Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312
                                               

Kostol svätej Anny (Trnava)

Kostol svätej Anny v Trnave je s spolu s kláštorom neskorobarokovou stavbou postavenou uršulínkami, ktoré prišli do Trnavy na podnet arcibiskupa Imricha Esterháziho v roku 1724. Jednoloďový kostol má eliptický pôdorys a štvorcové presbytérium. V ...

                                               

Kostol svätej Márie Magdalény

Kostol svätej Márie Magdalény môže byť: na Slovensku: Kostol svätej Márie Magdalény Jelšovce Kostol svätej Márie Magdalény Lipany Kostol svätej Márie Magdalény Mútne Kostol svätej Márie Magdalény Rusovce v Česku: Kostol svätej Márie Magdalény Kar ...

                                               

Kostol Svätých anjelov strážcov

Kostol Svätých anjelov strážcov Cerová Kostol Svätých anjelov strážcov Malá nad Hronom Kostol Svätých anjelov strážcov Dolné Mladonice Kostol Svätých anjelov strážcov Likavka

                                               

Kostol svätých Petra a Pavla (Hôrka nad Váhom)

Kostol sv. Petra a Pavla je nový kostol v Hôrke nad Váhom. V roku 1996 sa začalo s výstavbou kostola. Hlavný architekt: Ing. arch. Martin Bišťa - získal v roku 2001 za tento kostol 1. miesto v architektonickej súťaži

                                               

Košická eparchia

Košická gréckokatolícka eparchia alebo Košická eparchia bola zriadená ako apoštolský exarchát 21. febuára 1997 rímskym pápežom Jánom Pavlom II. vyčlenením územia z Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Dňa 30. januára 2008 bol exarchát rímskym pá ...

                                               

Kresťanská teológia

Kresťanská teológia je teológia, v ktorej sa rozlišuje nadprirodzená teológia alebo teológia zjavenia čiže teológia, ktorá sa vzťahuje k zjaveniu a preto sa viaže na Bibliu, a prirodzená teológia, ktorá sa opiera o ludský rozum a skúsenosť. Prvým ...

                                               

Ladislav Dorušák

Ladislav Dorušák navštevoval najprv ludovú školu v Holíči, neskôr meštiansku školu. V rokoch 1935-1940 študoval na gymnáziu v Skalici, potom 1940-1943 na reholnom františkánskom gymnáziu v Malackách. Následne pokračoval štúdiom teológie 1943-1948 ...

                                               

Latae sententiae

Latae sententiae je v kánonickom práve rímskokatolíckej cirkvi taký trest, ktorý je udelený automaticky spáchaním stanoveného deliktu, aj bez následného uvalenia trestu dekrétom alebo rozsudkom. Trestom latae sententiae môže byť automatická exkom ...

                                               

Luteránstvo (kresťanský smer)

Luteranizmus je kresťanské hnutie a smer, ktorý za svoje východisko považuje teológiu Martina Luthera a jeho nasledovníkov. Je to protestantský smer založený v 16. storočí. Cirkev spadajúca pod tento smer sa nazýva luteránska cirkev. Príslušník l ...

                                               

Malachiáš (prorok)

Malachiáš bol starozákonný biblický prorok. Malachiáš môže byť menom tohto proroka alebo jeho titulom znamenajúcim cca "môj posol". Podla náznakov z jeho proroctva žil v 5. storočí pred Kr. Prorokoval, že pre hriechy a neporiadky musí na národ pr ...

                                               

Mediator Dei

Mediator Dei s podtitulom O posvätnej liturgii je pápežská encyklika, vydaná pápežom Piom XII. 20. novembra 1947. Je to prvá pápežská encyklika v dejinách, ktorá sa venuje výlučne liturgii. Encyklika vyzýva k aktívnej účasti veriacich na liturgii ...

                                               

Metodizmus

Metodizmus alebo metodistické hnutie je skupina protestantských cirkví a denominácií, ktoré vznikali od 18. storočia pod vplyvom učenia Johna Wesleyho. Svoje korene má v Anglicku, odkial sa šírilo do celého Britského impéria a predovšetkým do Spo ...

