Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313
                                               

B’nai B’rith

B’nai B’rith International je medzinárodná židovská politická humanistická organizácia založená v roku 1843. Bnai brith pôsobí vo viac než 50 štátoch sveta. Bola založená v New York City Henry Jonesom a ďalšími jedenástimi nemecko-židovskými imig ...

                                               

Bachja ibn Pakuda

Bachja ibn Pakuda, celým menom Bachja ben Josef ibn Pakuda, známy tiež ako Rabbenu Bechaja bol židovský filozof a rabín. Žil v španielskej Zaragoze v prvej polovici 11. storočia. O jeho živote sa vie len to, že pôsobil ako dajan. Z početných odka ...

                                               

Bejt midraš

Bejt midraš je v judaizme verejná študovňa, priestor, kde sa dospelí muži môžu venovať štúdiu Tóry a Talmudu, často aj centrum modlitby a komunálnych aktivít židovskej obce. Ako bejt midraš môže fungovať aj synagóga alebo ješiva.

                                               

Ben Noach

Ben Noach je v judaizme označenie pre každého Nežida, teda človeka, ktorého neviaže jarmo Tóry. Noachiti sú povinní dodržiavať Sedem Noemových príkazov. Za Noachitov sa považujú aj Izraeliti pred prijatím Tóry na Sinaji.

                                               

Bracha

Bracha je v judaizme požehnanie. Prednáša sa v špecifických momentoch počas bohoslužby a pri určitých každodenných činnostiach alebo nevšedných udalostiach. Tradične sa začína slovami: "Baruch ata Adonaj Elohejnu, melech ha-olam."

                                               

Bratislavská ješiva

Bratislavská ješiva bola najstaršia ješiva na Slovensku. Bola založená pravdepodobne už začiatkom 18. storočia. Najväčší rozkvet dosiahla v 19. storočí za pôsobenia rabína Chatama Sófera, kedy sa stala najvýznamnejšou ješivou v Uhorsku. Bratislav ...

                                               

Esejci

Esejci boli židovská asketická mníšska duchovná komunita, ktorá vznikla v 2. storočí pred Kr. Jej zakladatelom bol anonymný kňaz, ktorý sa postavil proti velkňazovi jeruzalemského Chrámu a jeho kňazstvu. Esejci žili prísne organizovaným komunitný ...

                                               

Gamaliel II.

Gamaliel II. alebo Gamaliel z Javne, krátko Raban Gamaliel bol židovský učenec, tanaita, vnuk Gamaliela Staršieho, predseda sanhedrinu v Javne. Po zničení Druhého chrámu sa Gamaliel pokúšal vybudovať v Javne nové stredisko židovského intelektuáln ...

                                               

Chabad Ľubavič

Hnutie Chabad Ľubavič, známe tiež ako Chabad alebo Ľubavič, je jednou z najväčších vetví chasidského judaizmu a jedným z najvýznamnejších ortodoxných židovských hnutí na celom svete, predovšetkým v USA a v Izraeli.

                                               

Chasidizmus

Chasidizmus je židovské nábožensko-mystické hnutie, ktoré vzniklo v 18. storočí v Polsku, Litve a Ukrajine, rozšírilo sa v Rusku a iných krajinách. Chasidizmus sprístupnil Západu vo svojich mnohých dielach Martin Buber. Ďalšie informácie o chasíd ...

                                               

Churban

Churban je dosl. skaza, zničenie ; špecificky vo vzťahu k zničeniu Jeruzalemského chrámu. Termínom churban sa označujú dve velké katastrofy židovských náboženských a národných dejín, známe ako Churban bajit rišon roku 586 pred Kr. a Churban bajit ...

                                               

Ijar

Ijar je ôsmy, resp. druhý mesiac hebrejského kalendára. Má 29 dní a obvykle pripadá na apríl/máj. V Tóre sa nazýva aj ziv.

