Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339
                                               

Zákaznícky marketing

Zákaznícky marketing prebieha v obchodoch a zameriava sa na usmernenie osoby, nakupujúcej v obchode, aby si zakúpila výrobok. Inými slovami, zákaznícky marketing sa zameriava na vytváranie nákupných rozhodnutí v obchode v tesnej blízkosti výrobku ...

                                               

Zákazník

Zákazník je príjemca statkov, služieb, produktov alebo nápadov, ktoré získava od predajcu, obchodníka alebo dodávatela za peňažnú alebo inú hodnotovú odplatu. Zákazník môže, ale nemusí byť súčasne spotrebitelom, pretože tieto dva pojmy sú odlišné ...

                                               

Značka (marketing)

Značka alebo obchodná značka je meno, výraz, znak, symbol, dizajn alebo ich kombinácia, ktoré majú identifikovať tovar alebo služby jedného predávajúceho alebo skupiny predávajúcich a odlíšiť ich od tovaru a služieb konkurentov. Úlohou značky je ...

                                               

Životný cyklus výrobku

Životný cyklus výrobku sú vývojové etapy, ktorými prechádza produkt od zavedenia na trh až po svoj zánik. Obyčajne sa rozlišujú 4 etypy; každá etapa má svoje charakteristiky, čo sa týka ceny, dopytu a zisku. Vývojovými etapami sú: rast zavedenie ...

                                               

Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod je súhrn vzťahov spojených s výmenou tovaru medzi národnými ekonomickými celkami. Medzinárodný obchod je súčasť svetového obchodu a jedna zo základných foriem internacionalizácie výroby. Po druhej svetovej vojne možno pozorova ...

                                               

Absolútna výhoda (medzinárodný obchod)

Absolútna výhoda v medzinárodnom obchode je schopnosť štátu X exportovať určitý tovar efektívnejšie ako štát Y. Nie je však zárukou toho, že daný tovar štát X do štátu Y úspešne exportuje - štát Y môže mať ešte komparatívne výhody.

                                               

Obchodovanie s emisiami

Obchodovanie s emisiami je schválený obchodný mechanizmus, umožňujúci kontrolovanie znečistenia prostredníctvom ekonomických výhod s cielom postupne znižovať vyprodukované emisie. Na rozdiel od vydávania rôznych príkazov resp. zákazov, alebo rozd ...

                                               

Schválený hospodársky subjekt

Schválený hospodársky subjekt je definovaný ako bezpečná súčasť dodávatelského reťazca, ktorý sa v rámci svojej podnikatelskej činnosti zaoberá činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. Na priznanie štatútu SHS musia byť splnené určité kri ...

                                               

Štandardná medzinárodná obchodná klasifikácia

Štandardná medzinárodná obchodná klasifikácia je medzinárodná klasifikácia tovarov vypracovaná Štatistickým úradom OSN. Posledná revízia bola v roku 2006. Ich cielom je usporiadanie tovarov v rámci medzinárodného obchodu. Ide o rozdelenie tovarov ...

                                               

Všeobecná dohoda o clách a obchode

Všeobecná dohoda o clách a obchode alebo GATT je multilaterálna medzinárodná zmluva a do vzniku WTO aj medzinárodná organizácia. Na konferencii v americkom Bretton-Wood bola v roku 1947 predstavená myšlienka vzniku nadnárodnej organizácie, ktorej ...

                                               

River Park (Kalifornia)

River Park je nákupné centrum v americkom meste Fresno v štáte Kalifornia. Je zložené z troch oblastí, The Shops at River Park, The Marketplace at River Park, a River Park Plaza, pričom všetky sa nachádzajú na východnej strane Blackstone Avenue. ...

                                               

Smáralind

Smáralind je nákupné centrum v strede aglomerácie Greater Reykjavík Area na Islande. Je to jedno z najväčších islandských nákupných centier s viac ako osemdesiatimi obchodmi, reštauráciami a službami. Na troch podlažiach sa tu nachádza všetko od ...

                                               

Obchodný dom

Obchodný dom je subjekt, predovšetkým jeho predajná budova, ktorý uskutočňuje maloobchodný predaj. Z architektonického hladiska je to samostatný typologický druh, zaraďujúci sa do skupiny občianskych budov. Existujú dva základné druhy obchodných ...

                                               

Budova Selfridges Birmingham

Budova Selfridges Birmingham je obchodný dom v Birminghame. Selfridges je obchodná sieť v Spojenom královstve, ktorá pôsobí od svojho založenia v roku 1909.

                                               

Dum bytové kultury

DBK, v časoch socializmu Dum bytové kultury je obchodný dom v Prahe, neďaleko od stanice metra Budějovická. Je to relatívne velká stavba zo štvorcovým pôdorysom, celkovo má osem poschodí, no vyzerá zvonku ovela nižšia – jednotlivé poschodia totiž ...

