Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321
                                               

Midraš

Midraš je v judaizme metóda výkladu Tóry a literatúra, ktorá túto metódu obsahuje. Midraš ako literárny žáner sa člení na právny a obradný midraš halacha, halachický midraš a legendárny, moralizujúci, folkloristický a anekdotický midraš agada/hag ...

                                               

Nebeské královstvo

Nebeské královstvo al. Nebeská ríša alebo Božie královstvo je významný pojem židovského a kresťanského náboženstva. Pojem treba predovšetkým chápať ako "vládu nebies Boha" a nie ako "královstvo v nebi". U židov je to večná ríša spravodlivosti na ...

                                               

Neológia (judaizmus)

V roku 1840 uhorská vláda zákonom č. 29/1840, známym ako Deákov zákon, povolila Židom na celom území Uhorského královstva usadiť sa v mestách, vykonávať živnosť a vlastniť továrenské podniky. Z pohladu Židov to tiež znamenalo, že mohli začať aj i ...

                                               

Nida (judaizmus)

Pojem nida označuje v judaizme stav manželského odlúčenia počas menštruácie mnaželky a nasledujúcich sedem dní, než sa žena ponorením do mikve zbaví rituálnej nečistoty. Označenie nida sa v prenesenom zmysle používa aj pre ženu, ktorá je v dôsled ...

                                               

Povstanie Makabejcov

Povstanie Makabejcov abejské/Machabejské povstanie) bolo židovské povstanie v Judei proti helénskej dynastii Seleukovcov v rokoch 167–165 pred Kr. Víťazní Makabejci založili královstvo pod vládou nezávislej dynastie Hasmoneovcov. Túto udalosť pri ...

                                               

Sefarad

Sefarad je pôvodne biblický geografický názov s neznámou polohou. V slovenskom preklade knihy proroka Abdiáša Abd. 1, 20 sa mylne identifikuje s tureckými Sardami. Po pešitskom preklade v 2. storočí sa začal spájať s Pyrenejským polostrovom, prav ...

                                               

Seraf

Serafín znamená aj básnicky anjel. Seraf alebo serafín je jedna z mnohých nebeských bytostí, o ktorých sa hovorí v Starom zákone, konkrétne v knihe Izaiáš. Napriek predstavám neskorého židovstva sa zo serafov stal v kresťanstve jeden z rádov anje ...

                                               

Sion (Jeruzalem)

Sion alebo vrch Sion či zastarano hora Sion je sídlo a/alebo pahorok často spomínané/-ný v Biblii. Výraz môže znamenať: v Biblii aj inde obyvatelia Jeruzalema lud či mestá Judy pôvodne: pevnosť na južnej časti východného kopca v Jeruzaleme, ktorú ...

                                               

Suka (príbytok)

Podla prikázania Tóry musia všetci nábožensky plnoletí židovskí muži tzn. po bar micva "sedieť", resp. "prebývať" hebr. lišev v suke počas 7 dní trvajúceho sviatku. Na ženy a dievčatá sa táto povinnosť nevzťahuje, ale ak chcú v suke jesť alebo sp ...

                                               

Synagóga

Synagóga je objekt určený na konanie židovských náboženských zhromaždení a náboženského vyučovania. Zhromaždenie zahŕňa spev, modlitby, čítanie a výklad Písma. Na rozdiel od kresťanského kostola nejde o vysvätený priestor, preto synagógou môže by ...

                                               

Štyri sväté mestá judaizmu

Štyri sväté mestá judaizmu je v židovskej tradícii súhrnný názov pre štyri mestá: Jeruzalem, Hebron, Safed a Tiberias. "Od 16. storočia bola svätosť Palestíny a najmä jej pohrebiská takmer presunuté do štyroch miest: Jeruzalema, Hebronu, Tibriasu ...

                                               

Židia

Židia sú semitský národ, ktorý pochádza z oblasti Blízkeho východu. Okrem označenia Židia sú nazývaní tiež ako Izrael alebo Synovia Izraela, Izraeliti. Občas sa pre Židov používa aj označenie Hebrejci. Najstaršie záznamy o existencii izraelského ...

