Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 310
                                               

Čierne protesty

Podla návrhu nového zákona ženám v Polsku hrozilo 5 až 10 ročné väzenie za interrupciu "v prípade znásilnenia, incestu, ohrozenia zdravia matky či vrodených porúch dieťaťa". Rovnaký trest mohol stihnúť aj lekára, ktorý by zákrok vykonal. Ročne sa ...

                                               

Dáždnikové hnutie

Dáždnikové hnutie, známe taktiež ako dáždniková revolúcia alebo Occupy Central, bolo protestné hnutie v Hongkongu, ktoré vyvrcholilo tri mesiace trvajúcim obsadením ulíc mesta v roku 2014. Protesty boli bezprostrednou reakciou na vyhlásenie vlády ...

                                               

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion je medzinárodné spoločenské hnutie, ktorého cielom je podnietiť radikálne zmeny prostredníctvom občianskej neposlušnosti, s požiadavkou aby sa zabránilo negatívnym dôsledkom klimatickej zmeny a minimalizovalo sa vymieranie dr ...

                                               

Protesty v Turecku v roku 2013

Protesty v Turecku v roku 2013 sú protesty v Istanbule a ďalších tureckých mestách. Konajú sa od 24. mája, zlom nastal 31. mája brutálnym zásahom polície proti demonštrantom. Zatial pri protestoch zomrelo 5 ludí a tisíce sú zranených. Protesty sú ...

                                               

Štrajk

Štrajk je spôsob protestu, pri ktorom jeho účastníci prestanú pracovať, aby dosiahli presadenie svojich požiadaviek. Najčastejšie sú štrajky zamestnancov za vyššie platy. V demokratických krajinách ide o často používaný prostriedok nielen ekonomi ...

                                               

Vypnutie Wikipédií 21. marca 2019

Vypnutie Wikipédií 21. marca 2019 bolo jednodňové zneprístupnenie obsahu štyroch jazykových verzií internetovej encyklopédie Wikipédia na protest voči pripravovanej smernici Európskej únie o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu. Protestu ...

                                               

Augsburské vyznanie

Augsburské vyznanie je kresťanské vieroučné vyznanie založené na teológii Martina Luthera. Patrí ku klúčovým spisom reformácie a reformačnej teológie. Je jedným zo základných vyznávačských prameňov luteranizmu. Vyznanie bolo prvýkrát prednesené 2 ...

                                               

Confessio Heptapolitana

Confessio Heptapolitana bolo reformované vierovyznanie, prijaté v roku 1559 siedmimi stredoslovenskými banskými mestami podla vzoru Pentapolitany. Toto vyznanie bolo prejavom umiernenej protestantskej reformácie, ktorá sa navonok vyznačovala prij ...

                                               

Confessio Pentapolitana

Confessio Pentapolitana bolo evanjelické vierovyznanie pre päť východoslovenských miest, zostavené v septembri 1549 rektorom bardejovskej školy Leonardom Stöckelom, ktorý bol študentom a priatelom Filipa Melanchtona. Bolo odpoveďou, či obranou na ...

                                               

Česká konfesia

Česká konfesia, po latinsky Confessio Bohemica, je spoločné vyznanie viery, ktoré predložili české nekatolícke stavy na zemskom sneme roku 1575. Požadovali ju aj v nasledujúcom období a v rokoch 1609 – 1620 bola legálnym základom českého luteránstva.

                                               

Filioque

Filioque je spornou súčasťou kresťanského, tzv. Nicejsko-carihradského vyznania viery, kréda v rímskokatolíckom znení. Týmto pojmom je tiež označovaný teologický spor medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou aj s jeho historickými súvislosťami. Tá ...

                                               

Manhattanská deklarácia: Výzva kresťanského svedomia

Manhattanská deklarácia: Výzva kresťanského svedomia je manifest zostavený 20. októbra 2009 predstavitelmi kresťanských cirkví v USA a vyhlásený 20. novembra toho istého roku, ktorý sa stavia za posvätnosť ludského života, manželstvo ako trvalý z ...