                                               

Jehuda ibn Tibon

Jehuda ben Šaul ibn Tibon bol židovský lekár a prekladatel. Narodil sa v Granade. Španielsko opustil okolo roku 1150 kvôli perzekúciám Almohadov a presťahoval sa do juhofrancúzskeho mesta Lunel. Tam pôsobil ako lekár, čo spomína vo svojom cestopi ...

                                               

Jeruzalemský Talmud

Jeruzalemský Talmud sa niekedy označuje aj "Talmud d-maarava" čiže Západný Talmud Izrael z pohladu Babylónie alebo jednoducho "Jrušalmi" aj keď pravdepodobne nevznikol v samotnom Jeruzaleme, ale v Tiberiase.

                                               

Ješiva

Ješiva je vyššia židovská škola, talmudická akadémia vyššieho vzdelávania pre židovských mladých mužov, ktorí po jej absolvovaní často vykonávali funkciu rabína vo väčších židovských osídleniach. Učebnou látkou v ješivách bol hlavne Talmud a jeho ...

                                               

JHVH

JHVH alebo jhvh je vlastné meno Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, tak, ako je zapísané v hebrejskej Biblii. Toto slovo sa niekedy všeobecne označuje aj ako tetragramatón alebo tetragram. Sporný je pôvodný význam slova JHVH a vzhladom na to, že tento ...

                                               

Kislev

Kislev je tretí, resp. deviaty mesiac hebrejského kalendára. Má 30 dní a obvykle pripadá na november/december.

                                               

Maran (Žid)

Maran je potomok pokrstených Židov zo Španielska a Portugalska. Marani boli často podozrievaní z toho, že ďalej tajne praktizujú judaizmus.

                                               

Mezuza

Mezuza je škatulka, ktorú si Židia upevňujú na veraje dverí. Škatulka obsahuje pergamen s dvoma pasážami z Tóry. Povinnosť upevňovať mezuzu na veraje dverí židovských domácností, synagóg a obchodov je jedným zo 613 prikázaní judaizmu.

                                               

Micva

Micva je v judaizme označenie pre: niekedy sa ako micva označuje aj akt ludskosti, ako napríklad pochovanie tela neznámeho človeka jedno zo 613 prikázaní, ktoré sa nachádzajú v Tóre a boli prijaté od Hospodina – v rabínskej literatúre boli tieto ...

                                               

Mikraot gdolot

Mikraot gdolot alebo rabínska biblia je vydanie hebrejského Tanachu, ktoré okrem vokalizovaného masoretského biblického textu s liturgickými akcentami obsahuje aj masoretský textovo-kritický aparát, aramejský preklad biblického textu a stredoveké ...

                                               

Mikve

Mikve alebo mikva je v judaizme rituálny kúpel. Slúži na očisťovanie od rituálnej nečistoty. V mikve sa očisťujú hlavne ženy po menšturácii a pôrode. Ponorenie do rituálneho kúpela je tiež nevyhnutnou súčasťou konverzie na judaizmus.

                                               

Minhag

Minhag je v judaizme akceptovaná miestna tradícia alebo súbor tradícií. Židovské náboženské právo halacha, odvodené v Talmude, je záväzné pre všetkých židov. Okrem nábožensko-právnych ustanovení halachot však vždy existovali aj lokálne zvyky a ob ...

                                               

Mišna

Mišna je zbierka náboženskoprávnych ustanovení rabínskeho judaizmu. Ústna tradícia posledných storočí pred Kr. sa po zničení druhého Jeruzalemského chrámu začala postupne písomne zaznamenávať. Dokončenie Mišny sa kladie asi do roku 220 Rozšírením ...

                                               

Nisan

Nisan je siedmy, resp. prvý mesiac hebrejského kalendára. Má 30 dní, obvykle pripadá na marec/apríl. V Tóre sa tento mesiac nazýva aviv.

                                               

Pesach

Pesach alebo pascha, v Biblii Sviatok nekvasených chlebov, nesprávne Velká noc je židovský pútnický sviatok slávený na jar, pripomienka exodu Židov z egyptského otroctva pod vedením Mojžiša. Keď faraón ani po deviatich ranách nechcel Židov prepus ...

