Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 315
                                               

Apofthegmata tón hagión paterón

Apofthegmata tón hagión paterón je rozsiahla zbierka výrokov a príbehov o mníchoch, ktorí žili v neskoroantickom Egypte - ide o zbierku výrokov a príbehov púštnych otcov, ktorá sumarizuje plody duchovnej skúsenosti anachorétskeho života. Má klúčo ...

                                               

Apoštolskí otcovia

Apoštolskí otcovia je skupina najstarších cirkevných spisovatelov, cirkevných otcov, zhruba z 1. polovice 2. storočia. Ich spisy spracovávajú nezriedka myšlienky, ktoré vznikli v prostredí židovských siekt, prenikajú však do nich aj idey gréckej ...

                                               

Baroková zbožnosť

Baroková zbožnosť je pojem opisujúci religiozitu v období približne 17. a 18. storočia, ktoré sa označuje ako barok. Religiozita je "zbožnosť", teda viera v pravosť či pravdivosť náboženstva a silu tejto viery. Môže byť tiež charakterizovaná ako ...

                                               

Henotikon

Henotikon bol edikt vyhlásený roku 482 byzantským cisárom Zenónom, ktorého cielom bolo urovnať teologické spory medzi prívržencami záverov ekumenického Chalcedónského koncilu a monofyzitmi, ktorí sa nachádzali najmä vo východných provinciách ríše ...

                                               

Kanonizácia (cirkev)

Kanonizácia alebo svätorečenie je v kresťanstve proces vyhlásenia určitého človeka za svätého. V katolíckej cirkvi prebieha predpísaným procesom, kedy je kandidát vyhlásený postupne za Služobníka Božieho, Ctihodného, blahoslaveného a nakoniec za ...

                                               

Koncil

Koncil je zhromaždenie hodnostárov cirkvi katolíckej cirkvi. Pravoslávna cirkev uznáva sedem ekumenických koncilov, ktoré sa konali v rozpätí rokov 325 až 787. Katolícka cirkev uznáva až 21 všeobecných snemov, ktoré sa konali od roku 325 do 1965, ...

                                               

Križiacka výprava

Križiacka výprava alebo krížová výprava, zriedkavo kruciáta bola stredoveká vojenská výprava západoeurópskych šlachticov vyhlasovaná rímskokatolíckou cirkvou v súčinnosti so svetskou mocou proti neveriacim a kacírom. Skoršie definície historikov ...

                                               

Markionizmus

Markionizmus je jedno z gnostických hnutí v neskorej antike založené v Ríme Markiónom, synom sinopského biskupa v druhej polovici 2. storočia. O vplyve Markióna v roku 150 sa dozvedáme už z diela Iustína Martyra, ktorý sa o ňom zmieňuje vo svojej ...

                                               

Molinizmus

Molinizmus je filozoficko-teologické učenie španielskeho jezuitského teológa zo 16. storočia Luisa de Molinu. Snaží sa zmieriť Božiu účinnú milosť a ludskú slobodnú vôlu. V dôsledku prvotného hriechu môže človek kráčať za Bohom len vedený jeho mi ...

                                               

Nábožensko-dejinná škola

Nábožensko-dejinná škola je názov skupiny nemeckých protestantských teológov, ktorí sa prevažne v 80. a 90. rokoch 19. storočia habilitovali na univerzite v Göttingene.

                                               

Patristika

Patristika je spoločný názov pre pôsobenie tzv. cirkevných otcov v rámci stredovekej kresťanskej filozofie, chronologicky spadajúcom do obdobia medzi 2. až 8. storočím. Vyznačuje sa apológiami kresťanstva pred pohanskými a heretickými prúdmi, ako ...

                                               

Patrologia latina

Patrologia latina, úplný názov Patrologiae latinae cursus completus, skrátene PL, je najvýznamnejšia edícia patristických spisov 19. storočia, ktorá vyšla v 221 zväzkoch v rokoch 1844 – 1864 zásluhou francúzskeho kňaza Jacquese Paula Migneho.

                                               

Pietizmus

Pietizmus, zbožnosť) bolo hnutie v protestantizme v 17. a 18. storočí najmä v Nemecku namierené proti spovrchneniu náboženstva a cirkvi. Sociálne je pôvodne zameraný ako protest meštianskych vrstiev proti feudálnym pomerom brzdiacim výrobu a obch ...