                                               

Nicejské vyznanie viery

Nicejské vyznanie viery je kresťanské vyznanie viery prijaté na prvom všeobecnom cirkevnom sneme v Nicei v roku 325. Neskôr bolo na druhom všeobecnom sneme v Konštantínopole rozšírené a vzniklo Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery, ktoré sa ...

                                               

Pravidlo piatich sekúnd

Pravidlo piatich sekúnd je oblúbené tvrdenie, ktoré sa týka spadnutého jedla na zem. Podstata pravidla spočíva v tom, že jedlo, ktoré spadlo na zem a bolo do piatich sekúnd zdvihnuté, je možné bezpečne zjesť bez rizika zasiahnutia baktériami aleb ...

                                               

Jom kipur

Jom kipur alebo Jom kippur je židovský Deň zmierenia, ktorý pripadá na 10. deň židovského mesiaca tišri. Je to najväčší židovský sviatok, sprevádzaný 25-hodinovým prísnym pôstom a intenzívnymi modlitbami za odpustenie hriechov. Súčasťou rituálu j ...

                                               

Pôstne obdobie

V rímskokatolíckej cirkvi je obdobie roka liturgicky nazývané pojmom pôstne obdobie umiestnené pred Velkou nocou a trvá 40 dní – začína sa v Popolcovú stredu a končí sa Velkým piatkom. Do pôstnych dní sa v západnom obrade nerátajú nedele. Podla p ...

                                               

Ramadán

Ramadán je deviatym mesiacom roka podla islamského lunárneho kalendára. Podla tradície v tomto mesiaci boli zjavené prorokovi Mohamedovi prvé verše Koránu - posvätnej knihy Islamu. Saúm - pôst počas ramadánu je jedným z piatich pilierov islamu. M ...

                                               

Tiša be-av

Tiša be-av je židovský pôstny deň. Pripomína "najsmutnejší deň v židovskej histórii", 9. deň židovského mesiaca av. Podla Mišny sa v tento deň odohralo päť velkých katastrof: Vrátilo sa dvanásť zvedov, ktorých vyslal Mojžiš do krajiny Kanaan. Dva ...

                                               

Hadždž

Hadždž je každoročná islamská púť do Mekky v Saudskej Arábii. Ide o jeden z piatich pilierov islamskej viery. Je povinné pre každého dospelého moslima, ak na to má prostriedky, aby aspoň raz za život vykonal túto púť. Každý rok sa jej zúčastňuje ...

                                               

Parafaryngeálny priestor

Parafaryngeálny priestor je jeden z priestorov tvoriacich komplexnú anatómiu v oblasti tváre a krku. Sám o sebe nie je významný a neobsahuje žiadnu klúčovú anatomickú štruktúru; velký význam má však v zobrazovacej diagnostike.

                                               

Rádiologická anatómia tváre a krku

Rádiologická anatómia tváre a krku je popis a charakteristika anatomických štruktúr tváre a krku s prihliadnutím k špecifikám zobrazovacích diagnostických metód. Zdôrazňuje predovšetkým pri nich diferencovatelné štruktúry, osobitné rozdelenie jed ...

                                               

Židia v Albánsku

Židovská komunita v Albánsku je velmi malá, má približne 10 členov, väčšinou z hlavného mesta Tirana. V miestach, kde skôr bývala aktívna židovská komunita, dnes existuje len velmi málo organizovaný verejný život. V Tirane sa nachádza Spoločnosť ...

                                               

Židia v Andorre

Židovská komunita v Andorre má 100 osôb židovského vyznania. V roku 2000 miestna komunita otvorila synagógu a kultúrne centrum. Miestna komunita netrpí diskrimináciou a je dobre začlenená do celkovej andorrskej spoločnosti.

                                               

Židia v Bahrajne

Židia v Bahrajne tvoria jednu z najstarších a najmenších svetových židovských komunít. Miestna komunita v počte okolo tridsať ludí má vlastnú synagógu a židovský cintorín.

                                               

Židia v Belgicku

Židia a judaizmus má v Belgicku dlhú históriu od 1. storočia do súčasnosti. Pred 2. svetovou vojnou sa v Belgicku nachádzalo takmer 100 000 obyvatelov židovského vyznania, po jej konci zhruba polovica. Belgicko však bolo voči Židom vždy menej prí ...

