické miesto v starovekom Egypte asi 45 km juhozápadne od Alexandrie. Zachovali sa iba ruiny, zväčša základy velkých budov ako bazilika. Od roku 1979 sú pozostatky mesta zapísané v zozname Svetového ded ...

                                               

Akko

Akko je mesto v oblasti Západnej Galiley v Severnom dištrikte v Izraeli. Na konci roku 2003 malo 45 600 obyvatelov, z toho 76 % Židov, 22 % arabských moslimov a 2 % arabských kresťanov. V meste žije aj malý počet Drúzov. Akko bolo v minulosti kvô ...

                                               

Altötting

Altötting je mesto v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, hlavné mesto krajinského okresu Altötting. Toto malé mesto preslávila "Gnadenkapelle" Kaplnka zázračného obrazu, ktorá je jednou z najčastejšie navštevovaných svätýň v Nemecku.

                                               

Athos (polostrov)

Athos Athós, Hagion Oros, Oros Athós ; grécke názvy pozri podrobnejšie nižšie) je vrch a zároveň polostrov v Grécku na ktorom dnes leží autonómny mníšsky štát Atos. Je dlhý asi 50 km.

                                               

Bazilika Svätého hrobu

Bazilika Svätého hrobu alebo bazilika Božieho hrobu je kresťanský kostol vnútri hradieb Starého mesta v Jeruzaleme. Chrám stojí na mieste, ktoré väčšina kresťanov uctieva ako Golgotu alebo Kalváriu, kde bol podla Nového zákona ukrižovaný Ježiš Kr ...

                                               

Džerba

Džerba je ostrov patriaci Tunisku. S pevninou ho spája most. Hlavným mestom ostrova je Humt Suk Húmat as Suk.

                                               

Monastier Gelati

Monastier Gelati je monastier založený na začiatku 12. storočia v gruzínskom meste Kutaisi. Dlhú dobu bol intelektuálnym a náboženským centrom celého Gruzínska. Dnes patrí k najvýznamnejším architektonickým pamiatkam v krajine. V roku 1994 bol sp ...

                                               

Jaffa (prístav)

Jaffa je starobylé prístavné mesto v Izraeli, dnes časť mesta Tel Aviv-Jafo. V roku 1911 bola v Jaffe založená Palestínska národná strana. Bola jedným z miest nepokojov medzi Arabmi a Židmi, pôvodne bola samostatné arabské mesto.

                                               

Jeruzalem

Jeruzalem je rozlohou aj počtom obyvatelov najväčšie mesto Izraela. Pre židov, kresťanov a moslimov je to posvätné mesto. Dnes v Jeruzaleme žije 936 000 obyvatelov. Izrael v roku 1950 a 1980 vyhlásil Jeruzalem za svoje hlavné mesto - je sídlom vl ...

                                               

Karmel

Karmel je pohorie v Izraeli. Tiahne sa od pobrežia Stredozemného mora na juhovýchod, má dĺžku 23 km, šírku až 10 km a výšku až 546 m. Názov pohoria je odvodený z hebrejského výrazu "kerem el", čo znamená "Božia vinica". Pohorie bolo v minulosti s ...

                                               

Kláštor svätej Kataríny

Kláštor svätej Kataríny je kláštor v púšti na Sinajskom polostrove v Egypte na úpätí Mojžišovej hory na mieste, kde podla Biblie uvidel Mojžiš horiaci krík. Grécky ortodoxný kláštor bol založený v 6. storočí, hoci prítomnosť kresťanov tu bola zaz ...

                                               

Kláštor v Gračanici

Kláštor v Gračanici je pravoslávny kláštor v Kosove neďaleko hlavného mesta Priština. Patrí medzi skvosty sakrálneho umenia Srbskej pravoslávnej cirkvi a medzi pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Patrí pod Raško-prizrenskú eparchiu Sr ...

                                               

Lalibäla

Lalibäla, menej často Labibäla je mesto v severnej Etiópii. Nachádza sa asi 350 km severne od hlavného mesta Addis Abeba v nadmorskej výške cez 2 500 m. Podla sčítania z roku 2005 má skoro 15 000 obyvatelov, väčšina z nich sú členmi etiópskej ort ...

                                               

Mccheta

Mccheta je jedno z najstarších miest v Gruzínsku. Nachádza sa neďaleko Tbilisi. V staroveku bola Mccheta hlavný mestom Gruzínska. Historické pamiatky Mcchety na čele s miestnou katedrálou boli v roku 1994 zapísané na zoznam svetového dedičstva UN ...