                                               

Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul je združenie kňazov, ktorí sa riadia reholnými pravidlami. Známi sú tiež pod menom lazaristi alebo vincentíni. Reholu založil svätý Vincent de Paul v roku 1625, schválená bola pápežom Urbanom VIII. roku 163 ...

                                               

Modlitebné pravidlo

Modlitebné pravidlo určuje množstvo, čas a spôsob modlitby, ktorú má vykonať mních. Zvyčajne by sa malo určiť spolu s duchovným otcom. Modlitebné pravidlo by malo byť také, aby ho osoba, ktorá sa ho modlí, dokázala vykonávať. Existujú rôzne modli ...

                                               

Monastier

Monastier je označenie pre miesto, kde žijú mnísi, v pravoslávnej aj gréckokatolíckej cirkvi a aj v iných východných cirkvách. Grécke slovo je odvodené od slova μονάζω - som sám. Najväčšie a najvýznamnejšie monastiere môžu získať titul lavry. Mal ...

                                               

Motu proprio

Motu proprio označuje v právnickej terminológii oficiálny akt prijatý bez formálnej požiadavky iných strán. V niektorých jurisdikciách sa pre toto používa pojem sua sponte. V katolíckom kánonickom práve označuje dokument vydaný pápežom z vlastnej ...

                                               

Mozarabský rítus

Mozarabský rítus je variant rímskokatolíckej liturgie v rámci latinského rítu. Pochádza zo 7. – 8. storočia z Iberského polostrova. Po rímskom ríte ide o druhý najzachovalejší rítus. Dodnes sa každý deň slávi v kaplnke Corpus Christi v toledskej ...

                                               

Nahum (prorok)

Nahum bol starozákonný biblický prorok. Pochádzal z Elkóša. Prorokoval po vyplienení egyptského No-Ammonu Téby, ktoré sa stalo v r. 663 pred Kr. Prorokoval zničenie mesta Ninive. Mesto bolo potom zničené v r. 612 pred Kr. Gréckokatolícka a pravos ...

                                               

Najsvätejšia Trojica

Najsvätejšia Trojica alebo skrátene Trojica alebo Svätá Trojica alebo Presvätá Trojica je v kresťanstve spoločné pomenovanie pre tri Božské osoby – Otca, Syna a Svätého Ducha. Podla kresťanov existuje len jeden, jediný Boh, ktorý je však v troch ...

                                               

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi ludovo nazývaná aj Božie Telo je prikázaný sviatok v katolíckej cirkvi. Je pripomienkou skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, spasitela sveta, vo Sviatosti oltárnej ako Boha a človeka. Oslavuje sa vždy ...

                                               

Nitrianska diecéza

Biskupstvo Nitra alebo Nitrianska diecéza, v úradnom styku Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra je rímskokatolícka diecéza na Slovensku so sídlom v Nitre. Je prvou diecézou zriadenou na území Slovenska. Bola zriadená už v roku 880 počas existe ...

                                               

Nový zákon

Nový zákon alebo Nová zmluva je zbierka svätých kníh, ktoré vznikli v kruhoch kresťanstva a sú súčasťou kresťanskej Biblie. V dnešných vydaniach v zmysle kánonu vytvoreného v 5. st. zahŕňa 27 spisov. Sú to 4 evanjeliá - Evanjelium podla Matúša, E ...

                                               

Opátka

Opátka alebo matka predstavená alebo zastarano abatiša je v rímskom katolicizme ženský ekvivalent opáta. Jej povinnosti sú riadiť patričný kláštor alebo ústav a dohliadať nad tým, aby v ňom boli zachovávané pravidlá rehole. Jej konkrétne právomoc ...

                                               

Opátstvo Montecassino

Opátstvo Montecassino alebo Opátstvo Monte Cassino je hlavný kláštor všetkých benediktínov. Leží v Taliansku na 516 m vysokom vrchu Monte Cassino západne od mesta Cassino. Kláštor je považovaný za jedno z hlavných duchovných centier stredoveku. V ...

                                               

Oratórium (spoločenstvo)

Oratórium je spoločenstvo v katolíckej cirkvi, v ktorom sa kňazi, ale aj laici venujú modlitbám a sociálnej práci. Spoločenstvo založil v Ríme v roku 1558 svätý Filip Neri. Názov je odvodený od toho, že stretnutia spoločenstva sa uskutočňovali v ...