                                               

Židia v Bielorusku

Židia v Bielorusku boli pred 2. svetovou vojnou treťou najväčšou bieloruskou etnickou skupinou a tvorili viac ako 40 % populácie miest, kde Židia a Poliaci tvorili majoritu, zatialčo Bielorusi žili väčšinou vo vidieckych oblastiach. Mestá ako Min ...

                                               

Skalné chrámy v Ivanove

Skalné chrámy v Ivanove je skupina chrámov, kaplniek a monastierov v severnom Bulharsku. Sú vytesané do jedného skalného masívu a obsahujú velké množstvo nástenných malieb. Prví pustovníci v miestnych jaskyniach sa objavovali už v priebehu 12. st ...

                                               

Židia v Bulharsku

Po vyhnaní Židov zo Španielska Ferdinandom Aragónskym a Izabelou Kastílskou našla velká časť Židov z Pyrenejského polostrova útočisko v Osmanskej ríši a usadili sa aj na území dnešného Bulharska. Ich spoločenským a kultúrnym centrom sa stala Sofi ...

                                               

Apoštolský exarchát Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike

Po rozdelení ČSFR bol v januári 1993 vytvorený biskupský vikariát pre gréckokatolíkov v Česku so sídlom v Prahe. 13. marca 1996 bol z neho vytvorený Gréckokatolícky exarchát. Na jeho čelo bol vymenovaný vladyka Ivan Ljavinec. Exarchát bol vyňatý ...

                                               

Olomoucko-brnianska pravoslávna eparchia

Olomoucko-brnianska pravoslávna eparchia je jednou z dvoch eparchií Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách na Slovensku na území Česka. Na čele tejto eparchie stojí od roku 2000 vladyka Simeon olomoucko-brniansky arcibiskup. Jej katedrálou je Ch ...

                                               

Pražská pravoslávna eparchia

Pražská pravoslávna eparchia je jedna z dvoch eparchií na území Česka a zároveň je jednou z dvoch eparchií v rámci Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách na Slovensku, ktorej eparcha môže byť zároveň metropolitom, tou druhou je Prešovská eparchi ...

                                               

Rodná víra

Rodná víra, je novopohanské slovianske náboženské združenie v Česku, ktoré má za ciel obnovovať a zachovávať pôvodné náboženstvo Slovanov. Medzi jeho hlavné aktivity patrí najmä usporadúvanie výročných sviatkov a slávností.

                                               

Manicheizmus

Manicheizmus bolo synkretické náboženské učenie založené prorokom Máním v Novoperzskej ríši. Kresťanmi bolo manichejstvo vnímané ako heréza. Hlásalo prepracovanú dualistickú kozmológiu popisujúcu boj medzi dobrým duchovným svetom svetla a zlým ma ...

                                               

Neokonfucianizmus

Neokonfuciovstvo alebo novokonfuciovstvo je forma konfucianizmu, ktorá vznikla počas dynastie Sung ale svoje korene má už v dynastii Tchang. Neokonfuciovstvo je velká syntéza, do ktorej vyúsťuje vývin čínskej filozofie v stredoveku. Za praotca ne ...

                                               

Židia v Dominikánskej republike

Židia v Dominikánskej republike majú zvláštnu históriu. Keď v roku 1938 nechcel žiadny iný národ prijať židovských utečencov, dominikánsky vodca Rafael Trujillo ponúkol prijatie 100 tisíc Židov. Medzi rokmi 1940 a 1945 bolo vydaných 5 tisíc domin ...

                                               

Židia v Eritrei

Eritrejská židovská komunita bola pravdepodobne založená jemenskými Židmi, ktorých zaujali nové finančné možnosti, ktoré sa naskytli po talianskej koloniálnej expanzii ku koncu 19. storočia. Počas britskej vlády bola Eritrea často miestom exilu p ...

                                               

Židia vo Fínsku

Židovská komunita vo Fínsku sa datuje do začiatku 18. storočia. K roku 2006 sa vo Fínsku nachádza približne 1 100 Židov. Sú velmi dobre integrovaní do fínskej spoločnosti. Vo Fínsku sa nachádzajú dve synagógy, a to v mestách Helsinky a Turku.