                                               

Protestantská únia

Protestantská únia bol spolok 8 protestantských kniežat a 17 protestantských miest Svätej rímskej ríše uzatvorený roku 1608. Podnet pre uzatvorenie Únie bolo dobytie a zabratie slobodného ríšskeho mesta Donauwörth bavorským kurfirstom Maximiliáno ...

                                               

Prvý nicejský koncil

Prvý nicejský koncil sa konal v dňoch 20. mája až 25. júla 325 v meste Nikaia. Zvolal ho rímsky cisár Konštantín I., s cielom vyriešiť spor, ktorý sa v Alexandrii rozhorel okolo učenia istého kňaza Areia, týkajúceho sa Ježišovej podstaty a jeho v ...

                                               

Rané kresťanstvo

Rané kresťanstvo je obdobie vývinu kresťanstva od narodenia Krista po Prvý nicejský koncil v roku 325. Pre toto obdobie sú charakteristické spisy apoštolov Pavla a Jána: Pavol sa otvára pohanskému mysleniu, aby sa vzápätí pred ním uzavrel. Kladie ...

                                               

Spor o filioque

Spor o Filioque je spor o oprávnení vložiť výraz Filioque do nikajskocarihradského vyznania viery, ktorý sa rozhorel súčasne a zároveň v spojení s napätím medzi Karolom Velkým a byzantským dvorom v 9. stor. Západná formulácia trvajúca na vsuvke F ...

                                               

Synoda s mŕtvolou

Formozov nástupca, pápež Štefan VI. 896 – 897 dal vykopať 9 mesiacov starú mŕtvolu svojho predchodcu, ktorú obliekli do slávnostného pápežského odevu, posadili na trón a takto súdili za priestupky proti cirkevnému právu. Neexistujú oficiálne zázn ...

                                               

Tacitus o Kristovi

Tacitus bol významný rímsky historik. V jeho diele Annales v 15. knihe 44. kapitole píše o hromadnom prenasledovaní kresťanov za vlády cisára Nera a stručne vysvetluje ich pôvod. Cisár Nero, ktorému niektoré pramene pripisujú založenie velkého še ...

                                               

Temné storočie

Ako temné storočie sa označuje obdobie raného stredoveku, zhruba od konca 9. storočia do začiatku 11. storočia, zhruba vymedzené koncom karolínskej renesancie a začiatkom gregoriánskej reformy.

                                               

Užhorodská únia

Užhorodská únia bola pokusom o obnovenie plného cirkevného spoločenstva medzi cirkvou byzantského obradu, teda pravoslávnou v Mukačevskej eparchii a Rímskokatolíckou cirkvou. Stalo sa tak 24. apríla 1646 na zámku Drugetovcov v Užhorode, kde bolo ...

                                               

Mu’tazila

Mu’tazila je teologicko-filozofický smer sunnitského islamu. Školu myslenia založili Wásil ibn Atá’ a jeho nasledovník Amr ibn Ubajd. Wásil bol žiakom Hasana al-Basrího, ktorý viedol jednu z prvých teologických škôl v Basre. Traduje sa, že Wásil ...

                                               

Saracén

Etymológiu pojmu sa dosial nepodarilo spolahlivo preukázať. Rozšírený je názor, že pojem je odvodený z gréckeho Sarakenoi, čo bol grécky názov pre divoký arabský kmeň Sarakov. Názov sa potom mal časom rozšíriť aj do latinčiny a postupne svojim vý ...

                                               

Seldžucká ríša

Seldžucká ríša bola stredoveká moslimská sunnitská monarchia, založená skupinou, či kmeňom Seldžuckých Turkov pochádzajúcich z národa kinikského Oghuzov. Eponymicky bola pomenovaná po Seldžukovi, zakladatelovi a náčelníkovi kmeňa a vládnuceho rod ...

                                               

Sufizmus

Sufizmus alebo menej často súfizmus je súhrnné označenie pre islamskú mystiku. Sufizmus sa vyvinul z meditácií Koránu a neskôr počas úspešnej expanzie islamského sveta. Spočiatku bol čisto asketický. Jeho pohlad na svet má sklony k monizmu a pant ...