                                               

Židovská obec

Židovská obec je v dnešnej dobe podla právneho poriadku Slovenskej republiky evidovaná právnická osoba založená náboženskou organizáciou. Židovská obec je najmenšou správnou jednotkou židovskej komunity v krajine, združuje občanov židovského vyzn ...

                                               

Židovská škola

Židovská škola je škola židovskej cirkvi ; na Slovensku boli od stredoveku do polovice 20. stor. Židovské školy boli predovšetkým ustanovizňami náboženskej výchovy na prípravu veriacich a cirkevných činitelov rabínov judaizmu. Judaizmus predpisuj ...

                                               

Konfucianizmus

Konfucianizmus je filozofický smer - jedna z dvoch vetví osobitného čínskeho polonáboženského kultu univerza a občianskych cností; prúd čínskej filozofie spájaný s osobou Konfucia, ktorý už nezastáva vieru vo viacerých bohov, vyhýba sa metafyzick ...

                                               

Čchun-čchiou (kniha)

Čchun-čchiou je jedna z piatich klasických kníh čínskej literatúry, ktorých autorstvo sa pripisuje Konfuciovi. Čínske slová čchun-čchiou znamenajú doslova jar-jeseň a v starovekej čínštine boli metonymiou pre roky, názov knihy sa preto prekladá a ...

                                               

Čung-jung

Čung-jung je jedna z tzv. Štyroch kníh konfucianizmu, vydaných filozofom menom Ču Si v roku 1190. Podla Ču Siho je autorom textu Konfuciov vnuk. Podla textu je dodržiavanie "čung-jung" hlavnou témou konfuciánskeho myslenia. Človek sa má držať str ...

                                               

Deväť klasických kníh

Deväť klasických kníh alebo Štyri knihy a päť klasických textov je autoritatívny kánon čínskeho konfucianizmu pochádzajúci z obdobia pred rokom 300 pred Kr.

                                               

Konfucius

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’ ; bol najslávnejší myslitel, politik, štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie. Narodil sa pri Čou v štáte Lu na území dne ...

                                               

Li-ťi

Li-ťi je jedna z piatich kanonických kníh, ktoré spoločne vytvárajú základ kanonického filozofického komplexu konfucianizmu. Kniha hovorí o normách správania, konania a správneho vedenia tradičných čínskych náboženských obradov, ktorých správne v ...

                                               

Meng-c’ (kniha)

Meng-c’ alebo Mencius alebo Menciovo dielo je filozofické dielo, ktoré spolu s ďalšími tromi dielami vytvára literárny komplex konfucianizmu zvaný Štyri knihy, ktorý je zas súčasťou väčšieho literárneho celku Deväť klasických kníh.

                                               

Rozhovory a výroky

Rozhovory a výroky je kniha rozhovorov s Konfuciom. Ich dnešná podoba bola zostavená v 2. storočí po Kr. z viacerých prameňov. Dielo malo zásadný a dlhotrvajúci vplyv na formovanie čínskeho myslenia a svetonázoru počas nasledujúcich storočí.

                                               

Š-ťing

Š-ťing je najstaršia známa zbierka čínskych básní. Obsahuje 305 básní, ktoré boli písané v období medzi desiatym a šiestym storočím pred naším letopočtom. Je jednou z piatich kníh konfuciánskeho kánonu a autorstvo básní je tradične, hoci nesprávn ...

                                               

Šu-ťing

Šu-ťing je jedna z piatich kníh, ktoré spoločne vytvárajú základ literárneho kanonického komplexu konfucianizmu. Kniha obsahuje kompiláciu výrokov a ponaučení významných postáv čínskej minulosti, okrem toho zaznamenáva a opisuje významné historic ...

                                               

Tchaj-ťi (filozofia)

Tchaj-ťi alebo obrovské nekonečno je podla konfucianizmu začiatočná etapa, príčina vzniku a vývoja všetkých javov a vecí. Termín tchaj-ťi sa objavuje aj v Knihe premien a zaujíma hlavné miesto v neokonfucianizme.