                                               

Pomazanie

Pomazanie je obrad, ktorý spočíva v tom, že sa na príslušnú osobu naleje trochu posväteného oleja a takto sa symbolicky oddelí jeho predošlý život a život po pomazaní.

                                               

Pontifikát

Pontifikát vyjadruje úrad a hodnosť pápeža a zároveň označuje aj dĺžku a historické obdobie, kedy vykonává svoj úrad, je najvyšším pontifikom katolíckej cirkvi. Toto obdobie má premenlivú dĺžku, ktorá sa u každého jednotlivého Svätého otca odlišuje.

                                               

Postulát (kresťanstvo)

Postulát je predbežné dôležité obdobie prípravy na noviciát, ktorým sa uchádzač pripravuje na mníšsky život. Obdobie postulátu závisí od regulí daného rádu, do ktorého uchádzač vstúpil.

                                               

Presbyterianizmus

Presbyterianizmus je forma cirkevného zriadenia, v ktorej veriacimi zvolená rada starších spravuje cirkevné zbory a spoločenstvá. Z hladiska učenia presbyterianizmus vychádza z kalvinizmu.

                                               

Prešovská metropolia

Prešovská metropolia je najvyššou organizačnou jednotkou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Vznikla 30. januára z rozhodnutia pápeža Benedikta XVI., ktorý vytvoril nové kanónické usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Metropolitnou ...

                                               

Puritanizmus (náboženstvo)

Puritanizmus alebo puritánstvo bol radikálny protestantský smer v anglicky hovoriacich krajinách od 16. storočia. Pôvodní puritáni hlásali potrebu "očisty" náuky a bohoslužieb v zmysle kalvinizmu a kládli dôraz na súkromnú zbožnosť a verejnú mrav ...

                                               

Pustovník

Pustovník, eremita ; prvé z lat. anachoreta < gr. anachórétés - utiahnuto žijúci človek; druhé z lat. eremita < gr. erémités - eremita < z erémos – opustený, osamotený) je človek, ktorý zasvätil svoj život dosahovaniu náboženskej dokonal ...

                                               

Rád menších bratov kapucínov

Rád menších bratov kapucínov alebo skrátene kapucíni je františkánske mužské reholné spoločenstvo. Túto reformu vo vnútri observancie podnietil okolo roku 1520 Matteo da Bascio. Vznikli ako reformné hnutie, ktoré sa snažilo o návrat k pôvodnej pr ...

                                               

Rád menších bratov konventuálov

Rád menších bratov konventuálov alebo minoriti je jedno z troch hlavných františkánskych reholných spoločenstiev. V spore s observantmi pripúšťali určité ústupky hlavne vo vzťahu k ideálu chudoby. Za rok založenia rádu minoritov sa považuje rok 1 ...

                                               

Rád svätého Benedikta

Rád svätého Benedikta alebo benediktíni alebo staršie Rehola svätého Benedikta sú najstarší dodnes existujúci katolícky mníšsky rád. Založil ho Benedikt z Nursie, ktorý pôsobil najprv ako pustovník v Subiacu a v roku 529 zriadil prvý konvent rádu ...

                                               

Rehola chudobných regulárnych klerikov Božej Matky Zbožných škôl

Piaristi, tiež Rád chudobných regulárnych klerikov Matky Božej Zbožných škôl alebo kratšie Rád Zbožných škôl alebo Zbožné školy sú chudobný reholný rád. Rád založil v Ríme roku 1621 sv. Jozef Kalazanský. Hlavným poslaním rádu je integrálna výchov ...

                                               

Rehola kazatelov

Rehola kazatelov, hovorovo rehola dominikánov alebo dominikáni, je katolícky žobravý reholný rád, ktorý založil v 13. storočí svätý Dominik Guzmán a jeho vznik potvrdil v roku 1216 pápež Honorius III. a dal mu meno "Bratia kazatelia". Riadi sa re ...

                                               

Rerum novarum

Rerum novarum * je encyklika pápeža Leva XIII. s podtitulom O robotníckej otázke vydanej 15. mája 1891. Cirkev tu zaujala oficiálne stanovisko k sociálnym veciam. Podporuje práva pracujúcich vytvárať odborové zväzy, odmieta komunizmus a neobmedze ...