                                               

Princípy židovskej viery

Princípy židovskej viery sú základné teologické princípy, ktoré boli stanovené židovskými rabínmi a učencami s cielom určiť, v čo musí veriť každý, kto chce byť v súlade s židovskou ortodoxiou. V priebehu židovských dejín sa objavilo niekolko spô ...

                                               

Sfira

Sfira je podla kabaly emanácia Boha, atribút Boha, božská tvorivá sila, jedna z desiatich koncentrických sfér, ktoré podmieňujú jestvovanie všetkého súcna a prostredníctvom ktorých sa odhaluje a poznáva božstvo. Ide o tieto sféry/princípy/svety: ...

                                               

Sukot

Sukot alebo Chag ha-sukot je židovský pútnický sviatok. Slávi sa od 15. do 21., resp. 22. dňa židovského mesiaca tišri. Židia počas tohto sviatku jedia a niekedy aj nocujú v provizórnom príbytku z vetví a lístia, ktorý sa nazýva suka. Pri synagog ...

                                               

Synagóga v Huncovciach

Židovská synagóga v Huncovciach je bývalá synagóga v Huncovciach. Pred druhou svetovou vojnou a holokaustom žilo v Huncovciach väčšie množstvo Židov. Synagóga spolu s významnou ješivou tvorili jadro židovskej náboženskej obce. V súčasnosti slúži ...

                                               

Šabat

Šabat alebo sabat je v judaizme siedmy, sviatočný deň v týždni, sobota. Je dňom odpočinku a modlitby. Začína sa v piatok tesne pred západom slnka a končí v sobotu po západe slnka.

                                               

Šavuot

Šavuot, výslovnosť v jidiš Šavues, alebo Sviatok týždňov je židovský pútnický sviatok, pripomienka odovzdania Tóry na hore Sinaj. Slávi sa 50 dní po Pesachu, 6. dňa židovského mesiaca sivan - odtial grécke pomenovanie πεντηκοστή, dosl. päťdesiaty ...

                                               

Talit

Talit alebo tales je židovský modlitebný plášť. Židia ho nosia počas rannej modlitby, počas čítania Tóry na Jom kipur. Má rozmery od 120 x 45 cm až do 200 x 120 cm. Na jeho okraji sa nachádzajú strapce, ktoré sa volajú cicit. Talitu sa niekedy ho ...

                                               

Talmud

Talmud je spolu s Tanachom najdôležitejším náboženským textom judaizmu. Primárne ide o komentár k Mišne, do ktorého však boli začlenené rozličné ďalšie látky ako naratívneho, tak náboženskoprávneho charakteru, akademické debaty, diskusie a výklad ...

                                               

Tanach

Tanach je akronym, ktorým Židia označujú kánon hebrejskej Biblie. Je nazývaný tiež Mikra, čiže Písmo. V kresťanskom ponímaní predstavuje knihy Starého zákona. Tanach je rozdelený na tri časti - Tóra, Neviim, Ketuvim, pričom prvé písmená týchto sl ...

                                               

Tfilin

Tfilin, po grécky nesprávne fylaktéria, sú remienky, ktoré používajú židia pri rannej modlitbe. Každý žid používa dva druhy tfilin: tfilin šel roš, ktoré sa nasadzujú na hlavu, a tfilin šel jad, ktoré sa obväzujú okolo ruky. Oba druhy pozostávajú ...

                                               

Tóra

Tóra je výraz pre: všetky morálne a rituálne predpisy obsiahnuté v pentateuchu a halachických častiach Talmudu. pentateuch, a to tak pre obsah pentateuchu, ako aj pre posvätný zvitok s jeho textom

                                               

Tri pútnické sviatky

Tri pútnické sviatky sú tri židovské sviatky, počas ktorých Židia v staroveku putovali do Jeruzalema, kde sa zúčastňovali predpísaných rituálov v Chráme. Sú to: Pesach Šavu’ot Sukot Po zničení Jeruzalemského chrámu už pre židov púť do Jeruzalema ...