                                               

Arabská filozofia

Arabská filozofia alebo islamská filozofia je jedna z najvýznamnejších a najbohatšich národných filozofií vytvorená Arabmi a príslušníkmi mnohých iných národov používajúcich arabčinu, ktorá slúžila ako medzinárodný jazyk, podobne ako latinčina v ...

                                               

Arabská filozofia storočí temna

Arabská filozofia storočí temna je druhá etapa vývinu arabskej filozofie v časovom rozmedzí 13. stor. až 18. stor. Dominuje tu Ibn Chaldún Abú Zajd Abdarrahmán, zakladatel arabskej filozofie dejín, a as-Sujútí Džaláladdín, azda najplodnejší arabs ...

                                               

Falsafa

Falsafa je arabská stredoveká filozofia. Ide o určitú adaptáciu doktríny neoplatónskeho typu, pokračovanie synkretizmu, ktorý bol charakteristický už pre helenistické myslenie. Zásluhu na jej vzniku nesú prekladatelské snahy hlavne sýrskych kresť ...

                                               

Filozofia arabskej renesancie a súčasnosti

Filozofia arabskej renesancie a súčasnosti je arabská filozofia 18. stor. až 20. stor., čiže obdobia, kedy sa Arabi dostávajú do styku s európskymi mocnosťami, ktoré postupne okupujú rôzne arabské krajiny alebo regióny (Angličania Egypt, Francúzi ...

                                               

Islamský novoplatonizmus

Islamský novoplatonizmus je jeden z troch hlavných prúdov arabskej filozofie; jeho hlavným predstavitelom bol al-Gazzálí, ktorý patril k súfizmu. Ďalej sem prináležia Bratia čistoty, ktorí pôsobili v Basre v 10. stor.

                                               

Kalám

Kalám je v dejinách arabského myslenia jeden z troch hlavných smerov islamskej náboženskej filozofie, ktorý je pomenovaný podla dialektickej metódy, ktorú používal. Jeho prívrženci sa nazývali mutakallimovia. Mutakallimovia sa pokúšali o racional ...

                                               

Klasická arabská filozofia

Klasická arabská filozofia je prvé obdobie vývinu arabskej filozofie v časovom rozmedzí 9. stor 12. stor. Je významnou súčasť stredovekej filozofie. Predchádza arabskej filozofie storočí temna. Väčšinou sa stotožňuje s arabskou alebo islamskou fi ...

                                               

Centristická demokratická internacionála

Centristická demokratická internacionála je celosvetová kresťansko-demokratická politická organizácia, združujúca kresťansko-demokratické, centristické a ďalšie politické strany.

                                               

Dokonalosť

Dokonalosť alebo perfekcia je stav dosiahnutia úplnosti, dokonanie ; rovnaký význam má lat. perfectio, teda úplne). Dokonalosť preto zahrnuje zavŕšenosť. Dokonalosť tkvie v zbavení sa akejkolvek chyby alebo nedostatku, obsahuje všetko to, čo patr ...

                                               

Kresťanská stredoveká filozofia

Kresťanská stredoveká filozofia je etapa kresťanskej filozofie a súčasť stredovekej filozofie koncentrovaná okolo predstavy Boha ako pôvodu a súhrnu všetkých ideí. Boh zo svojej jednoty vytvára rozmanitosť skutočnosti. Keďže všetko chápe v sebe s ...

                                               

Teilhardizmus

Teilhardizmus je smer súčasnej kresťanskej filozofie, ktorý vznikol spojením niektorých poznatkov prírodných a spoločenských vied so základnou schémou kresťanského obrazu sveta, vzťahu človeka a boha. Výsledkom je dynamický, vývojový obraz stvore ...

                                               

Typológia (teológia)

Typológia je v kresťanskej teológií učenie o súlade Starého a Nového zákona. Podla toho sú udalosti v Starom zákone prorockými poukazmi na Nový zákon. Preto sa vo výtvarnom umení s oblubou znázorňovali oproti sebe 12 proroci a 12 apoštolovia, Eli ...

                                               

Taoizmus

Taoizmus je názov pre 1. Dao Jia - filozofický smer založený na textoch Tao Te ťing a Chuang Tzu 2. skupina organizovaných čínskych náboženských hnutí ako Zhengyi alebo Quanzhen, ktoré majú pôvod v učení Zhanga Daolinga 3. čínske ludové náboženst ...