                                               

Rímskokatolícka cirkev v Česku

Rímskokatolícka cirkev v Česku je najväčšou organizovanou náboženskou skupinou v Česku. Podla sčítania ludu z roku 2011 sa k nej hlási 1 083 899 obyvatelov. Návštevnosť nedelných bohoslužieb činí cca 4 %. Najväčšie zastúpenie má v oblasti južnej ...

                                               

Roman (pápež)

Roman bol rímsky pápež v období od augusta do novembra roku 897. Po smrti Štefana, niekedy v júli 897 sa na pápežský stolec dostal Roman, syn Konštantína z Gallese z mesta Civita Castellana, synovec pápeža Marina. Bol kardinálom u sv. Petra "v ok ...

                                               

Skit

Skit alebo skít alebo skýt je miesto, kde žije jeden alebo viacerí mnísi. Je to malá mníšska dedinka/osada s centrálnym chrámom a jednou či viacerými kéliami. Zvyčajne je menší než monastier, no vždy patrí pod nejaký monastier. Slovo skit je odvo ...

                                               

Sofoniáš (prorok)

Sofoniáš bol starozákonný biblický prorok. Pochádzal zo Simenonovho rodu. Žil v tom istom čase ako proroci Nahum a Jeremiáš. Svojím prorockým vystupovaním pripravoval náboženskú reformu, ktorú vykonal král Joziáš Jošiáš. Predpovedal trest pre Žid ...

                                               

Stigmatizácia

Stigmatizácia je fenomén, pri ktorom sa na tele žijúceho človeka objavujú Kristove rany alebo je v týchto miestach pociťovaná extrémna bolesť. Tieto rany sa označujú ako stigmy a ich nositel ako stigmatik. Vyskytujú sa hlavne v prostredí katolíck ...

                                               

Sviatok Svätej rodiny

Sviatok Svätej rodiny je sviatkom v liturgickom kalendári rímskokatolíckej cirkvi. Svätá rodina je označenie spoločenstva Ježiša Krista, Panny Márie a svätého Jozefa.

                                               

Sviatok svätých Petra a Pavla

Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov je prikázaný sviatok v katolíckej cirkvi, ktorý sa oslavuje každoročne 29. júna. Svätých Petra a Pavla si uctievajú aj v ortodoxnej cirkvi a orientálnej ortodoxnej cirkvi.

                                               

Sviatosť

Sviatosť alebo sväté tajomstvo je pojem kresťanskej teológie. Poňatie sviatosti sa v rôznych kresťanských denomináciách líši. Sviatosti krstu, birmovania, eucharistie, pokánia, pomazania chorých, posvätenia kňazstva a manželstva sú pre katolícku ...

                                               

Sviatosť kňazstva

Sviatosť kňazstva, alebo Sviatosť posvätenia kňazstva, najnovšie Sviatosť posvätného stavu je jedna zo siedmich sviatostí katolíckej cirkvi. Na Zelený štvrtok sa v katolíckej cirkvi pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti a služobného kňazstva.

                                               

Sviatosť pomazania chorých

Pomazanie chorých je jedna zo siedmich sviatostí katolíckej cirkvi, ktorá sa udeluje tým veriacim, ktorí vážne ochoreli. Túto sviatosť udeluje kňaz pomazaním na čele na rukách olivovým alebo podla okolností iným rastlinným posväteným olejom. Väčš ...

                                               

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia je sviatosť, počas ktorej sa penitent vyznáva zo svojich lahkých a ťažkých hriechov kňazovi alebo biskupovi prostredníctvom tzv. ušnej spovede. Na základe vyznania hriechov a ich lútosti spravidla dostáva rozhrešenie ako znak i ...

                                               

Štedrý deň

Štedrý deň je názov 24. decembra, odvodený zo skutočnosti, že obyčaje viažúce sa k tomuto dňu mali za ciel zabezpečiť zdar v budúcom roku sústredením všetkých dôležitých prvkov spokojného blahobytného života. U kresťanov je to deň pôstu pred naro ...