Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 332
                                               

Taxislužba

Taxislužba je služba spočívajúca v preprave taxíkom. Taxík je operatívne alebo kvázioperatívne prenajímaný automobil, často s taxametrom, ktorý zákazníka/predmet odvezie po trase určovanej zákazníkom. Prepravu je možné začať kdekolvek, prípadne n ...

                                               

Výtlk

Výtlk je narušenie povrchu vozovky. Výtlky sa tvoria už pri nepatrných zmenách na povrchu vozovky. Pokial nie sú včas opravené, stávajú sa príčinou vzniku väčších trhlín zasahujúcich do hlbších vrstiev vozovky.

                                               

Železničné priecestie

Kolízia cestného vozidla či chodca s vlakom má často fatálne následky. Riziko kolízie závisí od frekvencie cestnej i železničnej dopravy. Pre informovanie vodičov a chodcov o prichádzajúcom vlaku či zabránenie ich vstupu na priecestie sa inštaluj ...

                                               

Železničné závory

Železničné závory, alebo mechanické priecestné zabezpečovacie zariadenie je zariadenie zabezpečujúce železničné priecestie v momente prejazdu vlaku cez pozemnú komunikáciu. Závory bývajú železné alebo drevené, sklápajú sa automaticky alebo ručne. ...

                                               

Cestovný doklad

Cestovný doklad je verejná listina, ktorú vydáva príslušný štátny orgán osobe, ktorá ňou preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti obsiahnuté v údajoch uvedených v cestovnom doklade a oprávňuje osobu prekročiť štátnu hran ...

                                               

Karavána

Karavána je skupina ludí väčšinou sprevádzaná zvieratami, ktorá putuje najčastejšie za obchodom krajinou. Karavány boli rozšírené najmä v minulosti, kedy tvorili jeden z mála možných spôsobov dopravy tovaru medzi vzdialenými miestami. V súčasnost ...

                                               

Travelist

Travelist by Secret Escapes je medzinárodná cestovatelská spoločnosť zaoberajúca sa predajom zlacnených pobytov v luxusných hoteloch prostredníctvom svojich internetových stránok. Spoločnosť pôsobí v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Taliansku, Holandsk ...

                                               

World66

World66 bola holandská spoločnosť, ktorá zahrnula myšlienku otvoreného obsahu na transformáciu do výnosného obchodu. V súčasnosti ju vlastní El Segundo z Kalifornie, s ktorou sa zlúčila v apríli 2006. Prevádzkuje stránku podobnú Wikitravel, ktorá ...

                                               

Bring

Bring je nórska poštová a logistická spoločnosť. V Nórsku tiež ponúka služby ako úvery pre firmy a preto má, na rozdiel od pošty, zelenú farbu na svojich vozidlách a produktoch. vlastníkom je spoločnosť Posten Norge. Spoločnosť Bring vznikla v ro ...

                                               

Uber

Uber je spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním taxislužieb so sídlom v San Franciscu v USA, ktorá pôsobí globálne v mnohých mestách. Využíva inovatívny spôsob kontaktu so zákazníkmi - mobilnú aplikáciu, pomocou ktorej zákazník odošle požiadavku a ...

                                               

Železničná spoločnosť

Na Slovensku existujú v súčasnosti okrem iných tieto železničné spoločnosti: Železničná spoločnosť Slovensko ZSSK, osobná doprava RegioJet osobná doprava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia nákladná doprava Železnice Slovenskej republiky ŽSR, vl ...

                                               

Dopravný motor

Dopravný motor je akýkolvek motor, zabudovaný v dopravnom prostriedku, ktorého účelom je jeho pohon, alebo iné použitie v rámci dopravného prostriedku. Dopravné motory sa rozdelujú do štyroch základných skupín: lodné motory: hlavné lodné motory, ...

                                               

Funitel

Funitel je typ visutej kabínkovej lanovky, ktorá kombinuje výhodu visutých a pozemných lanoviek. Lanovky typu funitel sa preto používajú najmä na prepravu lyžiarov vo vysokohorskom prostredí, ale i na transport áut medzi rôznymi časťami výrobného ...

                                               

Fúrik

Táčky vznikli ďalším vývojom z tragača. Boli jedným z prelomových vynálezov, lebo pre krátke vzdialenosti, ako je napr. na stavbe, sa s nimi na rozdiel od zvieratami ťahaných kár dalo dostať všade. Aj keď nemali takú nosnosť ako velká kára, unies ...

                                               

Lanovka

Lanovka alebo zriedkavo lanová dráha je dopravné zariadenie plynulej alebo cyklickej dopravy, v ktorom sa ako nosný alebo ťažný prvok využíva lano. Na Slovensku sa lanovky nachádzajú predovšetkým v horských oblastiach Vysokých Tatier, ale napríkl ...