                                               

Ťün-c’

Ťün-c je v konfucianizme dokonalý, ideálny človek; stelesnenie konfuciánskych cností, tzv. konfuciánsky džentlmen, protiklad prízemných ludí. Ťün-c je opísaný v 10. apokryfnej knihe Lun-jü. Ide o osobu, ktorej správanie je úplne v súlade so stano ...

                                               

Ježiš Kristus

Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský, narodený približne medzi rokmi 8 – 2 pred Kr., je ústrednou postavou kresťanstva. Ježiš verejne pôsobil asi od roku 28 ako pocestný kazatel v oblasti dnešného Izraela a západného brehu Jordánu. Hlásal skorý p ...

                                               

Abbé

Abbé môže byť: vo francúzštine slovo znamená aj opát jazero vo východnej Afrike, pozri Abbé jazero katolícky kňaz bez kňazského úradu vo francúzskom prostredí vychovávatel v šlachtických rodinách

                                               

Abgarov obraz

Abgarov obraz, obraz z Edessy, staršie edessenum) je zobrazenie tváre Ježiša Krista, ktoré podla legendy dostal ťažko chorý Abgar, král z Edessy. Od konca prvého tisícročia je častou témou najmä byzantského umenia.

                                               

Ad limina apostolorum

Ad limina apostolorum, slovensky "K prahom apoštolov" je označenie povinnej návštevy diecéznych, resp. eparchiálnych biskupov a ďalších funkcionárov katolíckej cirkvi určených cirkevným právom u rímskeho pápeža. Mala by mať päťročný interval a bi ...

                                               

Advent

Advent alebo adventné obdobie je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedelami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V teologickom zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním ...

                                               

Analógia bytia

Analógia bytia alebo analogia entis je podobanie sa každého súcna inému súcnu pri ich súčasnom odlišovaní sa. Je to ústredný pojem kresťanskej filozofie.

                                               

Apokryf (kresťanstvo)

Apokryf je: u katolíkov a pod.: židovský a kresťanský náboženský text, ktorý nebol zahrnutý do biblického kánonu, tak ako ho definoval Tridentský koncil 1546 u protestantov: to čo katolíci označujú ako deuterokánonická kniha Starého zákona príp. ...

                                               

Apologéti (rané kresťanstvo)

Apologéti boli filozoficky vzdelaní obhajcovia kresťanstva proti pohanským predsudkom panovníkov a vzdelancov v prvých storočiach existencie kresťanstva. Vo svojich pamätných spisoch na adresu cisárov a vládnucich sa pokúšali presvedčovať o mravn ...

                                               

Bardejovský katechizmus z roku 1581

Bardejovský Malý katechizmus je prekladom diela Der kleine Kathechismus Dr. Martina Luthera. Ide o najstaršiu slovenskú knihu, ktorú roku 1581 ako jediné slovenské vydanie medzi mnohými latinskými, nemeckými a niekolkými maďarskými vytlačil význa ...

                                               

Bohohladačstvo

Bohohladačstvo bol nábožensko-filozofický smer v Rusku, usilujúci sa dokázať, že ciel spoločenského vývoja spočíva v uskutočnení ideálov správne chápaného nového kresťanstva: ciel života spočíva v hladaní Boha, poslaním dejín je realizácia božské ...

                                               

Bohotvorcovstvo

Bohotvorcovstvo bol nábožensko-filozofický smer v Rusku, ktorý vnzikol po porážke revolúcie 1905-1907 a ktorého cielom bolo spojenie socializmu s náboženstvom a vytvorenie náboženského ateizmu: socialista je - podla Lunačarského - väčšmi nábožens ...

                                               

Boj o investitúru

Boj o investitúru bol mocenský konflikt medzi pápežmi a rímsko-nemeckými cisármi v rokoch 1075–1122, keď došlo k vzostupu moci a autority pápeža aj v dôsledku clunyjského hnutia. Nemecký cisár Oto I. odovzdal duchovným kniežatám královskú súdnu p ...