                                               

Grécka gréckokatolícka cirkev

Grécka gréckokatolícka cirkev je jednou z východných katolíckych cirkví byzantského obradu. Je teda súčasťou Katolíckej cirkvi, uznáva za svoju hlavu rímskeho pápeža a jej vierouka je identická s rímskokatolíckou. Pri bohoslužbách však, podobne a ...

                                               

Židia v Holandsku

Židia v Holandsku patria k najviac postihnutým holokaustom. Navzdory pamätnému odporu bolo vyhladzovanie úspešné. Z predvojnového počtu viac ako 150 000 osôb prežilo deportácie 25 000 Židov. Mnoho ludí krajinu po vojne opustilo pre pocit nemožnos ...

                                               

Židia v Indonézii

Prvý kto napísal o židovskej komunite v Holandskej východnej Indii bol po pobyte v Batávii Jakarta v 50. rokoch 18. storočia židovský obchodník Jákob Saphir. V Batavii hovoril s miestnym Židom, ktorý mu vyprával o dvadsiatich židovských rodinách ...

                                               

Židia v Iraku

Židovská komunita v Iraku bola v minulosti jedna z najväčších, najstarších a najváženejších východných židovských komunít. Za jej pôvod sa pokladá Babylonský exil. Tunajšia židovská komunita sa v období antiky a stredoveku považovala za jednu z n ...

                                               

Židia na Islande

Židovská komunita na Islande v súčasnosti takmer neexistuje. Náboženské predpisy sú velmi liberálne a komunita používa tlačené zvitky Tóry. V uplynulých rokoch sa v Reykjavíku uskutočnili štyri obrady bar alebo bat micva. Miestna komunita diskuto ...

                                               

Židia v Japonsku

Židia v Japonsku sú minoritná etnonáboženská skupina, majúca takmer 2000 členov. Prví z nich sa v Japonsku usadili v 16. storočí vo velmi malom množstve – kvôli zahraničnej politike sakoku.

                                               

Židia v Kanade

Židia v Kanade tvoria štvrtú najväčšiu židovskú komunitu na svete. Podla kanadského sčítania ludu z roku 2001 žije v Kanade 351 000 Židov. Židia, aj keď sú v Kanade minoritou, boli dôležití pri formovaní kanadskej identity a kultúry a ich prítomn ...

                                               

Židia v Lichtenštajnsku

Podla štúdie publikovanej v roku 2005 utieklo do Lichtenštajnska počas druhej svetovej vojny 240 židovských utečencov, aby tu našli útočisko a získali tu lichtenštajnské občianstvo.

                                               

Židia v Luxembursku

Židovská populácia v Luxembursku má približne 1200 osôb. Židia patria medzi najväčšie a najvýznamnejšie náboženské a etnické minority v Luxembursku. Judaizmus je tu piatym najvýznamnejším náboženstvom. V absolútnych číslach je luxemburská židovsk ...

                                               

Židia v Maďarsku

Židia v Maďarsku sú významnou európskou židovskou komunitou. Maďarsko je v súčasnej Európe výnimočné tým, že má stále pomerne početnú židovskú populáciu aj rušný židovský život. V súčasnosti je židovská populácia v Maďarsku najväčšia v stredo-výc ...

                                               

Židia v Monaku

Židovská komunita v Monaku bola založená roku 1948 a združuje ju Kultúrna organizácia monackých Židov. V súčasnosti žije väčšina jej členov v Monte Carle. Komunita pozostáva prevažne zo seniorov zo Spojeného královstva, Francúzska a severnej Afri ...

                                               

Nórska cirkev

Nórska cirkev alebo cirkev Nórska je luteránska cirkev, ktorá podla ústavy slúži ako ludová cirkev Nórska. Je to najväčšia cirkev v Nórsku a do 19. storočia bolo členstvo v nej povinné pre každého občana. Do 16. storočia bolo Nórsko katolíckou kr ...

                                               

Židia v Nórsku

Židia v Nórsku sú jednou z najmenších etnických a náboženských minorít v Nórsku. V Nórsku žije približne 1400 Židov, z toho 900 v Osle. Malá židovská komunita sa nachádza aj v Trondheime.