                                               

Tu bi-švat

Tu bi-švat alebo Chamiša asar bi-švat alebo Nový rok stromov je židovský menší sviatok a jeden zo štyroch "nových rokov", ktoré sa spomínajú v Mišne. Slávi sa 15. dňa židovského mesiaca švat. Pripadá na dobu kvitnutia ovocných stromov v Izraeli, ...

                                               

Časovňa

Časovňa je v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi malá budova bez oltára. Názov pochádza z ruštiny, kde slovo časy v náboženskom vyznáme znamená hodinky. Časovne sú väčšinou stavané v mestách, dedinách, pri cestách alebo na cintorínoch. V časov ...

                                               

Göbekli Tepe

Göbekli Tepe je archeologická lokalita – neolitická svätyňa na vrchole kopca v tureckom regióne Juhovýchodnej Anatólii, 15 km od mesta Sanlıurfa. Göbekli Tepe je najstaršou známou ludskou náboženskou stavbou a zároveň najstaršou známou stavbou, z ...

                                               

Kampanila

Kampanila je zvonica tvaru veže s kruhovým alebo štvorcovým pôdorysom, situovaná obyčajne v blízkosti pozdĺžnej strany chrámového pôdorysu. Moderné kampanily často obsahujú namiesto zvonov zvonkohry. Najvyššia volne stojaca kampanila na svete je ...

                                               

Sobor (chrám)

Sobor je označenie niektorých významných gréckokatolíckych a pravoslávnych chrámov. K soborom patria katedrálne chrámy. V rímskokatolíckej cirkvi sa podobným spôsobom používa titul bazilika.

                                               

Zvonica

Zvonica je stavba slúžiaca výhradne alebo väčšinou na zavesenie zvonov. Podla definície Karla Kuču je zvonicou iba solitérna stavba funkčne súvisiaca s kostolom, na rozdiel od kostolnej veže s ním však nie je stavebne spojená. Menšie stavby sa oz ...

                                               

Mo-kao kchu

Mo-kao kchu známe aj ako Jaskyne tisícov buddhov či Tunchuangské jaskyne, je rozsiahly komplex jaskynných stavieb v čínskej provincii Kan-su, približne 25 km od mesta Tun-chuang. Oblasť bola obývaná už od staroveku a ležala na jednej z dôležitých ...

                                               

Pagoda

Pagoda je všeobecné označenie pre východoázijský orientálny alebo budhistických vežovitý chrám. Stavba je stupňovito sa zužujúca, ktorej rôzne typy možno vidieť najmä v Číne, Japonsku a Kórei. Vyvinula sa z indickej stúpy, slúži na uchovávanie po ...

                                               

Islamská architektúra

Islamská architektúra zahŕňa velmi širokú oblasť architektúry, a to ako historicky, tak geograficky. Hoci sa o islamskej architektúre sa spravidla hovorí len v zmysle náboženských stavieb, zahŕňa aj svetské stavby. Do islamskej architektúry sa ta ...

                                               

Ágrá ká kilá

Ágrá ká kilá alebo pevnosť v Ágre je indická pevnosť v meste Ágra ležiacom asi 200 km juhovýchodne od Dillí. Len 2.5 kilometra juhovýchodne od pevnosti sa nachádza jedna z najznámejších indických pamiatok, Tádž Mahal. Ágrská pevnosť patrí k najdô ...

                                               

Alhambra

Alhambra je stredoveký komplex palácov a pevností maurských panovníkov Granady. Nachádza sa na území južného Španielska. Zaberá priestor kopcovitej terasy na juhovýchodnej hranici mesta Granady.

                                               

Arabati Baba Teḱe

Arabati Baba Teḱe je náboženský komplex v severozápadnom macedónskom meste Tetovo. Ide o najrozsiahlejší a najlepšie zachovaný komplex na západnom Balkáne. Komplex bol pôvodne vybudovaný po roku 1538 okolo náhrobku Sersema Ali Babu, osmanského de ...