                                               

Kaufhaus des Westens

Kaufhaus des Westens alebo skrátene KaDeWe je obchodný dom v Berlíne, v Nemecku. So svojimi 60 000 m² predajnej plochy je najväčším obchodným domom v Nemecku a zároveň i najväčším v kontinentálnej Európe. Na siedmich poschodiach ponúka najrozmani ...

                                               

Prior, obchodné domy

Prior je názov siete obchodných domov, ktorá vznikla v bývalom Česko-Slovensku. Prior na Kamennom námestí v Bratislave, otvorený 20. novembra 1968 sa stal prvým plnesortimentným obchodným domom v bývalom Československu. Potom značka Prior repreze ...

                                               

Medzinárodná obchodná komora

Medzinárodná obchodná komora je celosvetová medzinárodná obchodná komora. Je to organizácia, ktorá presadzuje a podporuje celosvetový obchod. Slúži ako zástanca svetového obchodu v globálnej ekonomike so záujmom o ekonomický rast, vytváranie prac ...

                                               

Kontajnerová loď

Kontajnerová loď je nákladná loď určená na prepravu kontajnerov ISO metódou zvanou kontajnerizácia. Je bežným prostriedkom komerčného intermodáleho prepravného systému. Kontajnery sa do lode umiestňujú pomocou portálových kontajnerových žeriavov ...

                                               

Tanker

Tanker je nákladná loď s vlastným pohonom, špeciálne skonštruovaná na prepravu tekutých nákladov a plynov, konkrétne surovej ropy, tzv. čistých nákladov, chemikálií, skvapalneného plynu alebo zemného plynu. Tankery patria medzi najrozšírenejšie a ...

                                               

Obchodné právo

Obchodné právo je osobitná časť súkromného práva; súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikatelov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikatelskej činnosti. Obchodné právo je súbor predpisov u ...

                                               

Akcia (cenný papier)

Akcia je druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva jeho majitela podielať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti tak, ako to určuje Obchodný zákonník a stanovy akciovej spoločnosti. V teórii aj podla zákona má akci ...

                                               

Dlh

V účtovníctva sa niekedy ako dlh označuje záväzok v účtovníckom zmysle, pozri záväzok účtovníctvo. Dlh alebo dlžoba je záväzková povinnosť dlžníka. Predmetom dlhu môžu byť peniaze, cenné papiere, materiálne úžitkové hodnoty, výkony, služby a podobne.

                                               

Dozorná rada (akciová spoločnosť)

Dozorná rada je orgán v akciovej spoločnosti, volený a ustanovený valným zhromaždením akcionárov. Volí predstavenstvo spoločnosti, vykonáva dozor nad operáciami vo firme a jej vedením, kontroluje ročné uzávierky, obchodné výsledky. Počet členov d ...

                                               

Exspiračná lehota

Exspiračná lehota je stanovené obdobie, ktorého uplynutím niečo stratí platnosť, prestane byť použitelné a podobne.

                                               

Holdingová spoločnosť

Holdingová spoločnosť alebo nepresne holding je kapitálová spoločnosť, ktorá vlastní akcie alebo podiely iných podnikov v takom množstve, aby to stačilo na ovládanie činnosti týchto podnikov. Ďalšie podrobnosti definície sa v literatúre rôznia: i ...

                                               

Holdingová štruktúra

Holdingová štruktúra alebo holdingová organizácia alebo holding je forma organizácie; ide o zoskupenie právne samostatných obchodných spoločností, ktoré sú navzájom viac alebo menej prepojené, a to majetkovo alebo personálne. Jedna z obchodných s ...

                                               

Identifikačné číslo organizácie

Identifikačné číslo organizácie je 8 miestny číselný kód, ktorý slúži na odlíšenie právnických osôb. IČO sa prideluje aj fyzickým osobám - podnikatelom. Podla identifikačného čísla možno nájsť určitú obchodnú spoločnosť, či inú právnickú osobu aj ...

                                               

Inovačné podnikanie

Inovačné podnikanie je podnikanie založené na inovácii technológií - podnikanie, pri ktorom vyrobky alebo služby závisia do velkej miery od aplikácie vedeckých alebo technologických postupov a zručnosti. Môže ísť o aplikáciu najmodernejšej techno ...

                                               

Koncern (trhová ekonomika)

Koncern má viacero podobných definícií: hospodárske spojenie dvoch alebo viacerých naďalej navonok právne samostatných podnikov vytvorené na základe ovládacej zmluvy, t.j. zmluvy o spoločnom vedení týchto podnikov toto sa nazýva aj zmluvný koncer ...

                                               

List vlastníctva

List vlastníctva je tá časť tzv. "súboru popisných informácií" katastra nehnutelností, ktorá obsahuje základné "vybrané údaje o nehnutelnostiach, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách a iné údaje". Je to teda názov tej časti popisne ...