                                               

Cirkevná provincia

Cirkevná provincia je vysoká jurisdikčná jednotka cirkevnej správy. Existuje v rámci rímskokatolíckej cirkvi, v ostatných cirkvách uznávajúcich autoritu pápeža, v pravoslávnych a anglikánskych cirkvách. Toto usporiadanie sa zrodilo v raných storo ...

                                               

Diecéza (biskupstvo)

Diecéza je spoločenstvo farností rímskokatolíckej cirkvi na určitom území, stanovenom vedením cirkvi - biskupstvo. Na čele diecézy stojí diecézny biskup, ktorý môže mať pomocných biskupov. Jeho cirkevnoprávna jurisdikcia sa vzťahuje na celé územi ...

                                               

Dubova colonorum

Dubova Colonorum je projekt záchrany kostola sv. Kozmu a Damiána z 13. storočia pri obci Sedliacka Dubová na Orave. Je bratským táborom tábora Katarínka a Bzovík. Projekt je organizovaný pod záštitou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, ...

                                               

Eucharistia (rané kresťanstvo)

Eucharistia je najpodstatnejšia časť kresťanských bohoslužieb. Spočíva v požívaní sviatostných živlov. Je spojená so vzdávaním vďaky Bohu za to, že zoslal Svojho Syna, aby sa vydal na smrť ako obeť za odčinenie hriechov spáchaných luďmi.

                                               

Evanjelium (spisy)

Evanjelium, slovo pochádza z gréčtiny εὐαγγέλιον euangelion, dobrá správa, pôvodne zložený z εὐ- eu- "dobrý" a angellein "zvestovat", ktorý súvisí so substantivom ἄγγελος angelos - "posol". Evanjelium je pojem označujúci kresťanský text pojednáva ...

                                               

Evanjelium (učenie)

Evanjelium doslova znamená "dobrá zvesť". Je to kresťanské posolstvo o príchode Božieho královstva. Prevažne sa tento pojem spája s kresťanským náboženstvom a znamená vlastne posolstvo o Ježišovi Kristovi a jeho zmŕtvychvstaní. Používa sa v slovn ...

                                               

Farnosť (cirkev)

Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, o ktoré sa stará farár, pod dohladom diecézneho biskupa. Farnosť je miesto, kde sa veriaci zhromažďujú na slávenie nedelnej bohoslužby vo farskom kostole, alebo vo filiálnych kostoloch. Farár vedie eviden ...

                                               

Gloria in Excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo je po latinsky začiatok a názov prastarého a ctihodného hymnusu, ktorý sa spieva alebo recituje na eucharistických cirkevných bohoslužbách v nedele na slávnosti a sviatky.

                                               

Heréza

1. Heréza, kacírstvo alebo blud, či bludárstvo označuje v kresťanstve, najmä v katolíckej a ortodoxnej cirkvi, taký teologický názor, ktorý sa natolko odchyluje od učenia danej cirkvi, že je nezlučitelný so všeobecnou vierou danej cirkvi, t. j. o ...

                                               

Hospodin

Hospodin alebo v pravosláví a u grékokatolíkov Hospod je v slovenčine náhrada mena JHVH v Starom zákone. Židia z úcty k Božiemu menu pri čítaní Tóry nahrádzali Božie meno JHVH výrazom adonai, čo znamená Pán. Keďže v Starom zákone sa slovo pán vys ...

                                               

Hriešny pád

Hriešny pád je hriech prvého ludského páru. Keď Boh stvoril prvý ludský pár, umiestnil ho v rajskej záhrade. Zakázal však človeku jesť zo stromu poznania dobra a zla, lebo keď z neho bude jesť, zomrie. Eva, zvábená hadom, predsa však odtrhne ovoc ...

                                               

Chiliazmus

Chiliazmus alebo milenarizmus je učenie, ktoré vzniklo medzi židmi, že príde Mesiáš, Kristus a založí tuzemské královstvo slávy, v ktorom bude panovať s vyvolenými. Niektoré zle vysvetlované slová Krista i apoštolov, dali podnet aj kresťanom, že ...