                                               

Čching-čcheng

Čching-čcheng je pohorie v čínskej provincii S-čchuan. Podla taoistickej tradície tu pôsobil Žltý cisár, legendárny čínsky panovník. Nachádza sa tu okolo 36 menších vrcholov a vela chrámov. Pohorie bolo v roku 2000 zapísané na zoznam svetového de ...

                                               

I-ťing

I-ťing alebo Kniha premien je najstarší klasický čínsky text. Metaforicky popisuje kozmologické a filozofické predstavy. Sústreďuje sa na princíp dynamickej rovnováhy protikladov, evolúciu udalostí ako procesu a prijímanie nevyhnutnosti zmien. V ...

                                               

Tao

Tao je podla čínskej klasickej filozofie cesta, cesta prírody, zákonitosti prírody, životná cesta človeka a etická forma. V myslení je tao logikou, dôvodom, argumentom tao-li. Chápanie taa sa v rôznych smeroch čínskej filozofie a u ich predstavit ...

                                               

Taoistické Tai Chi

Taoistické Tai Chi, nazývané aj "meditácia v pohybe" alebo "zdravotné Tai Chi", spočíva najmä v zostave 108 cvikov, ktorých autorom je taoistický mních Moy Lin-shin. Väčšinu cvikov prebral a upravil z tradičného cvičenia Tai Chi Chuan tak, aby ma ...

                                               

Tchaj-šan

Tchaj-šan alebo Tchaj je vrch na severovýchode Číny v mestskej prefektúre Tchaj-an provincie Šan-tung. Patrí medzi tzv. Päť velkých vrchov, čo je označenie pre päť vrchov posvätných v taoizme. Miestne vrchy boli osídlované už od staroveku a ludia ...

                                               

Wu-wej

Wu-wej je dôležitou zásadou taoizmu, ktorá vedie k znalosti či konať alebo nekonať. Wu sa môže preložiť ako zápor a Wei ako konať resp. zasahovať. Doslovný preklad je nezasahovanie. Wu-wej sa dá pre lepšie pochopenie preložiť aj ako konanie nekon ...

                                               

Ignosticizmus

Ignosticizmus, alebo igteizmus, je teologické stanovisko, že každé iné teologické stanovisko usudzuje zbytočne vela o pojme Boh a o mnohých iných teologických pojmoch. Slovo "ignosticizmus" bolo vytvorené zložením slov "ignorance" a "gnostic". Pr ...

                                               

Prótagoras (filozof)

Prótagoras bol starogrécky filozof, najvýznamnejší sofista; v oblasti teórie poznania stúpencom Herakleita; v otázkach náboženstva liberálny, bol obvinený z ateizmu. Základom Protagorovej filozofie je tvrdenie, že človek je mierou všetkých vecí; ...

                                               

Sekulárny humanizmus

Sekulárny humanizmus je filozofia alebo životný postoj, ktorý akceptuje ludský rozum, etiku a filozofický naturalizmus, pričom špecificky odmieta náboženské dogmy, paranormálne javy, poverčivosť a pseudovedu ako základy morálky a rozhodovania sa. ...

                                               

Ateizmus

Ateizmus môže byť: v užšom zmysle odmietnutie viery, že Boh alebo bohovia existujú pôvodne: popieranie uznávaných vládnucich bohov napríklad keď prví kresťania odmietali vykonávať kult pohanských bohov v najužšom zmysle presvedčenie, že žiaden bo ...

                                               

Vedecký ateizmus

Vedecký ateizmus je neoddelitelná súčasť a stránka marxisticko-leninského svetonázoru spočívajúca v popieraní boha a v potvrdzovaní človeka ako autonómnej, aktívne a zodpovednej bytosti; disciplína marxisticko-leninskej filozofie, ktorá v nadväzn ...

                                               

Šivaizmus

Šivaizmus je najstarší hinduistický smer, kde boh Šiva je absolútnym Bohom. Šiva, v sanskrite Ten, kto je milý a priatelský, je Bohom absurdít a paradoxov, čo dosvedčuje fakt, že má na sebe ako časť odevu alebo ozdôb odevu lebky, okolo krku hadov ...