                                               

Metro (podzemná železnica)

Metro alebo podzemná železnica je súprava lahkých vozidiel prevádzkovaná v mestskej hromadnej doprave pre rýchlu prepravu cestujúcich v meste. Súpravy sú napájané z kolajníc, alebo z trolejového vedenia. Metro zabezpečuje rýchlu a plynulú preprav ...

                                               

Mini segway

Minisegway alebo kolonožka alebo gyroboard je alternatívny dopravný prostriedok, ktorý pochádza z anglického self-balancing board. Hoverboard je elektrický osobný transportér, tvorený doskou. Je poháňaný dvoma motorizovanými kolesami. Disponuje a ...

                                               

Vznášadlo

Vznášadlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na pretlakovanej vrstve vzduchu tesne nad povrchom. Vzduchový pretlak je vytváraný prúdom vzduchu vháňaným pod vznášadlo ventilátormi cez otvory na dne trupu. Väčšina vznášadiel má po celom obvode p ...

                                               

Boulevard périphérique

Boulevard périphérique alebo skrátene Périphérique je mestský okruh okolo Paríža. Delí sa na Boulevard périphérique intérieur – vnútorný obvodový bulvár jazdné pruhy v smere hodinových ručičiek a Boulevard périphérique extérieur – vonkajší obvodo ...

                                               

Kruhový objazd

Kruhový objazd je zvláštny typ križovatky, ktorý je obvykle budovaný, aby sa zvýšila bezpečnosť dopravy. Rozdeluje križovatku na niekolko jednoduchších križovatiek s kruhom v strede, čím sa zjednodušia pravidlá prejazdu. Velmi využívané sú vo Fra ...

                                               

Lávka

Lávka je lahký most či mostík. Zvyčajne sa tak označujú krátke aj dlhé mosty určené len pre peších alebo cyklistov, prípadne len pre prevedenie inžinierskych sietí. Lávky môžu prekonávať vodný tok, priekopu, roklinu, železnicu alebo cestu, ale ti ...

                                               

Mimoúrovňová križovatka

Mimoúrovňová križovatka je križovatka, kde sa jednotlivé pruhy krížia v rôznych úrovniach a znižuje sa počet kolíznych bodov. MÚK zaisťujú všetky kríženia na rýchlostných cestách a dialniciach. Taktiež sa stavajú v miestach, kde je velká intenzit ...

                                               

Parkovisko

Parkovisko je plocha určená na parkovanie, resp. odstavenie väčšieho počtu motorových i nemotorových vozidiel. Podla klasifikácie stavieb je parkovisko cestná alebo miestna komunikácia, ktorá je súčasťou dopravnej infraštruktúry. Parkoviská bývaj ...

                                               

Podchod

Podchod je stavba umožňujúca alternatívnu cestu pre peších inak nepriepustnou cestou alebo cestou horšie priechodnou. Napríklad podchody pod rušnými ulicami a cestami, dialničnými estakádami, železničnými a električkovými traťami alebo podchody v ...

                                               

Prvá etapa nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Prvá etapa nosného systému bratislavskej MHD je prvý úsek plánovaného nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, založený na otvorenom kolajovom segregovanom systéme obsluhovanom električkami na trase Šafárikovo námestie – Jungmanno ...

                                               

Ropovod

Ropovod je sústava potrubí na rozvod ropy na dlhšie vzdialenosti. Alternatívou k transportu ropy pomocou ropovodu môže byť použitie tankerov na transport ropy po mori alebo cisterny na transport po cestách alebo železnici. Ropovod sa môže nachádz ...

                                               

Caractères

Caractères je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý je využívaný ako normové písmo pre francúzske dopravné značenie.

                                               

Cyklistická trasa

Cyklistická trasa alebo cyklotrasa je trasa pre cyklistov označená orientačným dopravným alebo turistickým značením. Cyklotrasa by mala účelne spájať miesta, medzi ktorými možno predpokladať cyklistickú dopravu, a to komunikáciami, ktoré sú vhodn ...

                                               

DIN 1451

DIN 1451 je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý je využívaný na dopravné, administratívne a obchodné účely. Bol vytvorený ako súčasť nemeckých technických noriem ústavu Deutsches Institut für Normung v roku 1936.

                                               

Drogowskaz

Drogowskaz je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý je využívaný na ako normové písmo pre polské dopravné značky. Písmo bolo do noriem prijaté nariadením polského ministerstva dopravy 3. júla 2003.

                                               

Chodník pre cyklistov

Chodník pre cyklistov je pozemná komunikácia alebo jej jazdný pás vyhradený dopravnou značkou pre jazdu na bicykli. Je určený len pre cyklistickú dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z nej vylúčená. Chodník pre chodcov a cyklistov je op ...

                                               

Premenlivé dopravné značenie

Premenné dopravné značenie je elektronický druh dopravného značenia, ktorý sa používa v cestnej doprave za účelom informovania vodičov o aktuálnej dopravnej situácii. V mestách býva často umiestnené pri podzemných a nadzemných parkoviskách, mimo ...