                                               

Medzinárodné obchodné právo

Medzinárodné obchodné právo je súhrn historicky podmienených pravidiel správania, zmluvných i obyčajových noriem, ktoré upravujú medzinárodné obchodné vzťahy. Medzinárodné obchodné právo zahrnuje normy medzinárodného práva verejného a súkromného.

                                               

Obchodné meno

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikatel vykonáva právne úkony pri svojej podnikatelskej činnosti. Práva k obchodnému menu systematicky zaraďujeme medzi práva priemyselného vlastníctva. Ochranou tohto inštitútu sa právne úpravy zaoberali tak ...

                                               

Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo sú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom majúce skutočnú alebo potenciálnu materiálnu či nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podla ...

                                               

Obchodník s cennými papiermi

Obchodník s cennými papiermi je v širšom zmysle každý, kto obchoduje s cennými papiermi, v užšom zmysle podla §54 zákona č. 566/2011 o cenných papieroch akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je posk ...

                                               

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikatelov, najmä ich obchodné meno a právna forma. Zapisujú sa údaje ako obchodné meno, miesto podnikania, predmet podnikania, právna forma podnik ...

                                               

Obchodný zákonník (Slovensko)

Zákon z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník je názov obchodného zákonníka platného na Slovensku. Účinný je od 1. 1. 1992, odvtedy prešiel početnými novelizáciami. Obsahuje právnu úpravu najmä: podnikania a inštitútov s ním spojených, podnikatelov, ...

                                               

Ohlasovacia živnosť

Ohlasovacia živnosť bola na Slovensku do mája 2010 živnosť, ktorá sa pri splnení určených podmienok smela prevádzkovať na základe ohlásenia. Dokladom takejto živnosti bol živnostenský list. Delila sa na tri typy: volná živnosť, remeselná živnosť ...

                                               

Ochranná známka

Ochranná známka je označenie, pozostávajúce zo slov, číslic, znakov a grafických symbolov slúžiace na odlíšenie výrobku alebo služby. Je zapísaná v registri ochranných známok, ktorý sa nachádza na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Výrobky takto ...

                                               

Oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie

Oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie je úradné oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie.

                                               

Organizačný predpis

Organizačný predpis je spôsob vyjadrenia určitej relatívne pevnej formy vnútorného usporiadania organizácie, spoločnosti a pod. Organizačné predpisy upravujú otázky nevyhnutné pre právne vystupovanie organizácie navonok, vymedzujú predmet jej čin ...

                                               

Podnik

Najvšeobecnejšia definícia znie napríklad: Sociálny útvar, ktorý je naplnený ludským konaním zameraným na určitý účel. V makro- a mikroekonómii je to ekonomický subjekt, ktorý vyrába statky a služby, ponúka ich na trhu tovarov na trhu výrobných f ...

                                               

Pôžička

Pôžička je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podla druhu veritelom dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára ...

                                               

Právna forma

Právna forma je právom stanovená forma. Najčastejšie sa výraz používa v súvislosti s organizáciami, najmä podnikmi.

                                               

Právnická osoba

Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu. Obvykle je to podnik, organizácia, nadácia, ktorá je spôsobilá k právam a povinnostiam, má teda prá ...

                                               

Preddavok

Preddavok alebo hovorovo záloha je čiastočná úhrada záväzku pred uskutočnením dohodnutého plnenia. Dôvodom preddavku môže byť: Nízka dôvera dodávatela k odberatelovi. Slúži ako poistenie kvôli zrušeniu dodávky, a tým znevýhodní dodávatela. Velká ...

                                               

Registrový súd

Registrový súd je na Slovensku okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register. Upravený je v zákone 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky predtým v §27 3 Obchodného zákonníka + zákone SNR č. 80/1992 Zb. o štátnej ...

                                               

Samostatná zárobková činnosť

Samostatná zárobková činnosť je súhrnné označenie pre nasledujúce činnosti: živnosť, dosahovanie zisku spoločníkmi v.o.s. a komplementármi k.s., polnohospodárska výroba, slobodné povolania a sprostredkovanie. Presné definície pozri nižšie. Osoba ...

                                               

Sanácia (podnik)

Sanácia alebo sanovanie alebo ozdravenie je súhrn opatrení, ktoré majú zlepšiť nepriaznivý stav podniku postihnutého stratami, ktoré ohrozujú jeho ďalšiu existenciu. Z podniku zostáva iba "zdravé jadro", ktoré neprodukuje stratu. Aby bola sanácia ...

                                               

Skupina podnikov (ovládanie)

Skupina podnikov je súhrnné označenie pre ovládajúcu spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti, pričom ovládaním sa tu myslí držba väčšinového podielu na hlasovacích právach v spoločnosti. Podrobnosti definície pozri nižšie. Velmi podobné alebo v záv ...