                                               

Priechod pre chodcov

Priechod pre chodcov je miesto na ceste slúžiace pre prechádzanie chodcov na druhú stanu vozovky. Priechod pre chodcov je označený príslušnou dopravnou značkou, na Slovensku to je dopravná značka A 13 a IP 6. Priechod pre chodcov tiež môže byť do ...

                                               

Rozcestník

Rozcestník je prvok dopravného, turistického alebo iného obdobného značenia, umiestnený na rázcestí, na ktorom sú uvedené jednotlivé dosiahnutelné ciele, poprípade ich vzdialenosť od rozcestníka. Často má podobu stĺpu. V prenesenom význame sa roz ...

                                               

Schweizerische Normen-Vereinigung (font)

Schweizerische Normen-Vereinigung je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý je využívaný ako normové písmo pre dopravné značenie vo viacerých krajinách Európy. Font bol vyvinutý Švajčiarskym združením pre normy, no v roku 2003 bol v tej ...

                                               

Tern

Tern alebo TERN je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý bol vyvinutý v roku 2008 neziskovou organizáciou International Institute for Information Design v rámci 6. rámcového programu, ako projekt EÚ "In-Safety/SOMS". Od roku 2016 sa of ...

                                               

Tratex

Tratex je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý je využívaný ako normové písmo pre švédske dopravné značenie. Bol vyvinutý Karlom-Gustavom Gustafsonom s dôrazom na najvyššiu zretelnosť v cestnej doprave. Takisto obsahuje aj znaky lapon ...

                                               

Rekuperácia (dopravný prostriedok)

Rekuperácia je proces premeny časti kinetickej energie dopravného prostriedku naspäť na využitelnú energiu pri brzdení. Táto energia by bola inak stratená vo forme tepla. Pri elektrodynamickom brzdení sa táto energia buď ukladá do akumulátorov pr ...

                                               

Incoterms

Incoterms je súbor medzinárodných pravidiel na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok v zahraničnom obchode. Ojedinele sa používajú aj pri vnútroštátnych obchodných transakciách. Hovorovo slovo "Incoterms" označuje "doložky podla In ...

                                               

Carriage and Insurance Paid to

Carriage and Insurance Paid to, po slovensky preprava a poistenie platené do, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Predávajúci odovzdá tovar dopravcovi, ktorého sám vyberie, zaplatí náklady na dopravu do dohodnutého m ...

                                               

Carriage Paid To

Carriage Paid To, po slovensky preprava platená do, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Predávajúci zabezpečuje prepravu a platí náklady s ňou spojené do miesta určenia. Riziká a prípadné ďalšie náklady prechádzajú n ...

                                               

Cost and Freight

Cost and Freight, po slovensky náklady a prepravné, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Predávajúci zabezpečuje loď a platí námorné prepravné do dohodnutého prístavu ako aj výdavky spojené s naložením tovaru. Riziko ...

                                               

Cost, Insurance and Freight

Cost, Insurance & Freight, po slovensky náklady, poistenie a prepravné, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Vývozca je zodpovedný za poistenie tovaru v mene kupujúceho až do okamihu, kedy je náklad dodaný a vyložený ...

                                               

Delivered At Frontier

Delivered at Frontier je častá obchodná doložka Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Vládne taký vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, kedy kupujúci preberá zodpovednosť a riziká spojené s tovarom hneď ako bol dodaný kupujúcemu na vývoz na doho ...

                                               

Delivered Duty Paid

Delivered Duty Paid, po slovensky s dodaním clo platené je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Povinnosťou predávajúceho je získať dovozné povolenie pre tovar, uhradiť clo, dovozné dane a iné dovozné dávky. Kupujúci si ...

                                               

Delivered Duty Unpaid

Delivered Duty Unpaid, po slovensky s dodaním clo neplatené, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Povinnosťou predávajúceho je dať tovar k dispozícii kupujúcemu na dohodnutom mieste v krajine, kde bude dovezený. Musí ...

                                               

Delivered Ex Quay

Delivered ex Quay je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Povinnosťou predávajúceho je dať tovar odbavený na dovoz k dispozícii kupujúcemu až na nábreží v dohodnutom prístave. Predaním tovaru na tomto mieste kupujúci pre ...

                                               

Delivered Ex Ship

Delivered ex Ship je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Kupujúci preberá zodpovednosť a riziká za doručený tovar v okamihu, kedy predávajúci mu dá tovar k dispozícii na palube lode v dohodnutom prístave, na obvyklom vy ...

                                               

Ex Works

Ex Works, po slovensky zo závodu, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Predávajúci splní svoju povinnosť, keď odovzdá tovar kupujúcemu vo svojich skladovacích priestoroch. Riziko prechádza na kupujúceho po prevzatí to ...

                                               

Free Alongside Ship

Free Alongside Ship, po slovensky vyplatené k boku lode je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Predávajúci splní svoju povinnosť,keď odovzdá tovar k boku lode v prístave nakládky. Kupujúci platí nakládku na loď, dovozné ...